Минеји

Мaрта f7

С™hхъ м7 м§никъ, къ севастjйстэмъ є4зерэ мyчившихсz.

Вeчеръ, на ГDи, воззвaхъ, предварsетъ самоглaсенъ днE, двaжды, и3 мyчениченъ, и3 подHбны тріHди G, и3 с™hхъ мyченикwвъ на д7.

Стіхи6ры самогл†сны. Глaсъ в7.

Їwaнна монaха: Терпsще насто‰щаz д0блественнэ, рaдующесz надёемыми, дрyгъ ко дрyгу глаг0лаху с™jи мyчєницы: не бо2 ри1зъ совлачи1мсz, но вeтхаго человёка tлагaемъ. ЛютA зимA, но слaдокъ рaй: болёзненъ лeдъ, но слaдко воспріsтіе: не ўклони1мсz u5бо, q в0ини! Мaлw претерпи1мъ, да вэнцы2 побёдными ўвzзeмсz t хrтA бGа и3 сп7са дyшъ нaшихъ. Е#ди1ножды.

Мeщуще њдэ‰ніz вс‰, входsще безъ трeпета во є4зеро, дрyгъ ко дрyгу глаг0лаху с™jи мyчєницы: за рaй, є3г0же погуби1хомъ, ри1зъ тлённыхъ днeсь не пощади1мъ: ѕмjz рaди и3ногдA тлетв0рнагw њблачeни бhвше, совлецeмсz нhнэ за всёхъ воскресeніе, пренебрежeмъ лeдъ растaющійсz и3 пл0ть возненави1димъ, да вэнцы2 побёдными ўвzзeмсz t хrтA бGа и3 сп7са дyшъ нaшихъ. Двaжды.

Ви1дzще, ћкw наслаждeніе мyки, текyще ко є4зеру студенY ћкw къ теплотЁ, глаг0лаху с™jи мyчєницы: не ўстраши1мсz часA зи1мнzгw, да стрaшныz геeнны nгнS ўбэжи1мъ: сожженA бyди ногA, да ликовствyетъ вёчнw: рукa же teмлема, да воздёетсz ко гDу. И# не пощади1мъ є3стествA ўмирaющагw, и3зв0лимъ смeрть, да вэнцы2 побёдными ўвzзeмсz t хrтA бGа и3 сп7са дyшъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ т0йже, пeрвую стіхи1ру:

Терпsще насто‰щаz:

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Прeйде сёнь зак0ннаz:

Вх0дъ. Прокjменъ: И# чтє1ніz днE, и3 с™hхъ, G:

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA м7г.)

Тaкw гlг0летъ гDь: вси2 kзhцы собрaшасz вкyпэ, и3 соберyтсz кнsзи t ни1хъ. Кто2 возвэсти1тъ сі‰ въ ни1хъ; и3ли2 ±же t начaла кто2 слы6шана сотвори1тъ вaмъ; да приведyтъ свидётели сво‰ и3 њправдsтсz, и3 да ўслhшатъ, и3 да рекyтъ и4стину. Бyдите ми2 свидётели, и3 ѓзъ свидётель, гlг0летъ гDь бGъ, и3 џтрокъ, є3г0же и3збрaхъ: да познaете и3 вёруете ми2, и3 разумёете, ћкw ѓзъ є4смь, прeжде менє2 не бhсть и4нъ б0гъ, и3 по мнЁ не бyдетъ. Ѓзъ є4смь бGъ, и3 нёсть рaзвэ менє2 спасazй. Ѓзъ возвэсти1хъ и3 спас0хъ: ўничижи1хъ, и3 не бЁ въ вaсъ чуждjй. Вы2 мнЁ свидётели, и3 ѓзъ гDь бGъ, и3 є3щE t начaла ѓзъ є4смь: и3 нёсть t рyкъ мои1хъ и3збавлszй. Сотворю2, и3 кто2 tврати1тъ то2; си1це глаг0летъ гDь бGъ, и3збавлszй вaсъ с™hй ї}левъ.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA G.)

Прaведныхъ дyши въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ. И# є4же t нaсъ шeствіе сокрушeніе: nни1 же сyть въ мjрэ. И$бо предъ лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено. И# вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими благодётельствовани бyдутъ: ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw благодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

Премyдрости соломHни чтeніе. (Главы6 є7 и3 ѕ7.)

Прaвєдницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цaрствіе благолёпіz и3 вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ: Пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый, препод0біе: поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz. П0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t благокрyгла лyка nблакHвъ на намёреніе полетsтъ. И# t каменомeтныz ћрости и3сп0лнь падyтъ грaды: вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz: рёки же потопsтъ | нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ дyхъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ, и3 њпустоши1тъ всю2 зeмлю беззак0ніе: и3 ѕлодёйство преврати1тъ прест0лы си1льныхъ. Слhшите u5бо, цaріе, и3 разумёйте: навhкните, судіи6 концє1въ земли2. Внуши1те, держaщіи мн0жєства, и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзы6къ: Ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

И# пр0чее послёдованіе преждесвzщeнныz.

Ѓще же не совершaетсz літургjа преждесвzщeннаz: поeмъ на стіх0внэ тріHди самоглaсенъ днE, двaжды, и3 мyчениченъ.

Слaва, свzтhхъ, глaсъ ѕ7:

Въ пэснопёніихъ восхвaлимъ, вёрніи, страстотeрпцєвъ четhредесzть мyченикwвъ, и3 къ ни6мъ сладкопёсненнw возопіи1мъ, глаг0люще: рaдуйтесz, страдaльцы хrтHвы, и3сЂхіе, мелітHне, и3рaкліе, смарaгде и3 д0мне, є3vнjке, ўaле и3 вівіaне, клavдіе и3 прjске. Рaдуйтесz, fеодyле, є3vтЂхіе и3 їwaнне, xанfjе, и3ліaне, сісjніе, кmрjе, ґгjе, ґeтіе и3 флaвіе. Рaдуйтесz, ґкaкіе, є3кдjкіе, лmсімaхе, ґлеxaндре, и3лjе и3 горг0ніе, fе0філе, дометіaне и3 бжcтвенный гaіе и3 горг0ніе. Рaдуйтесz, є3vтЂхіе и3 ґfанaсіе, кmрjлле и3 сакердHне, нік0лае и3 ўалeріе, філокти1ме, северіaне и3 худjе, ћкw и3мyщіи дерзновeніе ко хrтY бGу нaшему, мyчєницы всечестнjи: того2 прилёжнw моли1те, спасти1сz вёрою совершaющымъ всечестнyю пaмzть вaшу.

И# нhнэ:

Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:

По Нhнэ tпущaеши:

Тропaрь глaсъ №:

Болёзньми с™hхъ, и4миже њ тебЁ пострадaша, ўмолeнъ бyди, гDи, и3 вс‰ нaшz болBзни и3сцэли2, чlвэколю1бче, м0лимсz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Гавріи1лу вэщaвшу тебЁ:

Е#ктеніA, и3 три2 покл0ны вели6кіz, и3 tпyстъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™hхъ, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 nбы6чныz каf‡смы.

По №-й и3 по в7-й каfjсмэ, сэдaльны тріHди. Е#ктеніи1 же не глаг0лемъ. По G-й же каfjсмэ глаг0летъ їерeй є3ктенію2 мaлую.

Тaже сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Честнyю твeрдь церк0вную, ћкw ѕвёзды величaйшыz, просвэщaете при1снw, и3 вBрныz њзарsете, мyчєницы бжcтвенніи хrтHвы четhредесzте.

Слaва, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Мyжественнэйшимъ п0мысломъ прешeдше мучeніе, чyдніи страстотeрпцы, сквозЁ џгнь и3 в0ду проид0сте, и3 преминyсте ко спасeніz широтЁ, наслёдіе пріeмше небeсное цrтво. Въ нeмже твори1те њ нaсъ бжcтвєнныz мольбы6, мyдріи четыредeсzте.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

И%же благодaрнw воспэвaти t сeрдца, и3 и3спроси1ти прилёжнw, бцdе, тво‰ ми1лwсти, вLчце, рабы6 тво‰ зовyщыz и3 глаг0лющыz: прес™az дв7о, предвари2, и3 и3збaви t вр†гъ неви1димыхъ и3 ви1димыхъ, и3 всsкагw прещeніz: тh бо є3си2 нaше заступлeніе.

