Минеји

Ўкaзъ њ tдaніи благовёщеніz прес™hz бцdы

(Зри2) Подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz благовёщеніе въ пzт0къ G, и3ли2 д7 недёли постHвъ.

Поeмъ всю2 слyжбу прaздника съ тріHдію по ўстaву, ћкоже прeжде ўказaсz въ рzдY.

На ќтрени въ суббHту G-ю: Tдaніе поeмъ прaздника. На БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды: Слaва: ґрхaгGла: И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ, сэдaльны прaздника, и3 чтeніе прaздника. КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на }: и3 ґрхaгGла на ѕ7. Катавaсіа прaздника. (Зри2) Четверопёснца же здЁ не поeмъ: но поeмъ напреди2 на повечeріи. По G-й пёсни, кондaкъ ґрхaгGла и3 сэдaленъ, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3 чтє1ніz. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ прaздника и3 јкосъ. На f7-й пёсни, Честнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвъ прaздника, тaже їрм0съ: и3 на кjйждо тропaрь прaздника, поeмъ припёвъ т0йже: и3 послэди2 їрм0съ. Свэти1ленъ прaздника: Слaва, ґрхaгGла. И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры на ѕ7: прaздника G, и3 ґрхaгGла G. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Славосл0віе вели1кое: По Трис™0мъ тропaрь ґрхaгGла: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Е#ктеніи2 и3 tпyстъ: и3 чaсъ №-й. На №-мъ часЁ тропaрь прaздника и3 ґрхaгGла, и3 кондaкъ прaздника, и3 прHчаz, и3 совершeнный tпyстъ.

На літургjи: Блажє1нна прaздника, пёснь G-z, и3 ѕ7-z. По вх0дэ, тропaрь прaздника и3 ґрхaгGла: Слaва, кондaкъ ґрхaгGла: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ прaздника. Ґпcлъ, Ґллилyіа и3 є3ђліе днE и3 прaздника. Вмёстw Дост0йна, поeмъ їрм0съ прaздника. Причaстенъ прaздника.

(Зри2) Ѓще ли случи1тсz tдaніе благовёщеніz въ недёлю G-ю постHвъ.

Въ суббHту на мaлэй вечeрни: Nбhчно тріHди.

На вели1цэй вечeрни: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскрє1сны G, и3 крестA, д7, и3 прaздника G. Слaва, крестA: И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 є3ктеніи6. На літjи стіхи6ры прaздника, глaсъ №. Слaва, кrтA: И# нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскрє1сны: Слaва, кrтA: И# нhнэ, прaздника. На благословeніи хлёбwвъ, тропaрь прaздника, двaжды: и3 кrтA є3ди1ножды: и3 чтeніе.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскрeсенъ двaжды. Слaва, кrтA: И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ, сэдaльны воскrны, и3 бGорHдичны и4хъ. И# чтeніе бо є3ђліи толков0мъ. По непор0чныхъ v3пакои2 глaса: и3 чтeніе во є3ђліи. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса. Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскрeсно. Pал0мъ н7. Стіхи1ра, глaсъ }: Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри: и3 пр0чее воскрeсно. КанHнъ воскрeсенъ со їрмос0мъ на д7: и3 прaздника на д7: и3 кrтA на ѕ7. Катавaсіа крестA, џба ли6ка вкyпэ. По G-й пёсни, кондaкъ прaздника: и3 сэдaленъ кrтA, и3 чтeніе прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ кrтA и3 јкосъ: и3 чтeніе: На f7-й пёсни, поeмъ Честнёйшую: Свэти1ленъ воскрeсенъ: Слaва, кrтA: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны G: и3 кrтA в7: и3 прaздника G, съ припёвы и4хъ. И# пот0мъ припёвъ: Воскrни2, гDи б9е м0й: И# поeмъ самоглaсну стіхи1ру тріHди: Слaва, тyюжде: И# нhнэ, Преблагословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. По Трис™0мъ вх0дъ, и3 поeмъ тропaрь кrтA: Спаси2, гDи, лю1ди тво‰: три1жды. И# бывaетъ поклонeніе чcтн0му кrтY, по nбhчаю. Тaже, є3ктеніA: и3 њглашeніе студjтово. И# tпyстъ. И# и3схождeніе: Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz. И# чaсъ №-й въ притв0рэ. На часёхъ тропaрь воскрeсенъ: Слaва, кrтA: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ кrтA. На G-мъ часЁ тропaрь воскрeсенъ: Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника и3 кrтA, премэнsемъ.

