NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa k7z

S™agw velikom§nika їakwva persznina.

I# prpdbnagw ntcA našegw palladіa.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы m§nika їakwva, na ѕ7, glasъ v7.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

Mjra kr†snaz njstavivъ, r0da svёtlostь, bogatstvo i3 krasotY: vse že čyvstvo tvergъ, i3 tёlomъ razdroblsemь, strasteй podražanіemъ, raduzsz poslёdovalъ є3si2 hrtY, їakwve: ćkw ќbw džbщnikъ stradanьmi slavы bhlъ є3si2 voi1stinnu i3 crtvіz nhnэ sopričastnikъ.

Ќdы požinaemь pl0ti, i3 nesterpi6mыz bolBzni i3 r†nы terpS, m§niče hrt0vъ dostoslavne їakwve, i3 muči1teleй surovstvo2 popravъ myžestvennw, pobёdы mnogocёnnый vэnecъ prіslъ є3si2: i4mže nhnэ ўkrašaemь, blaženne, bžctvennomu vLki tvoegw2 prt0lu sъ postradavšimi sъ tob0ю predstoi1ši.

I#mёz derznovenіe ko hrtY, nj vsёhъ vёroю soveršaющihъ čestnhй tv0й prazdnikъ, myčeniče prisnopamztne, teplэ predstoi1ši, t bёdъ i3zbavlsz, i3 strasteй svoboždaz, vsskagw njbstosnіz lю1tыhъ i3z8imaz, podavaz dušamъ spasenіe bžctvennыmi tvoi1mi moli1tvami, ćkw da svBtlыz tvo‰ p0dvigi proslavimъ.

Slava, glasъ є7:

Ўdivi1lъ є3si2, q їakwve, vъ mykahъ vsёhъ dolgoterpёvъ: perstwmъ bo i3 rukamъ, i3 mhšcamъ tsёčєnnыmъ tvoi6mъ bhvšыmъ, pod0bnэ i3 nogamъ i3 lhstwmъ tvoi6mъ, daže do bedrY preterpёlъ є3si2: pr0čee molsщusz tebЁ, i3 čestnyю glavY tvoю2 tsэk0ša. Myčeniče mnogostradalьne, nj nasъ ne prestaй hrtY molssz, pomi1lovatisz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Raduйsz:

Ѓgnca svoego2 ѓgnica i3nogdA zrsщi, kъ zakolenію tщaщasz, ўserdnw poslёdovaše, sі‰ vopію1щi є3mY: kamw i4deši, čado moE sladčaйšee, hrtE; česw2 radi sk0roe tečenіe sіE, dolgoterpэli1ve, tečeši nelёnostnw; ї}se vozželёnnэйšій bezgrёšne, mnogomi1lostive gDi, daždь mi2 sl0vo rabЁ tvoeй: sn7e m0й vselюbeznэйšій, ne prezri, щedre, molčS, tS strannw r0ždšuю, b9e vseщedre, daruzй mjru velію mi1lostь.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, myčenika, glasъ }.

GeHrgіa smkella: Vёrnw sošedšesz dnesь lюbozri1telє, vi1dite borьbY strannuю i3 razmэnennuю їakwva, syщagw t persjdы, namъ njblistavšagw ćkw ѕvэzdY, volhvHmъ ćvlьšuюsz, i3 ko i4stinnomu poznanію nastavlьšuю: t0й bo d0blestvennый, vnegdA padati, ratovateli tražaše, i3 vnegdA sostavwmъ ўdHvъ rBzanыmъ bhti, myčaщыz nemoщnы tvorsše, vhšnimъ pr0mыslomъ ўkrэplsemь vopіS: ѓщe i3 ќdы mo‰ čyvstvєnnыz syщыz sэčete, no i4mamъ hrtA razymnw mi2 vs‰ bыvaющa. Tёmže provi1dz byduщuю ži1znь, predležaщіz radi vsёhъ smerti, ko džnoй tщašesz preйti2: vъ neйže i3 vodvorszsz, pr0sitъ namъ t vэncedatelz bGa, njčiщenіe, prosvэщenіe i3 velію mi1lostь, soveršaющыmъ pamztь є3gw2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Čto2 zri1moe vidёnіe, є4že moi1ma nči1ma vi1ditsz, q vLko; soderžaй vsю2 tvarь, na drevo vozdvi1ženъ bhvъ, i3 ўmiraeši vsёmъ dasй ži1znь, bcda plačuщisz glag0laše, є3gdA ўzrЁ na krtЁ voznosi1ma i3zъ neS neizrečennw vozsіsvšago, bGa i3 člvёka.

