Минеји

Мaрта }i

И$же во с™hхъ, nц7A нaшегw кmрjлла, ґрхіепcкопа їерусали1мскагw.

Стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Ћкw ѕвэздA возсіsвъ, и3 вBрныz просвэти1лъ є3си2 свzщeнными свэтлостьми2 догмaтwвъ твои1хъ, и3 є4рєси њмрачи1лъ є3си2, и3 до концA побэди1въ, и3 ћкw рaбъ дaнный тебЁ талaнтъ ўмн0жилъ є3си2, благоугоди1въ вLцэ, бGомyдре. Е#мyже въ рyцэ tложи1лъ є3си2 тв0й дyхъ, бGоблажeнне кmрjлле.

Премyдростію словeсъ твои1хъ, и3 сіsніемъ житіS твоегw2, ћкw ѕвэздA многосвётлаz, досточyдне, посреди2 соб0ра просіsлъ є3си2 nтцє1въ, безб0жнаго макед0ніа жи1лами ўдави1лъ є3си2 бlгодaти: и3 с™hй и3 њживлsющій вс‰ бжcтвенный д¦ъ, хyлившаго безyмнw, и3 проzвлeннw беззак0нновавшаго.

Ќмъ пaгубный посрами1лъ є3си2 пребезyмнагw мaнента, њбличи1въ пред0брэ и3 мудрёйше, сквє1рнаz ўчє1ніz сегw2 бyйства, ўчи1телей начaльниче, їерeєвъ бlголёпіе, бжcтвенный поб0рниче хrт0вы цRкве. Сегw2 рaди с™0е веселsщесz совершaемъ твоE ўспeніе.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Покаsніе и3зрsдное и3 спаси1тельное врачевство2, ћже бGа р0ждшаz сп7са моего2, и3 слeзъ т0ки, и3 часA п0мыслъ гр0знагw и3 стрaшагw1, и3 судA неумhтнагw, тh ми дaруй и3збэжaти моли1твами твои1ми, q дв7о! Мучeніz трeпетнагw, и3 бжcтвенную ўлучи1ти бlгодaть.

КrтобGор0диченъ. Под0бенъ т0йже:

На кrтё тz ћкw ўзрЁ пригвождeна, гDи, ѓгница и3 м™и твоS дивлsшесz, и3 что2 видёніе сіE, взывaше, сн7е вожделённе, сі‰ ти2 непокори1вый соб0ръ воздадE беззак0нный, и4же мн0гихъ твои1хъ чудeсъ наслади1выйсz; но слaва неизглаг0ланному сошeствію твоемY, вLко.

КанHнъ, кЂръ fеофaна, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Кmрjлла пою2 предсэдaтелz їерусали1мскаго.

Пёснь №.

Їрм0съ: Трістaты крёпкіz, рождeйсz t дв7ы, безстрaстіz во глубинЁ души2 тричaстное потопи2, молю1сz: да тебЁ, ћкw въ тmмпaнэ, во ўмерщвлeніи тэлесE побёдное воспою2 пёніе.

Ўкраси1въ дyшу добродётелей ви1ды, благодaтей пріsтельну д¦а сію2 с™aгw соверши1лъ є3си2: tню1дуже бeздну премyдрости tрhгнулъ є3си2, є3ресeй пучи6ны и3зсушaющу, кmрjлле.

Превhшшій ќмъ вeщныхъ содёлалъ є3си2, невещeственныхъ служи1телей соo1бщникъ показaвсz, nгнeмъ же словeсъ твои1хъ всю2 попали1лъ є3си2 вeщь є3ресeй, кmрjлле, церк0вное свэти1ло неусыпaющее.

ГлагHлъ твои1хъ вонsми сладкодыхaтельными, неи1стовства тезоимени1тнагw, премyдре, є3ресeй всёхъ нестерпи1мый кaлъ tгнaвъ, далeче сотвори1лъ є3си2, ћкw пaстырь и4стиннэйшій, ћкw хrт0во благов0ніе бhвъ.

БGор0диченъ: T тимёніz страстeй, помышлeній треволнeніz, t стрёлъ лукaвагw, t всsкагw прил0га сопроти1внагw спаси2, чcтаz бGороди1тельнице, дyшы воспэвaющихъ твоE несказaнное ржcтво2, всенепор0чнаz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ћкw непл0ды роди2 t kзы6къ цRковь, и3 мн0гое въ чaдэхъ и3знем0же с0нмище, чyдному бGу нaшему возопіи1мъ: с™ъ є3си2, гDи.

