Минеји

Мaрта в7

Преставлeніе, и4же во с™hхъ, nц7A нaшегw ґрсeніа, тферскaгw.

Стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Вeсь њсвzщeнъ, бGон0сецъ показaлсz є3си2, мaстію бжcтвенною с™0ю, с™hмъ д¦омъ помaзанъ, и3 свётлw всегдA ликyz, с™и1телю, во с™†z с™hхъ входS, и3 лю1ди тво‰, ћкw свzщеннотаи1нникъ, нбcнымъ тaйнамъ научи1лъ є3си2, ћкw вои1стинну ўчи1тель и3збрaненъ, џ§е ґрсeніе бGон0се, со дерзновeніемъ молsсz њ душaхъ нaшихъ.

Вeсь t ю4ности њблистaлъ є3си2, житіS добродётелей лучeю, всеблажeнне свzти1телю, и3 лю1ди тво‰ просвэти1лъ є3си2, и3 хрaмъ пречcтыz воздви1глъ є3си2 пречyденъ. И# нhнэ всели1лсz є3си2, и3дёже свётъ невечeрній, и3дёже ликосто‰ніz ѓгGлъ: съ ни1миже предстоS, препод0бне, поминaй нaсъ, свzти1телю ґрсeніе, твою2 пaмzть совершaющихъ, со дерзновeніемъ молsсz њ душaхъ нaшихъ.

Свzти1тель бGопріsтенъ, и3 пaстырь и4стиненъ, ст0лпъ непреврaтенъ, њсновaніе вёры недви1жимо, благочeстіz степeнь непоколеби1мый, забрaло цRкве неруши1мое, с™и1телей добр0та, и3 чудeсъ и3ст0чникъ, ґрсeніе бhлъ є3си2. Тёмъ тS ўблажaемъ благочести1внw пёньми и3 пёсньми дух0вными, и3 всесвzщeнную совершaемъ пaмzть твою2.

С0лнца свэтлёйши просіS нaмъ пaмzть твоS, с™и1телю ґрсeніе, всед0бліи џ§е свzщeнне: сегw2 рaди тS ўблажaемъ, бGомyдре, и3 молeбнw воспэвaемъ, ћкw показaлсz є3си2 земли2 нaшей чудотв0рецъ, и3 молeбникъ, и3 предстaтель теплёйшій. Тёмъ моли1сz хrтY бGу, и3збaвитисz стaду твоемY t навёта врaжіz, є4же стzжaлъ є3си2, мyдре, моли1твами твои1ми.

Слaва, глaсъ ѕ7. Самоглaсенъ:

Пріиди1те, вси2 рwсс‡йскіz митропHліи, всsко n§ество, грaдове и3 страны6, ґрхіерeє, їерeє и3 монaси, и3 вси2 лю1діе, и3 всsкъ kзhкъ стецeмсz къ честнёй пaмzти с™и1телz преслaвнw нaшеz земли2, днeсь въ пёснехъ и3 пёніихъ восхвaлимъ вели1каго пaстырz и3 ўчи1телz, ґрсeніа бGомyдраго: сeй бо и3змлaда желaніе бжcтвенно пріи1мъ въ сeрдцы своeмъ, и3 возлюби1въ хrтA, и3 пречcтую є3гw2 м™рь, є4йже и3 nби1тель сотвори2, и3 хрaмъ чeстенъ создA, и3 вельми2 ўкраси2, и3 мн0жєства монaхwвъ собрA. Тёмже твоE прaзднуемъ ўспeніе вси2 вёрніи, џкрестъ стоsще твоеS рaки, молeбнw къ тебЁ рyцэ простирaемъ, свzти1телю ґрсeніе: моли1сz хrтY бGу њ чaдэхъ твои1хъ, и3 њ всёхъ люб0вію прaзднующихъ честнyю пaмzть твою2.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Кто2 тебє2 не ўблажи1тъ:

Вх0дъ. Прокjменъ днE. И# чтє1ніz.

При1тчей чтeніе. (ГлавA ‹.)

Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, и3 бlгословeніе гDне на главЁ є3гw2. Блажeнъ человёкъ, и4же њбрёте премyдрость: и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. Честнёйша же є4сть кaменій многоцённыхъ: всe же честн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй, и3 лBта животA въ десни1цэ є3S: въ шyйцэ же є3S богaтство и3 слaва. T ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 ми1лость на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте u5бо менє2, q ч†да! Честн†z бо рекY: и3 бlжeнъ человёкъ и4же пути6 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2, и3сх0ди животA, и3 ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ человёчєскимъ: ћкw ѓзъ премyдрость ўстр0ихъ, совётъ и3 рaзумъ, и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ. М0й совётъ и3 ўтверждeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE лю1бzщыz люблю2, и4щущіи же менE њбрsщутъ бlгодaть. Разумёйте u5бо, неѕл0бивіи, ковaрство, ненакaзанніи же, прилагaйте сердцA. Послyшайте менє2 и3 пaки, честн†z бо рекY: и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz, ћкw и4стинэ поучи1тсz гортaнь м0й, мє1рзски же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2 глаг0лы ќстъ мои1хъ, ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. Вс‰ пр†ва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. Научaю бо вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.

При1тчей чтeніе. (Главы6 ‹ и3 №i.)

ЎстA прaведнагw кaплютъ премyдрость, љзhкъ же непрaведнагw поги1бнетъ. ЎстнЁ мужeй прaведныхъ кaплютъ бlгод†ти, ўстa же нечести1выхъ развращaютсz. МBрила льсти6ваz мeрзость предъ гDемъ: вёсъ же прaведный пріsтенъ є3мY. И#дёже ѓще вни1детъ досаждeніе, тaмw и3 безчeстіе: ўстa же смирeнныхъ поучaютсz премyдрости. Совершeніе прaвыхъ настaвитъ и5хъ, и3 поползновeніе tрицaющихсz ўпасeтъ и5хъ. Не п0льзуютъ и3мBніz въ дeнь ћрости, прaвда же и3збaвитъ t смeрти. Ќмеръ прaведный, њстaви раскazніе: нарyчна же бывaетъ и3 посмэsтельна нечести1выхъ пaгуба. Прaвда непор0чнагw и3справлsетъ пути6: въ нечeстіе же пaдаетъ непрaвда. Прaвда мужeй прaвыхъ и3збaвитъ и5хъ: безсовётіемъ же плэнsютсz беззак0нніи. Скончaвшусz мyжу прaведну, не поги1бнетъ надeжда: похвалa же нечести1выхъ поги1бнетъ. Прaведникъ t л0ва ўбёгнетъ, въ негHже мёстw предаeтсz нечести1вый. Во ўстёхъ нечести1выхъ сёть грaжданwмъ, чyвство же прaведныхъ бlгоспёшное. Во благи1хъ прaведныхъ и3спрaвитсz грaдъ, и3 въ поги1бели нечести1выхъ рaдованіе. Во благословeніи прaвыхъ возвhситсz грaдъ, ўстh же нечести1выхъ раскопaетсz. Ругaетсz грaжданwмъ лишeнный рaзума, мyжъ же мyдрый безм0лвіе в0дитъ.

Премyдрости соломHни чтeніе.

Прaведникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо честнA не многолётна: нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz. Сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости житіE несквeрное. Бlгоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ, престaвленъ бhсть. Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDеви душA є3гw2: сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz. Лю1діе же ви1дэвше и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw благодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На літjи стіхи6ры, глaсъ в7, самоглaсны:

Ќмъ препод0бенъ, ћкw при1снw къ бGу внимaющь, своб0денъ же и3 самоизв0ленъ, ћкw страстьми2 непорабощeнъ, дyшу чи1сту и3мёz, сeрдце ми1лостивно и3 слезaми ўмилeнно, тёло же моли1твами къ бGу служeбно притzжaлъ є3си2, ґрсeніе свzти1телю, сл0во мyдростно и3 смирeнно. Вeсь t ю4ности благонрaвіемъ хrтY ўсв0исz, t негHже свzти1тельства дост0инство пріsлъ є3си2, и3 лю1ди тво‰ ўпaслъ є3си2, и3 правослaвіемъ њбогати1лъ є3си2. Нhнэ ћкw предстоS хrтY бGу, t всsкихъ нaсъ бёдъ и3збaви, и3 спаси2 дyшы нaшz.

Глaсъ д7:

Е#ђльскихъ и3стHчникъ словесы2 твои1ми, свzти1телю, людeй твои1хъ сердцA напои1лъ є3си2, и3 сёмz бlгочeстіz въ ни1хъ моли1твами твои1ми возрасти1лъ є3си2, и3 си1хъ принeслъ є3си2 хrтY пл0дъ и3зрsденъ. И# нhнэ ћкw предстоS ў негw2 съ ли1ки ґпcтwлъ и3 с™и1тєль, поминaй нaсъ къ немY моли1твами твои1ми, и3 сохрани2 нaсъ t всsкагw њѕлоблeніz, совершaющихъ вёрою пaмzть твою2.