Troparь myčenika їakwva, glasъ d7:

M§nikъ tv0й, gDi, їakwvъ, vo stradanіi svoemъ vэnecъ prіstъ netlёnnый t tebє2 bGa našegw: i3mёzй bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži2, sokruši2 i3 demwnwvъ nemoщnы6z derzwsti. Togw2 moli1tvami spasi2 dyšы našz.

I#li2 seй, glasъ t0йže:

Mučє1nіi strannoužasnыmi, i3 d0blestію terpёnіz vsёhъ preudivi1lъ є3si2, mnogostradalьne: nadъ k0imždo sostavomъ ўdesi2 rёzanіz, blagodarnы molьbы6 predi1vnэ i3zreklъ є3si2 gDu. Tёmъ vo stradanіi tvoemъ vэnecъ prіemъ, kъ prt0lu vozšelъ є3si2 nbcnagw cRS hrtA bGa, їakwve: togo2 moli2 spasti2 dyšы našz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ:

Slyžba s™agw palladіa poetsz na povečerіi.

KanHnъ, їHsifъ, glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

TvoE počitaю, vseblženne dž§e, žitіE.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Bžctvennыmi svэtlostьmi2 njzarsemь, prpdbne, džblakъ razženi2 pomыšlenіz moegw2, ćkw da ўzrю2 tvoE žitіE svэton0snoe, i3 i3spravlenіe ži1telьstva tvoegw2.

Ќtrenevavъ kъ bGu, pravdы slncu, t mladenstva, vsebogate, tmы2 i3zbёglъ є3si2 tэlesnыhъ strasteй vozderžanіemъ, i3 daromъ čudesъ njbogati1lsz є3si2, prpdbne.

Ќmnuю čistotY bezstrastіemъ stzžavъ, d¦a bhlъ є3si2 vmэsti1liщe, dostočydne palladіe vseblženne, ntcє1vъ ўkrašenіe, svэti1lьniče vsemjrnый.

BGor0dičenъ: Tы2, є3di1na bGonevёsto, vъ vhšnihъ sэdsщago rukami nosi1la є3si2, pl0tь bhvšago: th bo є3si2 prіsteliщe dost0йno vsёhъ vэkHvъ vsederži1telz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Tvo‰ pэsnosl0vcы, bcde, živhй i3 nezavi1stnый i3st0čniče, li1kъ sebЁ sovokyplьšыz, duh0vnw ўtverdi2, vъ bžctvennэй tvoeй slavэ vэncє1vъ, slavы spod0bi.

Vsen0щnoe, dž§e, molenіe, b0drennыmъ prinosS p0mыslomъ bGu vsederži1telю, str†sti plotsk‡z ўspi1lъ є3si2: tёmže predstatelь neushpnый vsёhъ nasъ bhlъ є3si2.

Ўmertvi1vъ ќdы vozderžanіemъ, njživi1lъ є3si2, dž§e, dyšu bžctvennыmi vozvraщє1nіi, dobrodёtelьmi vžilsemь, vsedёtelьnыmi si1lami, ntcє1vъ dž§e palladіe.

Vkusi1vъ d0bragw b9іz glag0la, i3 razuma bžctvennagw pričaщsz, molčali1vo soverši1vъ tvoE žitіE, prilэplszsz nevozvratnw, prepod0bne, svэtodatelю bGu našemu.

BGor0dičenъ: Mi1lostivыmi tvoi1mi, ntrokovi1ce, kaplzmi, ќglіe ўgasi2 strasteй, marje neiskusobračnaz, i3 ўgašennый vozžzi2 svэti1lьnikъ serdca moegw2, zlathй svэti1lьniče, vsenepor0čnaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Neizslёdnый b9ій sovёtъ, є4že t dv7ы voploщenіz tebє2 vhšnzgw, prbr0kъ ґvvakymъ ўsmotrsz, zovsše: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Si1loю že i3 blgodatію vsedёtelьnoю vsёhъ cRS bGa našegw, lukavstvіz bezpl0tnыhъ vr†gъ tnю1dъ i3zbёglъ є3si2, dž§e palladіe bGodohnovenne.

Da vozraduemsz duh0vnэ, pamztь soveršaющe prazdnstvennuю, znamenon0sca i3 čestnagw ntcA našegw, svzщennыmi togw2 molьbami neud0bnыhъ i3zbavlsemi.

Cэlenіe prisnotekyщee tvoS raka t0čitъ, q palladіe slavne! Prihodsщihъ njčiщaetъ skvє1rnы plotsk‡z vkypэ i3 dušє1vnыz, dž§e ntcє1vъ bGoprіstne.