Ѓще ли суббHта кромЁ пeрвыz недёли постA.

По №-й каfjсмэ сэдaленъ:

Честнyю твeрдь: Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Въ кр0въ тв0й, пречcтаz дв7о, прибэгaющихъ, мольбY пріeмлеши t нaсъ, не престaй молsщи чlвэколю1бца, спасти2 рабы6 тво‰.

По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ:

Мyжественнэйшимъ п0мысломъ: Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

И%же благодaрнw:

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

С™hхъ мyчєникъ ўдобрeніе, четверосвётлое сE и3 бGос0бранное, четhредесzти мн0жество вHинъ, вои1стинну, мрaзомъ же и3 nгнeмъ и3скуси1вшесz, мyдріи, показaшасz в0ини всёхъ цRS хrтA, є3г0же и3 м0лzтъ спасти1сz нaмъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

СебE прeжде судA нhнэ плaчу, помышлsz мо‰ дэлA лук†ваz и3 лю6таz, и3 прегрэшeній глубинY совозрaстшую мнЁ t ю4ности, чcтаz, и3 сподавлsющую ќмъ: но твои1мъ предстaтельствомъ њставлeніе мнЁ подaждь, и3 спасeніе ўлучи1ти спод0би.

Степє1нна №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 и3звeлъ ны2 є3си2 въ пок0й.

Стjхъ: Разжeглъ ны2 є3си2, ћкоже разжизaетсz сребро2.

Е#ђліе луки2, зачaло Rѕ.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра самоглaсна, глaсъ в7:

Прор0чески ќбw вопіsше дв7дъ во pалмёхъ: проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 и3звeлъ ны2 є3си2 въ пок0й. Вh же, мyчєницы хrтHвы, самёми дёлы сл0во и3сполнsюще, проид0сте сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 внид0сте въ цrтво нбcное. Тёмже моли1тесz, четhредесzте сyще страдaльцы, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

КанHна двA мyченикwвъ на }: пeрвый канHнъ, їwaнна монaха, глaсъ в7, є3гHже краегранeсіе:

БGовэнчaнный п0лкъ пою2 мyченикwвъ.

Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

БGовэнчaнный п0лкъ пою2 мyченикwвъ хrт0выхъ, бGодухновeнными пёсньми, четыредесzтилётнюю пaмzть свётлw торжествyzй, ћкw прослaвисz.

На земли2 всегw2 tвeргшесz и3меновaніz, и3зв0лиша четhредесzте хrтоимeнное звaніе, и4мже нhнэ въ вhшнихъ живyтъ.

Сyщіи во хrтЁ пл0ть и3 мjръ возненави1дэвше, вeтхагw ќбw человёка совлек0стесz, со приврeменною nдeждею, во nдeжду же нетлёніz њблек0стесz.

БGор0диченъ: Кто2 и3зрещи2 твоE по дост0инству возм0жетъ пaче сл0ва зачaтіе; бGа бо родилA є3си2 пл0тію, пречcтаz, нaмъ ћвльшагосz сп7са всёхъ нaсъ.

Другjй канHнъ, кЂръ fеофaна, глaсъ в7, є3гHже краегранeсіе:

БGовэнчaнный п0лкъ пою2 мyчєникъ.

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

БGа нaмъ, мyчєницы четhредесzте, нhнэ благопремённа сотвори1те моли1твами вaшими, чи1стою сeрдца люб0вію призывaющымъ вaсъ.

На нб7сёхъ трис0лнечнагw сіsніz зарsми просвэщaеми, четhредесzте, на земли2 и3змeрзшыz зим0ю напaстей, покрhйте ны2, пою1щыz вы2.

Неразори6ма благочeстіz и3 непоколеби6маz цRкве забр†ла, четhредесzте, хrтоимени1тое звaніе, лю1тэ смущaемаго нhнэ ўмири1те.

БGор0диченъ: Преестeственнw надъ всёми сyщаго родилA є3си2 зижди1телz и3 гDа, пл0ть бhвша нaсъ рaди человBкъ, дв7о бцdе, м™и неискусомyжнаz.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰:

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ въ тебЁ, гDи, дрeвомъ ўмерщвeй грёхъ, и3 стрaхъ тв0й всади2 въ сердцA нaсъ пою1щихъ тS.

В0инство и3 жи1знь, и3 красотY тэлeсъ, и3 богaтство пренебрeгше благослaвніи четhредесzть, хrтA вмёстw всёхъ наслёдоваша.

Кaменіемъ нещaднw четhредесzте повелёніемъ біeми мучи1телевымъ, мет†ніz б9іимъ д¦омъ на повелэвaющыz возвращaхусz.

Глаг0лаше на самаго2, мучи1телевыми ўстнaми ѕмjй создaвшаго хулY, по тогw2 бGобHрнаz ўстA, на мyченики кaменьми сокрушaютсz.

БGор0диченъ: Безъ сёмене во ўтр0бэ бGа зачaла є3си2, и3 р0ждши несказaннw вопл0щшасz: на нег0же зрёти не смёютъ, чcтаz, нбcныz си6лы, приснодв7о.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ въ тебЁ, гDи, дрeвомъ ўмерщвeй грёхъ, и3 стрaхъ тв0й всади2 въ сердцA нaсъ пою1щихъ тS.

В0инство мyченическое и3 спрzжeнный ли1че мyчєникъ вэнцен0сєцъ, вLцэ предстоsще, восхвалsющыz вы2 при1снw спасaйте.

Е$зеромъ страстeй њбуревaеміи и3 волн0ю напaстей лю1тыхъ, къ вaмъ четhредесzтемъ хrтHвымъ в0инwмъ прибэгaемъ.

Въ нёдрэхъ ґвраaмовыхъ согрэвaеміи, и3 слaвною nдeждею ўкрашaеміи, зим0ю њбстоsніz свsзанныхъ разрэши1ти, помоли1тесz.

БGор0диченъ: Ўтверждeніе бyди и3 прибёжище, и3 покр0въ, дв7о бGоневёсто, вёрою къ тебЁ прибэгaющымъ, и3 б9ію тS м™рь и3сповёдающымъ.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

ХrтY вв0инившесz мyченически, врагA низложи1вше страдaльчески, дёлы и3сп0лнисте прbр0ка глаг0лы: сквозё бо џгнь и3 в0ду мyжески проид0сте, пок0й њбрётше, жи1знь нетлённую. Тёмже нбcными ўкрaшшесz вэнцы2, съ ли1ки веселитeсz безпл0тныхъ, блажeнніи страстотeрпцы прехвaльніи: моли1те хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть вaшу. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Въ нап†сти многоплетє1нныz впaдъ, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, бyрею њдержи1мь безчи1сленныхъ согрэшeній мои1хъ: и3 ћкw къ тeплому заступлeнію и3 покр0ву моемY, чcтаz, ко пристaнищу притекaю твоеS блaгости. Тёмже, пречcтаz, и3зъ тебє2 воплощeнному безсёменнw, моли1сz прилёжнw њ всёхъ рабёхъ твои1хъ, непрестaннw молsщихтисz, бцdе пречcтаz, молsщи є3го2 при1снw, согрэшeній њставлeніе даровaти воспэвaющымъ дост0йнw слaву твою2.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, слyхъ твоегw2 смотрeніz, и3 прослaвихъ тS, є3ди1не чlвэколю1бче.

Ўмоврeдуете, глаг0лаху страдaльцы, стрaнную тщетY всyе простирaюще пребезб0жнэйшіи.

И#з8wщрє1ны мечи2, и3 ѕвёри, и3 џгнь, и3 крeстъ, с™ы6мъ хrтHвы гони1тели простирaху.

Стрaшенъ нaмъ, глаг0лаху страдaльцы, џгнь геeнскій: нhнэшнzгw же ћкw клеврeта не ўбои1мсz.

Да t‰ты бyдутъ рyки, сожжeна же бyди ногA, свzтjи вопіsху: нетлBнны бо сі‰ пaки пріи1мемъ.

БGор0диченъ: М0лимъ тS, пречcтаz, бGа безсёменнw зачeншую, при1снw моли1тисz за рабы6 тво‰.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, слyхъ твоегw2 смотрeніz, и3 прослaвихъ тS, є3ди1не чlвэколю1бче.

Просвэщeніе нaмъ, мyчєницы, t бGа бhсте, въ сіsніе бо њблек0стесz неприсённое.

