NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Marta la

Prepod0bnagw i3 čudotv0rca v3patіa, є3pckopa gaggrskagw.

Stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

§e bGomydre v3patіe, vozderžanіemъ d0brэ vospitavsz, vъ preslavnuю dobrodёteleй všelъ є3si2 vыsotY, prostirazsz kъ vidёnію taйnэйšemu ćvэ, hrt0vu dobr0tu sozercaz. E#gHže sіsnьmi ќmъ že i3 mhslь njzari1vъ, vsBmъ njblistalъ є3si2 čudesъ zari6.

§e nc7є1vъ v3patіe, pravoslavіz svёtomъ njblistavъ, njzari1lъ є3si2 mы6sli, prepod0bne, vёrnw pritekaющihъ kъ tebЁ, i3 ѓrіa zBnicы njmrači1vъ, tri1nulъ є3si2 t cRkve hrt0vы. Tёmže svэti1lьnika tS stzžavše vsi2, svzщennuю pamztь tvoю2 počitaemъ i3 ўblažaemъ.

§e svzщenne v3patіe, cRS hrtA, є3g0že ćsnw propovёdalъ є3si2 nc7Y є3dinosyщna, i3mёz vъ serdcы tvoemъ, čudesnыmi zarsmi prosіslъ є3si2, svэtovodS vsю2 pods0lnečnuю. Ѕmjz ўbi1lъ є3si2, i3 teplыhъ i3stečenіe tvoi1mi moli1tvami v0dъ i3stoči1lъ є3si2, na i3scэlenіe strasteй.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Dёvstva sosydъ, i3 či1stoe b9іe i3 krasnoe žili1щe, molю1 tz vsečestn0e: dyšu moю2 ўtёši, njѕl0blennuю ćdomъ ѕmіi1nыmъ, i3 ўmerщvlennuю prestuplenьmi: ćkw da slavlю tS, vBrnыz vs‰ vozveli1čivšuю, bGoradovannaz.

KrtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Čto2 zri1moe vidёnіe, є4že moi1ma nči1ma vi1ditsz, q vLko! Soderžaй vsю2 tvarь, na drevo vozdvi1ženъ bhvъ, i3 ўmiraeši, vsBmъ dasй ži1znь, bcda plačuщisz glag0laše, є3gdA ўzrЁ na krtЁ voznosi1ma, i4že i3zъ neS neizrečennw vozsіsvšago, bGa i3 člvёka.

KanHnъ, tvorenіe kĐrъ їHsifa, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Slavnago v3patіa pёsnьmi vэnčaю.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Trіstatы krBpkіz, roždeйsz t dv7ы, bezstrastіz vo glubinЁ duši2 tričastnoe potopi2, molю1sz, da tebЁ, ćkw vъ tmmpanэ, vo ўmerщvlenіi tэlesE pobёdnoe vospoю2 pёnіe.

Bžctvennago stradalьca, mydrago svzti1telz, čudesъ i3st0čnika, pastыrz d0brago, cRkve ўtverždenіe, pёsnьmi veleglasnw, ćkw svэti1lьnika vsemjrnago, vsi2 voshvalimъ raduющesz.

Bžctvennaz rэkA, navodni1všaz, preblaženne, či1stuю tvoю2 dyšu, i3stoči2 namъ preči6stы v0dы, vsemydre, mn0gihъ čudesъ, t0ki i3zsušaющыz mytnыhъ strasteй, v3patіe.

Ўmertvi1vъ plotsk‡z sl†sti vozderžanіemъ, ži1znь i4stinnuю hrtA, nasъ radi ўmerša, v3patіe, i3mёlъ є3si2 vnytrь vъ duši2 tvoeй živyщa, i3 vs‰ tvo‰ kъ nemY šє1stvіz napravlsющa.

Serdce i3 dyšu trbcы sodёlalъ є3si2 neskvernenъ hramъ, hramы že sщ7є1nnыz gDu vъ hvalY, prepod0bne sщ7ennomyčeniče, sozdalъ є3si2, spasi1telenъ bhvъ pravi1telь stadu tvoemY.