I#zbavi nы2, prpdbne, tvoi1mi moli1tvami, vsёhъ sobl†znъ ѕmіi1nыhъ sэteй, i3 i3scэli2 našz lю6tыz nedygi, ko vLcэ molьbami tvoi1mi.

BGor0dičenъ: Kvi1sz bGovmэsti1maz voi1stinnu cRkovь vsёhъ cRS, prenepor0čnaz bGorodi1telьnice. Tёmže blagočestnw gavrіi1lovo, є4že raduйsz, vёrnіi nesumnёnnw prin0simъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Ўžas0šasz vssčєskaz nj bžctvennэй slavэ tvoeй: th bo, neiskusobračnaz dv7o, i3mёla є3si2 vo ўtr0bэ nadъ vsёmi bGa, i3 rodilA є3si2 bezlёtnago sn7a, vsBmъ vospэvaющыmъ tS mi1rъ podavaющaz.

Str†sti prenebreglъ є3si2 plotsk‡z, bGoblženne, premn0gimъ vozderžanіemъ. Tёmъ tebЁ blgodatь bžctvennaz darovasz, str†sti i3scэlsti vёrnыhъ, dž§e, prihodsщihъ ti2, q palladіe preslavne!

Svsto tvoE žitіE, vseblženne, soverši1vъ, tёmže i3 ko s™ы6mъ pričtalsz є3si2, t vёka bGu rab0tavšыmъ, vsёhъ njsvzщaeši dyšы, hvalzщihъ tvo‰ čestn†z čudodэ‰nіz.

Blženъ bhlъ є3si2 i4stinnw, dostoslavne: th bo vъ pytь njpravdanій vsevi1dca bGa hodi1lъ є3si2, neѕl0bivъ i3 kr0tokъ bhvъ, i3 voshoždє1nіi d0brыmi ўkrašaemь.

BGor0dičenъ: Daleče čelovёčestvo bGa, dv7o, bhstь, tebё že začenšeй sp7sa neskazannw, bGoradovannaz, paki vъ raй vh0ditъ, vёroю ўblažaz tS, vsepёtaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: B9estvennoe sіE i3 vsečestn0e soveršaющe prazdnestvo, bGomydrіi, bGomatere, prіidi1te, rukami vospleщimъ, t neS r0ždšagosz bGa slavimъ.

Či1sto žitіE vosprіemъ vozderžanіz, ćkw bezpl0tenъ, i3spravilъ є3si2 stosnіe vsen0щnoe, moli1tvu, mydre, newskydnu, vёru i4stinnuю, bžctvennoe smirenіe.

D0brыhъ vidBnіi ўkrašaemь, ćkw ѓgGlъ vi1dэnъ bhlъ є3si2, vъ pl0ti ži1telьstvuz, i3 prešedъ vseli1lsz є3si2 so ѓgGlы, dž§e bGoblaženne palladіe.

ЃgGlы i3mёz spom0щniki, demwnskaz trazi1lъ є3si2 mečt†nіz, i3 vs‰ luk†vstvіz, i3 bezъ pretknovenіz prošelъ є3si2, q bGoblaženne! Stezю2 kъ ži1zni vvodsщuю.

BGor0dičenъ: Glag0lы, ntrokovi1ce vsenepor0čnaz, bžctvennagw gavrіi1la ćkw ўslhšala є3si2, sl0vo začalA є3si2 vъ bezsёmennэmъ črevэ tvoemъ, i3 pače sl0va sego2 rodilA є3si2.

GDi, pomi1luй, tri1ždы.

Slava, i3 nhnэ, sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Kameni zapečatanu:

Monašestvovavъ bGoug0dnw, bGon0sne dž§e našъ, moli1tvoю i3 post0mъ bGa vzыskalъ є3si2, i3 bhlъ є3si2 prіsteliщe či1sto d¦a, blistaz vBrnыmъ dobrodёtєlьnыz zari6, i4miže prosvэщaeši vs‰ čtyщыz tS. Slava proslavlьšemu tS hrtY, slava ўkrёplьšemu tS, slava dёйstvuющemu tob0ю vsBmъ i3scэlenіe.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ne posluži1ša tvari bGomydrіi pače sozdavšagw, no džgnennoe preщenіe myžeski popravše, radovahusz poю1щe: prepёtый nc7є1vъ gDь i3 bGъ, blagoslovenъ є3si2.

Preslavnыmi ўkaz†nіi, vsebogate, čudesъ, vsёhъ dyšы pritekaющihъ kъ tebЁ prosvэщaeši blgodatію vsederži1televoю, prosvэti1všagw tvoю2 dyšu, i3 pokazavšagw ю5 s0lnca svэtlёйšuю.

