NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa k7f

S™agw myčenika param0na:

I# s™agw myčenika fіlumena:

I# prpdbnagw ґkakіa, i4že vъ lёstvicэ svidёtelьstvovannagw.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы myčenika G, glasъ d7.

Pod0benъ: Zvannый svhše:

Svэtozvlenіemъ ćvэ njzarsemь, vseblaženne param0ne, bžctvennagw d¦a, tmY glubočaйšuю do koncA voznenavi1dэlъ є3si2 mnogob0žіz, i3 prišelъ є3si2 blagoklюči1mnoe vremz prіemъ, vseblaženne, kъ predležaщыmъ stradanієmъ doblemydrennw, i3 pobэdon0secъ ćvlьsz, nizloži1lъ є3si2 g0rdago i3 ratnika vsёhъ zemnhhъ, veličaz hrtA. E#g0že moli2, spasti2 i3 prosvэti1ti dyšы našz.

Za vsёhъ bGa i3 cRS, mn0žestvo mnogoči1slennoe, zakalaemoe razumёvъ, param0ne, bžctvennoю revnostію razžeglsz є3si2, i3 vozopi1lъ є3si2: hrt0vъ rabъ i4skrennій є4smь vsegdA, razumёйte, prebezzak0nnіi muči1teli, ćkw bo ѓgnecъ neѕl0bivъ zaklatisz, sE nhnэ samozvanъ prіid0hъ. Ne pechtesz u5bo: žertva prіstna požrennomu pl0tію, menє2 radi v0lьnw, bhti ponuždaюsz.

Sedmoči1slennoю čestvyemь deszti1ceю, tregybnw že čestnhй, s0tniceю li1kъ stradalьcєvъ, mnogob0žnuю nizloži1lъ є3si2 lestь prebezzak0nnuющihъ vёroю: sъ ni1miže vэnčalsz є3si2 podvizavsz doblemydrennw, param0ne, i3 likHmъ beztэlesnыhъ raduzsz soči1slilsz є3si2. Sъ ni1miže moli1sz, vsskіz sk0rbi i3 napasteй i3zbavitisz namъ, tS čtyщыmъ i3 pri1snw blažaщыmъ.

Ѓщe i3zv0litъ nastostelь pёti ґllilyіa, da poetъ sji stіhi6rы bcdэ prežde, glasъ i3 pod0benъ t0йže:

I#zъ beznačalьna nc7A, sn7ъ bezlёtnw, snizhoždenіz radi i3 spasenіz čelovёkwvъ, bGъ čelovёkъ bhstь, da podastъ pervozdannomu nhnэ raй: togdA i3 vsE є3stestvo2 i3zbavitsz t prelesti ѕmjevы, i3 džbrazъ padšій spasetъ, ćkw blagopremэni1telь: tonyduže m™rь sodёla nevэstor0dicu či1stu, ćkw neskvernu: ю4že ćkw ґgkĐru vsi2 i3 pristaniщe ўblažaemъ.

Voploщenna sozdatelz vsёhъ i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ tvoeй, bGoblažennaz, vowbrazi1všago čelovёka, prežde padšago prestuplenіemъ ѕmіi1nыmъ: bGa bo rodilA є3si2 pl0tію neskazannw namъ, i3 i3zъ tlёnіz svobodi1la є3si2 є3stestvo2 vsE njbvetšavšee ržctv0mъ tvoi1mъ. Tёmže poemъ i3 slavimъ tvoю2 blagodatь, dv7o beznevёstnaz, moli1tisz ne prestaй, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Da tvoeS vsBmъ mn0žestvo mi1losti i3 blagosti tkrheši namъ newpredэli1muю puči1nu, grэhi2 rabHvъ tvoi1hъ vs‰ zagladi: i4maši bo, vsenepor0čnaz ćkw m™i syщi b9іz, vlastь sozdanіz, i3 v0diši vs‰, ćkw h0щeši, si1loю tvoeю: i4bo blgodatь d¦a s™agw, ćvэ vselьšazsz vъ tS, sodёйstvuetъ ti2 vo vsemъ pri1snw, vseblažennэйšaz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