БGоизбрaнный, моли1сz, соб0ре мyчєникъ, вэнцен0сный, и3збaвити бёдъ воспэвaющыz тS.

Свётъ непристyпный, с™jи, хrт0въ ви1дэти спод0бльшесz, сyщыz во тмЁ сіsти ўдост0йте.

Њблистaюще, слaвніи, мhсленнымъ хrтA свэтонаставлeніемъ, къ зари2 бжcтвеннэй руков0дствуйте.

БGор0диченъ: Пэсносл0вzще, чcтаz, и3зъ ўтр0бы твоеS вопл0щшагосz, тS славосл0вимъ, ћкw б9ію м™рь.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Свёта подaтелю и3 вэкHвъ тв0рче, гDи, во свётэ твои1хъ повелёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2, и3н0гw б0га не знaемъ.

Неи1стовствомъ пребезyмнымъ гони1телей, страдaльцы подъ воздyхомъ на стyдени њбноществовaти њсуди1вшесz, воспэвaху пёніе бGу благодaрственное.

Рaдующесz четhредесzте хrтHвы мyчєницы, болёзненный претерпёвше лeдъ, во є4зерэ стоsще надeждею бжcтвенныхъ вэнцє1въ ўкрэплsеми.

Смёхъ предлагaетсz четhредесzтемъ хrтHвымъ мyченикwмъ, ўдaвленъ бhвъ прeжде гнэздsщійсz въ водaхъ ѕмjй: пагубор0дныz бо крёпости лиши1сz.

БGор0диченъ: ТебЁ, р0ждшей хrтA всёхъ зижди1телz, зовeмъ: рaдуйсz, чcтаz: рaдуйсz, возсіsвшаz свётъ нaмъ: рaдуйсz, вмёщшаz бGа невмэсти1маго.

И$нъ.

Їрм0съ: Свёта подaтелю и3 вэкHвъ тв0рче, гDи, во свётэ твои1хъ повелёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2, и3н0гw б0га не знaемъ.

Неи1стовства є3ретjческагw четhредесzте, и3 нhнэ и3збaвите хrт0ву честнyю цRковь: въ нeйже р0ждшесz, въ толи1ко дост0инство и3 слaву преминyсте.

Ћвльшесz нaмъ, четhредесzте хrтHвы мyчєницы бGозaрніи, nгневи1дніи свэти1льницы, просвэщaютъ вBрнымъ благочeстіz пyть спаси1тельный.

T земли2 престaвистесz къ нбcнэй сёни, мyчєницы, и3дёже хrтY подвигопол0жнику предстоsще, бжcтвенныz мS рaдости ўлучи1ти спод0бите.

БGор0диченъ: Ћкw непостижи1мое и3 неудобозри1мое всsкому, вLчце, є4же пaче ўмA тaинство, nтрокови1це, бжcтвеннагw твоегw2 ржcтвA, сyщаго бо вои1стинну бGа нaмъ родилA є3си2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Рaдостнэ началоѕл0бный восхити2, ћкw t двоюнaдесzти їyду nкаsннаго, и3 t є3дeма человёка, t четhредесzти tпaдшаго.

Безстyденъ сhй всyе шатazсz, ћкоже бо разб0йникомъ и3 матfjемъ пeрвэе, тaкw и3 нhнэ мучи1тель, стрегyщаго звaніемъ њсуди1сz.

Суемyдренный и3 рыдaніz дост0инъ, и4же животHвъ nбои1хъ погрэши2: nгнeмъ бо растazсz, и3 ко nгню2 tи1де негаси1мому.

БGор0диченъ: Неискусомyжнw, дв7о, родилA є3си2, и3 вёчнуеши дв7а, kвлsющи и4стиннагw бжcтвA, сн7а и3 бGа твоегw2 џбразы.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Б0дрствующіи и3 трeзвенніи храни1теліе р0да человёческагw kви1стесz, держaвніи, и3 моли1твєнницы молeній, помHщницы же печaльныхъ постaвистесz.

Непристyпными сіsюще добр0тами въ цRкви хrт0вэ, всехвaльніи, и3скушeній и3збaвите съ люб0вію вaсъ почитaющихъ.

Бэсsщихсz мучи1телей, всеизрsдніи, дрeвле потреби1теліе прeлести бhсте: и3 нaмъ нhнэ п0мощь ск0раz и3 стэнA бyдите.

БGор0диченъ: На тS ўповaніе возложи1хъ, м™и приснодв7о, спасeніz моегw2, и3 тS предстaтельницу положи1хъ жи1зни, твeрду же и3 непоколеби1му.

Кондaкъ, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Е$же њ нaсъ:

ВсE в0инство мjра њстaвльше, на нб7сёхъ вLцэ прилэпи1стесz, страстотeрпцы гDни четhредесzть: сквозЁ џгнь бо и3 в0ду прошeдше, блажeнніи, дост0йнw воспріsсте слaву съ небeсъ и3 вэнцє1въ мн0жество.

Јкосъ: На прест0лэ непристyпнэмъ сэдsщему, простeршему нeбо, ћкw к0жу, и3 зeмлю ўтверди1вшему, и3 собрaвшему в0ду въ с0нмы и4хъ: вс‰ t не сyщихъ сотв0ршему бhти, и3 всBмъ подаю1щу дыхaніе и3 жив0тъ, пріeмлющему t ґрх†гGлъ пёніе, и3 t ѓгGлъ покланsемому, и3 t всёхъ слaвимому, хrтY вседержи1телю, зижди1телю и3 бGу нaшему, припaдаю недост0йный, приносS моE молeніе, сл0ва благодaти прошY: да возмогY благочeстнw воспёти и3 ѓзъ свzты6z, ±же сaмъ показaвъ побэди1тели, даровaвъ и5мъ слaву съ нб7съ и3 вэнцє1въ мн0жество.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џбразу злат0му, на п0лэ деи1рэ служи1му, тріE твои2 џтроцы небрег0ша безб0жнагw велёніz. Посредё же nгнS ввeржени, њрошaеми поsху: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ўжасeсz зрS вэнцы2 стрaжъ четhредесzти, и3 tри1нувъ любожи1зненное, впири1сz рачeніемъ kвлeнныz твоеS слaвы, и3 съ мyченики поsше: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Въ бaню притeкъ душетлённу, ўмерщвлsетсz жизнолю1бный: хrтолю1бецъ же, хи1щникъ и3зрsднэйшій ви1дэнныхъ бhвъ, ћкоже въ бaни нетлёніz, съ мyченики поsше: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Nгню2 мhсленному возжeну во ўмёхъ четhредесzти, многок0зненное нечeствующихъ попалsшесz безyміе, ћкоже нёкій в0скъ тaемь. Тебё же, хrтE, воспэвaху: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ћкw ѕэлw2 свэтлA, благолёпна же, хrтE, кrтA твоегw2 си1ла, проти1вными вэнцы2 плетyщи четhредесzтимъ мyченикwмъ: в0ду бо и3 џгнь прошeдше, въ нетлёніи зовyтъ: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: ТS купинY мwmсeй въ горЁ сінaйстэй nгнепали1мую, чcтаz, предзрsше, понeсшую неwпaльнw нестерпи1мую зарю2 неизречeннагw существA, соедини1вшагwсz дебельствY пл0ти, є3ди1ныz въ нeй свzтhхъ v3постaсей.

И$нъ.

Їрм0съ: Џбразу злат0му, на п0лэ деи1рэ служи1му, тріE твои2 џтроцы небрег0ша безб0жнагw велёніz. Посредё же nгнS ввeржени, њрошaеми поsху: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

НастA свётлw лётнzz вaша пaмzть, всебогaтіи, просвэщaющи далeче сіsющаz постA свётлостію. Сію2 прaзднующе вёрою съ вaми воспэвaемъ: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Рэши1теліе страстeй и3 свэти1льницы, и3здалeча сіsющіи, мjра њчищeніе, прeлести разрушeніе, велеглaсніи и4стины проповёдницы, лжи2 прогони1теліе всBмъ kви1стесz, пою1ще: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Свэти6ла мhслєннаz, сіsюще, нaмъ kви1стесz, мyчєницы, њбуревaємыz спасaете и3 наставлsете плaвающыz, житіS волнyющыzсz бyрею, хrтY воспэвaюще: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Краснw2 бGу и3 ѓгGлwмъ возжелённw, четhредесzте бGособрaнное и3 бGодухновeнное, и3 пресвётлое њполчeніе, бжcтвенное и3 стрaшное всеoрyжіе вопію1ще и3 глаг0люще: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Свэти1льникъ свёта и3 џблакъ свётелъ, и3 свzщeніz мёсто показaсz, неискусобрaчнаz: и4бо свzтhхъ свzтaго сл0ва пріsтъ несказaннw. Е#г0же пою1ще взывaемъ: благословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте, дэлA, ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Неи1стовнw страдaльцємъ поусти1въ врaгъ всsко здaніе, всёми постыдёсz: четhредесzть бо непрестaннw пою1тъ гDа, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Неми1лостивнw за хrтA тэлeсъ вaшихъ ќды сокрyшшесz, всесожжeніе бжcтвенно принес0стесz бGу: со ѓгGлы при1снw ликyете, мyчєницы, пою1ще хrтA во вёки вс‰.