Vozlюbi1vъ soveršennэйše gDa ўmA pravostію, i3 t negw2, vsemydre, soveršennэ vozlюbi1sz: blgodatь prіslъ є3si2 luk†vыz tgonsti dyhi, i3 i3scэlsti vs‰ nedygi.

Slezъ tvoi1hъ tečє1nіz prіi1mъ vsevi1decъ bGъ, ўtэšenіz ѓgGlьskagw pričastna tS sodёla, є4že poluči1ša bGu služi1všіi pravostію serdca.

BGor0dičenъ: Mi1lostivago r0ždši gDa, є3di1na bGoblagodatnaz, desni1ceю є3gw2, čctaz, pomi1lovati m0й ќmъ moli1sz, vsegdA lю1tэ sovrašaemый žiteйskimi pečalьmi.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: DŽtroki blagočesti6vыz vъ peщi2 ržctvo2 bGor0dičo spaslo2 є4stь: togdA ќbw njbrazyemoe, nhnэ že dёйstvuemoe, vselennuю vsю2 vozdvizaetъ pёti tebЁ: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Si1loю bžctvennoю njpolčє1nіz demwnskaz p†gubnaz potrebi1lъ є3si2: blgodatь že prіslъ є3si2 ўstaviti nemwщi, i3 tgoni1ti dyhi neči6stыz, vopіS: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Poži1vъ, vseblaženne, bGoug0dnw, pravєdnыmъ ćvэ d0lžnыmъ sn0mъ nhnэ ўsnylъ є3si2, i3 kъ nekončaemomu privelsz є3si2 naslaždenію, prpdbne, vopіS: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vs‰ vёki.

Cэlьbы6 i3stočaetъ preslavnw raka tvoS, dž§e, priri1щuщыmъ, ўstavlsющi nedygi, str†sti že i3zsušaющi: є4йže poklansющesz, poemъ žitіE tvoE, bolBzni i3 b9estvєnnыz p0dvigi, palladіe blženne, svэti1lьniče monašestvuющihъ.

BGor0dičenъ: V0dъ mS i3sp0lni, dv7o, bžctvennыhъ, ćže i3st0čnikъ r0ždšaz, i3zbavi mS zn0z grэh0vnagw, i3 kъ ži1zni putev0dstvi, dvere bžctvennыz ži1zni, vopію1щa: gDa p0йte dэlA, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Vsskъ zemnor0dnый da vzыgraetsz, d¦omъ prosvэщaemь, da toržestvyetъ že bezpl0tnыhъ ўmHvъ є3stestvo2, počitaющee svzщennoe toržestvo2 bGomatere, i3 da vopіetъ: raduйsz, vseblažennaz bcde, čctaz prisnodv7o.

Vozm0gъ b9іeю si1loю i3 blgodatію, dž§e, pobэdi1ti ѕmjz hvalzщasz bezymіemъ, i3 pagubnuю glavY є3gw2 sokruši1ti, i3 popravъ nogami tvoi1mi. Tёmže sošedšesz, ўmi1lьnoю dušeю tebE ўblažaemъ.

Kvi1lsz є3si2 nb7o vыsot0ю ži1telьstva tvoegw2, čudesы2. Ўdobrsemь, vsebogate, ćkw bžctvennыmi ѕvэzdami, i3 prosvэщaeši dyšы blagočestnw vsegdA prihodsщihъ tebЁ, i3 čtyщihъ vёroю p0dvigi tvo‰, bGon0sne, svэti1lo svэtlёйšee.

Ўstavilъ є3si2 strasteй tečє1nіz, prpdbne, tyčami slezъ tvoi1hъ, strui6 pritekaющыmъ čudesъ t0čiši, bGoblaženne: trэvaeši zn0й strasteй vsegdA, palladіe slavne, cRkve čestn0e ўdobrenіe.

Procvёlъ є3si2 ćvэ ćkw ši1pokъ blagov0nnый vъ cRkvi hrt0vэ, i3 njblagouhalъ є3si2 čudesnыmi vonsmi mjra koncы2. Tёmže bžctvennuю tvoю2 pamztь toržestvyemъ, vъ neйže vsBmъ i3sprosi2 njstavlenіe, bGon0sne, mn0gihъ sogrэšenій.

BGor0dičenъ: Svёtъ i4že i3zъ svёta, vozsіS i3zъ čreva tvoegw2, m™i prisnodv7o, i3 prelesti tmY tgnA, i3 zemnы6z koncы2 vs‰ prosvэti2. Tёmže vёroю, raduйsz, zovemъ tebЁ, bcde, prpdbnыhъ pohvalo2.

Stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Vsehvalьnіi myčєnicы:

Pripёvъ: Prpdbne dž§e palladіe, moli2 bGa nj nasъ.

