Минеји

Мaрта f7i

С™hхъ мyчєникъ, хрmсaнfа и3 дaріи.

Стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Б9eственнагw познaніz пріeмъ њсіsніе, просвэти1лъ є3си2 џчи, премyдре, сeрдца твоегw2, и3 прeлести мрaкъ tгнaлъ є3си2 смhсленнw, и3 и3сповёдалъ є3си2 хrтA, пл0ть пріeмша всёхъ гDа. Toнyдуже ўкрэплsемь си1лою д¦а, хрmсaнfе, мyкъ вhшши kви1лсz є3си2, всехвaльне.

Вр†жіz прeлєсти, и3 слaсти разжжє1ніz, ћкw паучи1ну вмэни1лъ є3си2. Во мрaчнэ же затв0рэ стaвъ, бжcтвеннымъ сіsніемъ њзари1лсz є3си2, и3 бlгов0ніz разyмнагw и3сп0лнилсz є3си2, посреди2 стоS смрaда, и3 привeлъ є3си2 ћкw невэстокраси1тель всеизрsднэйшій, хrтY невёсту непор0чну, њскверни1ти тS тщaщуюсz.

Ўzзви1вшисz рачeніемъ сладчaйшимъ зижди1телz, прeлести безб0жіz до концA ўклони1ласz є3си2. И# черт0га бжcтвеннагw вмэсти1ласz є3си2 внyтрь, вневёстившисz хrтY мучє1ніи мн0гими тэлесE, дaріа великоимени1таz, б9eственное пріsтелище д¦а, страдaльцєвъ ўдобрeніе, и3 дёвъ ўкрашeніе.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Нeмощь и3 разслаблeніе, дв7о м™и всенепор0чнаz, души2 моеS преложи2 въ крёпость и3 си1лу, стрaхомъ и3 люб0вію твори1ти же и3 дёzти њправд†ніz хrтHва, ћкw да и3збёгну nгнS нестерпи1магw, и3 наслёдіе нб7сное, и3 жи1знь непреходи1мую тоб0ю воспріимY, веселsсz всегдA.

КrтобGор0диченъ: Распинaема хrтA чlвэколю1бца ви1дzщи пречcтаz, и3 рeбра и3скоповaєма копіeмъ, плaчущи вопіsше: что2 сіE, сн7е м0й; чт0 ти безблагодaтніи лю1діе воздaша, за ±же сотвори1лъ є3си2 дHбраz и5мъ, и3 тщи1шисz безчaдствовати мS, вселюбeзнэйшій; ўдивлsюсz, бlгоутр0бне, твоемY в0льному распsтію.

КанHнъ, кЂръ їHсифа, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

ТS златозaрный м§никwвъ цвётъ почитaю.

Пёснь №. Їрм0съ:

М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Вэнцeмъ пaче злaта сіsющимъ, мyчениче, ўкрашaемь, и3 мучeніz сіsz добр0тами, вLцэ предстои1ши, њ нaсъ молsсz, тS чтyщихъ, досточyдне.

Ўzзви1лсz є3си2 слaдкимъ желaніемъ, мyчениче, зижди1телz твоегw2, и3 кр†снаz мjра презрёвъ, си1лу всю2 п0далъ є3си2 твоегw2 сeрдца, хрmсaнfе, къ желaемому ти2 ўсeрднw.

Вёрою воwрyжсz, низложи1лъ є3си2 многок0зненнаго, тебЁ прил0жшаго, мyчениче, жeнскою слaстію прельсти1ти, и3 чистоты2 чeстенъ сосyдъ, хрmсaнfе, бhлъ є3си2.

БGор0диченъ: Е#стеств0мъ б9eственнымъ непристyпный, пристyпенъ мнЁ kви1сz, t тебє2, дв7о, пл0ть пріeмь: є3г0же дaріа желaющи, терпэли1внw пострадA, и3 невёстнически томY приведeсz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище, и3 ўтверждeніе.

Злaто и3скушeно мучeній nгнeмъ бhлъ є3си2, цaрскихъ, хрmсaнfе, носsй страдaній и3зoбражeніе.

Ри1торwвъ њстaвль глумлeніе, плени1цами ўлови1лсz є3си2 ўченикHвъ, хрmсaнfе, преsснw тебE ўмудри1вшагw.