Крёпостію смhсла, є3г0же роди2, на рaмена взeмши, хrтолюби1ваz мaти, благочeстіz пл0дъ прин0ситъ, съ мyченики мyченика, свzщеннодёйству ґвраaмову под0бzщисz.

Къ непрестaннэй жи1зни правотeчнw, q сн7е, твори2 шeствіе, хrтолюби1ваz мaти хrтолюби1вому дётищу вопіsше: не терплю2 тебE втор0е, подвигопол0жнику хrтY kви1тисz.

БGор0диченъ: И$же въ нёдрэхъ џ§ихъ, нераздёльнw же сн7а сэдsщаго въ вещeственнэмъ чрeвэ твоeмъ всeльшасz, чcтаz, поeмъ, дв7о бGоневёсто, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте, дэлA, ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Претв0ршесz къ жи1зни и4стиннэй, є4же њ хrтЁ нhнэ сокровeннэй, къ зи1мнэй и3 болёзненнэй кончи1нэ, д0бліи, крёпкw вдaстесz, спасeніz и3 њставлeніz просsще нaмъ.

T земли2 къ нб7снымъ прешeдше, страдaльцы вэнцен0сцы, цeркви мyчєникъ побэдон0сныхъ ли1че, бёдъ, страстeй, њбстоsній, и3збавлeніz проси1те нaмъ и3 спасeніz.

Раст0ргъ смeрти ќзы сп7съ, страдaльцємъ побBды подадE на смeрть: четhредесzть бо мрaзомъ согрэвaеми поsху, и3 спасeніz всBмъ вBрнымъ просsще.

Напaстей прил0ги, нападeніе страстeй, дeмwнwвъ и3скушeніz, бжcтвенный страстон0сєцъ ли1къ, моли1твою и3з8имaетъ ћвэ, t пою1щихъ хrтA во вёки.

БGор0диченъ: Ўмерщвлє1нныz и3 къ пeрсти смeртнэй, и3 тлёнію сведє1нныz воскреси1ла є3си2 є3ди1на, начaльника жи1зни р0ждши хrтA бGа нaшего, вLчце дв7о чcтаz, бGороди1тельнице.

Пёснь f7.

Їрм0съ: T бGа, бGа сл0ва, неизречeнною мyдростію пришeдшаго њбнови1ти ґдaма, ћдію въ тлёніе пaдшаго лю1тэ: t с™hz дв7ы неизречeннw воплоти1вшагосz нaсъ рaди, вёрніи, є3диномyдреннw пёсньми величaемъ.

За хrтA њбнажи1вшесz и3 кaменіемъ біeни бhвше, воздyшную претерпёсте зи1мность, воднhй лeдъ и3 сокрушeніе ўдeсъ, и3 nгнeмъ њпaльшесz, въ рёчнэй сіsете быстринЁ и3здалeча, ћкоже свэти6ла, мyчєницы четhредесzте.

Жeзлъ си1лы бжcтвенныz, кrтъ стzжaвше, вопіsху хrтY страдaльцы четhредесzте: вLко всеси1льный побэди1телю, рук0ю твоeю да вэнчaемсz, да вси1 тz пёсньми непрестaннw величaемъ.

Ћкw болёзненъ ќбw лeдъ, ћкоже ѕэлw2 безмёрна лю1тость, ю4же претерпёсте, мрaза, но слaдокъ рaй: ґвраaмwва бо нBдра патріaрха грёютъ вaсъ въ сeлэхъ вёчныхъ, мyчєницы четhредесzте.

Побэди1вше страдaньми, и3 вэнцы2 пріи1мше, t бжcтвенныz вLчни десни1цы, нhнэ даровaти моли1тесz ми1ръ мjру и3 нaмъ спасeніе, мyчєницы четhредесzте.

БGор0диченъ: Невёсто м™и дв7о, ѓгGльскаz мн0жєства твоего2 м0лzтъ сн7а, пріими2 молeніе нaше, є3ди1на надeжде вёрныхъ, и3 ми1ръ мjру и3 нaмъ спасeніе тебE лю1бzщымъ дaруй.

И$нъ.

Їрм0съ: T бGа, бGа сл0ва, неизречeнною мyдростію пришeдшаго њбнови1ти ґдaма, ћдію въ тлёніе пaдшаго лю1тэ: t с™hz дв7ы неизречeннw воплоти1вшагосz нaсъ рaди, вёрніи, є3диномyдреннw пёсньми величaемъ.

Преестeственныz зари2 и3 рaдости несказaнныz, и3 слaвы спод0бистесz ўлучи1ти: нhнэ же люб0вію чтyщыz вaсъ, напaстей и3 бёдъ, и3 лукaвствіz и3збaвите врaжіz, хrтHвы в0ини, мyчєницы четhредесzте.

Си1лу, пребогaтіи, бжcтвенную съ нб7сE пріeмше и3 крёпость, со{зницы хrтHвы, льсти2 прогони1теліе бhсте, tгонsще всsку јдwльскую мглY непостоsнную, и3 просвэщaюще мjръ, мyчєницы четhредесzте.

Ўкрaшшесz добр0тою чcтнaгw мучeніz, и3 б9eственнагw прич†стницы бhвше є3стествA, вои1стинну рaдуетесz, свёту сраствори1вшесz свэтлёйшему и3 чи1стому, хrтHвы в0ини, мyчєницы четhредесzте.

Нhнэ хrтY предстоsще благочести1вымъ дерзновeніемъ, и3 toнyду б9ествA свётомъ њблистaеми, слaвніи, восхвалsющыz вы2 зарeю њсвэти1тисz трисіsнною, прилёжнw моли1те, мyчєницы четhредесzте.

БGор0диченъ: Ћвльшійсz, дв7о, души2 моеS примрaкъ свёта твоегw2 невещeственными блистaньми њзари2, двeре б9eственнагw свёта, и3 nгнS вёчнагw и3збaвитисz спод0би, чcтаz, вёрою и3 люб0вію пёсньми тS величaющаго.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Десzти1цу четверочи1сленную, побэдон0сный п0лкъ, в0инство свzтhхъ мyчєникъ воспои1мъ дост0йнw: nгнeмъ бо и3 стyденію, и3 вод0ю посрами1ша враждeбныхъ полки2, и3 t хrтA сп7са вэнцы2 пріsша слaвы.

Слaва:

Ли1къ четверодесzточи1сленный мyченикwвъ четhредесzти, преб9eственныz трbцы добродётелей четвери1чныхъ nгнS, воздyха, воды2 и3 земли2, стіхjй четhрехъ, пёсньми бжcтвенными да воспоeтсz, ћкw за хrтA пострадaвшій, всёхъ вLцэ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ВLку всеS твaри р0ждши, м™и дв7о, и3 всsческихъ ћкw сyщи nтрокови1ца, q вLчце бцdе, страстeй мучи1тельствующихъ мS и3схити2, и3 проводи2 къ милосeрдіz њсіsнію, и3 къ прекрaсной пaсцэ воскрeсшагw сн7а твоегw2.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz, п0стникwвъ:

Пріиди1те, мyченическій, брaтіе, съ похвалaми воспои1мъ п0лкъ, мрaзомъ и3 nгнeмъ њпaльшійсz, и3 прeлести зи1му разжжeнною рeвностію попали1вшій, в0инство д0блественнэйшее, сщ7eннэйшій соб0ръ, защищeніе же неразруши1мо и3 непобэди1мо, вёры забр†ла и3 храни1тели, мyчєникъ четhредесzти ли1къ бжcтвенный цRкве ходaтаz. Си1льнэ молsщыz хrтA, низпослaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость. Двaжды.