Сіsz свэтлостьми2 д¦0вныz премyдрости, трисіsнное бжcтво2 трbцы, џ§е, свётлw сyщымъ на земли2 ўzсни1лъ є3си2, и4мже тмы2 прeлести и3збaвихомсz.

Цэвни1ца kви1лсz є3си2 всес™aгw д¦а, бGомyдре, возглашaющи пёснь kвлeніz хrт0ва: є3г0же во двY є3стествaхъ проповёдалъ є3си2, ўслаждaz дyшы нaшz.

Д0мъ с™hни твоS душA показaсz, въ нег0же nц7ъ, и3 сн7ъ, и3 д¦ъ живоначaльный преестeственнw всели1сz, є3мyже поeмъ: с™ъ є3си2, гDи.

БGор0диченъ: НижE ќмъ нбcный, пaче ўмA рождествA твоегw2 м0жетъ сказaти, nтрокови1це: ўмa бо пeрвагw во ўтр0бэ сл0во, чcтаz, зачалA є3си2, всsчєскаz сл0вомъ состaвльшаго.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Премyдростію сл0ва њбогатёвъ, tрhгнулъ є3си2 ўчeній рёки живHтныz, и3 всsку напои1лъ є3си2 благочести1выхъ мhсль, и3 пaлицею бжcтвенною ўпaслъ є3си2 стaдо на ѕлaцэ, б9eственнагw напитaлъ є3си2 рaзума. Тёмже ћкw пaстырz и3 ўчи1телz вели1ка, и3 вёрныхъ застyпника, восхвалsемъ тS, кmрjлле с™и1телю, зовyще: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти чествyющымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 ўблажaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS бжcтвA, и3 ћкw младeнца дои1ши зижди1телz и3 гDа. Тёмъ ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ, дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му ржcтвY твоемY.

КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz, и3 и3збaвителz, ѓгница зрsщи на кrтЁ, восклицaше плaчущи и3 г0рькw рыдaющи, вопіsше: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлzй тоб0ю и3збавлeніе, ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же терпи1ши за милосeрдіе ми1лости. Долготерпэли1ве гDи, ми1лости бeздно, и3 и3ст0чниче неисчерпaемый, ўмилосeрдисz, и3 дaруй согрэшeній њставлeніе вёрою пою1щымъ б9eствєнныz стр†сти тво‰.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Нб7сA добродётель твоS покрhла є4сть, и3 землS и3сп0лнисz слaвы твоеS, хrтE. Тёмже вёрнw вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Премjрныz мyдрости струю2, препод0бне, твоE сeрдце пріeмши, tрhгну ўчeніz бeздну, ўмы2 нечeствующихъ погружaющую.

Е#ди1ну крёпость, є3ди1но существо2, є3ди1ну в0лю, тріmпостaснагw бжcтвA проповёдалъ є3си2: и3 многоб0жіz, кmрjлле, прeлести пот0къ и3зсуши1лъ є3си2.

Ќмъ кaльный и3 пребезyмный мaнентовъ, ћкw ќмъ и3мhй и3 бGонаучeнъ, бlжeнне, блист†ніи словeсъ твои1хъ попали1въ, ћвэ њбличи1лъ є3си2.

БGор0диченъ: Ћкw вhшши всёхъ твaрей, чcтаz, творцA твaри зачалA є3си2, и3 пaче є3стествA р0ждши, є3стество2 нaше њбн0вльшаго.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3з8 мрaчна невёдэніz вёрою воспэвaющыz тS. Жезл0мъ честнhz, свzти1телю, премyдрости твоеS ўпaслъ є3си2 на водЁ правослaвнагw служeніz пaству твою2, блажeнне.

Сл0во твоE свётомъ бжcтвеннымъ њблистaемо, q кmрjлле! Просвэщeнныхъ во їерусали1мэ, мглY неразyміz разруши1лъ є3си2.

БGор0диченъ: Н0щь, пречcтаz, страстeй, и3 ѕлhхъ њчернeніz покрывaетъ дyшу мою2, свэтодaвца р0ждшаz, њзари1 мz, молю1сz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Возопи2, проwбразyz погребeніе триднeвное, прbр0къ їHна, въ ки1тэ молsсz: t тли2 и3збaви мS, ї}се, цRю2 си1лъ.

РэкA ты2 ћкw и3зъ и3н0гw є3дeма и3зшeлъ є3си2, жизнот0чныхъ и3сп0лнена в0дъ д¦а, и3 цRкHвныz, с™и1телю, напоsеши бразды6.

ГлагHлъ твои1хъ лучeмъ, ћкw t бyри морскjz нечeстіz спасaеши лю1ди, њсвzщeннэйше, къ ти1хому пристaнищу правослaвіz тёхъ призывaz.

