Минеји

Мaрта з7i

Препод0бнагw nц7A нaшегw ґлеxjа, человёка б9іz.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Всехвaльніи м§ницы:

Человёка тS познaхомъ б9іz, звaніемъ же и3 вeщію: добродётельми бо просіsлъ є3си2, нищетY безмёрную, и3 тэснотY на земли2 стzжaвъ, и3 чудесы2 вBрныz ўвёривъ. Тёмже моли1сz, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Желaніемъ њрошaющимъ пл0ть, п0хwти палsщыz ўгаси1лъ є3си2, ґлеxjе: черт0гомъ черт0гъ бlгочeстнw и3змэни1лъ є3си2, слaдость же тэлeсную бжcтвеннымъ ѓгGльскимъ под0біемъ. Съ ни1миже моли1сz, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Пребывaлъ є3си2 невёдомъ, мyдре, предъ враты2 њскорблsемь сщ7eнныхъ роди1телей твои1хъ, ругaющымсz тебЁ твои6мъ nтрокHмъ, на врeмени д0лзэ: ќмеръ же kви1лсz є3си2 чудесы2, ±же соверши1лъ є3си2, и3сцэлsz недyги, и3 tгонS лукaвствіz дyхи.

Ѓще суббHта, и3ли2 недёлz, поeмъ и3 самоглaсенъ. Слaва, глaсъ в7:

Ти1хое твоE, џ§е, и3 молчали1вое, безѕл0бивое и3 кр0ткое житіE возлюби1въ хrт0съ бGъ, пребlжeнне ґлеxjе, kви1лъ тS є4сть свэти1льника всемY мjру, сіsюща пaче с0лнца: и4бо сожи1тельницу и3 богaтство врeменное, ћкw прaхъ вмэни1лъ є3си2, въ домY џтчи незнaемь, є3ди1нагw желaz люби1магw тоб0ю хrтA. Но помzни2 тво‰ рабы6, ў прест0ла всецRS хrтA бGа нaшегw, препод0бне џ§е, не престaй молsсz за рабы6 сво‰.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Под0бенъ: Всехвaльніи:

Недyговавшую, прес™az, лю1тэ дyшу мою2 страстьми2 лукaвыми и3сцэли2, ћже цэли1телz и3 сп7са всёхъ хrтA р0ждшаz, всsку ћзю и3сцэли1вшаго ўsзвленнаго діaвольскимъ ѕломhсліемъ, и3 смeрти нaсъ и3змёншаго.

БGор0диченъ: Своего2 ѓгнца, ѓгница и3 непор0чнаz вLчца, на кrтЁ ћкw ви1дэвши зрaка не и3мyща нижE добр0ты, ўвы2 мнЁ, рыдaющи глаг0лаше: гдЁ добр0та твоS зaйде, сладчaйшій; гдЁ благолёпіе; гдЁ бlгодaть блистaющаz џбраза твоегw2, сн7е м0й любeзнэйшій;

Тропaрь, глaсъ д7:

Возвhсивсz на добродётель, и3 ќмъ њчи1стивъ къ желaнному и3 крaйнему дости1глъ є3си2: безстрaстіемъ же ўкраси1въ житіE твоE, и3 пощeніе и3зрsдное воспріи1мъ с0вэстію чи1стою, въ моли1твахъ ћкw безпл0тенъ пребывaz, возсіsлъ є3си2 ћкw с0лнце въ мjрэ, преблажeнне ґлеxjе.

КанHнъ, кЂръ їHсифа, глaсъ в7, є3гHже краегранeсіе:

ТS б9іz чlвёка восхвалsю, блажeнне.

Пёснь №.

Їрм0съ: Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть, препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Тэснёйшій шeствовалъ є3си2 пyть, непор0чное и3 препод0бное житіE, мyдре, проходS t ю4ности: тёмже мою2 тэснотY разшири2 ўмA, восхвали1ти тS, въ рaйстэй широтЁ водворszсz, ґлеxjе.