Ґпcльскагw прест0ла спод0билсz є3си2, с™и1тельство пріи1мъ, свzти1телю ґрсeніе: тh бо ўкраси1лъ є3си2 цeрковь м™ре гDни, и3 ўг0дникwвъ є3S, ґнтHніа и3 fеод0сіа. Въ ню1же мы2 нhнэ, ч†да тво‰, притекaюще, и3 ли1ки составлsюще, тебE восхвалsемъ, ћкw nц7A чадолюби1ва, и3 молeбнэ къ тебЁ рyцэ простирaемъ: моли1сz њ нaсъ хrтY бGу, и3 пречcтэй є3гw2 м™ри, њ и5же вёрою и3 люб0вію тебE почитaющихъ.

Слaва, глaсъ }:

Всsкъ љзhкъ да почуди1тсz нhнэ њ преслaвныхъ вели1чіихъ бGа нaшегw, и3 вс‰ка ўстA да подви1жутсz на похвалeніе, и3 да воспою1тъ хrтA бGа: ћкw въ послBднzz временA и3 р0ды таковA нaмъ произведE свэти1льника вели1каго, свzти1телz приснобlжeннаго ґрсeніа. Тёмже вопіeмъ є3мY: рaдуйсz, ўпасhй цeрковь хrт0ву и3 лю1ди тво‰, сегw2 рaди нhнэ на нб7сёхъ въ весeліи водворsешисz: рaдуйсz, и3 ты2 бGохрани1мый грaде тфeрь, ћкw таковA и3мёz въ себЁ пожи1вша свzти1телz: весели1тесz и3 вы2, лю1діе сегw2 грaда, ћкw таковA с™и1телz и3 ўчи1телz спод0бистесz пріsти: рaдуйсz и3 весели1сz, б9іz м™ре цeрковь, ћкw люби1мый тоб0ю въ тебЁ почи1лъ є4сть, бGомyдрый ґрсeній. Но, q бGобlжeнный џ§е! Не престaй молsсz њ и5же вёрою чтyщихъ всечестн0е твоE преставлeніе.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ВLчце, пріими2 моли1тву р†бъ твои1хъ:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Џ§е свzти1телю ґрсeніе, њкрили1въ ќмъ къ бGу вёрою, мірскaгw смэшeніz возгнушaлсz є3си2 неустaвнагw: и3 крeстъ тв0й взeмъ, всеви1дцу послёдовалъ є3си2, и3 люби1тель монaхwвъ бhлъ є3си2 и3зрsденъ. Сегw2 рaди свzти1тельскагw прест0ла пріsти спод0билсz є3си2, тёмъ не престaй молsсz њ душaхъ нaшихъ.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть, препод0бныхъ є3гw2.

Џ§е свzти1телю ґрсeніе, ты2 t ўтр0бы къ бGу прибли1жилъ є3си2 тв0й ќмъ: и3 весьмA прилэжaлъ є3си2 цRю2 вседержи1телю, плоды2 достHйны приносS є3мY t твои1хъ пHдвигъ, свzти1телю, сокрушaемь добродётельными вэнцы2. Тёмъ благи1хъ њбрёлъ є3си2 воспріsтіе, досточyдне.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Џ§е свzти1телю ґрсeніе, ты2 монaхwмъ наказaтель, и3 рwссjйстэй земли2 ѕвэздA пресвётлаz, њсіzвaz чудесы2 всю2 сію2 странY: тs бо и3збрA бGъ t ю4ности, џ§е, пaстырz nвцaмъ словє1снымъ и3 ўчи1телz. Тёмъ моли1сz њ нaсъ съ ли1ки свzти1телей, и3 проси2 стaду твоемY грэхHвъ њставлeніz.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Ћкw всечестнhй конeцъ ўспeніz твоегw2, и3 є4же tшeствіе твоE ко гDу, ўвёдэвше благочести1віи кнsзи, и3 свzщенномонaси, и3 вси2 лю1діе, взeмше чcтн0е тёло твоE, принес0ша тоб0ю въ бGоздaнную цeрковь пречcтыz б9іz м™ре. Сі‰ ви1дэвше монaси твоеS nби1тели, люби6маz тоб0ю ч†да, притeкше, и3 ўзрёвше тебE мeртва на nдрЁ, плaчущесz г0рькw, и3 џдръ слезaми њбливaюще, велеглaснw тебЁ вопіsху: ўвы2 нaмъ, пaстырю нaшъ д0брый. Къ комY ўжE прибёгнемъ; кто2 нaсъ посэти1тъ; кто2 нaшу нищетY ўдовли1тъ; кт0 бо так0въ бhсть, ћкоже ты2 любeзенъ монaхwмъ; комY нaсъ њставлsеши, люби1мый нaшъ џ§е ґрсeніе; ѓще и3 тёломъ tшeлъ є3си2 t нaсъ, по дyхомъ пребывaй съ нaми, посэщaz нaсъ, и3 моли1сz за ны2 ко гDу, и3 пречcтэй є3гw2 м™ри, вёрою и3 люб0вію пaмzть твою2 почитaющыz.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:

