Минеји

Мaрта к7г

С™aгw преподобномyченика нjкwна, и3 двY стY ўчєни1къ є3гw2 съ ни1мъ мyчившихсz.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ д7

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Сл†сти тэлє1сныz, и3 пл0ти непок0рное, бразд0ю повинyлъ є3си2, блажeнне, воздержaніz благодaтію побэди1въ ћкw хрaбръ всеoрyжіе врагA си1лою д¦а. Toнyдуже в0ждь бhлъ є3си2 монaшествующихъ, послёдующихъ всемyдрому твоемY, и3 бжcтвенному, нjкwне, проповёданію всегдA.

Возсіsвъ ћкw с0лнце t вост0ка, всеслaвне, вселeнную всю2 просвэти1лъ є3си2, чудeсъ свётлостію, ли1къ приводS ћкw ѕвёздъ свётлыхъ ўченикHвъ твои1хъ. Съ ни1миже пострадaлъ є3си2 крёпкw, мєчи2 посёчени бhвше, и3 въ рyцэ всецRS вLки вaшz дyшы положи1вше.

Ни глaдъ, нижE бэдA, ни наготA, ни р†ны, ни нyжднэйшаz вои1стинну смeрть, вaсъ t любвE б9іz tлучи1ти возм0же, досточyдніи: но ћкw ѓгнцы на заколeніе, пaстырю послёдующе t зaпада къ невечeрнему пок0ю нбcнагw цrтвіz, страстотeрпцы вэнцен0сцы, достиг0сте.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Њсуждeніz и3збaви, прес™az бGоневёсто, и3 лю1тыхъ прегрэшeній, смирeнную мою2 дyшу, и3 смeрти и3змэни2 моли1твами твои1ми, и3 дaруй њправдaніе получи1ти въ дeнь и3спытaніz, є4же получи1ша с™hхъ соб0ри: покаsніемъ њчищeна мS прeжде концA покажи2, и3 слeзными и3злі‰ніи.

КrтобGор0диченъ, под0бенъ т0йже:

На кrтё тz ћкw ўзрЁ пригвождeна, гDи, ѓгница и3 м™и твоS дивлsшесz, и3 что2 видёніе сіE, взывaше, сн7е вожделённе, сі‰ ти2 непокори1вый соб0ръ воздадE беззак0нный, и4же мн0гихъ твои1хъ чудeсъ наслади1выйсz; но слaва неизглаг0ланному сошeствію твоемY, вLко.

КанHнъ, їHсифъ, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Побёды тS пою2 тезоимени1таго, блажeнне.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Побэди1въ п0стническими борє1ніи ѕлок0зненнаго, страдaльческими вэнчaлсz є3си2 добр0тами: и3 бGу нhнэ предстои1ши њ нaсъ молsсz, препод0бне нjкwне, чтyщихъ тS.

Крёпостію нaшz нeмwщи ўкрэпи1вшагw возм0гъ, хрaбровалъ є3си2 прeжде во бранёхъ, блажeнне, и3 побэди1тель бhвъ, ко хrт0ву притекaеши крещeнію.

Ўкрашaетсz мучeніемъ п0лкъ блажeннэйшій ўчєни1къ твои1хъ, пeрвэе, мyдре, просвёщсz пощeньми, и3 сугyбыми борє1ніи суг{бы вэнцы2 и3сплетE.

БGор0диченъ: Двeрь ћже къ нaмъ твоегw2, гDи, сни1тіz, вост0ка, и3 с0лнце, и3 свётъ тaинственнw тS нарицaемаго преестeственнw роди2 сугyба є3стеств0мъ невмёстнаго.

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище, и3 ўтверждeніе.

В0инствомъ дух0внымъ препоsсанъ, в0инство б9eственное, мyчениче хrт0въ, воwружи1лъ є3си2 ко страдaніz подвигHмъ.

Распsвъ п0стнически пл0ть, всеслaвне, пeрвэе, потщaлсz є3си2 страдaльческими рaнами полки2 дє1мwнскіz побэди1ти.

