NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa f7i

S™hhъ prpdbnыhъ ntє1cъ našihъ, pusthnnыhъ ži1teleй, vъ postЁ prosіsvšihъ, varlaama, i3 їwasafa careviča, vъ veli1cэй zemli2, glag0lemэй їndji.

Večerъ, na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы na ѕ7, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše:

T k0rene carska, prekrasna vёtvь i3zrastE, blgouhannый krjnъ, blažennый carь їwasafъ, i4že nakazanіemъ duh0vnagw nastavnika, vozželЁ vi1dэti bezcёnnый bi1serъ, poznA vъ trbcэ slavimago bGa, i3 togw2 zapovэdeй dёlatelь i3zrsdenъ pokazasz: i3 nhnэ vъ vhšnihъ likovstvyz, m0litsz nj dušahъ našihъ.

Prosvэщennый dušeю varlaamъ carю2 їwasafu glag0laše: poznalъ є3si2 bGa, tvorcA vsёhъ, t0й da prosvэti1tъ tvo‰ džči serdє1čnыz, i3 dastъ ti2 dyhъ mydrosti i3 razuma, da ўvёdati i4maši, čto2 є4stь nadežda zvanіz є3gw2, ćkw naposlёdokъ, i3 rodi1telю tvoemY ko spasenію nastavnikъ bydeši. Ѓzъ že ne i4mamъ njstati zdЁ, no thoždY vъ pytь m0й, bGa nastavnika i3mёz, vozvodsщago mS ko spasenію.

Ўslhšavъ d0blestvennый carь їwasafъ nj razlučenіi slovesA, raspali1vsz dušeю, licE svoE slezami njblivaz, glag0laše: tы2, ўči1telю duh0vnый, vsёhъ blagi1hъ moi1hъ hodataю, paki li njstaviti mS vъ mjrэ semъ h0щeši; kt0 mi soverši1tъ tv0й či1nъ ўči1telьstva; kt0 mi bydetъ nastavnikъ ko spasenію; tы2 menE kъ bGu privelъ є3si2, i3 vъ činY sыn0vnэ nastavnika nastavilъ є3si2, i3 tob0ю nadёюsz t hrtA prіsti velію mi1lostь.

Slava, glasъ ѕ7:

Zardanu i3zvёstnw ўvёdэvšu ko džtroku ўči1televo prilэžanіe i3 ko hrtY njbraщenіe, mn0gi sk0rbi i3sp0lnisz dušA є3gw2, ѕёlьnuю bolёznь sebЁ pritvori2: ni si1mъ vozm0že ўtai1tisz, podr0bnu carю2 vs‰ i3spovёdaz, i4mz varlaamovo nari1četъ: t0й, rečE, prelьsti2 shna tvoego2. Carь že, ćkw levъ, t ćrosti vozrevЁ, vmalэ smerti ne vkusi2, їwasafu bezprestani molsщusz, prizыvaz sp7sa dyšъ našihъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Kto2 tebE ne ўblaži1tъ:

Vh0dъ. Prokjmenъ dnE.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA G.)

Pravednыhъ dyšы vъ rucЁ b9іeй, i3 ne prik0snetsz i4hъ myka. Nepщevani bhša vo nčesёhъ bezymnыhъ ўmreti, i3 vmэni1sz njѕloblenіe i3sh0dъ i4hъ: i3 є4že t nasъ šestvіe, sokrušenіe, nni1 že sytь vъ mi1rэ. I$bo predъ licemъ čelovёčeskimъ ѓщe i3 myku prіi1mutъ, ўpovanіe i4hъ bezsmertіz i3sp0lneno, i3 vmalэ nakazani bhvše, veli1kimi blagodёtelьstvovani bydutъ, ćkw bGъ i3skusi2 |, i3 njbrёte i5hъ dostHйnы sebЁ. Ćkw zlato vъ gorni1lэ i3skusi2 i5hъ, i3 ćkw vsepl0dіe žertvennoe prіstъ |. I# vo vremz posэщenіz i4hъ vozsіsюtъ, i3 ćkw i4skrы po steblію potekytъ. Sydztъ kzhkwmъ, i3 njbladaюtъ lюdьmi2, i3 vocRi1tsz gDь vъ ni1hъ vo vёki. Nadёющіisz nanь razumёюtъ i4stinu, i3 vёrnіi vъ lюbvi2 prebydutъ є3mY: ćkw blgodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA є7.)

