Минеји

Мaрта к7д

Предпрaзднство благовёщеніz прес™hz бцdы.

И# препод0бнагw nц7A нaшегw захaріи.

И# и4же во с™hхъ nц7A нaшегw ґртeміа, є3пcкопа fессалонjтскагw.

Вeчеръ, nбhчнаz каfjсма.

На ГDи, воззвaхъ, тріHди самоглaсенъ днE, двaжды, и3 мyчениченъ, и3 подHбны три2, и3 предпрaзднства на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Сокровeнное тaинство, и3 ѓгGлwмъ невёдомое, гавріи1лъ ўвэрsетъ ґрхaгGлъ, и3 къ тебЁ нhнэ пріи1де є3ди1нэй нетлённэй, и3 д0брэй голуби1цэ, р0да нaшегw воззвaнію, и3 вопіeтъ тебЁ, прес™az: є4же рaдуйсz, ўгот0висz сл0вомъ, бGа сл0ва твои1ми ложеснaми пріsти. Двaжды.

Свэтон0снаz палaта ўгот0васz тебЁ, вLко, ўтр0ба чcтаz бGоoтрокови1цы, грzди2 къ сeй и3 сни1ди, ўщeдри создaніе твоE, зави1стнw брaнь пріeмшее, и3 раб0тою ўдержaнное льсти1вагw, и3 добр0ту пeрвую погуби1вшее, и3 твоегw2 спаси1тельнагw чaющее сошeствіz.

Гавріи1лъ ґрхaгGлъ къ тебЁ, всенепор0чнаz, kвлeннw пріи1детъ, и3 возопіeтъ тебЁ: рaдуйсz, клsтвы разрэшeніе, пaдшихъ востaніе: рaдуйсz, є3ди1на и3збрaннаz бGу бhвшаz: рaдуйсz, колесни1це сlнца слaвы: пріими2 безпл0тнаго, во ўтр0бэ твоeй всели1тисz хотsщаго.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ в7.

Самоглaсенъ: Благовэствyетъ гавріи1лъ благодaтнэй днeсь: рaдуйсz, неневёстнаz м™и и3 неискусобрaчнаz. Не ўдивлsйсz стрaнному моемY зрaку, ни ўжасaйсz, ґрхaгGлъ бо є4смь. Ѕмjй прельсти2 є4vу и3ногдA: нhнэ же благовэствyю тебЁ рaдость, и3 пребyдеши нетлённа, и3 роди1ши гDа, пречcтаz.

Вх0дъ. Прокjменъ. И# чтє1ніz днE.

И# пр0чее преждесвzщeнныхъ. Ґ и3дёже нёсть преждесвzщeнныхъ, и3 поeмъ под0бенъ тріHди, G. И# предпрaзднства G.

Слaва, и3 нhнэ:

Благовэствyетъ гавріи1лъ:

На стіх0внэ самоглaсенъ тріHди, и3 мyчениченъ.

Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, глaсъ в7:

Е$же t вёка тaинство tкрывaетсz днeсь, и3 сн7ъ б9ій сн7ъ человёчь бывaетъ, да хyждшее воспріeмъ, подaстъ ми2 лyчшее, солгaсz дрeвле ґдaмъ, и3 бGъ возжелёвъ бhти, не бhсть: чlвёкъ бывaетъ бGъ, да б0га ґдaма содёлаетъ. Да весели1тсz твaрь, да ликовствyетъ є3стество2, ћкw ґрхaгGлъ дв7э со стрaхомъ предстои1тъ, и3 є4же рaдуйсz прин0ситъ, печaли сопроти1вное. За милосeрдіе ми1лости вочlвёчивыйсz, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

На ќтрени, Ґллилyіа, и3 трbчны глaса.

Ѓще ли случи1тсz въ суббHту, и3ли2 недёлю:

На БGъ гDь, тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь всемjрныz рaдости начaтки предпрaзднственное воспёти повелэвaютъ: сe бо гавріи1лъ прих0дитъ, дв7э носS благовёстіе, и3 къ нeй вопіeтъ: рaдуйсz, благодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

И# nбы6чныz каf‡смы. И# пр0чее по nбhчаю.

