Минеји

Мaрта в7i

Прпdбнагw nц7A нaшегw и3 и3сповёдника fеофaна сігріaнскагw.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Џ§е бGомyдре fеофaне, бGоzвлeніz хrт0ва наречeнъ тезоимени1тъ, живонHснымъ стопaмъ тогw2 послёдовалъ є3си2, и3 кр†снаz житіS њстaвилъ є3си2, взирaz къ желaемому тебЁ, добр0тою преизрsднэйше, и3 б9eственными мановє1ніи, ±же къ немY, и3зрsдными њбожaемь, и3 конeчными.

Џ§е бGомyдре fеофaне, и3згн†ніz гHрькаz, въ нeмощи пребывaz, терпэли1внw претерпёлъ є3си2, не пощадёвъ тэлесE за честны6z їкHны, всехвaльне, ћростію львHвъ заточaемь: и5мже ругazсz, совёты њбуи1лъ є3си2, и3 помышлє1ніz с{щаz суемyдрєна, и3 ќмъ пaгубный.

Пои1стинэ возда‰ніz болёзней твои1хъ благи1хъ дaтель богaтнw тебЁ даровA, tгонsти дeмwны, и3 цэли1ти недyги подaвъ, всеблажeнне си1лу, спод0бивъ тS несказaнныz рaдости, и3дёже ликyютъ ѓгGльстіи чи1ни, вhну лицE зрsще вседержи1телz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Рaдуйсz, свёта бжcтвеннагw носи1ло, свэтлёйшаz ѕвэздо2, и3 сёни свzщeніz: свётъ нaмъ возсіS и3зъ пречи1стыхъ чрeслъ твои1хъ, просвэщaz мjра концы2, и3 њсвzщaz своeю благодaтію. Рaдуйсz, начaло спасeніz пречcтаz: рaдуйсz, ўжaсное слhшаніе и3 глаг0ланіе, надёющымсz на тS.

КrтобGор0диченъ, под0бенъ т0йже:

Что2 зри1мое видёніе, є4же мои1ма nчи1ма ви1дитсz, q, вLко; содержaй всю2 твaрь, на дрeво воздви1женъ бhвъ, и3 ўмирaеши всBмъ даsй жи1знь, бцdа плaчущисz глаг0лаше, є3гдA ўзрЁ на кrтЁ возноси1ма, и3зъ неS неизречeннw возсіsвшаго бGа и3 чlвёка.

КанHнъ, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Fеофaнъ поeтъ тS fеофaна.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

БGа пл0тію ћвльшагwсz стопaмъ послёдовалъ є3си2, благочeстіемъ, џ§е, разжeгсz: ћкw tсю1ду звaніе пріeмъ, є4же пои1стиннэ тезоимeнно, ћкw промышлeніе проwбразовaсz.

Наслaждсz желaннэйшимъ рачeніемъ вLки твоегw2, пренебрeглъ є3си2 люб0вь мірскyю: сраствори1вжесz бжcтвеннэй любви2, житeйскую красотY въ ничт0же вмэни1лъ є3си2, всеблажeнне.

Ўстреми1всz ѕвэрови1днw, гонsше лeвъ томи1тель и3збр†нныz, не терпS зрёти почитaему їкHну хrт0ву, съ ни1миже и3 тS, fеофaне, и3згнaнію њсуди2.

БGор0диченъ: Двeрь, ћже къ нaмъ твоегw2, гDи, сни1тіz, вост0къ, и3 с0лнце, и3 свётъ тaинственнw тS нарицaемаго, преестeственнw њблистA, сугyба є3стеств0мъ бGочlвёка.

Пёснь G.

Їрм0съ: Не мyдростію, и3 си1лою, и3 богaтствомъ хвaлимсz, но тоб0ю, џ§ею v3постaсною мyдростію, хrтE: нёсть бо свsтъ, пaче тебє2, чlвэколю1бче.

Свёта бжcтвеннагw и3сп0лненъ ви1дэнъ бhлъ є3си2, fеофaне, люб0вію сраствори1всz желaемому, блажeнне. Тёмже твою2 слaвную пaмzть почитaемъ.

Tрeкъ ѕлочести1вагw львA повелBніz, предaніz благочeстнw цRкHвнаz ўдержaлъ є3си2. Тёмже тS хrт0съ чудесы2 прослaви.

Вжилsемо надeждею и3 вёрою, препод0бне, твоеS пл0ти неможeніе, душeвною крёпостію ўтверждaемь, бGу присв0илъ є3си2 тёло купнорaбное.