I$že so nc7emъ i3 d¦omъ slavosl0vimый sn7ъ, vъ vhšnihъ t serafjmwvъ, pervozdannago paki njbnovi1ti hotS, vsego2 sebE i3stoщi2 neizrečennw, vo ўtr0bэ tvoeй, bcde vsepёtaz: i3 i3zъ tebє2 vozsіsvый, prosvэti2 vesь mjrъ bžctv0mъ, i3zbavivый t їdwlonei1stovstva, sob0ю njboži1vый, na nb7sA vozvedE čelovёčestvo, hrt0sъ bGъ i3 sp7sъ dyšъ našihъ.

KrtobGor0dičenъ. Pod0benъ t0йže:

Ne rыdaй menє2, m™i, zrsщi na drevэ povёšena tvoego2 sn7a i3 bGa, i4že na vodahъ povёsivšago zemlю newderži1mw, i3 vsю2 tvarь sozdavšago: i4bo voskresnY i3 proslavlюsz, i3 ѓdova c†rstvіz sokrušY krёpostію, i3 pogublю2 togw2 si1lu, i3 sv‰zannыz i3zbavlю nj ѕlodёйstva є3gw2, ćkw blgoutr0benъ, i3 nc7Y moemY privedY, ćkw člvэkolю1becъ.

Na stіh0vnэ nktHiha.

Prpdbnagw ґkakіa slyžba poetsz na povečerіi.

KanHnъ, feofanъ, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

Ґkakіa, i3zbrannago poslyšatelz, pёsnьmi poю2.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu nevlažnыmi stopami drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Neѕl0bnыmъ nravomъ njbl0žsz, blagoobraznuю dobrodёteleй stzžalъ є3si2 dobr0tu, hrt0vu v0lьnomu poslušanію pod0bzsz, daže do smerti, vseblženne.

Ѕl0bы njbrэtatelz posrami1lъ є3si2 bezѕl0bіemъ svoi1mъ: terpёnіemъ že, dž§e, i3skušenій, togw2 g0rduю i3 voznesennuю vraždY, kъ zemli2, vseblaženne, smiri1lъ є3si2.

Vozderžanіemъ terpэli1vnыmъ, prpdbne, pred8wbučazsz i3 strasteй tsэkaz nač†la, bezstrastіz ndeždeю ўkrasi1lsz є3si2 p0slэžde, blagodatію bžctvennoю pokrыvaemь.

Ўkrэpi1vъ duševnoe ўstroenіe terpёnіemъ tverdыmъ i3 d0blimъ, vseblaženne, p0mыslomъ, po vs‰ dni6 terpёlъ є3si2 m§ničeskій p0dvigъ, i3 vэnečnikъ pokazalsz є3si2.

BGor0dičenъ: Krёpostь tvori1telьna i3 pёnіe, bGъ i3 gDь, i4že nasъ radi i3zъ tebє2 voploщeйsz i3 roždeйsz, prbr0česki ćkože i3saіa, prečctaz, blagovэsti2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe i3 ўtverždenіe.

Vsego2 tebE samago tvorcY tvoemY i3 bGu, prpdbne, vozloži1vъ, terpёlъ є3si2 tomi1telьnoe i3zničtoženіe.

Zak0nnw stradalьčeskoe terpёnіe, vozderžniče, pokazalъ є3si2 na zemli2: tёmže tebЁ nbcnoe veselіe dadesz.

Smirenіe i4stinno, dolgoterpёnіe npasnw deržalъ є3si2, terpёnіe, vozderžanіe sъ poslušanіemъ, preblaženne.

BGor0dičenъ: Vsёhъ sodёtelь zi1ždetsz, nasъ radi, prečctaz, pl0tь prіemь njduševlennu, i3zъ tebє2, pres™az bGonevёsto.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Ўmertvi1vъ, dž§e, mydrostь pl0ti tvoeS, tvoю2 dyšu njživi1lъ є3si2, i3 pravdы vэnecъ prіslъ є3si2, zovhй ґkakіe: slava si1lэ tvoeй, gDi.