КанHнъ предпрaзднства, со їрмос0мъ на ѕ7: И# тріHди по чи1ну и4хъ. Творeніе fеофaново. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну невлaжными стопaми дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоoбрaзными мwmсeовыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Мjръ њбрaдованнw весели1тсz, ћкw њщути1въ гDне сошeствіе на тS: за милосeрдіе бо ми1лости съ нб7съ сх0дитъ во ўтр0бу дв7ы всели1тисz.

СE тебЁ цRи1цэ посылaетсz б9eственный ґрхaгGлъ, цRS всёхъ и3 бGа провозвэсти1ти пришeствіе, и3 возгласи1ти тебЁ: рaдуйсz, воззвaніе прaoтца.

Стaмна свэтозaрнаz и3 всезлатaz, ўгот0висz на пріsтіе мaнны жив0тныz: на тs бо пріи1детъ глaсомъ ѓгGловымъ, въ тS пaче є3стествA вселszсz.

Во ўтр0бу твою2 чcтую всели1тисz х0щетъ гDь, живhй при1снw на нб7си2: њнебеси1ти бо грzдeтъ земнор0дныхъ смэшeніе, въ сіE мyдрэ њб0лксz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Не мyдростію и3 си1лою, и3 богaтствомъ хвaлимсz, но тоб0ю, џ§ею v3постaсною мyдростію, хrтE. Нёсть бо свsтъ, пaче тебє2, чlвэколю1бче.

ЗемлS, ћже тeрніе страстeй печaльнэ и3зрасти1вшаz, взыгрaz ликyй: сe бо земледёлатель безсмeртный клsтвы и3зимaz тS, нhнэ прих0дитъ.

Бжcтвенное руно2, гот0висz, дв7о несквeрнаz: на тs бо бGъ ћкw д0ждь сни1детъ, и3зсуши1ти пот0ки преступлeніz.

Сви1тче бжcтвенный, благоукраси1сz: пeрстомъ бо џ§имъ напи1шетсz въ тебЁ бжcтвенное сл0во вопл0щсz, безсловeсіz моегw2 разрэшaz преступлeніе.

Златhй свэти1льниче, под8ими2 џгнь бжcтвA, возсіsющій тоб0ю, и3 свётъ мjрови дaруz: и4мже ѕHлъ нaшихъ тмA разори1тсz.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Нашeствіемъ д¦а всес™aгw, nц7Y сопрест0льнагw и3 є3диносyщнагw, глaсомъ ґрхaгGловымъ зачалA є3си2, бGороди1тельнице, ґдaмово воззвaніе.

Слaва, и3 нhнэ, другjй, глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ:

Днeсь всS твaрь рaдуетсz, ћкw є4же рaдуйсz, тебЁ вопіeтъ ѓгGлъ, благословeннаz маріaмъ, и3 пречи1стаz м™и хrтA бGа. Днeсь ѕміи1но њмрачaетсz шатaніе, клsтвы бо прao§и разрэши1сz соyзъ. Тёмже и3 по всемY вопіeмъ ти2: рaдуйсz, њбрaдованнаz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Тaинство дрeвле прeжде вBкъ пред8wпредэлeнное, kвлeніе начинaетъ пріимaти: землS и3 небє1снаz соглaснw возвесели1тесz, и3 рaдостнw воскли1кните.

Палaта вели1кагw цRS, слyхwвъ tвeрзи бжcтвєнныz вх0ды, ўжe бо прих0дитъ хrт0съ и4стина, и3 всели1тсz посреди2 тебє2.

Прамaтернее поползновeніе и3справлszй, и3збaвитель kви1тсz, въ неискусобрaчную ўтр0бу вселszсz, томY воспои1мъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ґввакyмъ тS пронаречE г0ру дрeвле, добродётельми присённу: и3зъ неsже kви1тисz х0щетъ бGъ нaшъ, дв7о всенепор0чнаz, є3ди1на человёкwмъ и3справлeніе.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.

Q несквeрнаz ѓгнице! Ѓгнецъ бо бGа нaшегw во ўтр0бу твою2 вни1ти тщи1тсz, взeмлzй н†ша согрэшє1ніz.

