Минеји

Мaрта Gi

Пренесeніе мощeй, и4же во с™hхъ, nц7A нaшегw ніки1фора, патріaрха царzгрaда.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Премyдрости твоеS струи6 почерпaеми мhсленными џблаки, и3сточaютъ мjру и3ст0чникъ правослaвіz, и3зъ ни1хже слaдость вёрніи почерпaющіи, є3ресeй и3злі‰ніz, ћкоже мeррскихъ tвращaемсz в0дъ.

ТвоE чистёйшее тёло, во гр0бэ лежS, не растлЁ tню1дъ, но цёло њбрётесz, всеблажeнне ніки1форе: є4же со тщaніемъ принeсше, рaдовахусz правослaвіz пит0мцы, благослaвнэ тS, бGомyдре, блажaще.

Хрaмъ б9ій бhвше тS бжcтвенными дэsньми, хрaмъ ґпcльскій звaніемъ почтeнный, пріeмлетъ, всеблажeнне, по погребeніи свzщeннw погребaемаго, и3 спогрeбша вс‰ є3ретjчєскаz ѕлосмр†днаz буеслHвіz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Прегрэшeній пучи1ною њбуревaемь, къ ти1хому пристaнищу прибёгъ, пречи1стэй моли1твэ твоeй, бGороди1тельнице, взывaю ти2: спаси1 мz, крёпкую твою2 десни1цу простeрши рабY твоемY, всенепор0чнаz.

КrтобGор0диченъ: Воздви1жена ћкw ви1дэ на кrтЁ ѓгнца, непор0чнаz дв7а плaчущи вопіsше: слaдкое моE чaдо, что2 н0вое и3 преслaвное видёніе; кaкw содержaй всsчєскаz г0рстію, на дрeвэ пригвождaешисz пл0тію;

КанHнъ, глaсъ в7. Їгнaтіа.

Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

ГрэхHвъ гр0бомъ лю1тэ содержи1ма мS, безсмeртнымъ мановeніемъ твои1мъ и3 благоутр0бною твоeю возстaви длaнію, и3 њживи2, щeдре, ћкw всеси1ленъ.

РHднаz добродётелей совершє1нства четверочaстнw стzжaвъ, и3 ћкw на колесни1цу вшeдъ, бGон0се, въ конeцъ бGовидёніz взsлсz є3си2 t дэsніz.

Ты2 жи1зни нетлённыz вкуси1въ, t чaши, препод0бне, бжcтвенныz пи1лъ є3си2 трeзвенное пи1во: тёмъ и3 мyдрости пріsтелище бhлъ є3си2.

Tгнaнъ бhвъ пrт0ла и3 слaвы, и3 пaствы твоеS, рук0ю нyждною, препод0бне, є4реси kротлённыхъ ѕвэрeй, нhнэ къ твоeй њгрaдэ вшeлъ є3си2.

БGор0диченъ: Џ§ее сл0во сл0вомъ зачалA є3си2, и3 пaче сл0ва родилA є3си2, и3 по рождествЁ пaче є3стествA и3 сл0ва, дв7а ћкw прeжде рождествA пaки пребылA є3си2.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ въ тебЁ, гDи, дрeвомъ ўмерщвeй грёхъ, и3 стрaхъ твои2 всади2 въ сердцA нaсъ, пою1щихъ тS.

Nрyжіемъ кrтA защити1всz, бжcтвенное воwбражeніе вLки написyz, покланsешисz благочeстнw, nтeчєскимъ послёдуz ўчeніємъ.

Пaства пaстырz тS желaющи, тyю по и4мени зовyщаго, и3 в0лки tгонsща жезл0мъ вёры, къ тебЁ притекaетъ, мyдре.

Ћкоже дрeвле їHсифа бжcтвеннагw цэломyдреннагw тёло ї}ль прин0ситъ: тaкw нhнэ цRковь хrт0ва рaку мощeй твои1хъ почитaетъ.

БGор0диченъ: Хрaмъ и3 свzщeнное жили1ще сл0ва сyщи, бцdе, прегрэшeній њчищeніе, прес™az, бyди ми2, приснодв7о.

Сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Побёдами вэнчaлъ є3си2 цRковь, прeлесть tгнaвъ ѕлослaвіz, побэдон0сецъ сyщw бhвъ: и3 њсвzщaеши мjра концы2 пренесeніемъ с™hхъ мощeй твои1хъ, џ§е препод0бне, хrтA бGа моли2 даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бжcтвеннаz ски1ніz былA є3си2 сл0ва, є3ди1на пречcтаz м™и дв7о, чистот0ю ѓгGлы превозшeдшаz, пaче всёхъ менE пeрсть бhвша, њсквернeна плотски1ми прегрэшeньми, њчи1сти моли1твъ твои1хъ бжcтвенными водaми, подаю1щи, чcтаz, вeлію ми1лость.

КrтобGор0диченъ: Несквeрнаz ѓгница, сл0ва нетлённаz дв7а м™и, на кrтЁ зрsщи повёшена и3зъ неS безъ болёзни прозsбшаго, мaтерски под0бнw рыдaющи, вопіsше: ўвы2 мнЁ, чaдо моE, кaкw стрaждеши в0лею, хотS и3збaвити t страстeй безчeстіz человёка;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, слaвное твоE смотрeніе, и3 прослaвихъ, человэколю1бче, непостижи1мую твою2 си1лу.

КівHтъ свzщeніz, и3зъ негHже и3ст0чникъ и3сцэлeній почерпaемъ, рaка твоS бhсть чтyщымъ тS.

Е$рєси tгнaлъ є3си2, и3 пaствы њгрaду ўтверди1лъ є3си2, ўчє1ніи бжcтвенными њгради1въ.

По д0лгу почитaемъ твои1хъ мощeй, блажeнне, мmропол0жницу, ћкw жи1зни точaщую благов0ніе вBрнымъ.

БGор0диченъ: Мhсленный тS рaй, ћкw жи1зни дрeво пріeмшую, во чрeвэ, дв7о, хrтA: тёмъ тS чтyще прославлsемъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Свёта подaтелю и3 вэкHвъ тв0рче, гDи, во свётэ твои1хъ повелёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2, и3н0гw б0га не знaемъ.

Врази2 посрамлsютсz, є3ресенач†льницы съ ни1ми неи1стовzтсz, твою2 рaку зрsще, бGомyдре, вёрнэ почитaемую t царS и3 всеS пaствы твоеS.

Свzщeннаz твоS рaка дeмwнwвъ лук†выz дyхи, ћкоже стрaшный би1чь, tгонsетъ, и3 побёду на тhz, ніки1форе, слaвы бжcтвенныz t бGа пріeмлетъ.

С0вэсти горни1ло nгнeмъ дyха воспалeно, ћкw злaто вёрою тS показA свётло, є3ретjчествующихъ њбличaz мeрзость.

БGор0диченъ: Ўкраси1вшисz, чcтаz, наи1тіемъ прес™aгw д¦а, бGа сосцeма дои1ши, и3 сего2 держи1ши њб8‰тіи, всю2 твaрь длaнію содержaщаго.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

За вёру стр†сти претерпёлъ є3си2, n§ескихъ рaди честнhхъ предaній и3згн†ніz понeслъ є3си2, и4миже слaву стzжaлъ є3си2 пречестнyю.

ТвердA вёра твоS и3 противлeніе, мучи1телей безyміе поколебA: ст0лпъ же џгненъ бhлъ є3си2 честнёй цeркви, блажeнне.

Ћкw свётлыхъ би1сєръ, и3 кaменіz, мyдре, пaче свэтлёйши, рaку и3 пeрсть цeрковь твоS и3мyщи, правослaвіz вэнцeмъ ўдобрsетсz.

БGор0диченъ: Неизречeнный џбразъ рождествA твоегw2, kзhцы земнор0дныхъ и3 ѓгGлwвъ чествyютъ, тS твaрей, вLчце, вhшшую всёхъ слaвzще.

Кондaкъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Ли1къ патріaршескій с™yю твою2 пaмzть хвалaми и3 пёсньми, ніки1форе, чествyетъ: въ преложeніи бо пріsтъ дyшу твою2, слaвне. Тёмъ днeсь честнaz цRковь величaющи хrтA цRS, слaвитъ є3ди1наго чlвэколю1бца.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џбразу злат0му на п0лэ деи1рэ служи1му, тріE твои2 џтроцы небрег0ша безб0жнагw велёніz, посредё же nгнS ввeржени, њрошaеми поsху: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Бжcтвенною си1лою нетлBнны соблюд0шасz погребaтєльныz ри6зы, и3 кHсти тво‰ бжcтвеннымъ мановeніемъ, сопрzжeніz не tрэши1шасz, блажeнне, нечи1стыхъ духHвъ разсыпaютъ ѕлоyміе, мh же вопіeмъ: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Стекaютсz лю1діе, цaрь же благочести1вый, и3 сан0вныхъ мн0жество, и3 возл0жше слaвную твою2 рaку на вhzхъ, бGопріsтне, ћкоже ківHтъ пресвsтъ дорmн0сzтъ, и3 пою1тъ: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Бжcтвенный хрaмъ, сл0ва ў§никHвъ, да пріи1метъ вёрнw, ґпcлwвъ собесёдника, и3 мyченикwвъ сожи1телz, патріaрхwвъ степeнь, и3 nтцє1въ сосэдaтелz: благословeнъ є3си2, вопіS, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: ЗрS мwmсeй купинY неwпали1му, прeжде горsщу nгнeмъ въ сінaи, м™и пречcтаz, проwбразyющу ложєснA тво‰: џгнь бо зачeнши бжcтвенный, не њпали1ласz є3си2, но родилA є3си2 свёта содётелz, бGа и3 чlвёка.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте, дэлA, ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Въ пристaнище жи1зни t мн0гихъ треволнeній дости1глъ є3си2, џ§е, д¦а вётромъ, и3 брeмz д0брое нем0кренною ног0ю твоeю спaслъ є3си2: и3 нhнэ наслаждaешисz тaмошніz тишины2.

Гр0бъ ви1дzще вёрніи въ н0вый жeртвенникъ пріsтъ, въ нeмже бжcтвєннаz совершaютсz всесожжє1ніz вёрнw, и3 внyтрь мертвецA свzщeннэйшаго, чудодётелz и3 бGа превозн0симъ.

Рaдуетсz стaдо свётлw, прaзднуетъ монaхwвъ свётлый ли1къ, и3 вёрныхъ царeй благочести1ваz порфЂра, и3 всsкое си1льныхъ торжество2, въ честн0мъ мощeй твои1хъ пренесeніи.

БGор0диченъ: Сл0вомъ сл0во во ўтр0бэ, всsчєскаz сл0вомъ состaвльшаго, зачeнши безсёменнw, бGороди1тельнице, чи1стаz дв7о, пaче сл0ва родилA є3си2: є3г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: T бGа, бGа сл0ва, неизречeнною мyдростію пришeдшаго њбнови1ти ґдaма, ћдію въ тлёніе пaдшаго лю1тэ, t с™hz дв7ы неизречeннw воплоти1вшагосz нaсъ рaди, вёрніи, є3диномyдреннw пёсньми величaемъ.

Њ твоeмъ торжествЁ и3 болёзнехъ твои1хъ, џ§е, ѓгGльскаz сликовствyютъ мн0жєства, прес™aго гDа благодaрственнw слaвzще, и3 ми1ръ свhше нaмъ и3спрошaютъ, вёрнw чтyщымъ тво‰ м0щы.

Мощeй твои1хъ благодaть, ћкw чeстно врачевство2 да бyдетъ нeмощемъ нaшымъ, и3 моли1тва, всехвaльне, њчисти1лище всBмъ, и3 къ бGу пyть и3 в0ждь, вёрою и3 люб0вію чтyщымъ тS, блажeнне.

Побэди1тельными всеoр{жіи вBрныz защити1въ, всецRю2, рук0ю твоeю вBрныz на вaрвары ўкрэпи2, и3 твою2 цRковь, ћкw твeрдое њсновaніе вёрныхъ, препод0бнагw моли1твами правослaвzщую сохрани2.

БGор0диченъ: Ћкw крёпкое предстaтельство, ћкw надeжду и3 стёну, и3 ґгкЂру, и3 покр0въ твeрдъ, и3 неwбори1мое ўтверждeніе, и3 небyрное пристaнище, и3 є3ди1но прибёжище, чcтаz, стzжaвше тS вси2, спасaемсz, всепётаz.

 

Коментарисање није више омогућено.