P0dvigi d0lgi prіemlz, i4že po vs‰ dni6 terpэli1vnoe pokazыvalъ є3si2 soprotivlenіe, dž§e. Tёmže po smerti, ćkw ži1vъ, vozopi1lъ є3si2: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Tverdыmъ ўm0mъ tomlє1nіz za hrtA preterpёlъ є3si2, ґkakіe blaženne, sego2 pomыšlsz na krtЁ prigvoždena, za spasenіe r0da našegw.

BGor0dičenъ: Čistёйši є3si2 nb7sъ i3 mhslennыhъ si1lъ, ćkw si1hъ ziždi1telz, prečctaz, r0ždši. Tёmže ti2 zovemъ: raduйsz, bcde vsepёtaz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi, m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

Tы2, prpdbne, ćzvami myžeski ўransemь, i3 bіє1nіi po vs‰ dni6 terpS krёpkw, prpdbnw poči1lъ є3si2.

Tečenіe d0broe skončavъ, ґkakіe neѕl0bnый, i3 trudHvъ svob0dnый i3 bolёzneй vosprіslъ є3si2 pok0й.

Ќmъ tv0й či1stыmъ p0mыslomъ njkormlsemь, ґkakіe bGon0se, kъ vin0vnomu vsёhъ blagopolyčnw ўstremi1sz.

BGor0dičenъ: Ni ѓgGlьskій ќmъ, ni čelovёčь m0žetъ ržctvo2 tvoE skazati: prevosh0ditъ bo vssko postiženіe razuma.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Ўsnylъ є3si2 blažennыmъ sn0mъ, blaženne, i3 po smerti kvi1sz poslyšaz, dž§e, voprošaющihъ, ćkw ne ўmiraetъ poslušanіe i3mёzй.

Skončavъ dHbrыz p0dvigi, tezoimeni1te, netlёnnagw, bGomydre, spod0bilsz voi1stinnu bezsmertіz, i3dёže raduzsz vэncы2 pobёdы vosprіslъ є3si2.

Bžctvennoe i3 d0broe i3 bGoug0dnoe vozderžanіe žitіS tvoegw2, blaženne, mnHgіz ўtverždaetъ bžctvennыmъ strahomъ i3 želanіemъ bl†gъ byduщihъ, ґkakіe.

BGor0dičenъ: Voi1stinnu bcdu tS vёroю slavimъ, ćkw bGa začenšuю, i3 r0ždšuю sego2 neiskusobračnw, soedi1nšasz i3zъ tebє2 prіstnыz s™hmъ hramomъ.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Sk0rw predvari2:

Svёtlostію vёrы i3 dёtelьnыmъ svёtomъ, kvi1lsz є3si2 ravnoagGlenъ na zemli2, voi1stinnu, ґkakіe vsemydre. Pokazalъ є3si2 myžeski krёpkoe ўmA tvoegw2, sokruši1lъ є3si2 nap†danіz strasteй post0mъ: tёmže i3 po konči1nэ, ćkw ži1vъ kvi1lsz є3si2, nepobэdi1me.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Vsёmъ želanіemъ vLcэ i3dhй, dos†dы i3 bezčє1stіz, prpdbne, i3 ćzvы terpS, vzыvalъ є3si2: blagoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

P0mыslъ tv0й vLčnіz pomыšlsz strti i3 raspstіe, i3 smerti poučazsz, ўransemь pёlъ є3si2: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Mertvъ vo gr0bэ, po zak0nu ўmiraющihъ ležA bezъ dыhanіz, glag0lющemu vэщaeši pače є3stestvA, ćkw ne ќmerlъ є4smь, vzыvaeši: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