Жeзлъ тaйный помaлэ процвэтeтъ, ћкоже пи1шетъ, бжcтвенный цвётъ t к0рене їессeева нaмъ kвлsющисz.

ЃгGловымъ глaсомъ ўтучни1вшисz ћкw віногрaдъ, къ прозzбeнію гот0висz зрёлагw, дв7о, и3 нетлённагw гр0зда.

Величaйшій прbр0кwвъ и3сaіа возвесели1сz: дв7а бо, њ нeйже прорeклъ є3си2, во чрeвэ зачинaетъ совёта вели1кагw ѓгGла.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Рaдуйсz, тебЁ гавріи1лъ ґрхaгGлъ вэщaетъ, рaдость бо во чрeвэ твоeмъ пріи1меши несказaннw, ю4же є4vа преступлeніемъ, дв7о, погуби2.

Не њпали1тъ, не ўжасaйсz tню1дъ, ўтр0бы твоеS џгнь бжcтвA, nтрокови1це: купинa бо дрeвле тS воwбражaше горsщи, никaкоже њпалsема, всечcтаz.

ГорA, ю4же даніи1лъ прови1дэ д¦омъ, рaдуйсz, дв7о: и3зъ тебє1 бо мhсленный кaмень ўсэчeтсz, и3 сокруши1тъ дeмwнwвъ безд{шнаz трє1бища.

Ми1ра цRь къ тебЁ пріи1детъ, и3 тоб0ю примири1тъ поборє1нныz и3 прельщє1нныz, бGом™и, лукaвымъ совётомъ ѕміи1нымъ.

Кондaкъ, глaсъ }

Под0бенъ: Взбрaнной:

ВсBмъ земны6мъ начaло спасeніz нaшегw ты2 є3си2, бцdе дв7о: б9ій бо служи1тель съ нб7съ п0сланъ предстaти тебЁ, вели1кій чиноначaльникъ гавріи1лъ, рaдость њбрaдованную ти2 принесE. Тёмъ вси2 зовeмъ ти2: рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Спасhй во nгни2 ґвра†мскіz тво‰ џтроки, и3 халдє1и ўби1въ, ±же прaвда прaведнw ўловлsше, препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

КівHтъ словeсный, є3г0же и4стинный законопол0жникъ возлюби1въ въ тебЁ х0щетъ селeніе сотвори1ти, благов0ніz и3сп0лнисz: тоб0ю бо и3стлёвшыzсz њбнови1тъ.

Прbр0ческій бжcтвенный ли1къ, ћкоже њщути1въ, nтрокови1це, є4же на тS и3збaвителz ми1рное пришeствіе, зовeтъ тебЁ: рaдуйсz, всёхъ и3збавлeніе, рaдуйсz, є3ди1на человёкwвъ спасeніе.

Не ўжасaйсz глaса, не диви1сz глаг0лющему: б9ій слугA є4сть. Kви1ти тебЁ пріи1де тaинство, ѓгGлы неизречeнное, неискусобрaчнаz дв7о благословeннаz.

Зри1ши твaрь всю2, враг0мъ порабощeну, дв7о, поми1ловати же ю5 за милосeрдіе ми1лости хотS, тоб0ю благоволи1вый: да не u5бо словесє1мъ ѓгGла не вёруеши.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE, џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Лeгкій џблаче свёта, неискусобрaчнаz, ўгот0висz: сE сlнце свhше превозсіsетъ тебЁ незаходи1мое, вмaлэ ќбw въ тебЁ крhемо, мjру же kвлsемо, и3 рэшaшо ѕл0бы њмрачeніе.

ЃгGлwвъ пeрвый служи1тель возопи2 тебЁ глaсъ рaдостенъ, возвэщaz тебЁ, чcтаz, вели1кагw совёта ѓгGла, воплощaема и3зъ тебє2 за блaгость, є3мyже вопіeмъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Nц7A њдеснyю сэдsй, въ тебЁ селeніе х0щетъ сотвори1ти, пресyщественный, чcтаz: ћкw да постaвитъ њдеснyz себє1 тz бли1жнюю и3 д0брую, ћкw цари1цу, десни1цу же всBмъ прострeтъ пaдшымъ, и3 спасeтъ ны2.