Тропaрь, глaсъ }:

Благочeстнw пожи1въ во свzти1тельствэ, лю1ди просвэти1лъ є3си2 ўчeніемъ твои1мъ: и3 њ хрaмэ пречcтыz вельми2 подвизaвсz, и3 люби1тель монaхwвъ бhвъ, сегw2 рaди t хrтA пaствы твоеS вэнeцъ пріsлъ є3си2. Тёмже ћкw ґпcльскагw прест0ла намёстника, и3 свzти1телz вели1каго чтyще тS, м0лимъ, ч†да тво‰, блажeнне: t всёхъ бёдъ и3збaви нaсъ, ±же ко хrтY моли1твами твои1ми, с™и1телю хrт0въ ґрсeніе, џ§е нaшъ.

Слaва, и3 нhнэ. БGор0диченъ:

И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы:

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™aгw двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ }:

Лeсть мjра и3 богaтства свётлость, и3 выс0кую люб0вь роди1телей преwби1дэвъ, смирeніемъ же къ нищетЁ ўчaщему вLцэ хrтY послёдовалъ є3си2, t негHже пощeніемъ и3 моли1твами и4стинное богaтство и3 сyщую свётлость, и3 цaрство недви1жимо, свzти1телю ґрсeніе, наслёдовалъ є3си2: къ немyже нhнэ моли1сz, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Да св0й пaки сози1ждеши џбразъ, сп7се, и3стлёвшій страстьми2, нбcныхъ ўтаи1всz сущeствъ, воплоти1лсz є3си2 t дв7ы, є4йже со стрaхомъ вопіeмъ: рaдуйсz, њбрaдованнаz, гDь съ тоб0ю.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ G.

Добродётелей дёланіемъ цRкви возсіsлъ є3си2 вели1кое сlнце, и3 ўчeніемъ словeсъ твои1хъ просвэти2 лю1ди тво‰. Тёмже и3 по ўспeніи нескончaему благодaть пріsлъ є3си2, свzти1телю ґрсeніе, моли2 хrтA бGа, даровaти нaмъ вeлію ми1лость. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw невоздёланнаz, дв7о, лозA, краснёйшій гр0здъ прозzблA є3си2, и3сточaющъ нaмъ віно2 спасeніz, всёхъ веселsщее дyшы же и3 тэлесA. Тёмже ћкw винy тz д0брыхъ блажaще при1снw, со ѓгGломъ вопіeмъ ти2: рaдуйсz, благодaтнаz.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }:

Ми1лостивому хrт0ву ўг0днику, неѕл0бивому и3 кр0ткому, вси2 тебЁ прилёжнw м0лимсz, и3 люб0вію зовeмъ: рaдуйсz, свzти1телю ґрсeніе, ўкраси1вый хрaмъ б9іz м™ре, и3 ўг0дникwвъ є3S, ґнтHніа и3 fеод0сіа. Съ ни1миже моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е#гдA пріи1детъ суди1ти всeй земли2 всёхъ вLка и3 творeцъ, nвцaмъ мS причти2 десны6мъ њсуждeннаго, и3 кромёшніz тмы2, и3 всsкагw мучeніz, твоего2 непотрeбнаго рабA и3схити2, молю1сz: да благодaрнw величaю богaтство твоеS блaгости, бцdе всенепор0чнаz, и3 вопію1 ти рaдуzсz: моли1сz хrтY бGу, прегрэшeній њставлeніе дaти мнЁ, тебe бо и4мамъ надeжду, рaбъ тв0й.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса:

Прокjменъ, глaсъ д7:

Свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 препод0бніи твои2 возрaдуютсz.

Стjхъ: Помzни2, гDи, дв7да, и3 всю2 кр0тость є3гw2.