Ќmъ tv0й prosvэщaemь svёtomъ, vseblženne palladіe, tris0lnečnagw bžctvA hramъ bhlъ є3si2 či1stый, bžctvєnnыz s™agw d¦a zari6 razymnw prіemlz. Tёmže moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

ЃgGlы spospёšniki i3mёz, mydre, ўkrэplsющыz tS, demwnskaz mečt†nіz, i3 luk†vaz dэ‰nіz trazi1lъ є3si2, dž§e, i3 pytь prošelъ є3si2, vvodsщій kъ bžctvennomu pok0ю. Tёmže moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

Slava:

Duševnoю čistot0ю, mydre, bGon0sne slavne, či1stomu ўpod0bivsz bGu ziždi1telю tvoemY, žertva živA tomY prineslsz є3si2, ćkw hrani1telь togw2 povelёnій. Tёmže moli1sz, darovati dušamъ našыmъ mi1rъ i3 velію mi1lostь.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Prečctый hramъ b9ій, nb7sъ ši1ršій i3 heruv‡mъ s™ёйšій, bGoblagodatnaz vses™az ntrokovi1ce, ќmъ m0й njblagodati2, i3 prosvэti2 serdє1čnыz dž§i, podaю1щi mi2 blagoprіstnыmъ tvoi1mъ hodataйstvomъ pregrэšenій vsёhъ tpuщenіe.

KrtobGor0dičenъ. Pod0benъ t0йže:

Dv7a neskvernaz drevle, na drevэ zrsщi bGa, є3g0že i3zъ bezsёmenna čreva rodi2, ne terpsщi ўtr0bnagw ўzzvlenіz, terzaющisz glag0laše: manіemъ soderžaй vsю2 tvarь, kakw, ćkw njsyždennikъ, na krtЁ raspslsz є3si2, hotsй spasti2 vsE čelovёčestvo;

Na ќtreni džba kanHna nktHiha, bezъ myčeničnwvъ:

I# s™agw na ѕ7, tvorenіe їHsifovo. glasъ v7, є3gHže kraegranesіe:

Persіna їakwva pёsnьmi myčenika poю2.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Grzdi1te, lю1dіe, poi1mъ pёsnь hrtY bGu, razdёlьšemu m0re, i3 nastavlьšemu lю1di, ±že i3zvedE i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, ćkw proslavisz.

Hrt0vu prest0lu nhnэ predstoS vэncen0secъ, slavne myčeniče їakwve, svэton0snuю mnЁ zarю2 i3 blagodatь sъ nb7sE daždь moli1tvami tvoi1mi.

Ćkože ќtro namъ vozsіslъ є3si2 mnogosvёtloe, t vost0ka i3shodS, i3 prosvэti1lъ є3si2 hrt0vu cRkovь svёtlostію stradanій, m§niče їakwve.

Ю$nošeskoe soprotivlenіe pokazavъ, ćkw pobэdi1telь, spod0bilsz є3si2 p0česti, i3 soveršennagw natrižnenіz, i3 slavы vёčnыz, myčeniče їakwve.

BGor0dičenъ: Prbr0čєskіz tS trubы6 provozvэsti1ša, є4že nj tebЁ tainstvo propovёdaющe, bcde dv7o, i3zdaleča zrsщe tvo‰ čudesA.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 nasъ vъ tebЁ, gDi, drevomъ ўmerщveй grёhъ, i3 strahъ tv0й vsadi2 vъ serdcA nasъ poю1щihъ tS.

Bhlъ є3si2 ćkw i3zbranna hrt0va lozA, serp0mъ mučenій njčiщaema, i3 mn0gъ pl0dъ nossщaz, vъ toči1lэhъ sp7sovыhъ prinosi1mый.

Tekyщihъ tlёnnoe i3 ўdoborazrёšnoe prezrёlъ є3si2 smhslennw, vэncen0sče: ćkw nstroymnый že pred8izbralъ є3si2 prisnoprebыvaющihъ nezhblennoe.

Vэncы2 tebЁ svёtlы, razdroblsemoe tёlo surovstv0mъ muči1teleй i3shodataйstvova, їakwve, i3 pi1щi raйskіz naslaždenіe.

BGor0dičenъ: Pomi1lovano bhstь ćvэ ržctv0mъ tvoi1mъ bžctvennыmъ, dv7o, čelovёčestvo, soedini1všeesz po v3postasi vLcэ vsёhъ, bGonevёsto.

Sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

I#zъ persjdы ѕvэzdY novozvlennuю, hrt0sъ vozsіS zemnы6mъ bžctvennago їakwva, i3 prisnopamztnago myčenika: togw2 radi prelesti mrakъ tgnA, i3 vBrnыmъ blgodatь d¦a vozsіS. Tёmže pamztь є3gw2 soveršaющe vёrnw prazdnuimъ, i3 vozopіi1mъ glag0lющe: strastoterpče mnogostradalьne, moli2 hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe darovati prazdnuющыmъ lюb0vію svztyю pamztь tvoю2. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Vъ ti1nu vpadъ grэhHvъ, i3 nёstь mnЁ postosnіz, lю1tэ potopi1 mz byrz pregrэšenій: no ćkw r0ždši sl0vo, є3di1nago čelovэkolю1bca, na mS rabA tvoego2 pri1zri, i3 i3zbavi mS vsskagw grэhA, i3 strasteй dušetlёnnыhъ, i3 vsskagw njѕloblenіz lukavagw ўbjйcы, bcde neiskusomyžnaz: moli2 hrtA bGa grэhHvъ njstavlenіe dati mi2, tebe bo nadeždu i4mamъ rabъ tv0й.

KrtobGor0dičenъ: Dv7a i3 m™i i3zbavitelz, krtY predstosщi, bolёznennw so slezami rыdaющi, m™rski vopіsše: čto2 strannoe sіE, i3 preslavnoe, sn7e; i3stočazй vsBmъ čelovёkwmъ bezstrastіe, posredЁ njsuždє1noю na krtЁ raspslsz є3si2, vъ rє1bra probodaemь, i3 želčію napasemь, t rykъ, ±že sozdalъ є3si2; no vostani, i3 daruй pregrэšenій njstavlenіe vёroю poю1щыmъ bžctvєnnaz tvo‰ strad†nіz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, slyhъ tvoegw2 smotrenіz, i3 proslavihъ tS, є3di1ne člvэkolю1bče.

Vžilsemь, slavne, t bGa dannыmъ tebЁ vseoryžіemъ, ngnesluži1teleй lestь vsю2 popali1lъ є3si2.

NJčiщenіe namъ i3sprosi2, čestnyю tvoю2 pamztь soveršaющыmъ, derznovenіe i3mёz, myčeniče їakwve.

Tekyщыz kr0ve t0ki t tvoi1hъ ўdesъ, treblaženne, prelesti plamenь vesь pogasi1ša.

BGor0dičenъ: Ўpravi mo‰ pomыšlє1nіz, prečctaz, kъ blagoti1homu pristaniщu tvoegw2 bezstrastіz i3 čistotы2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Svёta podatelю, i3 vэkHvъ tv0rče, gDi, vo svёtэ tvoi1hъ povelёnій nastavi nasъ: razvэ bo tebє2, i3n0gw b0ga ne znaemъ.

Ćkože nёkaz zemlS blagaz, i3 dobropl0dnaz i4stinnw bhlъ є3si2, ralomъ g0rьkihъ mykъ razdroblsemь, mydre, mnogoklasnoe ziždi1telю prinosS zemledёlanіe.

Strёlы, vseizsщne, razžžє1nыz vr†žіz ўgasi1lъ є3si2 kr0vію tsёčenыhъ tvoi1hъ ўdesъ tэlesnыhъ, treblaženne: nadeždeю bo kvi1lsz є3si2 i3 vёroю njgraždaemь.

Vsepl0dno ćkw nvčA hrtY, premydre, tvoi6mъ ўdesє1mъ rёžєmыmъ lю1tэ, pobёdnuю pёsnь i3 dost0йnuю hvalY na kjйždo prinosi1lъ є3si2.

Daeši njčiщenіe duševnыhъ moi1hъ skvernъ, slavne myčeniče hrt0vъ, tvo‰ bolBzni, i3zbavlenіe podavaz kroveй tvo‰ t0ki, vsehvalьne.

BGor0dičenъ: I$stinstvuющій čestn0mu i3 strašnomu ržctvY tvoemY glasъ serdcemъ i3 ljzhkomъ prinossщe ćsnw, tS nhnэ bcdu čctuю i3menyemъ.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vъ bezdnэ grэh0vnэй valszsz, neizslёdnuю miloserdіz tvoegw2 prizыvaю bezdnu: t tli2, b9e, mS vozvedi2.

Poučenіe smhslennw prіemъ bli1žnihъ tvoi1hъ, raduzsz ўstremi1lsz є3si2 kъ podvigHmъ, slavne, i3 vэncы2 pobёdы prіslъ є3si2.

Ćkože vъ čuždemъ tэlesi2 straždA, terpёlъ є3si2, myčeniče їakwve, i3 na ќdы razdroblsemь, vLcэ pёsnь vozsыlalъ є3si2.