BGor0dičenъ: Ўmeršыz, i4mže, dv7o, derži1mi bёhomъ zak0nomъ, ži1znь r0ždši i4stinnuю, vozstavila є3si2 zovyщыz: blgoslovena tы2 vъ ženahъ, vsenepor0čnaz vLčce.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Krёpkimъ vozderžanіemъ, bGu tebЁ bhstь smэsi1tisz, prpdbne, ќzъ tёla razrёššusz, i3 pl0tь i3znuri1všu, i3 vidёnіemъ dёtelьnыmъ, dž§e, zovhй: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Sъ myčєniki hrt0vы sočetaemь i3 včinsemь, neprestannw, prpdbne, poS člvэkolю1bca, i3 molssz nj nasъ, voshvalsющihъ tS i3 vopію1щihъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Postradavъ zak0nnw na zemli2, nbcnый njbrёlъ є3si2 pok0й, raduzsz, prpdbne, so s™hmi, i3 sopričastnikъ veselіz i3 radosti i4hъ bhvъ, i3 vzыvaz: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Voploщaetsz bezpl0tnый prežde, sodёtelь zi1ždetsz i3zъ tebє2, vsenepor0čnaz: i4bo vъ prečctaz ložesnA tvo‰ všedъ nepostiži1mый, njpisanіemъ plotski1mъ hotS njb8stisz. Tёmže vsi1 tz blagoslovi1mъ, marje bGonevёsto.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Mi1lostivnw vmэsti1sz, dž§e, ko vssčeskihъ blgodёtelю, neѕl0bіz dobr0toю ўkrašazsz, i3 krasot0ю dobrodёteleй sіsz. Tёmže tS vsi2 ўblažaemъ.

Zak0nu povinyzsz vLčnю, tvoю2 prekloni1lъ є3si2 vhю, monašestvuющihъ borenію, i3 pobэdon0secъ, dž§e, bhvъ, kъ neѕl0bію dosti1glъ є3si2 soveršennomu, vseblaženne.

Pёnіe bGu vozsыlati so bezpl0tnыmi spod0bilsz є3si2, ćkw soblю1dъ džnэhъ žitіE i3 čistotY: terpёnіemъ že dёlъ myčenikwvъ slavu prіslъ є3si2.

Prіimi2 t nasъ, bGon0se, prinosi1moe tebЁ pёnіe t či1sta serdca, i3 vozdaždь molьbami tvoi1mi sogrэšenій njstavlenіe i3 spasenіe, vsečestne.

BGor0dičenъ: Ćkw k0renь syщu voi1stinnu netlёnіz, tS dv7o, vsi2 vёrnіi, i3 ўtverždenіz, hvalami počitaemъ: th bo v3postasnoe bezsmertіe namъ rodilA є3si2.

Stіhi6rы prpdbnagw, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Vozderžanіemъ mydrostь plotskyю ўmertvi1lъ є3si2, i3 dyšu njživi1lъ є3si2 post0mъ, i3 dobrodёteleй soveršenіemъ. Tsю1du že i3 kvi1lsz є3si2, ćkw ži1vъ po konči1nэ voi1stinnu: ćkože bo s0nъ vmэni1sz tebЁ smertь, kъ bGu prestavlьšusz, i3 vъ rycэ dyšu prel0žšu є3mY, ґkakіe slavne.

Strasteй ўspi1lъ є3si2 žel†nіz, ґkakіe, bdёnіe vsen0щnoe ćkw stzžavъ, poslušanіe i3 smirenіe, poučenіe že bžctvennыhъ pisanій, i3 serdce či1sto, i3 ќmъ nesmuщenъ. Tёmže bhlъ є3si2 i3 prіsteliщe d¦a s™agw, zari6 čudesъ vozsіsvъ koncє1mъ.

Mіrskagw pristrastіz do koncA vozgnušavsz, bezstrastіz sosydъ bhlъ є3si2: lюbomydrіz že, slavne, dёtelьnыmъ voshoždenіemъ, vozvhsilsz є3si2 kъ samomY želanію konečnomu, i3 ўzrёlъ є3si2 taйnыmъ vidёnіemъ nevi1dimыhъ nedomhslєnnыz i3 bžctvєnnыz dobrHtы, ґkakіe vsemydre i3 blaženne.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Nc7Y є3dinosyщna i3 d¦u soprest0lьna, i3zъ čctыhъ kroveй tvoi1hъ voploti1la є3si2, i3 pače sl0va porodilA є3si2, vo dvyhъ poznavaema dёйstvennыhъ suщestvahъ i4stinnw i3 hotёnіihъ. E#g0že moli2, pres™az dv7o, ćkw sn7a tvoego2 i3 bGa, spasti2 vёroю či1stoю tebE blažaщыz.