Всsкое дыхaніе да хвaлитъ гDа:

Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Д¦а с™aгw благодaть въ твои1хъ ўстнaхъ и3зліsсz, џ§е, и3 бhлъ є3си2 пaстырь хrт0вы цRкве, ўчS словє1сныz џвцы, вёровати въ трbцу є3диносyщную, во є3ди1но б9ество2.

КанHнъ с™и1телz ґрсeніа, глaсъ в7, є3гHже краегранeсіе:

С™aгw хrт0ва свzти1телz ґрсeніа похвали1ти, рaзумъ, б9е м0й, дaруй ми2.

Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

Свёте t свёта хrтE б9е, t nц7A прeжде вBкъ рождeйсz, и3 и3скони2 сhй со nц7eмъ и3 д¦омъ, мрaкъ души2 моеS tгнaвъ, њзари2 ќмъ м0й, молю1сz, ћкw да возмогY пёти твоего2 ўг0дника ґрсeніа свzщeннаго.

Ѓще и3 человёкъ є3си2 є3стеств0мъ, џ§е, но ѓгGльски на земли2 пожи1лъ є3си2, деснaгw пути2 t ю4ности є4мьсz, цэломyдріz рачи1тель бhвъ, д¦а с™aгw честн0е nби1телище, ґрсeніе всесвzщeнне, kви1лсz є3си2.

Мyдрости глави1зну, стрaхъ б9ій возлюби1въ, и3 зaповэдемъ є3гw2 при1снw поучazсz, дрeво насади1сz при и3сх0дищахъ в0дъ д¦0вныхъ: t ни1хже, џ§е, напоsемь, пл0дъ хrтY, ґрсeніе, принeслсz є3си2.

БGор0диченъ: Ўслhша є4vа прамaти, чcтаz: въ печaлэхъ роди1ши ч†да. Тh же, дв7о, ўслhшала є3си2: гDь съ тоб0ю, рaдуйсz, и3 рaдованнымъ глaсомъ, бGоневёсто, печaль прамaтере потрeбльши.

Пёснь G.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰, возвесели1босz дyхъ м0й, внегдA пёти: нёсть свsтъ, ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть прaведенъ, пaче тебє2, гDи.

Презрёвъ ни6жнzz, ћкw попирaєма, и3 люб0вь роди1телей преwби1дэвъ, хrтA взыскaлъ є3си2: є3гHже люб0вію дyшу твою2 ўzзви1лъ є3си2, того2 любS, и3 тогw2 и3щS красоты2.

Свэти1льникъ сhй, твою2 дyшу ўкрашaz слезaми, рaнw ко хrтY ќтренюz, рукy же простeртіемъ въ моли1твахъ, ґмали1ка тёло ўмертви1лъ є3си2, и3 на г0ру безстрaстіz возшeлъ є3си2.

Благор0діемъ выс0къ, и3 благодyшіемъ и3зsщенъ, рaзума мyдростію ўдивлeнъ бhлъ є3си2, цвётъ ћкw прекрaсный чистот0ю сіsz, и3 свётлымъ смирeніемъ, ґрсeніе џ§е, ўкраси1лсz є3си2.

БGор0диченъ: Мaти б9іz пречcтаz, благословeннаz и3 пренепор0чнаz, души2 моеS стрyпы и3сцэли2, и3 стр†сти плотск‡z ўмертви2, ўмири2 ќмъ м0й, t всsкагw врeда, и3 врaжіz напaсти и3зми1 мz, вLчце.

Сэдaленъ, глaсъ д7:

Вели1кій хrт0въ свzти1тель да воспоeтсz, ст0лпъ свётлый, просвэщazй нaсъ чудeсъ свэтлостьми2, бGон0сный џ§е нaшъ ґрсeніе, пaстырю и3 ўчи1телю земли2 нaшеz, хrтA моли2 њ стaдэ твоeмъ, и3 њ всёхъ вёрою и3 люб0вію чтyщихъ с™yю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Поeмъ тS, бGоневёсто, м™и хrтA бGа, слaвzще рождество2 твоE непостижи1мое, и4мже и3збaвихомсz t лeсти діaволи, и3 всsкіz бэды2, бцdе вLчце, и3 вёрнw вопіeмъ: поми1луй стaдо твоE, є3ди1на всепётаz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Пою1 тz, слyхомъ бо, гDи, ўслhшахъ, и3 ўжас0хсz, до менє1 бо и4деши, менE и3щS заблyждшаго. Тёмъ мн0гое твоE снизхождeніе, є4же на мS, прославлsю, многоми1лостиве.