ТебE самaго весьмA бGу возложи1въ, блажeнне, внЁ пл0ти и3 мjра бhлъ є3си2: богaтству текyщу небeсное предпочeлъ є3си2 и3 пребывaющее, и3 њбэщaнный грaдъ сіHнъ вёчнующій.

Ложeснъ ты2 мaтернихъ непл0діе разрэши1лъ є3си2, р0ждсz ћкоже самуи1лъ, пребогaте: во чрeвэ же сeрдца чи1стыхъ зачeнъ стрaхъ, роди1лъ є3си2 д¦ъ спасeніz, бжcтвенныхъ добродётелей вёрою.

БGор0диченъ: Б9ій собезначaльный сн7ъ и3мЁ ћкw вин0вну тS къ нaмъ, дв7о, под0біz є3ди1ну пaче всеS твaри, чcтаz, чистy тz њбрётъ. Тёмъ тS поeмъ вси2 р0ди и3 ўблажaемъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: ПроцвэлA є4сть пустhнz ћкw крjнъ, гDи, kзhческаz неплодsщаz цeрковь, пришeствіемъ твои1мъ, въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце.

Пронзaемь желaніемъ чистоты2, черт0гомъ, и4же на земли2, нбcный премэни1лъ є3си2, и3 жены2 люб0вію, сладчaйшее ѓгGльское под0біе.

Молвы6 житє1йскіz и3 тsжесть богaтства њстaвилъ є3си2, и3 пресeльникъ бhвъ nтeчества, бlжeнне ґлеxjе, хrт0вэ нищетЁ под0бzсz.

Слезaми и3 болёзньми, и3 воздержaніемъ, всемyдре, благ0е взыскaлъ є3си2, когдA пріи1детъ свётъ рaзума, безстрaстіе даS сeрдцу твоемY.

БGор0диченъ: ГорЁ неви1димый ѓгGлwмъ, чcтаz, д0лэ и3зъ тебє2 раждaемь зри1тсz совершeнъ чlвёкъ, погибaющій мjръ њбновлsz.

Сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ:

Мjра красотY, препод0бне, њстaвилъ є3си2, премэни1въ богaтствомъ текyщимъ, непреходи1мое ћвэ и3 пребывaющее, ґлеxjе. Тёмже со всёми тS с™hми слaвимъ, и3 торжествyемъ свётлw въ пaмzти твоeй, просsще њбрэсти2 моли1твами твои1ми, блажeнне, вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Недомhсленно и3 непости1жно є4сть, вLчце бGорaдованнаz, є4же содёланное њ тебЁ стрaшное б9іе тaинство: и4бо неwб8имeннаго зачeнши родилA є3си2, пл0тію њбложeна t пречcтыхъ кровeй твои1хъ: є3г0же всегдA, чcтаz, ћкw сн7а твоего2 моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

КrтобGор0диченъ: Неискусобрaчнаz чcтаz и3 м™и твоS, хrтE, ви1дzщи тS мeртва ви1сzща на кrтЁ, м™ерски плaчущи глаг0лаше: что2 тебЁ воздадE є3врeйскій беззак0нный соб0ръ и3 неблагодaрный, и4же мн0гихъ и3 вели1кихъ твои1хъ, сн7е м0й, дарHвъ наслади1выйсz; пою2 твоE бжcтвенное снизхождeніе.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щсz, и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. Тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Претерпёлъ є3си2 нищетY, проси1тель бhвъ, ни1щь ћкоже лaзарь: желaніе бо бжcтвенное ўтэшaше, блажeнне, сeрдце твоE, пожелaвшее богaтства нбcнагw.

Безпечaльнагw и3 ти1хагw житіS возжелaлъ є3си2, є3ди1нощи kдhй въ седми1цэ, ґлеxjе, желaніемъ њжидaющагw тS, не мимотекyщагw, всеблажeнне, наслаждeніz.

Хрaмъ бGу сeрдце и3щaй содёлати, въ домY возлюби1лъ є3си2 бGом™ре, слaвне, всегдA сэдёти, и3 небє1сныz добрHты созирaти.