BGor0dičenъ: Sp7sa i3 bGa t čctыhъ tvoi1hъ kroveй voploti1la є3si2, čctaz, pokazavšago namъ mydrago s™i1telz svoego2, prečctaz, spasi1telьna i3 tepla zastypnika, čydnago voi1stinnu v3patіa.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію i3 si1loю, i3 bogatstvomъ, hvalimsz, no tob0ю, dž§eю v3postasnoю mydrostію, hrtE: nёstь bo svstъ, pače tebє2, člvэkolю1bče.

Vsёmъ serdcemъ ko i3st0čniku d0brыhъ tluči1lsz є3si2, i3 ttydu svёtlw bogatёйšimi sіsz, dž§e svzщenne, bžctvennыmi svэtlostьmi2.

ZakHnы b9estvennыmi njgraždenъ, bezzak0nnыhъ sob0riщe si1loю, dž§e, b9estvennoю i3strebi1lъ є3si2 є3reseй, spasaz stado tvoE, dž§e v3patіe.

T vhšnіz presvёtlыz svэщi2 d¦a prosvэщaemь, mydre, n0щію prehodsщыmъ, svэщh tz kvi1ša t vodы2 njzarsющe.

Nc7є1vъ bžctvennыhъ li1kъ soispolnsz blažennый, є3g0že sobrA hrt0sъ, sob0ra pervagw, blaženne, kvi1lsz є3si2, sdavlsz prebezymnago ѓrіa.

BGor0dičenъ: I#zbavi mS vsskagw pril0ga soproti1vnagw ѕmіi1na, m™i dv7o čctaz, i3 serdce moE prosvэti2, vёroю tS slavzщago vsenepor0čnuю.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Vozsіslъ є3si2 vъ mjrэ, svzti1telю v3patіe, čudesы2 prosvэщaz vёrnw prihodsщыz kъ tebЁ, postradavъ že kr0vію, mydre, mn0žae prisv0ilsz є3si2 hrtY, i3 likyeši so ѓgGlы na nb7sёhъ, nj nasъ molssz. Slava ўkrёplьšemu tS bGu, slava vэnčavšemu tS, slava dёющemu tob0ю vsBmъ i3scэlє1nіz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Rycэ tvoi2 b9estvennіi, i4miže sozdatelz poneslA є3si2, dv7o pres™az, vopl0щšagosz blagosthneю, prosterši, ўmoli2 є3go2, i3zbaviti nы2 t i3skušenій, i3 strasteй, i3 bёdъ hvalzщыz tS lюb0vію, i3 vopію1щыz: slava vselьšemusz vъ tS: slava prošedšemu i3zъ tebє2: slava i3zbavlьšemu nasъ roždestv0mъ tvoi1mъ.

KrtobGor0dičenъ: Na krtЁ tebЁ raspenšusz t bezzak0nnыhъ, i3 t vHinъ, sp7se, kopіemъ rebrwmъ tvoi6mъ probodє1nnыmъ, prečctaz rыdaše g0rьkw, i3 mn0gomu tvoemY i3 strašnomu terpёnію ўžasašesz, vopіsše: slava kъ čelovёkwmъ tvoeй lюbvi2: slava tvoeй blagosti: slava smertію tvoeю čelovёki njbezsmertivšemu.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Sэdsй vъ slavэ na prt0lэ bžctvA, vo džblacэ legcэ prіi1de ї}sъ prebžctvennый, netlёnnoю dlanію, i3 spasE zovyщыz: slava, hrtE, si1lэ tvoeй.

Nelestno sl0vo i3 ўčenіe i4skrenno soblюdaz, propovёdalъ є3si2 sl0vo nc7Y soprisnosyщno, ґrіomydrennuю prelestь pobэdi1vъ, sщ7ennomyčeniče, čudotv0rče dostočydne.

Gorčaйšыz t g0rъ tekyщыz v0dы, znamenіemъ t0kmw cэlьbonHsnы pokazalъ є3si2, v0du ži1vu stzžavъ vъ serdcы tvoemъ, vъ vёčnuю, dž§e, ži1znь tekyщuю.

Svzщenstvovavъ prepod0bnw, i3 zak0nnэ postradavъ, svzщenstvo pokazalъ є3si2 svёtlьšee, krovьmi2 i3zlіsnnыmi, za lюb0vь i3stoщi1všagw kr0vь čestnyю, za čelovёčeskoe i3zbavlenіe.