На літургjи: Блажє1нна глaса, на д7: и3 кrтA пёснь G, на д7: и3 прaздника пёснь д7, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, кrтA и3 прaздника. Слaва, кондaкъ кrтA: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґпcлъ, Ґллилyіа, є3ђліе и3 причaстенъ, прeжде кrтA, и3 пот0мъ прaздника бцdы. За Дост0йно, Њ тебЁ рaдуетсz:

(Зри2) ҐрхaгGла гавріи1ла поeмъ слyжбу въ понедёльникъ.

(Зри2) Ѓще случи1тсz tдaніе бlговёщеніz, и3 соб0ръ ґрхістрати1га гавріи1ла, въ недёлю G-ю постA, и3 ѓще є4сть хрaмъ є3гw2:

На вели1цэй вечeрни: Блажeнъ мyжъ, каfjсма всS. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскрє1сны G: и3 кrтA подHбны G: и3 прaздника подHбны в7: ґрхaгGла подHбны в7, nбои2 на д7. Слaва, кrтA: И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ настоsщагw глaса. Вх0дъ. Прокjменъ днE. На літjи стіхи6ры прaздника. Слaва, прaздника: И# нhнэ, кrтA. На стіх0внэ стіхи6ры воскрє1сны. Слaва, кrтA: И# нhнэ, прaздника. На благословeніи хлёбwвъ тропaрь прaздника, двaжды, и3 кrтA є3ди1ножды. И# чтeніе во ґпcльскихъ послaніихъ.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, є3ди1ножды: и3 кrтA є3ди1ножды. Слaва, ґрхaгGла: И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ, сэдaльны воскрє1сны, и3 бGорHдичны и4хъ. И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ. По непор0чныхъ v3пакои2 глaса, и3 чтeніе. Степє1нна и3 прокjменъ глaса. Е#ђліе воскрeсно. Воскресeніе хrт0во: Pал0мъ н7. Стіхи1ра, глaсъ }: Покаsніz tвeрзи ми2: и3 прHчаz. КанHнъ воскрeсенъ со їрмос0мъ на д7: и3 прaздника G: и3 ґрхaгGла G: и3 крестA на д7. Катавaсіа кrтA. По G-й пёсни кондaкъ, прaздника и3 ґрхaгGла, и3 сэдaленъ ґрхaгGла: Слaва, кrтA: И# нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ кrтA и3 јкосъ. На f7-й пёсни поeмъ, Честнёйшую: Свэти1ленъ воскрeсенъ: Слaва, кrтA: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны G, и3 кrтA в7, и3 ґрхaгGла со Слaвою G, съ припёвы є3гw2. Тaже припёвъ, Воскrни2, гDи б9е м0й: и3 поeмъ самоглaсну стіхи1ру тріHди. Слaва, тyюжде: И# нhнэ, Преблагословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. По Трис™0мъ, вх0дъ и3 кrтA поклонeніе, по nбhчаю, и3 є3ктєніи2, и3 tпyстъ. Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz, и3 њглашeніе студjтово. И# чaсъ №-й въ притв0рэ. На №-мъ часЁ тропaрь воскрeсенъ: Слaва, кrтA: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Трис™0мъ кондaкъ кrтA. На G-мъ часЁ тропaрь воскrнъ: Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Трис™0мъ кондaкъ прaздника, и3 кrтA, и3 ґрхaгGла, глаг0лемъ премэнsюще. Блажє1нна глaса, на д7. И# кrтA пёснь G-z, на д7: и3 ґрхaгGла пёснь ѕ7, на д7. По вх0дэ тропaрь воскрeсенъ, и3 кrтA, и3 прaздника, и3 ґрхaгGла: Кондaкъ кrтA. Слaва, ґрхaгGла: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ кrтA и3 ґрхaгGла. Ґпcлъ, ґллилyіа, и3 є3ђліе, прeжде кrтA, и3 ґрхaгGла. За Дост0йно поeмъ, Њ тебЁ рaдуетсz: причaстенъ кrтA и3 ґрхaгGла.