KrtobGor0dičenъ. Pod0benъ t0йže:

Ѓgnca i3 pastыrz tS, na drevэ ćkw vi1dэ, ѓgnica r0ždšaz rыdaše, i3 m™rski tebЁ vэщaše: sn7e vozželёnne, kakw na drevэ krtnэmъ povёšenъ є3si2, dolgoterpэli1ve; kakw rycэ i3 n0zэ tvoi2, sl0ve, prigvozdi1šasz t bezzak0nnыhъ, i3 kr0vь tvoю2 i3zlіslъ є3si2, vLko;

Na ќtreni džba kanHna nktHiha: i3 s™agw na d7. ЇHsifъ. Glasъ d7. E#gHže kraegranesіe:

Vospэvati tvoю2 nhnэ daždь, m§niče, blgodatь.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Poю1щa svэton0snuю tvoю2 pamztь, myčeniče param0ne, svэщatelьnыmi d¦a zarsmi serdce moE prosvэti2, i3 prebыvati mi2 bžctvennыmi zakonopoloženьmi ўkrэpi2.

M§ničeskimъ presvёtlw blagoslavіemъ, blženne, njbogati1lsz є3si2, myčeničeskimi prosіsvъ dobr0tami, i3 krasnыmi ranami ўkrasi1vsz, param0ne. Tёmže tS vёrnw ўblažaemъ.

V0dъ životv0rnыhъ d¦a shй i3sp0lnenъ, bezb0žіz zn0emъ lю1tэ i3stazvšыz njrosi1lъ є3si2, i3 kъ vodЁ, slavne, vospokoenіz putevodi1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Vъ lёto bezlёtnago rodilA є3si2, čelovёka bhvša, є3g0že prilёžnw moli2, čctaz, ćkw sn7a tvoego2 i3 gDa, duši2 moeS lBtnыz str†sti ўvrači1ti, vsenepor0čnaz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe, i3 ўtverždenіe.

Voznošenіe vražіe, smiri1vsz hrtA radi, razruši1lъ є3si2, i3 togw2 polki2 mečemъ terpёnіz ssёklъ є3si2.

Razruši1lъ є3si2 lukavый sovёtъ, i4že na vёru našu, i3 krёpkw postradalъ є3si2, m§niče strastoterpče param0ne.

Ўkrэpi1lsz є3si2 bžctvennoю blagodatію, ćkw v0inъ si1lenъ, i3 lю6tыz m{ki, myčeniče, ćkože s0nъ vmэni1lъ є3si2.

BGor0dičenъ: Ўkrэpi2 m0й ќmъ, sovraщaemь mn0gimi strastьmi2, m™i b9іz prečctaz: ćkw da po d0lgu slavlю tS.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Terpёnіemъ bžctvennыhъ povelёnій njči1stilъ є3si2 dyšu t skvernы, i3 kъ stradalьčeskomu posti1glъ є3si2 soveršenію: žreti bo kumjrwmъ treklsz є3si2 prelє1stnыmъ, podražaz hrtA, kopіemъ zaklanъ bhlъ є3si2: no prilёžnw moli2 є3go2 nj mjrэ, vseblženne param0ne.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Po bz7э vъ tv0й, bcde, pribэgaю smirennый, pokr0vъ bžctvennый, pripadaz molю1sz: pomi1luй, prečctaz, ćkw prevzыd0ša glavY moю2 grэsi2, i3 boю1sz, vLčce, myki, i3 trepeщu. Molenіe sotvori2, čctaz, kъ sn7u tvoemY, t si1hъ i3zbaviti mS.