Ћкw ши1покъ ўд0лій чи1стъ, ћкw крjнъ благов0ненъ, познaвъ тS зижди1тель нaшъ гDь, нhнэ возжелA твоеS добр0ты, чcтаz, и3 воплоти1тисz и3зъ твои1хъ кровeй х0щетъ, ћкw да проженeтъ ѕлосмрaдіе прeлести блaгостію.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть: тh же, дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz, мjрови бlгословeніе процвэлA є3си2. Тёмъ тS вси2 величaемъ.

Е$vа ќбw њб8sтъ пл0дъ, смeрть дёлающь всегуби1тельную: посреди1 же тебє2 возрастeтъ пл0дъ безсмeртіz ходaтайственъ, хrт0съ слaдость нaша, вLчце. Е#г0же воспэвaюще, тS слaвимъ.

Преклони1въ небесA тво‰, къ нaмъ сни1ди, прест0лъ ўжE ўгот0васz тебЁ, сл0ве, ўтр0ба дв7и1ча: на нeмже ћкw цRь крэпчaйшій сёдъ, воздви1гнеши t падeніz десни1цы твоеS создaніе.

Ни1ва несёzннаz, чcтаz, под8ими2 сл0вомъ нбcное сл0во, ћкw пшени1цу плодон0сну прозzбaющу и3зъ тебє2, и3 концы2 питaющаго хлёбомъ рaзума. Е#мyже покланsющесz, тS слaвимъ.

ВозжелA добр0ты твоеS хrт0съ, всенепор0чнаz, и3 во ўтр0бу твою2 всели1сz: ћкw да t страстeй безoбрaзіz р0дъ человёческій и3збaвитъ, и3 добр0ту дрeвнюю дaруетъ. Е#мyже покланsющесz, тS слaвимъ.

Ѓще случи1тсz суббHта, свэти1ленъ.

Под0бенъ: ЎченикHмъ:

Гавріи1лъ съ высоты2 слетёвъ, вопіsше є4же рaдуйсz, бцdе: ћкw прамaтернюю клsтву потреби1въ всю2, сyщихъ и3зъ ґдaма благослови2 и3зъ неS прозzбhй.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

На стіх0внэ тріHди, самоглaсенъ днE, двaжды: и3 мyчениченъ.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7:

Љзhка, є3гHже не вёдzше, ўслhша бцdа: глаг0лаше бо къ нeй ґрхaгGлъ благовёщеніz глаг0лы, tню1дуже вёрнw пріи1мши цэловaніе, зачaтъ тS превёчнаго бGа. Тёмже и3 мы2 рaдующесz вопіeмъ ти2: и3зъ неS воплоти1выйсz непрел0жнw, б9е, ми1ръ мjрови дaруй, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

И# чaсъ №-й, съ каfjсмою и3 съ покл0ны по nбhчаю.

(Зри2) Подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz предпрaзднство благовёщеніz прес™hz бцdы въ суббHту G-z и3ли2 д7-z недёли постHвъ.

Въ пzт0къ вeчера, и3 ќтрw: Трезв0нъ въ дв0и м†лыz колоколA, каfjсма рzдовaz. На ГDи, воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ ‹, и3 поeмъ тріHди самоглaсенъ днE, двaжды: и3 мyчєничны д7, глaса: и3 предпрaзднства на д7. Слaва, предпрaзднства, глaсъ в7: Благовэствyетъ гавріи1лъ: И# нhнэ, догмaтікъ настоsщагw глaса. Вх0дъ. Свёте ти1хій: Прокjменъ, и3 чтє1ніz днE. И# Да и3спрaвитсz моли1тва моS: И# пр0чее преждесвzщeнныхъ по nбhчаю.