T вост0ка ћкоже ѕвэздA, нjкwне, пришeдъ, къ зaпадwмъ дости1глъ є3си2. Тёмже ќмеръ зашeлъ є3си2, и3 ко хrтY возсіsлъ є3си2.

БGор0диченъ: Мyченическій соб0ръ твоE и3з8wбрази2 заколeніе, вLко, познaвъ тS и3зъ nтрокови1цы неискусобрaчныz прозsбша.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Препод0бнw пожи1въ, нjкwне, пeрвэе, и3 ли1къ собрaлъ є3си2 бGопокори1выхъ, благочeстнw при1снw послёдующихъ тебЁ, t вост0ка къ зaпаду возсіsвъ, ћкоже с0лнце свэтон0сно, зарsми страдaній, гн0емъ кровeй вaшихъ прeлесть ўмaливше.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Дв7о всенепор0чнаz, ћже пресyщнаго бGа р0ждшаz, со безпл0тными того2 непрестaннw моли2, њставлeніе прегрэшeній и3 и3справлeніе житіS дaти нaмъ прeжде концA, вёрою и3 люб0вію пою1щымъ тS по д0лгу, є3ди1на всепётаz.

КrтобGор0диченъ: На кrтё тz возвhшена ћкw ўзрЁ пречcтаz м™и твоS, сл0ве б9ій, м™рски рыдaющи вэщaше: что2 н0вое и3 стрaнное сіE чyдо, сн7е м0й; кaкw, жи1знь всёхъ, вкушaеши смeрти, њживи1ти мє1ртвыz хотS, ћкw милосeрдъ;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Наслаждazсz бжcтвенными свэтоли6тіи, мyкъ течє1ніz неуsзвленъ прешeлъ є3си2, нjкwне досточyдне: и3 побёды вэнeцъ, мyчениче, дост0йнw пріsлъ є3си2.

Свэтлостьми2 прелёпотствуz д0блестей, ћкw п0стникъ подвизaлсz є3си2, стр†сти ўмертви1въ пeрвэе тэлє1сныz страдaніемъ, втор0е дє1мwнскіz побэди1въ полки2.

Њполчи1стесz nрyжіемъ благочeстіz на врагA, бGомyдріи, и3 смeртію слaвною безсмeртіе пріsсте, пою1ще: слaва си1лэ твоeй, гDи.

БGор0диченъ: Ћкw сyщу твaри вhшшу творeцъ возлюби1въ, q дв7о м™и, показa тz м™рь себЁ, ю4же нhнэ м0лzтъ соб0ри страдaлєцъ благолёпнэйше.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3з8 мрaчна невёдэніz вёрою воспэвaющыz тS.

Бжcтвеннымъ твоеS м™ре благоповинyzсz наказaніємъ, си1лу, нjкwне, и3мёлъ є3си2 крeстную во бранёхъ, научazсz лyчшымъ.

ЖитіE твоE свётомъ добродётелей просвэщaемо, страдaніе ћкоже ќтварь благолёпнэйшу и4мать, бGомyдре и3 всечeстне.

Зак0нwмъ бGонач†льнымъ повинyющесz мyчєницы хрaбровавше, и3 беззакHнныz б9іимъ пос0біемъ мyжески побэди1ша.

БGор0диченъ: Свётъ безлётный нaмъ, џ§ее сіsніе родилA є3си2, подлётна богaтствомъ блaгости бhвша, всенепор0чнаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

T вост0ка ћкw многосвётлое ўстреми1лсz є3си2 с0лнце: ћкоже ѕвёзды, бGомyдре, ўченикHвъ ли1къ приводS, и3 зaпадъ зарsми вaшими просвэти1сте.

Кaплzми кровeй твои1хъ, мyчениче, потопи1лъ є3си2 многоб0жіz м0ре: и3 глубин0ю п0двигwвъ ўдави1лъ є3си2 ѕл0бы лю1таго њбрэтaтелz и3 вселукaваго.

Ћкw крjнъ во страдaніи ѕлaчнэмъ процвэт0сте: и3 ћкw сладкодыхaтельный ши1покъ, н†ша сердцA благоухaете мучeніz добр0тами, страстотeрпцы бGодухновeнніи.