Spasenіz vъ ri1zu ćvstvennw, i3 veselіz ndeždu, kr0vію tvoeю njbagri1všuюsz, premydre, pobэdon0secъ ćkw myčenikъ njbleklsz є3si2.

Mučenіz preplhtіe soverši1vъ, tёmže svzщennopobёdnый vэnecъ prіslъ є3si2: i3 nhnэ sъ m§ničeskimi či1nmi slikovstvyeši dost0йnw, їakwve slavne.

BGor0dičenъ: Neiskusomyžnw, dv7o, rodilA є3si2, i3 vёčnueši dv7a, kvlsющi i4stinnagw bžctvA, sn7a i3 bGa tvoegw2 znamєnіz.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Ўvёrivsz d0broю sopryžniceю, terpэlivodyšne, i3 strašnagw sudi1щa ўbosvsz, persskoe povelёnіe i3 strahъ, їakwve, poplevalъ є3si2, i3 kvi1lsz є3si2 myčenikъ čestnhй, tёlomъ ćkw rozgA rёžemь.

Jkosъ: T duši2 vozstenemъ vsi2, slezы prolivaющe, zrsщe myčenika g0rьkw razdroblsema, pod0bnw psHmъ rыkaющыmъ, sošedšesz ќdы rasterzaюtъ čydnagw i3 d0blzgw vъ svidёtelehъ myčenika, čto2 ќbw є4stь, da prirekY; ѓщe h0щete, malw poždi1te, i3 rekY vs‰ so tщanіemъ: kakw vo є3di1nъ denь bhstь smertь, tёlomъ їakwvъ ćkw rozgA rёžemь.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: DŽbrazu zlat0mu, na p0lэ dei1rэ služi1mu, trіE tvoi2 džtrocы nebreg0ša bezb0žnagw velёnіz, posredё že ngnS vverženi, njrošaemi poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Krёpostію ќmnoю, terpёnіemъ že duševnыmъ, razdroblsemu, myčeniče, tvoemY tёlu, neprel0ženъ i3 neprekl0nenъ bhlъ є3si2 vёroю ўkrэplsemь bžctvennoю, i3 zovhй, їakwve: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

I#spravivъ tvo‰ pomыšlє1nіz kъ smotrenію vhšnzgw zvanіz, i3 mykami njblivaemь ne potopi1lsz є3si2: no terpS ўd0bnw ćzvы bezzak0nnыhъ, i3 razsэkaemь, pёlъ є3si2: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

Blženъ є3si2, i3 dobro2 tebЁ є4stь nhnэ, blažennэйše, pobэdi1všu ti2 neukroti1moe lukavagw svirёpstvo i3 muči1televu ćrostь, ўserdnw zovyщu ti2: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Nezahodi1magw svёta, i3 svэщi2 bžctvennagw sіsnіz, kvi1lasz є3si2 svёщnikъ zlatosіsющь, i3 mjrъ vesь njzarsющь zareю čestnagw dёvstva, i3 poю1щыz spasaeši: blgoslovennaz, ćže bGa pl0tію r0ždšaz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ peщь džgnennuю ko ntrokHmъ є3vrє1йskimъ snizšedšago i3 plamenь vъ r0su prel0žšago bGa, p0йte dэlA, ćkw gDa, i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Si1loю b9іeю ўkrэpi1vsz, lukavыhъ sobHriщa i3 njpolčє1nіz razognalъ є3si2, blaženne, i3 deržavnw tgnavъ, pobёdы vэnecъ prіslъ є3si2, zovhй: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDnz, gDa, p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

T‰tіz ўdesъ, ćkw priložє1nіz blagi1hъ, myčeniče, zrёlъ є3si2, ne nы6nэšnіz vi1dz bwlёzni, no byduщee smotrsz myčenikwvъ krasnoe vэnčanіe, t pravednagw sudіi2 ўgot0vannoe.

Terpёnіe preestestvennoe stzžavъ tverdw, ćkože st0lpъ prebыlъ є3si2, blaženne, vr†žіz stremlє1nіz bezstrašnw i3 strёlы prіemlz, zovhй: blagoslovi1te hrtA vo vёki.

Ўstremlenіemъ mn0gimъ tebЁ priloži1vsz načaloѕl0bnый vragъ i3 dušetlёnnый, i3 muči1teli podvi1gnuvъ nizloži1ti duši2 tvoeS krёpostь, i3 ne vozm0že, slavne: vo vseoryžіe bo hrt0vo njdёzlъ є3si2 sebE.