(Зри2) Ѓще случи1тсz благовёщеніz tдaніе въ недёлю д7-ю, и3ли2 пsтую постHвъ:

Въ суббHту на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G: и3 вост0ченъ є3ди1нъ, и3 прaздника G, и3 ґрхaгGла G. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый глaса, Вх0дъ. Прокjменъ днE. На літjи стіхи6ры прaздника G, самоглaсны, глaсъ д7, стіхHвны. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны по ґлфави1ту. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На благословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о: три1жды. И# чтeніе.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскрeсенъ, двaжды: Слaва, ґрхaгGла: И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ, сэдaльны воскrны, съ бGорHдичны и4хъ, и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ. И# пр0чее воскrно. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 тріHди на д7: и3 прaздника, и3 ґрхaгGла на ѕ7. Катавaсіа прaздника. По G-й пёсни, кондaкъ ґрхaгGла и3 сэдaленъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондaкъ прaздника и3 јкосъ. На f7-й пёсни поeмъ, Честнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, ґрхaгGла: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7, и3 прaздника G: и3 самоглaсенъ прaздника, съ припёвомъ є3гw2. Тaже припёвъ: Воскrни2, гDи б9е м0й: и3 самоглaсенъ тріHди. Слaва, т0йже: И# нhнэ, Преблагословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое, тропaрь воскrнъ, є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 њглашeніе студjтово, и3 nбhчное и3схождeніе. Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz, и3 чaсъ №-й въ притв0рэ. На часёхъ тропaрь воскrнъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника.

На літургjи: Блажє1нна глaса, на ѕ7: и3 прaздника пёснь f7-z, на д7. По вх0дэ, тропaрь воскrнъ, и3 прaздника, и3 ґрхaгGла. Кондaкъ воскrнъ. Слaва, ґрхaгGла: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґпcлъ, Ґллилyіа, є3ђліе и3 причaстенъ днE, и3 прaздника. Вмёстw Дост0йно поeмъ: Њ тебЁ рaдуетсz:

Ѓще случи1тсz tдaніе благовёщеніz прес™hz бцdы, въ понедёльникъ д7, и3ли2 є7, и3ли2 ѕ7-z недёли постHвъ:

Въ недёлю вeчера: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры тріHди G: и3 прaздника д7. И# ґрхaгGла G. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Вх0дъ. Прокjменъ вели1кій: є3ктеніA, И#сп0лнимъ вечeрнюю: На стіх0внэ стіхи6ры тріHди. Самоглaсенъ днE, двaжды, и3 мyчениченъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По Трис™0мъ тропари2 по чи1ну п0стному, и3 покл0ны G вели6кіz, и3 tпyстъ. Повечeріе мaлое безъ покл0нwвъ: покл0ны t Слaва въ вhшнихъ: на нeмже глаг0лемъ канHнъ рzдовhй минeи.

Въ понедёльникъ на ќтрени: Поeмъ всю2 слyжбу ћкоже на рzдY к7ѕ числA пи1сано.

Ѓще tдaніе благовёщеніz случи1тсz въ срeду д7-z недёли постHвъ, є4же є4сть кrтопокл0нную:

Во вт0рникъ вeчера: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ‹: тріHди самоглaсенъ днE двaжды, и3 мyчениченъ: и3 подHбны днE G: и3 прaздника д7. Слaва, кrтA: И# нhнэ, прaздника. Вх0дъ. Прокjменъ, и3 чтeніе днE, и3 прaздника, и3 по рsду б9eственнаz літургjа златоyстагw.

(Зри2) ҐрхaгGла же слyжбу поeмъ во и4нъ дeнь, и3ли2 на повечeріи. Повечeріе же и3 ќтреню поeмъ, ћкоже предписaсz.

На ќтрени: КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7: и3 кrтA на д7. Ґ и3дёже трипёснецъ, и3 поeмъ канHнъ прaздника со їрмос0мъ на д7: и3 кrтA на в7. Трипёснецъ же поeмъ по чинY и4хъ на }: послэди2 їрм0съ трипёсница. По G-й пёсни, кондaкъ и3 јкосъ прaздника, и3 сэдaленъ тріHди: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ кrтA. На f7-й пёсни поeмъ Честнёйшую: Свэти1ленъ трbченъ. На хвали1техъ стіхи6ры кrтA на д7. Пи6саны во вт0рникъ вeчера, на ГDи, воззвaхъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ тріHди. Слaва, самоглaсенъ тріHди: И# нhнэ, пaки т0йже. На №-мъ часЁ поклонeніе кrтA, часы2 съ покл0ны по п0стному.