Ne ўkosnёvši blagodatь na tebЁ, čudesA sodэvaющi, demwnwmъ gHrьkimъ predadE g0rьkw i3 bezb0žnw ўmertvi1všыz tS, vseblaženne, myčeniče hrt0vъ svzщennэйšій.

BGor0dičenъ: Darovanій tvoi1hъ strui6, i3 i3st0čnicы i3scэlenій, i3 bžctvennagw bogatstva razda‰nіz podavaюtsz t živonačalьnыz dlani, bGonevёsto, r0ždšagwsz t tvoeS ўtr0bы vsederži1telz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj bžctvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

ЎmA prevosh0ditъ tvoeS blagodati postiženіe, ljzhkъ i3zreщi2 ne m0žetъ tvoi1hъ čudesъ bezmёrnыz puči1nы, myčeniče s™i1telю i3 pastыrю, gaggrznwmъ ўdobrenіe, i3 svэti1lьniče vseS tvari.

Ўbi1lъ є3si2 ѕmjz, ngnю2 preposlavъ, pokazalъ є3si2 vъ tebЁ bžctvennuю blagodatь, bogatёйše vselьšuюsz, i3 tS predъ caremъ i3 vsёmi proslavlьšuю lюdьmi2, svzщennэйše.

Pečatь i3 hrani1telz sokr0viщu, vowbrazi2, dž§e, carь tvoю2 їkHnu, seю počitaz tS, i3 ćvэ provozvэщaz, ćkw prinosi1maz čestь na pervoobraznoe preh0ditъ, v3patіe.

Velьmi2 podvizasz, velьmi2 i3 proslavisz, čudesA soveršaz svzщennoobraznw, nedygi tgonS, progonsz demwnы, ўpražnsz si1hъ navёtы, pobэždaz є3reseй gubi1telьnoe ѕlomhslіe.

BGor0dičenъ: Mydrostь rodilA є3si2 b9ію v3postasnuю, prečctaz dv7o bcde, s™ы6z vsem{drы pokazavšuю: tёmže ѕl0bы mudrecA padE šatanіe, i3 lю6taz ѕlouhiщrє1nіz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Vozšelъ є3si2 na vыsotY dobrodёteleй, v3patіe, i3 pribli1žilsz є3si2, blaženne, kъ čistёйšemu i3st0čniku bžctvennыhъ darovanій, i3 čudesъ puči1nu i3stoči1lъ є3si2.

Vэnecъ tebЁ kameneй met†nіz bhša, i3 kъ nebesnэй vыsotЁ, i3 stepє1ni, dž§e, i3 lёstvica, є4юže vozšedъ, i3 bGu prisv0ilsz є3si2 ksnёйše.

I#scэlє1nіz tvoS raka i3stočaetъ pri1snw, blagoslovenіe že, dž§e, čestnhz tvoeS persti prіemlemo, i3zvёstnw ćkw prahъ i3stnэvaetъ ѕl0bu.

Zak0nnэ postradavъ, i3 ćkw myčenikъ počestvovalsz є3si2, vo glubočaйšeй že starosti kъ tvoi6mъ prešelъ є3si2 raduzsz ntcє1mъ, i3 vэnecъ tvoi1hъ trudHvъ prіslъ є3si2 t hrtA dost0йnw.

BGor0dičenъ: Q čudesE vsёhъ čudesъ novёйšagw! Ćkw dv7a vo ўtr0bэ vssčєskaz soderžaщago, neiskusomyžnw začenši, ne tэsnovmэsti2.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Spashй vo ngni2 ґvra†mskіz tvo‰ džtroki, i3 haldє1i ўbi1vъ, ±že pravda pravednw ўlovlsše, prepёtый gDi, b9e ntє1cъ našihъ, blgoslovenъ є3si2.

ЎstA nikakože na tS tverze p0lzazй ѕmjй, rabolёpnw že na džgnь i3dsše, povinyzsz, prisnopamztne, strašnomu povelёnію tvoemY, ntє1cъ našihъ, vopію1щu, b9e, blagoslovenъ є3si2.

Kroveй proli1tіemъ, є4že t slezъ sovokyplь, є3di1no t nboю2 pi1vo, mydre, soverši1lъ є3si2, tebЁ pominaemomu pi1щnomu, dostočydne, pot0ku vo vёki, myčenikwmъ pohvalo2.