БGор0диченъ: Создaвый въ начaлэхъ t пeрсти мS человёка, зи1ждетсz менє2 рaди во чрeвэ твоeмъ, всенепор0чнаz, дрeвнее падeніе и3справлsz.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Рачи1тель любвE ї}совы бhвъ, tрази1лъ є3си2 сл†сти, и3 житeйскій мzтeжъ, и3 монaшествовавъ пожи1лъ є3си2 на земли2 ћкw нбcный ѓгGлъ, и3 чудeсъ т0чиши даров†ніz, препод0бне. Тёмже во свэтон0снэй и3 с™ёй твоeй пaмzти вёрнw восхвалsемъ тS, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: бGон0се fеофaне, моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти, чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 ўблажaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS б9ествA, и3 ћкw младeнца дои1ши зижди1телz и3 гDа. Тёмже ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ дост0йнw слaвимъ прес™0е рождество2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му ржcтвY твоемY.

КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz и3 и3збaвителz ѓгница зрsщи на кrтЁ, восклицaше плaчущи, и3 г0рькw рыдaющи, вопіsше: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлzй тоб0ю и3збавлeніе, ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же терпи1ши за милосeрдіе ми1лости. Долготерпэли1ве, гDи, ми1лости бeздно, и3 и3ст0чниче неисчерпaемый, ўмилосeрдисz, и3 дaруй согрэшeній њставлeніе вёрою пою1щымъ бжcтвєнныz стр†сти тво‰.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Нбcное ўгот0васz жили1ще, ћкw страдaльцу, тебЁ, слaвне: t земнhz бо рaдуzсz преложи1лсz є3си2 ски1ніи, вопіS вLцэ твоемY: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Вэнцен0сецъ, fеофaне, показaлсz є3си2, честн0е бо и3з8wбражeніе хrт0во, бGон0се блажeнне, не tвeрглсz є3си2 чествовaти. Тёмъ и3 взывaлъ є3си2: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Проти1вzсz повелёнію мучи1телz ѕлочести1вагw, препод0бный, плотскaгw неможeніz tню1дъ небрежE, взывaz создaвшему: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Возвели1чилсz є3си2 чудесы2, бGон0се: и4бо хrт0съ возмзди2 тS за терпёніе. Тёмже и3сцэлє1ніz т0чиши трeбующымъ, ћкоже t и3ст0чника, сщ7eннэйше.

БGор0диченъ: Превhшши ѓгGлъ показaласz є3си2 є3ди1на: совёта бо вели1кагw ѓгGла родилA є3си2 сл0во, вс‰ просвэти1вшаго, вёрою зовyщыz: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz вёрою воспэвaющыz тS.

Сл0вомъ всеблагочести1вымъ, правослaвнw проповёда препод0бный fеофaнъ вёры повелBніz, дyхомъ сіsz.

Богaтство всеразли1чнw бGомyдреннэ раздaлъ є3си2 по повелёнію вLки, въ нищетЁ живyщымъ послёдуz, всехвaльне.

И#мёz твою2 дyшу по џбразу создaвшагw, пречcтэй вLчнэй покланsлсz є3си2 їкHнэ, люб0вію њблобызaz.

БGор0диченъ: Свёта безлётнаго нaмъ, подъ лёты бhвшаго, родилA є3си2, бGом™и, сyщымъ во тмЁ житіS, и3 мjръ просвэти1ла є3си2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Напрaви къ добродётели житіE моE, препод0бне, пощeніz стезю2 моли1твами твои1ми, блажeнне, ўглаждaz, по нeйже крёпкw правошeствовати мS, џ§е, спод0би.

Цэломyдреннw твою2 жи1знь соверши1лъ є3си2, препод0бне, съ мyдростію, ю4же и3мёлъ є3си2, съ мyжествомъ же прaвду, и3 крyгомъ добродётелей kви1лсz є3си2 ўкрашaемь.

На благослaвіе мyченическое вшeлъ є3си2, fеофaне, бGом™ере nтрокови1цы и3 мyченикwвъ, џ§е, їкHны ћкw почeлъ є3си2, гони1телємъ сопротивлszсz.

БGор0диченъ: Всю1 тz њс™и2 сл0во с™0е, во твою2 всели1всz ўтр0бу њсщ7eнную, неизречeннымъ сл0вомъ, бцdе, є3г0же моли2 спасти1сz рабHмъ твои6мъ.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Свhше пріeмъ бжcтвенное tкровeніе, со тщaніемъ и3зшeлъ є3си2 t среды2 молвы2 житeйскіz, и3 ўедини1всz, препод0бне, чудeсъ пріsлъ є3си2 дёйство, и3 прор0чества дост0инство, богaтства и3 сопрyжницы лиши1всz.