(Зри2) Ѓще случи1тсz tдaніе благовёщеніz въ четверт0къ є7-z недёли постHвъ:

Въ срeду вeчера, и3 въ четверт0къ на ќтрени, поeмъ всю2 слyжбу прaздника, съ тріHдію, ћкоже ўказaсz въ дeнь п0стенъ. Ґ tдaніе поeмъ благовёщеніz въ четверт0къ на ќтрени съ трипёснцемъ ґп0стольскимъ. Вели1кій бо канHнъ прелагaетсz, и3 предпётъ є4сть сеsже седми1цы во вт0рникъ.

Ѓще случи1тсz tдaніе прaздника благовёщеніz въ суббHту ґкafіста.

Въ пzт0къ вeчера: Поeмъ стіхи6ры на ‹: тріHди самоглaсенъ днE двaжды, и3 прaздника бцdы на }. Слaва, тріHди: Е$же t вёка тaинство: И# нhнэ, прaздника: П0сланъ бhсть: Вх0дъ. И# чтeніе днE, и3 прaздника двA: є3ктеніA мaлаz, и3 возглaсъ трис™aгw: Ћкw свsтъ є3си2, б9е: Тaже поeмъ, С™hй б9е: Прокjменъ, ґпcлъ, Ґллилyіа, є3ђліе и3 причaстенъ прaздника, и3 пр0чаz літургjа златоyстагw.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь ґкafіста три1жды. По №-й каfjсмэ, кондаки2 G, и3 јкосы G: и3 пaки кондaкъ №-й, и3 чтeніе ґкafіста. По в7-й каfjсмэ, кондаки2 G, и3 јкосы G: и3 пaки кондaкъ №-й. И# чтeніе. Pал0мъ н7. КанHнъ прaздника со їрмос0мъ на ѕ7. И# ґкafіста на }. Катавaсіа, Tвeрзу ўстA мо‰: џба ли6ка вкyпэ. Четверопёснца же здЁ не поeмъ: но напрeдъ поeмъ на повечeріи. По G-й пёсни, кондаки2 G, и3 јкосы G: и3 пaки кондaкъ №-й, ґ пот0мъ сэдaленъ прaздника, и3 чтeніе прaздника. По ѕ7-й пёсни, кондаки2 G, и3 јкосы G: тaже кондaкъ, Q всепётаz м™и: три1жды. И# пaки јкосъ и3 кондaкъ пeрвый, и3 чтeніе. На f7-й пёсни, Честнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвъ прaздника. Тaже їрм0съ, Ћкw њдушевлeнному: Свэти1ленъ прaздника двaжды. На хвали1техъ стіхи6ры тріHди на д7: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Славосл0віе вели1кое. По Трис™0мъ, тропaрь прaздника, є3ктєніи2 и3 tпyстъ, и3 чaсъ №- й. На №-мъ часЁ тропaрь прaздника. По Трис™0мъ, кондaкъ прaздника, и3 прHчаz: и3 совершeнный tпyстъ.

На літургjи: Бlжє1нна ґкafіста, пёснь G-z, и3 ѕ7-z. Прокjменъ, Вели1читъ душA мо‰ гDа: Ґпcлъ днE, тaже бцdы: Ґллилyіа бцdы. Е#ђліе днE, тaже бцdы. За Дост0йно, їрм0съ: Ћкw њдушевлeнному: Причaстенъ, Чaшу спасeніz:

Ѓще случи1тсz tдaніе благовёщеніz прес™hz бцdы въ суббHту лaзареву, и3ли2 въ недёлю вaій, и3ли2 во є3ди1нъ t днeй страстнhz седми1цы, и3ли2 свётлыz.

И# tдaніz благовёщеніz нёсть, и3 пою1тсz стіхи6ры, и3 канHнъ попрaзднства, и3 ґрхaгGла, на повечeріи въ мимошeдшихъ днeхъ ѕ7-z недёли.

 

Коментарисање није више омогућено.