Vo cvёtnikъ čestnhhъ bolёzneй tvoi1hъ vhodsщe, blaženne, blagouhaemъ dyšu, blagov0nіe tS hrt0vo vёduщe, i3 vopіemъ, v3patіe, prepёtый gDi, b9e ntє1cъ našihъ, blagoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Neiskusobračnaz čctaz, bezъ sёmene začenšaz nc7Y є3dinosyщnago, i3 r0ždšaz pl0tію, bGonevёsto, t s™hhъ kroveй tvoi1hъ, molsщi nhnэ ne prestaй, spasti2 vs‰.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blgočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь, togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Glasъ tv0й svёtu srastvori1vsz, i3 bžctvennыmi njsіsnъ svэtlostьmi2, tmY є3reseй, vsemydre, razori2, i3 ko dnю2 napravi pravoslavіz lю1di, vopію1щыz: gDa p0йte, dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Krasnёйšій, ćkw tr0stь ćvlьsz ljzhkъ tv0й, vsemydre, napisA zak0nъ blagodatію, vs‰ na dskahъ vє1thіz poglaždši džbrazы, v3patіe. Tёmže tS ćkw mydra kni1žnika, pэsnosl0vimъ vo vs‰ vёki.

St0lpъ džgnenъ bžctvennый, i3 kъ vыsotЁ nebesnэй vzemlemъ, zabralo neprekl0nnoe, stэnA nerazori1ma, cerkve ўtverždenіe, svzti1teleй stepenь, myčenikwvъ krasnaz lёpota, čudon0snый v3patій da počtenъ bydetъ.

Vi1dэti spod0bilsz є3si2, є3g0že želalъ є3si2, razrёššыmsz i4stinы v8zvlenієmъ: є3щe bo teplэй kr0vi kaplющi, kъ želanію poslёdnemu, myčeniče, vosteklъ є3si2, sъ myčeničeskimi i3 prepod0bnыhъ li6ki bžctvennыmi, likyz vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Mn0gimi soderži1mago bэdami, i3 molv0ю grэhA bёdstvuemago, kъ bezv0lnennomu stremlenію tišinы2 mS d¦a, bGorodi1telьnice čctaz vLčce, nhnэ nastavi: pristaniщe bo є3si2 hrtіanъ. Tёmže tS poemъ vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz klstvu vseli1la є4stь: th že, dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz, mjrovi blgoslovenіe procvэlA є3si2. Tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Ćkw ši1pokъ, ćkw krjnъ sщ7ennый sladkov0nenъ, s™i1telю: ćkw kmparjsъ, ćkw mĐro bžctvenno i3 blgov0nno, raka tvoS blgov0nstvuetъ čudesы2, ѕlosmr†dnыz nedygi tgonsщi, sщ7ennomyčeniče vsečestne.

Sobesёdnikъ kvi1lsz є3si2 prbr0kwvъ, myčenikwvъ že sщ7ennыhъ, kr0vію ўžE d0brэ skončavšihsz, s™hhъ i3 prepod0bnыhъ ravnostostelenъ, i3 vsёhъ prvdnыhъ sopričastnikъ, syщihъ t vёka, dostočydne.

Pamztь tvoS dnesь namъ vozsіS svэtlёйši s0lnca, svёtomъ neveщestvennыmъ serdcA n†ša prosvэщaющaz, vёroю tS vъ neй blažaщihъ, v3patіe, i3 molebnw voshvalsющihъ tS.

Svёtomъ tvoi1mъ njzari2 n†ša, v3patіe, pomыšlє1nіz, soveršaющihъ tvoю2 pamztь bžctvennuю i3 svэton0snuю. I# i3zbavi ngnS i3 myki, i3 vsskagw i3skušenіz, molьbami tvoi1mi, blagočestnw tS blažaщыz.

BGor0dičenъ: Vozvhsi blgodatь tvoю2, čctaz, vozveli1či molьbY, i3 privedi2 či1nы ѓgGlьskіz vLcэ, ґpclъ že i3 prbrHkъ li1ki, i3 vs‰ pravedniki sъ myčєniki, ćkw da spasemsz čtyщіi tS.

 

 

Komentarisanje nije više omogućeno.