БGор0диченъ: Воздои1вши дaтелz, дв7о, млекA, ѓлчущее и3 ўтэснsемое нhнэ сeрдце моE насhти всsкагw рaзума, и3 ўмилeніz бжcтвеннагw, молs тz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ходaтай бGу и3 человёкwмъ бhлъ є3си2, хrтE б9е: тоб0ю бо, вLко, къ свэтоначaльнику nц7Y твоемY, t н0щи невёдэніz приведeніе и4мамы.

ТHки свzщeнными напаsz всегдA слeзъ твою2 дyшу, содёлалъ є3си2 клaсъ вои1стинну стори1чествующь, дёлателю безсмeртному д0брэ соблюдaемь.

Ви1дэнъ бhлъ є3си2 на земли2, житіE безпл0тныхъ подражaz, премн0гимъ твои1мъ, џ§е, воздержaніемъ, досточyдне, и3 въ моли1твахъ прилэжaніемъ, и4мже ћкw свётомъ просвэти1лсz є3си2.

Nгнeмъ моли1твъ грэхA попали1лъ є3си2 вeщь, мyдре: бдёнными же стоsньми всsкое сладострaстіе ўспи1лъ є3си2, ўснyвъ же, къ сіsнію престaвилсz є3си2 невечeрнему.

БGор0диченъ: И$же во свётэ живhй, во с™0е чрeво твоE всели1сz, чcтаz, мjръ поги1бшій тм0ю неразyміz, пaки назидaz: є3г0же моли2, вс‰ просвэти1ти пою1щыz тS.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну, t тли2, б9е, мS возведи2.

Ћкw хрaмъ жи1въ б9ій, тS бhвша хrт0во селeніе, неискусобрaчнаz, проzвлsетъ крhющасz, и3 прославлsетъ ўтаи1тисz тщaщагосz.

Моли6твы тво‰ бGу, ћкw кади1ло, блажeнне, прі‰тны бhша: tсю1ду житіeмъ твои1мъ вёрныхъ рaзумы њблагов0нилъ є3си2 д¦а благодaтію.

Свzщeннымъ житіeмъ ўкрашaема, пaки хrт0съ не хотsща, слaвне, тS nтeчеству даeтъ, tбэгaюща слaвы приврeменныz.

БGор0диченъ: Зак0ны є3стествA, чcтаz вLчце, зижди1тель новосодёлавый создaніz, и3зъ тебє2 неизречeннw раждaетсz, и3 њбожaетъ мS безмёрною ми1лостію.

Кондaкъ, глaсъ в7:

Д0мъ роди1телей твои1хъ ћкw чyждь и3мёвъ, водвори1лсz є3си2 въ нeмъ нищеoбрaзнw: и3 по преставлeніи вэнeцъ пріeмъ слaвы, ди1венъ на земли2 kви1лсz є3си2, ґлеxjе, человёче б9ій, ѓгGлwмъ и3 человёкwмъ рaдованіе.

Јкосъ: Житіeмъ и3 словесы2 ўкраси1лсz є3си2, и3 хrт0ву цRковь возвели1чилъ є3си2 твои1мъ житіeмъ, nтцA и3 мaтерь, царS и3 лю1ди торжествовaти ўстр0ивъ: дёлы же соблю1дъ є4же по џбразу б9ію, ґлеxjе препод0бне: возсіsлъ бо є3си2 въ мjрэ твои1мъ цэломyдріемъ. Тёмже благодaть добродётелей твои1хъ њблиставaетъ вс‰ вёрою прaзднующыz, џ§е, пaмzть твою2: kви1лбосz є3си2 ѓгGлwмъ и3 человёкwмъ рaдованіе.

Пёснь з7.

Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz выс0къ плaмень вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су дух0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

Претерпёлъ є3си2, препод0бне, предъ роди1тельными враты2 сэдS, и3 весьмA непознавaемь, и3 t џтрwкъ руг†ніz под8eмлz, и3 наругaемь лю1тэ, и3 нищет0ю мн0гою њскорблsемь.