Рaдуйсz, соб0ре крёпкій и3 терпэли1вый и3 побэди1тельное њполчeніе, столпы2 благочeстіz, в0ини хrтHвы, твeрдіи nр{жницы и3 непобэди1міи, ўм0мъ преси1льніи и3 душeю мyжественнэйшіи, вои1стинну бжcтвенніи, бGу возжелённый ли1къ с™hй, бGоизбрaнный с0нмъ, мyчєницы четhредесzте: и5же р†вны страдaніемъ, р†вны и3 нрaвомъ, и3 р†вныz и3 вэнцы2 пріeмше, хrтA моли1те, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Рaдуйсz, побэдон0сное мн0жество, и5же на бранёхъ д0блэ мyжествовавше, ѕвёзды прошeдше сквозЁ џгнь и3 стyдень, и3 воднhй лeдъ разсhпавше, зeмлю њнебеси1вше и3 вс‰ просвэти1вше, въ нёдрэхъ ґвраaмовыхъ нhнэ грёеміи, и3 со ѓгGльскими ликyюще в0инствы, мyчєницы четhредесzте, цвёти дыхaющіи бlгов0ніе сyщо дух0внагw раздаsніz, хrтA моли1те, душaмъ нaшымъ даровaти вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ т0йже, самоглaсенъ.

Їwaнна монaха: Страстотeрпцы хrтHвы, всечестнhй п0стъ свётльшій содёласте пaмzтію вaшегw слaвнагw страдaніz, четhредесzть бо сyще четыредесsтницу њсвzщaете, спаси1тельнэй стрaсти ўпод0бившесz, вaшимъ за хrтA страдaніемъ. Тёмже и3мyще дерзновeніе, моли1тесz въ ми1рэ дости1гнути нaмъ въ триднeвное воскrніе бGа и3 сп7са дyшъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Блажи1мъ тS, бцdе дв7о, и3 слaвимъ тS вёрніи по д0лгу, грaдъ непоколеби1мый, стёну неwбори1мую, твeрдую предстaтельницу и3 прибёжище дyшъ нaшихъ.

На стіх0внэ, въ тріHди самоглaсенъ двaжды, и3 мyчениченъ.

Слaва, с™hхъ, глaсъ в7.

Самоглaсенъ: И$стины чaшею t свои1хъ кровeй, nгнeмъ мучeній и3 воднhмъ лeдомъ вBрныz напои1ша, четверочи1сленнаz бо десzти1ца пою1щи пёснь сп7су, є3ди1нъ ќбw ќмъ всBмъ, въ тэлесёхъ же мн0зэхъ принес0шасz хrтY, и3 бGоневёстнаz м™и хrтолюби1ваго џтрока на рaмена взeмши, глаг0лаше: грzди2, страдaльче, и3 постражди2 съ пр0чими.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Непроходи6маz вратA, тaйнw запечaтствwваннаz, бlгословeннаz бцdе дв7о, пріими2 молє1ніz н†ша и3 принеси2 твоемY сн7у и3 бGу, да спасeтъ тоб0ю дyшы нaшz.

Тaже, Блaго є4сть: Трис™0е.

Тропaрь, є3ктеніA, и3 три2 покл0ны вели6кіz, чaсъ №-й съ каfjсмою, и3 tпyстъ. Во врeмz же своE бывaетъ G, ѕ7 и3 f7 чaсъ, по чи1ну и4хъ съ каfjсмами: и3 блажє1нны поск0ру и3 пр0чее. На к0емждо часЁ по G покл0ны вели6кіz.

Въ т0йже дeнь на вечeрни, по nбhчной каfjсмэ, на ГDи, воззвaхъ, стaвимъ стіхHвъ ‹. И# поeмъ тріHди самоглaсенъ днE двaжды, и3 мyчениченъ, и3 подHбны G. И# с™hхъ мyченикwвъ д7.

Стіхи6ры мyченикwвъ, глaсъ №:

Ли1къ четверодесzтосіsнный, в0инство всE бGособрaнное, спросіS постY страдaньми честнhми, њсвzщaющъ и3 просвэщaющъ дyшы нaшz. Двaжды.

Глaсъ в7:

Е$зеро ћкw рaй и3 зи1мность ћкw зн0й, мyчєницы вмэни1ша, хrтE б9е, не ўстраши1ша п0мысла и4хъ томи1телей прещє1ніz, не ўбоsшасz д0бліи мyкъ приложeній, nружен0сный стzжaвше крeстъ: тёмъ бо врагA ћкw крёпцыи побэди1ша, тёмже и3 вэнцы2 пріsша благодaти.

Четверодесzточи1сленный ли1къ мyчєникъ кто2 не воспоeтъ; въ в0ду бо є4зера внид0ша дeрзостнэ, и3 мрaзомъ стэснsеми, пёснь воспэвaху гDу: є3дA въ рэкaхъ прогнёваешисz на ны2, гDи; є3дA въ рэкaхъ прогнёваешисz на ны2, чlвэколю1бче; њблегчи2 тsжесть и3 г0ресть воздyха: своeю бо кр0вію њбагри1шасz нaши н0ги, и3 введи1 ны, б9е, въ вBчныz тво‰ кр0вы: да нёдро ны2 согрёетъ патріaрха ґвраaма.

Слaва, глaсъ т0йже:

Прbр0чески ќбw вопіsше дв7дъ во pалмёхъ: проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 и3звeлъ ны2 є3си2 въ пок0й: вh же, мyчєницы хrтHвы, самёми дёлы сл0во и3сполнsюще, проид0сте сквозЁ џгнь и3 в0ду, и3 внид0сте въ цrтво нбcное. Тёмже моли1тесz, четhредесzте сyще страдaльцы, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ВсE ўповaніе моE:

Ѓще къ средЁ и3ли2 къ пzткY, кrтобGор0диченъ:

Дос†ды претерпёвшаго мнHги, и3 на кrтъ вознесeннаго всsческихъ творцA, ви1дэвши пречcтаz стенsше, глаг0лющи: препётый гDи, сн7е и3 б9е м0й, кaкw почести2 хотS создaніе твоE, вLко, терпи1ши пл0тію безчeстіе; слaва мн0гому милосeрдію и3 сошeствію твоемY, человэколю1бче.

Вх0дъ со є3ђліемъ. Прокjменъ днE и3 чтє1ніz тріHди.

И# Да и3спрaвитсz моли1тва мо‰:

Посeмъ. Прокjменъ, глaсъ є7:

Ты2, гDи, сохрани1ши ны2 и3 соблюдeши ны2 t р0да сегw2 и3 во вёкъ:

Стjхъ: Спаси1 мz, гDи, ћкw њскудЁ препод0бный.

Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло тlа.

Ґллилyіа, глaсъ д7: Воскли1кните гDеви, всS землS, п0йте же и4мени є3гw2.

Стjхъ: Ћкw и3скуси1лъ ны2 є3си2, б9е, разжeглъ ны2 є3си2, ћкоже разжизaетсz сребро2.

Е#ђліе матfeа, зачaло п7.

И# пр0чее бжcтвеннаz літургjа преждесвzщeнныхъ.

Причaстенъ: Рaдуйтесz, прaведніи, њ гDэ.

Ѓще случи1тсz м7 мyчєникъ №-z седми1цы въ к0йлибо дeнь, и3 поeтсz слyжба и4хъ въ суббHту, со с™hмъ мyченикомъ fе0дwромъ тЂрwномъ.

Въ пzт0къ вeчера: Каfjсма рzдовaz. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ‹: и3 поeмъ тріHди самоглaсенъ днE, двaжды, и3 мyченикwвъ на д7. И# fе0дwра на д7. Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый, глaса. Вх0дъ, прокjменъ и3 чтє1ніz днE, и3 мyченикwвъ G. И# по Да и3спрaвитсz моли1тва моS: G покл0ны вели6кіz. И# пр0чее преждесвzщeнныхъ. По заамвHнной моли1твэ поeмъ канHнъ свzтaгw fе0дwра надъ к0ливомъ, ћкоже ўказaсz въ м7-цэ на рzдY, и3 tпyстъ.