(Зри2) Ѓще ли нёсть преждесвzщeнныz: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры предпрaзднства на ѕ7. Слaва, предпрaзднства: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, глaса. Тaже, Свёте ти1хій: безъ вх0да. Прокjменъ, и3 чтeніе днE. Посeмъ, Спод0би, гDи, и3 є3ктеніA: И#сп0лнимъ вечeрнюю: На стіх0внэ самоглaсенъ тріHди, двaжды, пи1санъ на ГDи, воззвaхъ, и3 мyчениченъ по глaсу є3гw2 t nктHиха, припёвы же глаг0лемъ њбы6чныz: Къ тебЁ возвед0хъ: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По Нhнэ tпущaеши, и3 по Џ§е нaшъ, тропaрь предпрaзднства. Тaже, є3ктеніA, Поми1луй нaсъ, б9е: и3 три2 покл0ны вели6кіz. Посeмъ, Всес™az трbце: Бyди и4мz гDне: три1жды. Тaже, Дост0йно є4сть: и3 tпyстъ.

(Зри2) Повечeріе вели1кое безъ покл0нwвъ. По №-мъ Т]рис™0мъ, вмёстw Просвэти2 џчи мои2: глаг0лемъ тропaрь предпрaзднства, Днeсь всемjрныz: По в7-мъ трис™0мъ тропари2 nбы6чныz: Поми1луй нaсъ, гDи: КанHнъ nктHиха мeртвенъ. По Дост0йнэ кондaкъ предпрaзднства.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства, глaсъ д7: Днeсь всемjрныz: три1жды. И# nбы6чныz каf‡смы и3 сэдaльны nктHиха. Непор0чныхъ за ўпок0й не поeмъ. ПBсни же з7-ю, и3 }-ю, глаг0лемъ прeжде въ пzт0къ. КанHнъ предпрaзднства со їрмос0мъ на ѕ7. Їрм0съ двaжды. По G-й пёсни сэдaленъ предпрaзднства: Слaва, и3 нhнэ, другjй. Е#гдa же приспёетъ четверопёсно, и3 поeмъ канHнъ предпрaзднства, ћкоже предписaсz, и3 тріHди на }. По ѕ7-й пёсни кондaкъ предпрaзднства. По f7-й пёсни свэти1ленъ предпрaзднства. На стіх0внэ nктHиха, и5же на Хвали1техъ, настоsщагw глaса мyчєничны. Послёдній стjхъ њстaвимъ, припёвы же глаг0лемъ nбы6чныz: И#сп0лнихомсz заyтра ми1лости твоеS: И# бyди свётлость: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7, предпрaзднства: Љзhка, є3гHже не вёдzше: и3 прHчаz. На часёхъ тропaрь и3 кондaкъ предпрaзднства.

На літургjи: Блажє1нна, предпрaзднства, пёснь G-z и3 ѕ7-z. По вх0дэ тропaрь хрaма хrт0ва, ѓще є4сть: тaже тропaрь предпрaзднства. Слaва, кондaкъ хрaма: И# нhнэ предпрaзднства.

(Зри2) Ѓще предпрaзднство благовёщеніz случи1тсz въ недёлю кrтопокл0нную.

Въ суббHту на вели1цэй вечeрни: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскрє1сны, G: кrтA, д7: и3 предпрaзднства, G. Слaва, кrтA. И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, глaса. На літjи стіхи1ра хрaма. Слaва, крестA: И# нhнэ, предпрaзднства: пи1санъ на ГDи, воззвaхъ. На стіх0внэ стіхи6ры nктHиха. Слaва, кrтA: И# нhнэ, предпрaзднства: пи1санъ на ќтрени на стіх0внэ, глaсъ д7: Љзhка, є3гHже не вёдzше: На благословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о, рaдуйсz, двaжды: и3 кrтA є3ди1ножды. Посeмъ, Бyди и4мz гDне: три1жды.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды. Слaва, кrтA: И# нhнэ, предпрaзднства, и3 пр0чее nбhчно. КанHнъ воскрeсенъ, со їрмос0мъ на д7: и3 кrтA на ѕ7: и3 предпрaзднства на д7. Катавaсіа: Бжcтвеннэйшій проwбрази2: По G-й пёсни кондaкъ предпрaзднства, и3 сэдaльны кrтA. Слaва, и3 нhнэ предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ кrтA. По f7-й пёсни свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, кrтA, И# нhнэ: предпрaзднства. Пр0чее же на хвали1техъ, и3 на літургjи всE, ћкоже пи1сано въ недёлю G-ю постA, на рzдY въ м7-цэ, т0чію на часёхъ тропaрь воскrнъ глаг0лемъ непремённw. Слaва, кrтA, и3 предпрaзднства, глаг0лемъ премэнsюще. По Џ§е нaшъ, кондаки2 на всёхъ часёхъ кrтA, и3 предпрaзднства, премэнsюще глаг0лемъ.