Вельми2 ўкраси1лъ є3си2 прест0лъ тв0й, свzти1телю ґрсeніе, вели1кими бо чудесы2 преспёлъ є3си2, и3 житіeмъ свётлымъ: сегw2 рaди превели1кій бGъ нaшъ вельми1 тz прослaви.

Ми1лости подaтелz гDа вёдый, блажeнне, тeплэ є3го2 ўмоли1лъ є3си2, на и3сцэлeніе и3 спасeніе мнHгимъ, съ вёрою къ тебЁ притекaющымъ, и3 въ п0мощь тS призывaющымъ.

ВрачA и3зрsдна разли1чнw недyгующымъ, и3 наставлeніе всBмъ прельщє1нымъ ѕлhмъ совётомъ, хrт0съ тS даровA чудотв0рца земли2 нaшей, свzти1телz ґрсeніа: тёмже тS ўблажaемъ.

БGор0диченъ: И#сцэли1ла є3си2 сокрушeніе, всенепор0чнаz, дрeвнzгw nкаsнства земленhхъ, пор0ждшаz гDа и3 цRS хrтA, понeсшаго недyги нaшz, за благосeрдіе неизглаг0ланное, дв7о м™и.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэщeніе во тмЁ лежaщихъ, спасeніе tчazнныхъ, хrтE, сп7се м0й, къ тебЁ ќтренюю, цRю2 ми1ра, просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: и3н0гw бо, рaзвэ тебє2, б0га не знaю.

Слaвный пaстырь, неистощи1мый и3ст0чникъ и3сцэлeніz, церк0вный ст0лпъ, вёрныхъ ўтверждeніе, вели1кій свэти1льникъ многосвётлый, свzти1телю ґрсeніе.

Ћкw свэтозaрно житіE, ћкw ѕэлw2 чyдно, ћкw красни2 трyдове твои2, ћкw вели1ка благодaть свhше данA ти2, мyдре: сегw2 рaди вёрою почитaемъ тS, свzти1телю ґрсeніе.

Пресвётлаz твоS пaмzть простирaетсz въ мjрэ, и3 просвэщaетъ человёчєскіz дyшы свётомъ благодaти: ю4же совершaющихъ люб0вію, t бёдъ нaсъ и3збaви, м0лимсz, свzти1телю ґрсeніе.

БGор0диченъ: СE џдръ соломHновъ, є3г0же њбстоsтъ си1льніи, бGодухновeнныхъ списaній нhнэ прориц†ніz: на нeмже хrт0съ бGъ воплощeніемъ почи1лъ є4сть, благословeннаz и3 њбрaдованнаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Свэти1льника тS сyщіи во тмЁ прeлести, нелeстнw наставлsюща, њбрётше, къ путє1мъ животA, бGоблажeнне ґрсeніе. И# нhнэ по смeрти врaчь kви1лсz є3си2 болsщымъ, д¦а бжcтвенною благодaтію.

Зак0нwмъ повинyzсz вLчнимъ, заблyждшыz взыскaлъ є3си2, и3 во њгрaду покаsніz привeлъ є3си2, ћкw пaстырь и4стиненъ показaвсz стaду твоемY, џ§е свzти1телю ґрсeніе.

Свzщeніz хрaмъ, џ§е, бжcтвеннагw д¦а вёрою бhвъ, создaлъ є3си2 хрaмъ пречcтыz м™ре б9іz, и3 є3S ўг0дникwвъ, ґнтHніа и3 fеод0сіа: и3 nби1тель пречyдну сотвори1лъ и3 ўкраси1лъ є3си2, въ нeйже тёло твоE положено2 бhсть.

БGор0диченъ: Зак0ни њ тебЁ преслaвнw, дв7о, њбновлsютсz: раждaеши бо безъ сёмене бGа сп7са, и3 пребывaеши дёвствующи пaки, стрaнно чyдо. Тёмъ тS м™рь є3мманyилеву благочeстнw и3сповёдуемъ.

Кондaкъ, глaсъ }.

Воспріeмши рaдостнw честны6z тво‰ м0щи, пречcтаz цeрковь, въ ню1же чeстнw вноси6мы мн0жествомъ сщ7енномонaхwвъ, и3 кнsзи благовёрными, и3 ±же пріeмши, ћкw сокр0вище многоцённое. Тёмже и3 мы2 нhнэ твоеS nгрaды словє1сныz џвцы, џкрестъ рaки твоеS предстоsще, любeзнw вопіeмъ ти2: не забyди ч†дъ твои1хъ, џ§е, и5хже мyдрэ собрaлъ и3 возлюби1лъ є3си2, ћкw да зовeмъ ти2: рaдуйсz, с™и1телю ґрсeніе, пaстырю и3 ўчи1телю нaшъ.