Пл0ти твоеS мудровaніе ўмертви1въ, зрS роди1тели, и3 си1ми непознавaемь, є3стествA покрывaлъ є3си2 нyжду, препод0бне, и3 презрёніе твои1хъ неискyсныхъ џтрwкъ, њскорблsющихъ тS.

Q чудесE! Кaкw пребhлъ є3си2 при1снw ни1щетствуz, въ богaтствэ, ґлеxjе, безмёрнагw смирeніz; кaкw претерпёлъ є3си2 руг†ніz и3 ўкори6зны t џтрwкъ, премyдре, твои1хъ, не вёдэвшихъ житіS твоегw2;

БGор0диченъ: Вели1кагw служи1тельница ты2 тaинства былA є3си2, всенепор0чнаz: бGа бо воплоти1ла є3си2, вели1кихъ ѕHлъ нaсъ и3збaвльшаго, тS величaющыz, чcтаz, благословeннаz, бGорaдованнаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дBйства раздэлsше, б9іимъ велёніемъ халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz, пою1щыz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Невёдомъ прeжде роди1телємъ сhй, во врeмz tшeствіz твоегw2 си6мъ тaйну tкрывaеши kвлsемь, въ слaву бGа нaшегw, слaвне, вельми1 тz и3 дост0йнэ прослaвльшагw.

ГDь глaсомъ вeліимъ kвлsетъ тS всемY ри1му, сокровeнное сокр0вище, пребогaте, въ ни1щетнэ џбразэ лежaща, и3 дaры врачевaній вс‰ вёрою къ тебЁ приходsщыz њбогащaюща.

Кнsзи лю1дстіи, и3 цaріе снид0шасz, и3 свzщeнницы, блажeнне, погребсти1 тz, б9іимъ мановeніемъ: и3 ви1дzще вeліе видёніе, диви1шасz чудесє1мъ, препод0бне, ±же твори1лъ є3си2 бжcтвенною си1лою д¦а.

БGор0диченъ: И#стлёвшыz ны2 дрeвле преступлeніемъ њбновлsz, человэколю1бецъ нетлённw воплоти1сz t нетлённыz твоеS, всенепор0чнаz, ўтр0бы: и3 и3збaви всёхъ грэх0вныz тли2, бGоневёстнаz.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz: тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

И#сцэлє1ніz и3сточи1лъ є3си2 ко гр0бу нес0мь, бGу тS, блажeнне, вельми2 слaвzщу: свётъ бо неви1дzщіи ви1дэша, и3 глаг0ланіе пріsша прeжде сyще нэмjи, всеслaвне ґлеxjе.

Ви1дэнъ бhлъ є3си2 предлежaщь, и3 къ погребeнію нес0мъ ћкw с0лнце, џ§е, и3спущaz и3сцэлeній зари6 преслaвнw, и3 тє1мныz стр†сти tгонS, и3 њпалsz дeмwны, и3 просвэщaz бGом{дрыz.

Пріи1де погребсти1 тz патріaрхwвъ пeрвэйшій: цaрь же вельми2 хrтолюби1вэйшій, кнsзи, стaрцы, и3 ю4ніи, и3 монaшествующихъ ли1цы, бжcтвеннымъ мановeніемъ њсвzщaющесz прикосновeніемъ твои1мъ, блажeнне.

Восхищeнъ бhлъ є3си2 на колесни1цэ добродётелей нес0мъ: и3 почивaеши и3дёже препод0бныхъ чи1ни, соб0ръ ґпcлъ и3 мyченикwвъ, патріaрхwвъ и3 всёхъ прaвєдникъ: съ ни1миже нaсъ помzни2, почитaющыz тS, ґлеxjе.

БGор0диченъ: Глaсъ тебЁ прин0симъ гавріи1ловъ, всенепор0чнаz, рaдуйсz, глаг0люще, ни1во недёланнаz: рaдуйсz, клsтвы разрэшeніе, рaдуйсz, и3ст0чниче воды2 жив0тныz, препод0бныхъ похвало2, бцdе приснодв7о.

 

Коментарисање није више омогућено.