KrtobGor0dičenъ: I#zъ beznačalьnagw nc7A roždennago, naposlёdokъ tS pl0tію r0ždšaz, na krtЁ vi1szщa zrsщi, hrtE, ўvы2 mnЁ, lюbeznэйšій ї}se, vopіsše: kakw slavimый ćkw bGъ t ѓgGlъ, t bezzak0nnыhъ nhnэ čelovBkъ, sn7e, hotS raspinaešisz; poю1 tz, dolgoterpэli1ve.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Serdce tvoE myžestvomъ njgraždaemo, i3 derznovenіemъ, slavne, razžigaemo, m{ki mnogopletє1nnыz, mladenєcъ strэl‰nіz, myčeniče doblemydrenne, vmэni1lъ є3si2.

Ўmerщvlsemi povelёnіemъ muči1telz stradalьcы vi1dэvъ, ćkože nni2, bžctvennuю revnostь prіsše m§nikъ param0nъ, kъ stradanію prіi1de.

Krёpkw tS rastzgaema, i3 kHpіi nemi1lostivnw bod0ma, i3 kHzni vr†žіz pobэždaющa, hrt0sъ vэnča tz podvigopol0žnikъ, blženne param0ne.

Terpёnію ўdivlszsz myčenikwvъ, i3 tёhъ soveršenію divssz, slavne, tёhъ priwbщi1lsz є3si2 revnosti vёrы i3 prečctn0mu stradanію.

BGor0dičenъ: Ўmerщvlenы2 čelovёki prestuplenіemъ živon0snыmъ tvoi1mъ roždestv0mъ, dv7o marje, vsёhъ njživi1la є3si2. Tёmъ tS slavimъ i3 bGolёpnw ўblažaemъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Darъ mnogocёnnый tebE samago prineslъ є3si2 tvorcY tvoemY, postradavъ i3 prelestь pobэdi1vъ, myčenikwvъ ўdobrenіe.

Kumi1rы, mydre, i3 demwnskaz k†piщa sokruši1lъ є3si2, ўtverždeno pomыšlenіe stzžavъ, na kameni bžctvennыz vёrы, param0ne.

Demwnwvъ mn0žestvo myžestvennw njstrupi1lъ є3si2, njstruplenіemъ pl0ti tvoeS, stradalьče doblemydrennый. Tёmže tS ўblažaemъ.

BGor0dičenъ: Ravnočestenъ nc7Y shй i3 d¦u gDi, t či1stыhъ tvoi1hъ kroveй voploti1sz, čctaz, člvёkъ bhvъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Ne bhlъ є3si2 vo vremz podvigHvъ lэni1vъ, vstanli1vъ že pače, i3 bžctvennomu stradanію d0blestvenъ. Segw2 radi vэnecъ slavы poluči1lъ є3si2.

Myčenikwvъ sob0ru sebE sočetalъ є3si2, skončavšihsz ўserdnw, prežde tvoegw2 stradanіz, prisnopamztne, i3 sъ ni1mi nbcnomu čert0gu spod0bilsz є3si2.

K0pіz podražatelz tS hrt0va sodёlaša, i4miže probodaemь, myčeniče, kъ nemY vosteklъ є3si2 vэncen0secъ, ўmertvi1vъ terpёnіz nryžіemъ nesmhslєnnыz.

BGor0dičenъ: I#zbavi mS soblaznwvъ žiteйskihъ, prenepor0čnaz, vъ noщi2 nevёdэnіz bezmёstnыmi pomыšlє1nіi njderži1mago i3 ѕl0boю vražіeю pri1snw njmračaemago.

Po ѕ7 pёsni myčeničenъ nktHiha.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Vračevstvъ i3 čudesъ blagodatію, mydre myčeniče, t bGa njbogaщsz svёtlw, vračyeši zovyщыz: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Prostiraemыhъ mykъ nebreglъ є3si2, vsE popečenіe i3mёz na nb7sёhъ, i3 zovhй, dostoslavne: blagoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Tы2 kroveй, stradalьče, ngnemъ vsю2 popali1lъ є3si2 veщь bezb0žіz, slavne, lukavuю: ros0ю že čudesъ tvoi1hъ, syщыz vъ zn0i lю1tыhъ njrošaeši, param0ne, zovhй: blagoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoS, gDi.