BGor0dičenъ: Bezsmertіz prozarnый vёmы tS i3st0čnikъ, bcde, ćkw r0ždšuю sl0vo bezsmertnago nc7A, vs‰ smerti i3zbavlьšago, prevoznossщыz є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: T bGa bGa sl0va, neizrečennoю mydrostію prišedšago njbnovi1ti ґdama, ćdію vъ tlёnіe padšago lю1tэ, t s™hz dv7ы neizrečennw voploti1všagosz nasъ radi, vёrnіi, є3dinomydrennw pёsnьmi veličaemъ.

Sъ myčєniki ćkw m§nikъ slikovstvyz, treblaženne, i3 prt0lu predstoS hrt0vu, soveršaющыz pamztь tvoю2, i3 tv0й svэton0snый sъ veselіemъ dnesь čtyщыz prazdnikъ lю1tыhъ bёdъ tvoi1mi moli1tvami i3zbavi.

I#dёže myčenikwvъ sob0ri, i3dёže vsёhъ s™hhъ s™0e ўpok0isz mn0žestvo, i3dёže pravednыhъ dysi, i3dёže cRkovь pervoroždennыhъ, nhnэ na nb7sёhъ vseli1lsz є3si2 voi1stinnu ćkw m§nikъ, q їakwve!

Svэщen0secъ predstalъ є3si2 sp7su vsёhъ, za neg0že tёla tvoegw2 ўdesъ tsэčenіe preterpёlъ є3si2, i3 ngnS i3 r†nъ i3skušenіz neradi1lъ є3si2 krёpkw: tёmže tS vsi2 vёroю i3 lюb0vію ўblažaemъ, їakwve.

I#speщrennoю bagrani1ceю, krovьmi2 tvoi1mi njčervlenёvšeюsz nhnэ njdёznъ, so hrt0mъ carstvueši, їakwve: strastьmi1 bo bezstrastіz njbrёlъ є3si2 i3st0čnikъ, є3gHže naslaždatisz vёčnw, vseblženne, spod0bilsz є3si2.

BGor0dičenъ: Ćkw bGa začenšuю, i3 b9ію m™rь bhvšuю i4stinnw čctuю, tS bcdu slavimъ, veщeй є3stestvY, zvanіe prili1čestvuющe ćsnw, i3 pod0bnw bžctvennый tebЁ glasъ prinossщe.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: D¦omъ vo s™i1liщi:

Ćkw l0zu njbrёzaemu mn0gimi mykami, proslavi gDi, ćkw vіnogradъ čestnhй, vіno2 i3stočaющь, t i3stHčnikъ kroveй tvoi1hъ, їakwve strastoterpče, i3 pokrovi1telю lюb0vію vsesvzщennuю tvoю2 pamztь dost0йnw tvorsщihъ.

BGor0dičenъ: Nёstь tnю1dъ vo mnЁ spasenіz, dv7o, ćkw ѕlЁ vpad0hъ vo glubinY grэh0vnuю, i3 njžidaю preщenіz, i3 strašnagw mučenіz, i3 kHzliщь časti, ўщedri mS prežde sudA, ćkw syщi teploe zastuplenіe, bcde.

Na stіh0vnэ nktHiha. Slava, s™agw, glasъ v7.

Studjtovo: TerpS vъ stradanіihъ, myčeniče їakwve, tёlo tvoE predalъ є3si2 za hrtA bGa, i3 razdroblsemь rycэ i3 stє1gna, i3 mы6šcы i3 lы6sta i3 perstы, i3 konečnoe glavY tvoю2, vozletёlъ є3si2 na nb7sA, scarstvuz cRю2 vsёhъ. Tёmže, stradalьcєmъ deržavnэйše, ne njskudэvaй molssz spasti1sz dušamъ našыmъ t vsskagw vreda čuždagw.

I# nhnэ, bGor0dičenъ i3li2 krtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: E#gdA t dreva:

E#gdA neskvernaz ѓgnica vi1dэ svoego2 ѓgnica, na zakolenіe ćkw člvёka v0leю vlek0ma, plačuщi glg0laše: bezčadstvovati mS nhnэ tщi1šisz, hrtE, r0ždšuю tS. Čto2 sіE sotvori1lъ є3si2, i3zbavitelю vssčeskihъ; nbače vospэvaю i3 slavlю tvoю2, ю4že pače ўmA i3 sl0va, kraйnюю blgostь, člvэkolю1bče.

Na lіturgji prokjmenъ, glasъ d7:

S™ы6mъ, i5že sytь na zemli2 є3gw2, ўdivi2 gDь vs‰ hotBnіz svo‰ vъ ni1hъ.

Ґpclъ ko є3feseєmъ, začalo slg.

Ґllilyіa: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ:

E#đlіe їwanna začalo n7.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.