Ѓще случи1тсz предпрaзднство благовёщеніz въ понедёльникъ д7-z, и3ли2 є7-z, и3ли2 ѕ7-z недёли постA:

Въ недёлю вeчера: Стіхи6ры ‹: nктHиха покаsнны д7, и3 тріHди G, и3 предпрaзднства G: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. Вх0дъ. Прокjменъ вели1кій. Тaже, Спод0би, гDи: И# покл0ны G. Посeмъ є3ктеніA, И#сп0лнимъ вечeрнюю: Тaже, поeмъ стіх0вну въ тріHди, съ припёвы nбhчными: Слaва, и3 нhнэ предпрaзднства, и4же пи1санъ на ќтрени, на стіх0внэ, глaсъ д7: Љзhка, є3гHже не вёдzше: Посeмъ, Нhнэ tпущaеши: и3 Трис™0е, съ покл0ны. И# тропари2, Бцdе дв7о, рaдуйсz: съ покл0ны. И# ГDи, поми1луй, м7. И# Нбcный цRю2: По Честнёйшую: G покл0ны, и3 tпyстъ.

На ќтрени: Поeмъ Ґллилyіа, и3 трbчны глaса: И# nбы6чныz каf‡смы. И# пр0чее поeмъ на ќтрени, и3 на часёхъ, ћкоже ўказaсz прeжде въ рzдY, въ к7д дeнь.

Ѓще случи1тсz предпрaзднство благовёщеніz въ срeду д7-ю постA, є4же є4сть крестопокл0нную.

Вeчеръ: Поeмъ и3 заyтра всE съ покл0ны: во вт0рникъ вeчера каfjсма рzдовaz. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры тріHди G, и3 предпрaзднства, G: Слaва, кrтA: И# нhнэ, предпрaзднства. Прокjменъ, и3 чтє1ніz днE. На стіх0внэ стіхи6ры тріHди: Слaва, кrтA: И# нhнэ, предпрaзднства.

На ќтрени въ срeду: КанHнъ тріHди, со їрмос0мъ на ѕ7, и3 предпрaзднства на д7. Ґ и3дёже трипёснецъ, поeмъ канHнъ кrтA со їрмос0мъ на д7, и3 предпрaзднства на в7, по двA тропарS за є3ди1нъ. И# трипёснца на }, послэди2 їрм0съ трипёснца. По G-й пёсни кондaкъ предпрaзднства: и3 сэдaленъ днE. Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ кrтA. По f7-й пёсни свэти1ленъ трbченъ глaса. На хвали1техъ стіхи6ры кrтA, пи6саны на ГDи, воззвaхъ, њстaвшыz. На стіх0внэ тріHди, Слaва, кrтA. И# нhнэ, предпрaзднства. На №-мъ часЁ бывaетъ поклонeніе крестA, по nбhчаю.

Си1це поeмъ слyжбу предпрaзднства, и3 кrтA, и3 въ пzт0къ, ѓще случи1тсz, тоsжде седми1цы.

Ѓще случи1тсz предпрaзднство благовёщеніz въ четверт0къ д7 недёли постHвъ:

Въ срeду вeчера: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ‹: тріHди на ѕ7, и3 предпрaзднства на д7: Слaва, кrтA, глaсъ }: Днeсь неприкосновeнный: И# нhнэ, предпрaзднства. Тaже вх0дъ. И# прHчаz преждесвzщeнныхъ.

На ќтрени же: Поeмъ всE, ћкоже ўказaсz на рzдY, въ к7д дeнь.

Подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz благовёщеніе прес™hz бцdы въ срeду є3S недёли постHвъ:

И# предпрaзднства благовёщеніz поeмъ слyжбу, стіхи6ры, и3 канHнъ, въ понедёльникъ, на рzдY, минeи же с™aгw поeмъ на повечeріи.