BGor0dičenъ: Raduйsz, є3di1na radostь r0ždšaz čelovёkwmъ, raduйsz, nb7o i3 prt0le heruvjmskій, i3 preslavnaz palato crtvuющagw vsёhъ vэkHvъ, vsenepor0čnaz vLčce.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

B0drago tS hrani1telz dušamъ stzžavše, njbogati1homsz, ўspovyющa demwnskaz mečt†nіz vsegdA, i3 pl0ti svirBpыz v0lnы, i3 byrю pomыšlenій, myčeniče mnogostradalьne, vopію1щihъ: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Strusmi tvoi1hъ svzщennыhъ kroveй bagrzni1cu njčervleni1lъ є3si2 sebЁ, njbvetšanіe vesьmA prіsti ne i3myщu, i3 svёtlw ўkrašaemь na nb7sёhъ njbitaeši, vopіS, blaženne: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Ćkože nvčA či1stoe, i3 žertva nepor0čnaz, i3 prinošenіe vsesožegaemo ќglьmi svzщennagw, myčeniče, stradanіz, strastopol0žniku tvoemY hrtY prineslsz є3si2, mydre, poS: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

BGor0dičenъ: Zak0na tS sBni i3 prbr0kwvъ pronačertaša, čctaz, propovBdanіz, neizrečennw hotsщu bhti bGa našegw rodi1telьnicu, bGoblagodatnaz čctaz: є3myže vsi2 poemъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ, veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

SE svэtozarnagw strastoterpca svэtozvlennaz njsіS pamztь, vsёhъ vёrnыhъ serdcA prosvэщaющi bžctvennыmъ d¦omъ, radostnw likovstvyющihъ i3 vёroю blažaщihъ.

Ćkw sedmokryžnoю deszti1ceю i3 tregybnoю s0tniceю nepobэdi1mыhъ myčenikwvъ sovokuplsemь: sъ ni1miže tёlo tvoE, myčeniče hrt0vъ, leži1tъ, i3 sъ ni1mi moli2 spasti1sz namъ.

P0priщe prošedše bolёznennoe, mnogovi1dnыhъ mykъ i3sp0lneno, i3 so hrt0mъ mjrъ pobэdi1všimъ, svёtlw pobэdi1vše, vэncen0scы m§nicы na nb7sёhъ ži1telьstvuete.

Vzstъ bhlъ є3si2 t zemli2, i3 p0čєsti tvoi1hъ pHdvigъ prіslъ є3si2, nhnэ že rёki i3stočaeši namъ čudesъ tebE čtyщыmъ i3 blagočestnw pamztь tvoю2 toržestvyющыmъ, param0ne.

BGor0dičenъ: Prosvэti2 duši2 moeS ѕBnicы njmračє1nnыz nevidёnіemъ tletv0rnagw grэhA, bGorodi1telьnice prečctaz vLčce: th bo vёrnыhъ є3si2 p0moщь i3 prosvэщenіe, čctaz.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Mn0žestvo nepobэdi1moe v0instva, sosl0vіe bžctvenno nepobэdi1moe myčenikwvъ, blagočestnomydrennw vospoi1mъ, i3myщe činonačalьnika param0na čydnago, njbliči1všago muči1telz, i4že so vsёmi myčeniki vэnecъ poluči2 slavы.

Slava, i3 nhnэ, BGor0dičenъ:

Raduйsz, b9іz palato: raduйsz, goro2 njsэnennaz: raduйsz, kupino2 newpali1maz: raduйsz, prt0le slavы: raduйsz, bžctvennaz trapezo: raduйsz, stamno vsezlataz: raduйsz, svёщniče vsesvёtlый: raduйsz, legkій džblače, dv7o m™i marje.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.