Јкосъ: T сквeрныхъ ўстeнъ, t нечи1ста сeрдца, кaкw ти2 принесY хвалє1ніz, nкаsнный; ўжасaюсz и3 трепeщу: по надёzсz на тв0й благосeрдный нрaвъ, џ§е, хвалy ти прин0симъ, глаг0люще: рaдуйсz, пaстырю нaшъ д0брый свzти1телю ґрсeніе, ўпасhй стaдо хrт0во: рaдуйсz, ди1вный чудотв0рче, предтекaющымъ къ тебЁ съ вёрою, неwскyдно и3сцэлeніе подавaz: рaдуйсz, цeрквамъ воздви1женіе, и3 и4нокwвъ люби1телю, си6рымъ и3 ни1щымъ подaтелю: рaдуйсz, и3 ты2 бGохрани1мый грaде тфeрь, ћкw таковA и3мЁ въ себЁ пожи1вша свzти1телz: рaдуйсz и3 весели1сz, б9іz м™ере цeрковь, ћкw люби1мый тоб0ю въ тебЁ почи1лъ є4сть бGомyдрый ґрсeній. Но, q бGоблажeнне џ§е! Ѓще и3 тёломъ прешeлъ є3си2 t нaсъ, но дyхомъ пребывaz съ нaми: и3 моли1сz за ны2 хrтY, и3 пречcтэй є3гw2 м™ери, съ є3S ўг0дники, ґнтHніемъ и3 fеод0сіемъ, и3 спасaй пою1щихъ тS, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, свzти1телю ґрсeніе, пaстырю и3 ўчи1телю нaшъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz, выс0къ плaмень вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су д¦0вную, сhй благословeнъ и3 препрослaвленъ.

Вhшній цRю2 и3 вседержи1телю, моли1твами твоегw2 ўг0дника жи1знь ўмири2 всBмъ, сл0ве, хrтіaнwмъ, пос0бствуz на вaрвары благовBрнымъ, да тебЁ, хrтE, зовeмъ: благословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Пrт0лу предстоS б9ію, свzти1телю хrт0въ ґрсeніе, моли1ти прилёжнw не престaй њ нaсъ твои1хъ рабёхъ, да nгнS вёчнагw и3збaвимсz и3 всsкагw њѕлоблeніz, t вр†гъ находsщагw, твои1ми моли1твами.

И#сцэлє1ніz подавaеши, всю1ду вёрою къ тебЁ притекaющымъ, свzти1телю ґрсeніе. Тёмже м0лимъ тS, твои2 раби2: печaль нaшу въ рaдость преложи2, и3 t всsкіz и3збaви ск0рби твои1ми моли1твами.

БGор0диченъ: Стр†сти моегw2 сeрдца и3сцэли2 ми1лостію твоeю, всепётаz, ќмъ м0й ўмири2, и3 дyшу мою2 просвэти2, и3 ходи1ти мS напрaви на стезю2 спаси1тельную, ћкw да пою1 тz, препётаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте, дэлA, ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Ўстр0ивъ твою2 жи1знь бGолёпнw, свzти1телю ґрсeніе, строи1тель и3зрsденъ показaлсz є3си2 твоeй nби1тели, и3 свётло пріsтелище б9іе.

Чудeсъ глубинA и3 и3сцэлeній рэкA, и3ст0чникъ непрестaненъ, струS никaкоже њскудэвaема, твоS рaка показaсz, џ§е.

И$же къ бGу моли1твами твои1ми тeплыми, њчи1сти нaсъ t всsкіz сквeрны, и3 скорбeй, и3 болёзней, и3 всsкіz нyжды, с™и1телю ґрсeніе, и3збaви.

БGор0диченъ: Прес™az дв7о, тh мz спаси2, и3 нeмощи моeй бyди п0мощь: скорбeй мн0гихъ и3 лю1тыхъ мS и3збaви, да тS слaвлю є3ди1ну бцdу.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz: тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Чудесa бо тво‰ мнHга и3 и3сцэлє1ніz безчи1слєнна, незави1стнw подавaеши съ тeплою вёрою приходsщымъ, ґрсeніе с™и1телю, похвалA земли2 нaшей.

Постaви тебE хrт0съ, м™ре своеS цeркве, столпA крёпка и3 неподви1жима, соблюдaюща и3 назирaюща грaдъ тв0й неподви1жимь, и3 с™yю nби1тель свою2.