(Зри2) Ѓще ли же случи1тсz предпрaзднство благовёщеніz прес™hz бцdы въ четверт0къ є7-z недёли постHвъ:

И# поeмъ слyжбу предпрaзднства, стіхи6ры, и3 канHнъ: напреди2 въ срeду на рzдY, вели1кагw рaди канHна. Рzдовaгw же с™aгw слyжбу тaкожде поeмъ на повечeріи.

Ѓще случи1тсz предпрaзднство благовёщеніе прес™hz бGор0дицы въ недёлю д7-ю и3ли2 є7-ю постHвъ:

На вели1цэй вечeрни: Стіхи6ры воскрє1сны, G: и3 востHчны G: и3 предпрaзднства д7. Слaва, предпрaзднства: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. И# пр0чее по nбhчаю.

На ќтрени: Тропaрь воскрeсенъ двaжды: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. И# пр0чее воскрeсно. КанHнъ воскрeсенъ со їрмос0мъ на д7: и3 бцdы на в7: и3 тріHди на д7: и3 предпрaзднства на д7. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: По G-й пёсни кондaкъ предпрaзднства, и3 сэдaленъ тріHди: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. По ѕ7-й пёсни кондaкъ воскрeсенъ и3 јкосъ. По f7-й пёсни свэти1ленъ воскрeсенъ: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. И# пр0чее по nбhчаю воскрeсно, и3 тріHди. На №-мъ часЁ тропaрь воскрeсенъ: Слaва, предпрaзднства: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. С™hхъ же сл{жбы, їwaнна лёствичника и3 марjи є3гЂптzныни, въ сі‰ недBли њставлsютсz, и3 пою1тсz є3гдA є3кклисіaрхъ разсyдитъ.

Ѓще случи1тсz предпрaзднство благовёщеніz въ суббHту є7-ю ґкafіста.

Въ пzт0къ вeчера: На ГDи, воззвaхъ, поeмъ стіхи6ры тріHди, самоглaсенъ днE, двaжды: и3 мyчениченъ, и3 ґкafіста на д7: и3 предпрaзднства, G: Слaва, предпрaзднства: И# нhнэ, ґкafіста. Вх0дъ. Прокjменъ, и3 чтeніе днE. Да и3спрaвитсz моли1тва моS: и3 пр0чее преждесвzщeнныхъ. (Зри2) Четверопёснецъ же тріHди поeмъ на повечeріи.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь ґкafіста, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства, и3 nбы6чныz каf‡смы. Кондаки2 и3 јкосы ґкafіста, по чи1ну и4хъ. КанHнъ предпрaзднства, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 ґкafіста на }. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: По G-й и3 по ѕ7-й пёсни, кондаки2 и3 јкосы по nбhчаю. По f7-й пёсни свэти1ленъ ґкafіста, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, предпрaзднства. На хвали1техъ стіхи6ры ґкafіста на д7, глaсъ д7. Под0бенъ: Ћкw д0блz: Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7: Љзhка, є3гHже не вёдzше: Славосл0віе вели1кое и3 tпyстъ.

(Зри2) Ѓще предпрaзднство благовёщеніz случи1тсz въ суббHту лaзареву:

Поeтсz предпрaзднства слyжба, прeжде въ четверт0къ тоsже седми1цы, ћкоже ўказaсz сегw2 мёсzца въ к7д дeнь.

(Зри2) Вёдати подобaетъ, ћкw нaвечеріе благовёщеніz ѓще случи1тсz въ суббHту, и3ли2 недёлю.

На мaлэй вечeрни: на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Ўщeдривъ твaрь зижди1тель, милосeрдіемъ же свои1мъ прекланsемь, во ўтр0бу дв7ы бGоoтрокови1цы всели1тисz спэши1тъ, къ нeйже вели1кій пріи1де ґрхaгGлъ, рaдуйсz, провэщавaz, бGорaдованнаz, нhнэ съ тоб0ю бGъ нaшъ. Не ўжасaйсz менє2 цReва ґрхістрати1га: њбрэлa бо є3си2 благодaть, ю4же погуби2 є4vа прeжде, прамaти твоS: и3 зачнeши, и3 роди1ши nц7Y є3диносyщнаго. Двaжды.