БGор0диченъ: Хрaмъ тS б9ій и3 палaту њдушевлeнну страстотeрпческій ли1къ познaвъ, вLчце, м0литъ тS є3ди1ну жeнъ teмшую пон0съ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Пaче злaта и3скуси1всz, бGомyдре, рaнами, ст0лпъ добродётелей kви1лсz є3си2, напад†ніz дє1мwнскаz tгонS, благословeнъ є3си2, б9е м0й, зовhй, и3 гDи nтє1цъ нaшихъ.

По кончи1нэ повeржено твоE тёло, мyчениче, тaйнw, бжcтвєнныz врачевaній и3спущaz свётлwсти, tг0нитъ врeдъ дeмwнскій, тS kвлeннагw бжcтвенною сотв0ршагw си1лою.

Вeсь бжcтвенными наслади1всz, всеблажeнне, мановeньми, тёло рaнамъ прeдалъ є3си2 терпэли1внw, вэнцен0сецъ же предстои1ши вседержи1телю на нб7сёхъ, ћкw возжелaлъ є3си2, препод0бне.

Пaстырь nвeцъ сhй словeсныхъ, мyдре, t волкHвъ мhсленныхъ соблю1лъ є3си2 неврє1дны, и3 съ си1ми въ небeснэй њгрaдэ всели1всz, желaній крaйнэйшему предстои1ши.

БGор0диченъ: Не растли1въ дёвства твоегw2, nтрокови1це, tню1дъ, сл0во џ§ее въ тS всели1сz: и3 мyченикwвъ лобызA ли1къ слaвный, бцdу тS чcтую проповёдающъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, бlгочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Недремaнно носS сіsніе сeрдца твоегw2, напоeно слeзъ пот0ки, препод0бне, и3 страдaніz кровьми2, въ нерукотворeннэмъ, вопіS, черт0зэ нhнэ живeши: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

КрасотA п0стникwвъ и3 страдaльцєвъ показaлсz є3си2, препод0бне: во nбои1хъ бо благоизв0лилъ є3си2, побёды ўдивлsюща мhсль, на є3ди1наго врагA, нjкwне, стzжaвъ, зовhй: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Кровьми2 напои1въ дyшы, на рeвность бжcтвенную воздви1глъ є3си2, препод0бне, ћзвами мучeній ўzзви1лъ є3си2 дeмwнское њполчeніе, и4стинствующе въ тебЁ звaніе показaвъ, вопіS: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Раст0ргни вери6ги т‰жкіz мои1хъ падeній, и3спрaвльши ґдaмово и3спадeніе, чcтаz, ржcтв0мъ твои1мъ, всепётаz, и3 свэтов0ждствуй вопи1ти чи1стымъ п0мысломъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA: тёмъ, веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Ви1дэ тS рaнъ добр0тою процвётша, и3 багрzни1цею t мyченическихъ твои1хъ кровeй вэнцедaтель њблечeна, съ соб0ю всели2, нjкwне, бжcтвеннw рaдующасz.

Ћкw предобрA твоS люб0вь, ю4же къ бGу стzжaлъ є3си2, нjкwне: и3 теплA твоS рeвность, nгнeмъ бжcтвеннымъ распалsема, и3 чyдно страдaніе, съ нб7сными тS совокyпльшее.

ТS на цRк0внэй высотЁ, сlнце посреди2 и3мyще ли1къ страстотeрпєцъ, ћкw ѕвёзды свётомъ бжcтвеннымъ њблистaни, лучедaтными сі‰ніи вселeнную всю2 њзарsютъ.

Взsлсz є3си2 ко nби1телемъ нетлBннымъ, ли1къ сугубос0тный, м§ниче, страдaльцєвъ предстaвивъ вэнцедaвцу: съ ни1миже поминaй совершaющихъ днeсь свzщeнную вaшу пaмzть.

БGор0диченъ: Свёта жили1ще kви1ласz є3си2, нaсъ рaди и3зъ тебє2 ћвльшагwсz: є3г0же непрестaннw моли2, просвэти1ти мы6сли нaшz бlгочeстнw пою1щихъ тS, дв7о м™и всенепор0чнаz.

 

Коментарисање није више омогућено.