Свzти1тели ќбw и3 кнsзи благочести1віи, свzщeнницы и3 и4ноцы, и3 вси2 лю1діе, мyжи и3 жєны2, и3 стaрцы со младє1нцы, и3 всsкъ в0зрастъ, и3 всsко состоsніе, с™и1телю нaшему ґрсeнію свётлw прaзднуемъ.

БGор0диченъ: Моли2 твоего2 сн7а, гпcжE пречcтаz бцdе, и3збaвити мS въ дeнь лю1тъ стрaшнагw њсуждeніz, да рaдуzсz пёсньми величaю тS.

Свэти1ленъ: Восхвaлимъ днeсь пёсньми вели1каго пaстырz и3 ўчи1телz, ґрсeніz бGомyдраго: сeй бо и3змлaда возлюби2 хrтA, и3 пречcтую є3гw2 м™рь. Съ нeюже нhнэ м0литъ хrтA бGа, поми1ловати дyшы нaшz. Двaжды.

БGор0диченъ: И$же t бGа мjру пHданнымъ благи6мъ, ты2 винA былA є3си2, бцdе: но и3 нhнэ ми1лостива сотвори2 њ џбщемъ спасeніи благопремённаго бGа.

На хвали1техъ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Кjими похвaльными:

Кjими похвaльными вэнцы2 ўвzзeмъ свzти1телz, благочeстіz ўправлeніе, цэломyдріz рачи1телz, свётлое цRкве ўкрашeніе, и3ст0чника бжcтвенныхъ и3сцэлeній, проли1тіе даровaній дух0вныхъ, рэкY мн0гихъ чудeсъ, зeмлю нaшу веселsщу, ди1внаго чудотв0рца ґрсeніа, предстaтелz нaшего и3 храни1телz. Двaжды.

Кjими дух0вными пёсньми похвaлимъ ґрсeніа свzщeннаго, ди1внаго въ чудесёхъ, и3 безплHтнымъ сожи1телz, њсщ7eннаго t пелeнъ, столпA цRкви неподви1жима, весeліе земли2 нaшей, и4нокwмъ люби1телz, ћкw вои1стинну nц7A чадолюби1ва, и3 больны6мъ врачA безмeздна;

Кjими пёсненными добр0тами ўблажи1мъ ґрсeніа досточyднаго, печ†льнымъ ўтэшeніе, tч†zннымъ застyпника, и4нокwмъ ўтверждeніе, похвалY земли2 нaшей, с™и1телємъ ўкрашeніе, рэкY ми1лости вои1стинну, бжcтвеннагw хrт0ва смирeніz ревни1телz, подаю1щаго мjрови вeлію ми1лость;

Слaва, глaсъ }. Самоглaсенъ.

Пріиди1те, стецeмсz вси2 къ бжcтвенной пaмzти nц7A нaшегw, и3зрsднагw чудотв0рца ґрсeніа: сeй бо t ю4ности желaніе бжcтвенное въ сeрдцы своeмъ пріи1мъ, и3 возлюби1въ хrтA и3 пречcтую є3гw2 м™рь, є4йже и3 nби1тель сотвори2 и3 вельми2 ўкраси2, и3 мн0жество монaхwвъ собрA. Тёмъ бhвъ хrтолюби6вымъ кнsзємъ ўчи1тель прaвыz вёры, вельмHжамъ твeрдое защищeніе, си6рымъ ћкw nтeцъ милосeрдъ, вдови1цамъ тeплое заступлeніе, скорбsщымъ ўтэшeніе, болsщымъ и3сцэлeніе: рaдуйсz и3 весели1сz, б9іz м™ере цeрковь, ћкw люби1мый тоб0ю въ тебЁ почи1лъ є4сть бGомyдрый ґрсeній. Но, q бGоблажeнный џ§е! Не престaй молsсz њ стaдэ твоeмъ, и3 њ всёхъ вёрою чтyщихъ всечестн0е ўспeніе твоE.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ВLчце, пріими2 моли1тву р†бъ твои1хъ:

Славосл0віе вели1кое. Е#ктєніи2. И# tпyстъ. Чaсъ пeрвый.

На літургjи: Блажє1нна, t канHна с™aгw пёснь G, и3 ѕ7-z.

Прокjменъ, глaсъ з7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть препод0бныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Ґпcлъ, ко є3врewмъ, зачaло т№i t полY.

Ґллилyіа, глaсъ в7: Свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 препод0бніи твои2 возрaдуютсz.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Е#ђліе матfeа, зачaло №i.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

 

Коментарисање није више омогућено.