Зри2 Ґ и3дёже нёсть преждесвzщeнныхъ, вeчера на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры мyченикwвъ G, и3 fе0дwра G: Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ ли глaса прешeдшагw, безъ вх0да. Прокjменъ и3 чтeніz днE, и3 мyченикwвъ. На стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды, и3 мyчениченъ. Тaже припёвъ: и3 поeмъ стіхи1ру fе0дwра: Бжcтвенныхъ дарHвъ: пи1сана на ГDи, воззвaхъ: Слaва, мyченикwвъ, глaсъ ѕ7: Въ пэснопёніzхъ восхвaлимъ: По Нhнэ tпущaеши: тропaрь мyченикwвъ: Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ: Вс‰ пaче смhсла: Е#ктеніA, и3 три2 покл0ны вели6кіz. И# поeмъ канHнъ с™aгw fе0дwра надъ к0ливомъ: и3 tпyстъ по nбhчаю.

Повечeріе поeмъ вели1кое: На повечeріи поeмъ канHнъ ўс0пшихъ: и3 минeи рzдовhй. Тропари1 же, по №-мъ и3 по в7-мъ Трис™0мъ, глаг0лемъ nбои1хъ с™hхъ: ґ на послёднемъ Трис™0мъ, кондaкъ мyченикwвъ.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь мyченикwвъ, двaжды: Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ: Вс‰ пaче смhсла: По №-й каfjсмэ сэдaльны мyченикwвъ џба: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 чтeніе мyченикwвъ. По в7-й каfjсмэ сэдaльны fе0дwра: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 чтeніе мyченикwвъ, и3ли2 fе0дwра. Полmелeй и3 сэдaленъ мyченикwвъ, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 чтeніе мyченикwвъ. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ и3 Всsкое дыхaніе: и3 є3ђліе мyченикwвъ. Pал0мъ н7: стіхи1ра мyченикwвъ. КанHны мyченикwвъ, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 fе0дwра џба канHна на }. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: пёсни же, з7-ю и3 }-ю, глаг0лемъ напреди2 въ пzт0къ. По G-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ, и3 сэдaленъ мyченикwвъ. Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ. И# чтeніе њ с™ёмъ fе0дwрэ. По ѕ7-й пёсни кондaкъ fе0дwра и3 јкосъ, и3 чтeмъ пр0логъ и3 сmнаxaрій. По f7-й пёсни свэти1ленъ мyченикwвъ: Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры мyченикwвъ G, глaсъ є7, под0бенъ: Рaдуйсz: и3 fе0дwра, подHбны G: тaже припёвъ: Проид0хомъ сквозЁ џгнь и3 в0ду: И# поeмъ самоглaсну стіхи1ру мyченикwвъ: Страстон0сцы хrтHвы: Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ. Славосл0віе вели1кое: тропaрь мyченикwвъ: Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ. Е#ктєніи2 и3 tпyстъ, и3 nбhчное и3схождeніе въ притв0ръ: и3 чaсъ №-й. На часёхъ тропaрь мyченикwвъ: Слaва, fе0дwра: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ: кондаки1 же глаг0лемъ премэнsюще.

На літургjи: Блажє1нна мyченикwвъ, пёснь G, на д7: и3 fе0дwра ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь мyченикwвъ и3 fе0дwра, и3 кондaкъ є3гw2: Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, бцdы хрaма, и3ли2, Предстaтельство хрістіaнъ: Прокjменъ, Ґллилyіа и3 причaстенъ мyченикwвъ, и3 fе0дwра. Ґпcлъ и3 є3ђліе прeжде суббHты, и3 fе0дwра подъ зачaло: тaже мyченикwвъ.

Ѓще ли случи1тсz м7 мyченикwвъ въ №-ю недёлю постHвъ.

И# поeтсz слyжба и4хъ, ћкw ўкaзано въ недёлю G-ю постHвъ, кромЁ поклонeніz крестA, т0чію на літjи. Слaва, мyченикwвъ, пи1сана на ГDи, воззвaхъ: И# нhнэ, тріHди. На стіх0внэ Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, тріHди. На БGъ гDь, тропaрь воскрeсенъ, двaжды: Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, Пречcтому твоемY џбразу: катавaсіа тріHди.

Ѓще ли случи1тсz м7 мyченикwвъ въ понедёльникъ в7-z, и3ли2 G-z, и3ли2 д7-z, и3ли2 є7-z, и3ли2 ѕ7-z недёли постHвъ.

Въ недёлю вeчера: Поeмъ, Блажeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ. На ГDи, воззвaхъ: стіхи6ры на ‹, тріHди днE на д7, повторsюще №-ю: и3 мyченикwвъ на ѕ7: Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й. Вх0дъ, прокjменъ вели1кій тріHди. И# чтє1ніz мyченикwвъ G. Тaже, Спод0би, гDи, въ вeчеръ сeй: и3 И#сп0лнимъ вечeрнюю: На стіх0внэ тріHди самоглaсенъ днE, двaжды и3 мyчениченъ: Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ, по глaсу, воскрeсенъ. По Џ§е нaшъ: тропaрь мyченикwвъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ. Е#ктеніA, Поми1луй нaсъ, б9е: и3 покл0ны G вели6кіz, и3 tпyстъ. Полyнощницу же поeмъ по nбhчаю съ каfjсмою, и3 тропари2 nбы6чныz. По Честнёйшую, G покл0ны вели6кіz.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь мyченикwвъ двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. По №-й и3 по в7-й каfjсмэ глаг0лемъ сэдaльны тріHди: є3ктєніи1 же не глаг0лютсz. И# чтeніе во є3фрeмэ. По G-й каfjсмэ глаг0летъ їерeй є3ктенію2 мaлую: и3 сэдaльны мyченикwвъ џба: и3 чтeніе мyченикwвъ. Полmелeй и3 сэдaленъ мyченикwвъ, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: и3 чтeніе мyченикwвъ. Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса. Прокjменъ и3 є3ђліе мyченикwвъ. Тaже pал0мъ н7. Стіхи1ра мyченикwвъ. КанHны мyченикwвъ со їрмос0мъ на }. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: ґ и3дёже трипёснецъ, и3 поeмъ канHнъ мyченикwвъ со їрмос0мъ на ѕ7: и3 трипёснецъ на }. Катавaсіа тріHди. По G-й пёсни сэдaленъ мyченикwвъ, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. И# чтeніе мyченикwвъ. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ, и3 пр0логъ. Свэти1ленъ мyченикwвъ. Двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. На хвали1техъ стіхи6ры мyченикwвъ, на д7 Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. Тaже настоsтель и3ли2 чтeцъ глаг0летъ: Слaва тебЁ, показaвшему нaмъ свётъ. Посeмъ є3ктеніA: И#сп0лнимъ ќтреннюю: тaже на стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды: и3 мyчениченъ. Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. Посeмъ: Блaго є4сть: глаг0лемъ є3ди1ножды. По Џ§е нaшъ: тропaрь мyченикwвъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ. Е#ктеніA: Поми1луй нaсъ, б9е: и3 три2 покл0ны вели6кіz, и3 чaсъ пeрвый. На часёхъ тропaрь глаг0лемъ мyченикwвъ: и3 по Трис™0мъ кондaкъ и4хъ. И# на конeцъ, G покл0ны вели6кіz, и3 по покл0нэхъ трис™aгw не глаг0лемъ, но глаг0лемъ: ХrтE свёте: и3 tпyстъ. Чaсъ же G и3 ѕ7-й, и3 f7-й, поeмъ съ каfjсмами, въ под0бное и4хъ врeмz, со чтeніемъ. На ѕ7-мъ часЁ чтeтсz пареміA днE, по чи1ну є3S. Зри2 Моли6твы же вели1кагw васjліа по часёхъ глаг0лемъ непремённw, є4же є4сть: ВLко б9е џ§е: и3, Б9е и3 гDи си1лъ: и3, ВLко гDи ї}се хrтE: Е#гдa же поeмъ полmелeй, на часёхъ въ кампaнъ не ўдарsемъ. По каfjсмэ чтeцъ глаг0летъ: Слaва, тропaрь мyченикwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ мyченикwвъ. По Честнёйшую, G покл0ны вели6кіz. По f7-мъ часЁ блажє1нны глаг0лемъ поск0ру безъ пёніz. По Њслaби, њстaви: кондaкъ хрaма. Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, хрaма бцdы. Зри2 Ѓще ли нёсть хрaма бцdы. И# нhнэ, Предстaтельство хrтіaнъ: Посeмъ, ГDи, поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ: Честнёйшую херув‡мъ: и3 G покл0ны вели6кіz: тaже моли1тва, Всес™az трbце: И# начинaемъ вечeрню по nбhчаю: Настоsтель и3ли2 чтeцъ глаг0летъ: Пріиди1те, поклони1мсz, три1жды. И# поeмъ вечeрню съ покл0ны, по чи1ну п0стному. По nбhчной каfjсмэ, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ‹: ТріHди самоглaсенъ днE, двaжды: и3 мyчениченъ: и3 под0бенъ тріHди, G: и3 мyченикwвъ д7. Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ, по глaсу nбhчный. Зри2 Ѓще ли къ средЁ, и3ли2 пzткY, глаг0лемъ кrтобGор0диченъ, по глaсу слaвника. Вх0дъ со є3ђліемъ. Свёте ти1хій: прокjменъ и3 чтeніе днE. Да и3спрaвитсz моли1тва моS: и3 G покл0ны вели6кіz, є3ктеніи2 мaлыz не глаг0лемъ. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, є3ђліе и3 причaстенъ мyченикwвъ. Літургjа преждесвzщeннаz по nбhчаю. На tпyстэ їерeй поминaетъ прeжде прaзднуемыхъ с™hхъ, пот0мъ настaвшаго. Зри2 С™aгw же прилучи1вшагwсz на рzдY, канHнъ поeмъ на ќтрени по чи1ну: Стіхи6ры же є3гw2, ±же пи6саны, вeчеръ на ГDи, воззвaхъ, глаг0лемъ и5хъ на хвали1техъ.