БGор0диченъ: Њнебеси1ла є3си2 њзeмльствованное є3стество2, всенепор0чнаz, человёческое, и3 и3стлёвшее сіE новосодёлала є3си2: сегw2 рaди, nтрокови1це, вси2 нем0лчными глaсы тS слaвимъ.

Кондaкъ, глaсъ №.

Љзhкомъ твои1мъ, мyдре, бжcтвенными вдохновeньми, просвэти1лъ є3си2 тво‰ лю1ди, є3ди1ну чести2 трbцу, є3стеств0мъ нераздёльну, раздэлsему же ли1цы. Тёмже рaдующесz, всес™yю твою2 пaмzть прaзднуемъ, и5же къ бGу моли1твенника тS предлагaющіи.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Ю$ношы три2 въ вавmлHнэ, велёніе мучи1телево на бyйство прел0жше, посредЁ плaмене вопіsху: бlгословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

И#мёz џгнь во ўмЁ, џ§е, стрaха б9іz, вeщь и3спепели1лъ є3си2 сластeй, воспэвaz: благословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Слезaми страстeй плaмень погаси1въ, блажeнне, свётлость сохрани1лъ є3си2 неугаси1му твоеS души2, взывaz: благословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Струю2 живyю и3мёz ліsніемъ д¦а, въ души2, бGомyдре, и3сточи1лъ є3си2, џ§е, рёки ўчeній, цRковь напоsющыz, благочeстнw тS чествyющую.

БGор0диченъ: Всю1 тz њсвzщaетъ с™hй, t твоеS пл0ти заи1мствовавый пл0ть себЁ, бцdе, во с™hхъ гDь живhй бGъ нaшъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#збaвителю всёхъ всеси1льне, посредЁ плaмене бlгочeствовавшыz, снизшeдъ, њроси1лъ є3си2, и3 научи1лъ є3си2 пёти: вс‰ дэлA, бlгослови1те, п0йте гDа.

Дремaніе небрежeніе, блажeнне, t вёждей душeвныхъ tри1нувъ, прaвєднымъ прили1чнымъ нhнэ ўснyлъ є3си2 сн0мъ, и3 ко дню2 невечeрнzгw свёта прешeлъ є3си2.

М0лніzми словeсъ твои1хъ попали1лъ є3си2 хврaстную є4ресь, приснопaмzтне, и3 вBрныz просвэти1лъ є3си2, є3ди1ну чести2 трbцу начертaньми, во є3ди1ницэ сyщую є3стествA.

Њсвzти1въ себE пощeньми, мeртву тебє2 рaди бhвшу, ты2 безкр0внw жeртвовалъ є3си2, ћкw свzти1тель бжcтвенный, ћкw т†инъ неизречeнныхъ служи1тель, кmрjлле.

БGор0диченъ: И#збaвльшесz клsтвы прамaтерніz тоб0ю, чcтаz бGом™и, благословeннаz вLчце, благослови1мъ, дв7и1це препрослaвленнаz, прес™0е ржcтво2 твоE, всечcтаz.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть: тh же, дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz, мjрови бlгословeніе процвэлA є3си2. Тёмъ тS вси2 величaемъ.

Ви1дэти желaz хrт0ву неизречeнную, свzти1телю, слaву, потщaлсz є3си2 стр†сти ўмертви1ти душетлBнныz, пріsтелище сeрдце сотвори1ти премyдрости б0льшіz и3 лyчшіz. Тёмже тS вёрою ўблажaемъ.

ЅвэздY многосвётлую, хrт0съ сlнце, на цRк0внэй высотЁ положи1 тz, кmрjлле, лучaми ўчeній свzщeнныхъ, њзарsюща сердцA вёрнw совершaющихъ твою2 свэтон0сную пaмzть, препод0бне.

Собесёдникъ и3 сослужи1тель бhлъ є3си2 ѓгGлwмъ: ћкw бо безпл0тенъ, џ§е, на земли2 пожи1въ, прпdбнымъ kви1лсz є3си2 сопричaстникъ, и3 свzти1телємъ равностоsтель: съ ни1миже ликyz, нaсъ поминaй.

БGор0диченъ: Непл0дствующее бжcтвенныхъ добродётелей, пречcтаz бцdе, сeрдце моE покажи2, дв7о, плодон0сно, ћже t непл0дове р0ждшаzсz, в0лею вс‰ претворsющагw мановeніемъ, да тS пою2 всепётую.

 

Коментарисање није више омогућено.