Стрaнно є4сть сл0во твоE и3 воззрёніе, стр†нны твои2 глаг0лы и3 возвэщє1ніz, мRjа ко ѓгGлу: да не прельсти1ши менє2, дв7а бо є4смь, брaка не знaющи. Глаг0леши, ћкw зачнY неwб8имeннаго: и3 кaкw вмэсти1тъ ўтр0ба моS, є3гHже вели1чєства нбcнаz вмэсти1ти не м0гутъ; ґвраaмовъ кр0въ да научи1тъ тS нhнэ, бGа вмэсти1вый, проwбразyющій и3здалeча, дв7о, бGопріsтную твою2 ўтр0бу.

Въ назарeтъ нhнэ грaдъ пришeдъ, грaдъ тS њдушевлeнъ цRS хrтA, гавріи1лъ лобызaетъ, вопіS тебЁ: рaдуйсz, благословeннаz, бGорaдованнаz, пріи1меши во ўтр0бэ твоeй бGа воплощaема, и3 тоб0ю человёчество, на дрeвнее блажeнство, за благоутр0біе призывaюща. Благословeнъ чрeва твоегw2 бжcтвенный пл0дъ безсмeртный, подаsй мjру њчищeніе и3 вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ №:

Въ шестhй мцcъ ґрхістрати1гъ п0сланъ бhсть къ тебЁ дв7э и3 чcтэй, возвэсти1ти тебЁ сл0во спасeніz, вкyпэ же и3 звaти тебЁ: рaдуйсz, њбрaдованнаz, гDь съ тоб0ю, роди1ши сн7а превёчнаго и3зъ nц7A, и3 спасeтъ лю1ди сво‰ t грBхъ и4хъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Начaльникъ вhшнихъ си1лъ, съ нб7съ въ назарeтъ слетёвъ, дв7у лобызaетъ, рaдуйсz, глаг0лz, колесни1це чcтаz б9ествA, тS t вёка бGъ возлюби2, въ жили1ще и3зв0ли. Рaбъ вLчень, къ тебЁ пришeльствуzй є4смь вопи1ти: роди1ши бо гDа, и3 нетлённа пребyдеши.

Стjхъ: Благовэсти1те дeнь t днE спасeніе бGа нaшегw.

Что2 тв0й ви1дъ џгненный; гавріи1лу чcтаz со ўдивлeніемъ речE: что2 твоE дост0инство, и3 словeсъ си1ла; зачaти сн7а провэщавaеши ми2, ѓзъ же и3скyса мyжеска не вёмъ: tиди2 далeче, не прельсти1ши, человёче, ћкоже прeжде є4vу прамaтерь ѕмjй льсти1вый.

Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву, восп0йте гDеви, всS землS.

Д¦ъ б9ій прес™hй пріи1детъ, пречcтаz, на тS, бGовмэсти1маz вLчце, и3 си1ла вhшнzгw њсэни1тъ тS, и3 роди1ши сн7а соблюдaюща твоE дёвство невреждeнно. Сeй сн7ъ є4сть неродосл0вимь: сeй ћвльсz, спасeтъ лю1ди сво‰, ћкw благоизв0ли.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7:

Въ шестhй мцcъ п0сланъ бhсть ґрхaгGлъ къ дв7э чcтэй, и3 рaдоватисz є4й прирeкъ: благовэсти2 и3зъ неS и3збaвителю проити2. Тёмже пріeмши цэловaніе, зачaтъ тS превёчнаго бGа, несказaннw благоволи1вшаго вочеловёчитисz, во спасeніе дyшъ нaшихъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь спасeніz нaшегw глави1зна, и3 є4же t вёка тaинства kвлeніе: сн7ъ б9ій, сн7ъ дв7ы бывaетъ, и3 гавріи1лъ благодaть благовэствyетъ. Тёмже и3 мы2 съ ни1мъ бцdэ возопіи1мъ: рaдуйсz, благодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

 

Коментарисање није више омогућено.