Јкосъ: На земли2 ничт0же предпочeтъ, послёдовалъ є3си2 рaдуzсz зовyщему хrтY: и3 и4го є3гw2 пріsтъ на рaмо твоE ўсeрднw, пок0й њбрёлъ є3си2 въ души2 твоeй. Е#г0же и3 мнЁ ни1щему и3 ўнhлому низпосли2, глаг0лющему и3 никaкоже совершaющему, но є3щE ўпражнsющемусz въ житeйскихъ вeщехъ, и3 чудsщемусz, кaкw всёхъ и3збэжaлъ є3си2, сожи1тельницы и3 богaтства лиши1всz;

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: благословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Е$же по џбразу стzжaвъ и3 по под0бію, житіeмъ пресвётлымъ, џ§е, пріи1мъ, nбою1ду ўкраси1лсz є3си2, благословeнъ є3си2 въ хрaмэ, вопіS, слaвы твоеS, гDи.

И#сповёданіz вэнцeмъ, џ§е, ўкраси1лсz є3си2, дёломъ њбличи1лъ є3си2 словесA ѕлочести1выхъ: вBрныz же и3звэсти1лъ є3си2, благословeнъ є3си2 въ хрaмэ, вопіS, слaвы твоеS, гDи.

ЎмA твердёйшимъ ўсeрдіемъ, тэлє1сныz, џ§е, болBзни под8sлъ є3си2 терпэли1внw, благодaрнw вLцэ твоемY вопіS: благословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

БGор0диченъ: Ћкw бцdу и3 цRи1цу всеS твaри, вси2 вёрніи поeмъ тS чcтую, и3 є4же рaдуйсz тебЁ взывaемъ: благословeнна ты2 въ женaхъ є3си2, всенепор0чнаz вLчце.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE, џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Ви1дz, блажeнне, твeрдость твоегw2 противлeніz лeвъ мучи1тель, во и3згнaніе тS њсуди2 горчaйшее вселукaвый: съ весeліемъ же вопіS, сіE претерпёлъ є3си2: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

На первоoбрaзное ви1дz їкHны чeсть преходsщу, на три1знище потeклъ є3си2, ћкw страдaлецъ зак0ннэйшій и3 побэди1тель показaвсz, вэнeцъ пріsлъ є3си2, взывaz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Нбcную вмёстw земнhz ски1нію тебЁ дадE всsческихъ гDь, вмёстw бо тэсноты2 њбрёлъ є3си2 широтY рaдованіz въ рaйстэй слaдости, съ мyченики вопіS: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Свётомъ њблистaлсz є3си2 мhсленнымъ бжcтвеннагw д¦а, блажeнне fеофaне: тёмже и3сцэлє1ніz т0чиши нhнэ вёрою къ тебЁ притекaющымъ, и3 с™yю твою2 рaку люб0вію почитaющымъ, и3 вопію1щымъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Б9eственною си1лою содержaй твaрь всю2, и3 ўправлsz ћвэ, рукaми держи1тсz твои1ми, пречcтаz, ћкw мLнецъ, присносyщный и3 сопрест0льный nц7Y, и3 б9eственному д¦у. Е#мyже вопіeмъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. Тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

ВсE богaтство расточи1лъ є3си2 ўбHгимъ, бGон0се, прaвду твою2 ћвэ воспріeмлеши, тебЁ возсіsвшую, вмёстw тлённыхъ пожинaz вёчнw пребыв†ющаz.

Недyги и3сцэлsеши, всеблажeнне, ўтэши1телевою си1лою: дeмwны ћвэ tг0ниши дёйствомъ сегw2, преблажeнне. Тёмъ вёрніи зрsще тS, бGон0се, ўблажaемъ.

Тв0й свэтон0сный, бGомyдре, преставлeніz дeнь, вс‰ призывaетъ вBрныz къ причaстію њсвzщeніz, є3г0же и3 нhнэ рaдующесz совершaемъ, свzщeннэйше.

Даeши мнЁ незави1стенъ дaръ, похвалeній тебЁ словесA сплeтшему ўсeрднw, бGомyдре, є3динонрaвна тебЁ, ћкоже тезоимeнна сего2 показaвъ, мольбaми твои1ми благопріsтными, всеблажeнне.

БGор0диченъ: Зак0нъ похвaлъ побэждaетсz бжcтвенною слaвою твоeю, дв7о: но, ћкw благA и3 благосeрда, тS пою1щихъ пріими2 похвалY, грэхHвъ њчищeніе воздаю1щи, бGоневёстнаz.

 

Коментарисање није више омогућено.