Зри2 Ѓ]ще ли к0еz вели1кіz рaди нyжды, въ пaмzти с™hхъ вели1кихъ, и3мyщихъ полmелeй, не случи1тсz бhти преждесвzщeннэй літургjи: Часы2 поeмъ, ћкоже вhше речeсz. По f7-мъ часЁ и3 по моли1твэ: ВLко гDи ї}се хrтE, глаг0лемъ и3 pал0мъ, Благослови2, душE моS, гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz: Слaва, Хвали2, душE моS, гDа: И# нhнэ, Е#динор0дный сн7е: и3 Во цrтвіи твоeмъ: поск0ру безъ пёніz. На блажeннахъ глаг0лемъ мyченикwвъ пёснь G-ю и3 ѕ7. Тaже ґпcлъ и3 є3ђліе мyченикwвъ. Посeмъ, Помzни2 нaсъ, гDи: По Њслaби, њстaви: и3 по Џ§е нaшъ: Кондaкъ хрaма. Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, бцdы хрaма. Ѓще же нёсть хрaма бцdы, Предстaтельство хрістіaнъ: Тaже, ГDи, поми1луй, м7. И# покл0ны G вели6кіz. И# въ то врeмz параекклисіaрхъ знaменуетъ въ двA камп†на. И# по G-хъ покл0нэхъ вели1кихъ, глаг0лемъ: Пріиди1те, поклони1мсz: И# поeмъ вечeрню съ покл0ны и3 каfjсму nбhчную. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры тріHди, подHбны, G: И# с™aгw, є3гHже настA пaмzть, G. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Ѓще ли къ средЁ, и3ли2 пzткY, глаг0лемъ: Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ. Тaже, Свёте ти1хій: прокjменъ и3 чтeніе тріHди, днE. На стіх0внэ днE тріHди. По Нhнэ tпущaеши: и3 по Џ§е нaшъ, тропaрь, Бцdе дв7о, рaдуйсz: и3 пр0чее по п0стному. По Честнёйшую и3 по покл0нэхъ, глаг0лемъ Трис™0е. ГDи, поми1луй, в7i. Всесвzтaz трbце: Тaже, Бyди и4мz гDне: и3 G покл0ны: и3 Благословлю2 гDа: Дост0йно є4сть: И# tпyстъ. На tпyстэ же поминaетъ настaвшаго с™aго. По tпyстэ же вх0димъ въ трапeзу, и3 kди1мъ двA варє1ніz съ є3лeемъ и3 піeмъ віно2. Въ срeду же и3 пzт0къ kди1мъ двA варє1ніz безъ є3лeа и3 піeмъ віно2.

Ѓще ли случи1тсz м7 мyченикwвъ во є3ди1нъ t днeй п0стныхъ, поeмъ слyжбу и4хъ си1це.

На часёхъz: По Њслaби, њстaви: и3 по Џ§е нaшъ: кондаки2 по ўстaву: Тaже, ГDи, поми1луй, м7. Слaва, и3 нhнэ, Честнёйшую херув‡мъ: И# по покл0нэхъ глаг0лемъ Трис™0е. ГDи, поми1луй, в7i. И# Всес™az трbце: и3 ѓбіе начинaемъ вечeрню и3 nбhчную каfjсму: глаг0лютсz же є3ктєніи2 м†лыz по к0емждо ґнтіфHнэ. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ‹. Самоглaсенъ днE, двaжды и3 мyчениченъ, и3 подHбны тріHди, G: и3 м§никwвъ, д7. Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ: Прeйде сёнь зак0ннаz: Вх0дъ. Тaже прокjменъ и3 чтє1ніz днE, и3 м§никwвъ чтє1ніz G. Тaже поeмъ: Да и3спрaвитсz моли1тва моS: и3 G покл0ны, и3 порsду літургjа преждесщ7eннаz.

Ґ и3дёже не бyдетъ преждесщ7eнныz, по Њслaби, њстaви: и3 по покл0нэхъ вели1кихъ, чтeцъ глаг0летъ: Пріиди1те, поклони1мсz: три1жды: и3 покл0ны G. Тaже pал0мъ: Благослови2, душE моS, гDа: И# поeмъ вечeрню безъ покл0нwвъ. По nбhчной каfjсмэ, стіхи6ры на ѕ7, тріHди, подHбны, G: и3 м§никwвъ, G. Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ. Вх0дъ, и3 Свёте ти1хій: Прокjменъ и3 чтє1ніz днE, и3 м§никwвъ: и3 ѓбіе, Спод0би, гDи: Тaже, И#сп0лнимъ вечeрнюю моли1тву: На стіх0внэ тріHди: Слaва, мyченикwвъ. И# нhнэ, бGор0диченъ по глaсу. Нhнэ tпущaеши: По Трис™0мъ тропaрь м§никwвъ: Слaва, и3 нhнэ: Гавріи1лу вэщaвшу: є3ктеніA, Поми1луй нaсъ, б9е: Посeмъ G покл0ны вели6кіz и3 моли1тва: Всес™az трbце: и3 Благословлю2 гDа: Дост0йно є4сть: и3 tпyстъ.

Повечeріе: Поeмъ вели1кое безъ покл0нwвъ. По №-мъ Трис™0мъ тропaрь м§никwвъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ, по глaсу. По в7-мъ Трис™0мъ тропари2 nбы6чныz: Поми1луй нaсъ, гDи: По Дост0йнэ и3 по Трис™0мъ, кондaкъ м§никwвъ. ГDи си1лъ, съ нaми бyди: не поeмъ: по Честнёйшую, G покл0ны вели6кіz. Трис™aгw же не глаг0лемъ: ґ tпyстъ мaлый. Полyнощницу же поeмъ по nбhчаю съ каfjсмою, ћкоже предписaсz въ понедёльникъ в7-z недёли постA. Тaкожде и3 ќтреню и3 всю2 слyжбу м§никwвъ.

Ѓще случи1тсz м7 м§никwвъ въ суббHту в7-ю, и3ли2 G-ю, и3ли2 д7-ю постHвъ.

Въ пzт0къ вeчера: Каfjсма рzдовaz. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ‹: тріHди самоглaсенъ двaжды и3 nктHиха м§ничны д7: и3 мyченикwвъ, д7. Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ. Прокjменъ и3 чтє1ніz днE: и3 м§никwвъ, G. Да и3спрaвитсz моли1тва моS: и3 прHчаz преждесвzщeнныхъ.

Зри2 Ѓще ли нёсть преждесщ7eнныхъ, въ пzт0къ вeчера, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры м§никwвъ на ѕ7. Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ, №-й глaса. Вх0дъ. Прокjменъ и3 чтє1ніz днE, и3 с™hхъ. Тaже: Спод0би, гDи: На стіх0внэ самоглaсенъ тріHди, двaжды: и3 м§ниченъ nктHиха, по глaсу: Слaва м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ. По Нhнэ tпущaеши: тропaрь м§никwвъ. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ настоsщагw глaса: є3ктеніA и3 покл0ны G. Тaже, моли1тва, Всес™az трbце: Бyди и4мz гDне: и3 pал0мъ lг, Благословлю2 гDа: Дост0йно є4сть: И# tпyстъ.