Повинyласz є3си2 рачи1телю, невэстоводsщему тS хrтY, всемyдраz, честнhz рaди вёры, рачи1телz плотскaго њстaвльши.

БGор0диченъ: Пл0тію р0ждсz и3зъ ўтр0бы твоеS, дв7о, ї}съ, чcтаz, невёсту чи1сту мyченицу себЁ дaрію њбручaетъ.

Сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Краснёйшую добр0ту возжелёлъ є3си2, и3 ви6димыz добрHты претeклъ є3си2: и3 привeлъ є3си2 хrтY, златhми вои1стинну словесы2 твои1ми, хрmсaнfе блажeнне, дaрію слaвную, страд†ніz претерпёвшую и3 томи1телz посрaмльшую: съ нeюже вс‰ ны2 поминaй, вёрою совершaющыz пaмzть вaшу.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Недомhсленно и3 непостижи1мо є4сть, вLчце бGорaдованнаz, є4же содёланное њ тебЁ стрaшное б9іе тaинство: и4бо неwб8имeннаго зачeнши родилA є3си2, пл0тію њбложeна t пречcтыхъ кровeй твои1хъ: є3г0же всегдA, чcтаz, ћкw сн7а твоего2 моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

КrтобGор0диченъ: Пон0сную, щeдре, смeрть въ распsтіи в0лею претерпёлъ є3си2: тебe же р0ждшаz, хrтE, зрsщи ўzзвлsшесz, є3sже мольбaми за милосeрдіе ми1лости твоеS, є3ди1не пребlгjй чlвэколю1бче гDи, ўщeдри, и3 спаси2 мjръ, взeмлzй мjра грэхи2.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Д¦а њблистaющыz зари2, чи1стое сeрдце твоE всего2 свэтозaрна тS, мyчениче, содёлаша, ўсeрднw зовyща: слaва си1лэ твоeй, гDи.

И#сткaнною тS бжcтвенныz благодaти свhше, творeцъ њблечE нетлённою ри1зою, непор0чнw соблю1дша тёло, бlжeнне, и3 ћкw побэди1телz вэнчA.

Д0блестію сeрдца tтрsслъ є3си2 сл†сти тэлє1сныz, добр0тою несравни1тельною бжcтвенною наслаждaемь, и3 рaдуzсz соверши1лъ є3си2 мучeніz твоегw2 п0двигъ.

Њбожи1ласz є3си2 по причaстію, стrтон0сице, бGотв0рнагw соединeніz: и3 въ нб7сныz всели1ласz є3си2 черт0ги рaдующисz, ћкw непор0чна невёста вLки твaри.

БGор0диченъ: Соблю1дъ тS дв7у ћкw прeжде ржcтвA, по ржcтвЁ, пречcтаz, и3зъ тебє2 воплоти1сz недомhсленный, дaрію мyченицу невёсту себЁ приводS.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz вёрою воспэвaющыz тS.

Восхищeнъ ќмъ t вeщныхъ творS, вsжемь, ѕл0бу врaжію, страстон0сче, разори1лъ є3си2, бlжeнне.

Чистоты2 рачи1тель бhвъ свzщeннэйшій, претвори1лъ є3си2 дёвы nгнепaльную люб0вь ко гDу, прехвaльне.

Повeржена зрS, и3 ногaми спопирaема мучи1телz, рaдованною мhслію вLку, пребlжeнне, величaлъ є3си2.

БGор0диченъ: Кто2 м0жетъ твоE сказaти тaинство, q всечcтаz! БGа сл0ва, пaче ўмa бо и3 сл0ва, сугyба є3стеств0мъ родилA є3си2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Пою1ща вLку всёхъ, приснопaмzтне, свётъ съ нб7сE всю1ду тS њкружи1въ просвэти2, заключeна въ тeмнэйшей хрaминэ, хрmсaнfе.

Ри1мъ тS мучeніемъ честнhмъ слaвимаго, златови1дну ћкоже ѕвэздY стzжaвъ, мyчениче, ўкрашaетсz п0двиги, и3 б9eственными твои1ми, хрmсaнfе, чудесы2.

КраснA, преуд0брена же и3 преслaвна, мyченице дaріе дёва, показaвшисz сл0ву краснёйшему, ўневёстиласz є3си2 болёзньми всsкими тэлeсными.