Зри2 Повечeріе же поeмъ вели1кое, на нeмже поeмъ четверопёснецъ суббHты.

На ќтрени и3 на часёхъ: Поeмъ слyжбу є3ди1ныхъ м§никwвъ, ћкоже предписaсz.

На літургjи: Слyжба днE и3 м§никwвъ.

Ѓще случи1тсz м7 м§никwвъ во в7-ю, д7-ю и3 є7-ю недёлю постHвъ:

Въ суббHту вeчера на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскрє1сны и3 бцdы, по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскрє1сны G: и3 вост0ченъ є3ди1нъ: и3 м§никwвъ на ѕ7. Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ и3 чтeніе м§никwвъ. На літjи, стіхи1ра хрaма и3 м§никwвъ стіхHвныz: Слaва, м§никwвъ, пи1сана по н7 pалмЁ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ стіхи6ры воскрє1сны, по ґлфави1ту. Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ. На благословeніи хлёбwвъ, Бцdе дв7о: три1жды, и3 чтeніе во ґпcльскихъ послaніихъ. На БGъ гDь, тропaрь воскрeсенъ, двaжды. Слaва, м§никwвъ. И# нhнэ, бGор0диченъ, по глaсу тропарS. По каfjсмэ: сэдaльны воскрє1сны и3 бGорHдичны и4хъ. И# чтeніе во є3ђліи. Полmелeй и3 сэдaльны м§никwвъ џба. Слaва, по полmелeи сэдaленъ: И# нhнэ, бGор0диченъ: И# чтeніе м§никwвъ. Степє1нна и3 прокjменъ глaса: и3 є3ђліе воскрeсно. Pал0мъ н7: Слaва, стіхи1ра, глaсъ }: Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри: и3 прHчаz. КанHнъ воскрeсенъ, со їрмос0мъ, на д7: и3 тріHди на д7: и3 м§никwвъ на ѕ7. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰: По G пёсни кондaкъ и3 јкосъ, сэдaленъ м§никwвъ, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: И# чтeніе м§никwвъ. По ѕ7 пёсни, кондaкъ и3 јкосъ воскрeсенъ. По f7-й пёсни, свэти1ленъ воскрeсенъ: Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ. На хвали1техъ, стіхи6ры воскрє1сны, д7: и3 м§никwвъ со слaвнымъ, д7, съ припёвы и4хъ. Тaже, припёвъ: Воскресни2, гDи б9е м0й: И# поeмъ самоглaсну стіхи1ру тріHди: Слaва, тyюжде: И# нhнэ, Преблагословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. Тропaрь воскрeсенъ: є3ктєніи2: и3 tпyстъ. И# и3схождeніе въ притв0ръ. Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz. И# чaсъ №. Тропaрь воскрeсенъ: Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ днE: и3 совершeнный tпyстъ.

На літургjи: Блажє1нна глaса на ѕ7: и3 м§никwвъ пёснь G-z, на д7: И# пр0чаz слyжба днE и3 м§никwвъ. С™aгw же григ0ріа слyжба поeтсz, є3гдA разсyдитъ є3кклисіaрхъ: и3ли2 мyченикwвъ слyжбу поeмъ въ суббHту в7-ю: тaкожде и3 д7-ю, и3 є7-ю недёли, сл{жбы тріHди с™hхъ њставлsютсz: и3 поeтсz слyжба м§никwвъ по ўстaву.

Ѓще ли случи1тсz м7 м§никwвъ въ недёлю G-ю постHвъ, кrтопокл0нную.

Въ суббHту вeчера на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры на ГDи, воззвaхъ, и3 на стіхи1рахъ, всE тріHди по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни: По каfjсмэ, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскрє1сны, G: и3 кrтA д7: и3 м§никwвъ G. Слaва, кrтA: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Прокjменъ днE: и3 парєміи2 м§никwвъ. На літjи стіхи1ра хрaма: и3 м§никwвъ хвали6тны: Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, кrтA. На стіх0внэ стіхи6ры воскрє1сны: Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, кrтA. На благословeніи хлёбwвъ, Бцdе дв7о, двaжды: и3 кrтA, є3ди1ножды: Спаси2, гDи, лю1ди тво‰:

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскрeсенъ, двaжды: Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, кrтA. По каfjсмахъ сэдaльны воскрє1сны и3 бGорHдичны и4хъ. И# чтeніе во є3ђліи толков0мъ. Полmелeй мyченикwвъ и3 сэдaльны џба: Слaва, и3 нhнэ: бGор0диченъ и3 чтeніе м§никwвъ. Степє1нна глaса. Прокjменъ: и3 є3ђліе воскрeсно. Воскресeніе хrт0во: Pал0мъ н7: Покаsніz tвeрзи ми2 двє1ри. КанHнъ воскрeсенъ, со їрмос0мъ на д7: и3 м§никwвъ на д7: и3 кrтA на ѕ7. Катавaсіа кrтA: Бжcтвеннэйшій проwбрази2: По G пёсни, кондaкъ м§никwвъ и3 јкосъ: и3 сэдaленъ двaжды: Слaва, и3 нhнэ, кrтA: и3 чтeніе м§никwвъ. По ѕ7 пёсни, кондaкъ кrтA и3 јкосъ. На f7 пёсни поeмъ Честнёйшую: Свэти1ленъ воскрeсенъ: Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, кrтA. На хвали1техъ стіхи6ры воскрє1сны, д7: и3 кrтA, подHбны G, №-й двaжды, съ припёвы и4хъ. Тaже припёвъ: Воскресни2, гDи б9е м0й: и3 поeмъ самоглaсну стіхи1ру днE тріHди: Слaва, тyюжде: И# нhнэ: Преблагословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое: Трис™0е пёніемъ. Поeмъ вх0дъ. И# глаг0лемъ тропaрь: Спаси2, гDи, лю1ди тво‰: три1жды. И# бывaетъ поклонeніе чcтнaгw кrтA по nбhчаю, ћкоже ћвствуетъ въ тріHди. Тaже є3ктєніи2 и3 tпyстъ, и3 и3схождeніе: Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz и3 поучeніе студjтово. И# чaсъ №, въ притв0рэ. На часёхъ тропaрь воскрeсенъ: Слaва, кrтA: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ, По Џ§е нaшъ, кондaкъ воскрeсенъ. На G-мъ часЁ тропaрь воскрeсенъ: Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ м§никwвъ. Тaкожде и3 на пр0чихъ часёхъ, глаг0лемъ премэнsюще.

На літургjи: Блажє1нна глaса на д7: и3 кrтA пёснь G, на д7: и3 м§никwвъ пёснь ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскрeсенъ и3 кrтA, и3 м§никwвъ. Тaже кондaкъ воскрeсенъ, Слaва, м§никwвъ: И# нhнэ, кrтA. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, є3ђліе и3 причaстенъ прeжде кrтA, пот0мъ м§никwвъ.

Ѓще ли случи1тсz с™hхъ м7 мyченикъ въ срeду д7-ю постHвъ.

Поeмъ слyжбу и4хъ, прeжде во вт0рникъ то‰ седми1цы: т0чію во вт0рникъ вeчера: на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, самоглaсенъ днE тріHди, двaжды: и3 кrтA д7: и3 м§никwвъ д7: Слaва, мyченикwвъ: И# нhнэ, кrтA. Друг‡z же стіхи6ры кrтA поeмъ въ срeду на хвали1техъ. Тaже, вх0дъ, прокjменъ, и3 чтє1ніz днE, и3 Да и3спрaвитсz:

Ѓще же не бyдетъ преждесщ7eнныz: И# во вт0рникъ вeчера, На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры кrтA на ѕ7: с™hхъ же м§никwвъ м7, tдаeтсz прaздникъ на часёхъ, ћкоже ўказaсz въ понедёльникъ в7-z недёли постHвъ.

Ѓще ли случи1тсz м7 м§никъ въ четверт0къ вели1кагw канHна:

И# поeтсz слyжба и4хъ всS во вт0рникъ: напрeдь тоsже недёли.

Ѓще ли случи1тсz м7 м§никъ въ суббHту ґкafіста:

И# поeмъ слyжбу и4хъ въ недёлю є7-ю постHвъ.

 

Коментарисање није више омогућено.