БGор0диченъ: Млaда тS ћкw дётища дв7а роди2 превёчнаго сл0ва: є3гHже желaюще nтрокови6цы, сeю въ слёдъ тебЁ, всёхъ цRю2, невёстнически привед0шасz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Цвётъ мyченикwвъ златови1денъ ты2 бhлъ є3си2, соб0ръ же страдaльцєвъ привeлъ є3си2 хrтY, бжcтвенными словесы2 твои1ми и3 чудесы2, мyчениче бGопріsтне, съ ни1миже вёрнw тS нhнэ ўблажaемъ.

Въ хлэви1нэ сквeрнэй затворeна нaга тS, блажeнне, б9eственными благовHніи, слaвою свэтови1дною ї}съ просвэщaетъ: є3г0же чи1стою мhслію, всемyдре, возлюби1лъ є3си2.

Ѕвёрz храни1телz тебЁ дёвства хrт0съ послA, пaгубу нечести1выхъ tгонsща ћвэ, пэснопою1щей тебЁ, всехвaльнаz: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

БGор0диченъ: По существY бжcтвенному сhй неwпи1санъ, въ нёдрэхъ твои1хъ, дв7о, бhсть по нaмъ пл0тію њписyемь: бlгословeна ты2 въ женaхъ є3си2, пренепор0чнаz вLчце.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE, џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Твeрдымъ, блажeнне, п0мысломъ проти1вzсz суемyдренному, строг†ніz претерпёлъ є3си2 тэлє1снаz: и3 свэщaми њпалsемь, неwпали1мь пребhлъ є3си2, со џтроки воспэвaz, хрmсaнfе: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Премyдростію ўкрaшенъ хrт0вою, њбуи1лъ є3си2 немyдрыхъ шатaніе: и3 ќмъ льсти1вагw посрами1лъ є3си2, є4vу прельсти1вшагw, плэни1въ благочeстнw сегw2 nрyжіе, мyдре, и3 привeлъ є3си2 невёсту бGу, и3збрaнну вёры рaди.

Е#динeніемъ души2 плотскaгw и3збэжaсте совокуплeніz: чи6стыz сосyды вседержи1телz kви1стесz, и3 въ хрaмъ принес0стесz нбcный страдaльцы, вопію1ще хrтY: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

В0лею б9іею плотск‡z стр†сти ўдержaвше, џгнь и3спепели1ша мyкъ, хрmсaнfъ и3 дaріа рос0ю д¦а, и3 вэнцє1въ жи1зни ўлучи1ша пою1ще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Ћкw ши1покъ посреди2 тeрніz житeйскагw, пречcтаz, бGъ њбрётъ тS несквeрную, всели1сz во ўтр0бу твою2 чcтую, и3 благов0ніz тaинственнагw мjръ и3сп0лни, взывaющій: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA: тёмъ, веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Сщ7енносл0вzщу бжcтвєннаz бжcтвенное в0инство тебЁ приложи1сz, лeсти сквeрныz и3збaвльсz: и3 мечeмъ непорHчныz жє1ртвы, нaсъ рaди, ћкw nвчaти, мyчєницы пожeршемусz принес0шасz.

Kви1стесz посреди2 ѕвэрeй, ћкоже ѓгнцы, страстотeрпцы, воплощeніе проповёдающе бжcтвенное, и3зліsвшагwсz дaже и3 до пл0ти, и3 болёзньми неболёзненную кончи1ну бжcтвеннэ наслёдовасте.

Днeсь свётлw прaзднуетъ всsкъ грaдъ же и3 странA, ри1мъ созывaющи грaдъ, бжcтвєнныz стр†сти и3 борє1ніz, ћкw всечреждeніе невещeственное, предлагaющій вaсъ, с™jи.

Взsти бhсте къ безмёрнэй слaвэ, хрmсaнfе мyчениче и3 дaріа, и3 вседержи1тельному сл0ву, вэнцен0сцы вкyпэ предстоитE, њ нaсъ молsщесz, бlжaщихъ вaсъ всегдA.

БGор0диченъ: Трепeщетъ п0смыслъ и3 сeрдце, помышлsющи твоE ржcтво2 недомhслимое, nтрокови1це: бGа бо сл0ва чревоноси1ла є3си2, и3збавлsющаго тоб0ю всsкіz нyжды чтyщыz тS.

 

Коментарисање није више омогућено.