Pravєdnicы vo vёki živytъ, i3 vъ gDэ mzdA i4hъ, i3 popečenіe i4hъ ў vhšnzgw. Segw2 radi prіi1mutъ crtvіe blagolёpіz, i3 vэnecъ dobr0tы t ruki2 gDni: zanE desni1ceю pokrhetъ |, i3 mhšceю zaщiti1tъ i5hъ. Prіi1metъ vseoryžіe rvenіe svoE, i3 vowruži1tъ tvarь vъ mestь vragHmъ. NJblečetsz vъ bronS pravdы, i3 vozloži1tъ šlemъ, sydъ nelicemёrenъ: prіi1metъ щi1tъ nepobэdi1mый prepod0bіe: powstri1tъ že naprasnый gnёvъ vo nryžіe: spob0retъ že sъ ni1mъ mjrъ na bez{mnыz: p0йdutъ pravol{čnыz strёlы mHlnіinы, i3 ćkw t blagokrygla lyka nblakHvъ na namёrenіe poletstъ: i3 t kamenometnыz ćrosti, i3sp0lnь padytъ gradы: voznegodyetъ na ni1hъ vodA morskaz, rёki že potopstъ | naglw. Soproti1vъ stanetъ i5mъ dyhъ si1lы, i3 ćkw vi1horъ razvёetъ i5hъ: i3 njpustoši1tъ vsю2 zemlю bezzak0nіe, i3 ѕlodёйstvo prevrati1tъ prest0lы si1lьnыhъ. Slhšite u5bo, carіe, i3 razumёйte: navhknite, sudіi6 koncє1vъ zemli2. Vnuši1te deržaщіi mn0žєstva i3 gordsщіisz nj nar0dэhъ kzы6kъ: ćkw danA є4stь t gDa deržava vamъ, i3 si1la t vhšnzgw.

Premydrosti solomHnovы čtenіe. (GlavA d7.)

Pravednikъ, ѓщe posti1gnetъ skončatisz, vъ pok0i bydetъ. Starostь bo čestnA ne mnogolёtna, nižE vъ čislЁ lёtъ i3sčitaetsz: sэdi1na že є4stь mydrostь čelovёkwmъ, i3 v0zrastъ starosti, žitіE neskvernoe. Blagoug0denъ bGovi bhvъ, vozlю1blenъ bhstь, i3 živhй posredЁ grBšnikъ prestavlenъ bhstь. Voshiщenъ bhstь, da ne ѕl0ba i3zmэni1tъ razuma є3gw2, i3li2 lestь prelьsti1tъ dyšu є3gw2. Račenіe bo ѕl0bы pomračaetъ dHbraz, i3 parenіe p0hoti premэnsetъ ќmъ neѕl0bivъ. Skončavsz vmalэ, i3sp0lni lBta dHlga: ўg0dna bo bЁ gDu dušA є3gw2: segw2 radi potщasz t sredы2 lukavstvіz: lю1dіe že vi1dэvše, i3 ne razumёvše, nižE položi1vše vъ pomыšlenіi takov0e: ćkw blagodatь i3 mi1lostь vъ prepod0bnыhъ є3gw2, i3 posэщenіe vo i3zbrannыhъ є3gw2.

Na stіh0vnэ stіhi6rы, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

Carю2 ґvenjru kъ shnu glag0lющu: vozlю1blennoe moE čado, čestь bogHvъ našihъ njstavilъ є3si2, čuždemu že bGu služi1ti i3zv0lilъ є3si2. Vskyю, čado moE, takw sotvori1lъ є3si2; ѓzъ, lюb0vію vospitavaz tS, nadёzhsz preemnika bhti carstvіz moegw2: th že, čado moE, takw sotvori1lъ є3si2, galіleaninu poslёdovavъ.

Stjhъ: Voshvalztsz prpdbnіi vo slavэ, i3 vozraduюtsz na l0žahъ svoi1hъ.

Ѓzъ tverg0hsz demwnskіz tmы2, i3 kъ svёtu pritek0hъ bGorazymіz, jdwlьskuю prelestь njstavivъ, i3 ko i4stinэ pribli1žihsz, i3 hrtY rab0tati i3zv0lihъ: t0й bo naše njsuždenіe drevnee razruši2, i3 є3stestvo2 naše na nb7sA voznesE, i3 crtvo nbcnoe njbэщA vsBmъ, lю1bzщыmъ є3go2 voi1stinnu.

Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь.

Carю2 ćrostію i3 preщenіemъ s™ago džtroka ўstraši1ti hotsщu, prirečE: mnHgimъ mykamъ predamъ tebE, i3 ѕl0ю smertію ўmorю1 tz, i3 ktomY shna tebE ne narekY, no ćkw vragA i3 tstypnika, i3 takw preti1vъ, so gnёvomъ ti1de: їwasafъ že, vъ palatu všedъ, bezprestani bGu molsšesz.

Slava, glasъ }. Samoglasenъ:

Vъ moli1tvэ svoeй їwasafъ carь glag0laše: gDi b9e m0й, sladkaz nadeždo, nel0žnoe njbэщanіe, tverdoe pribёžiщe na tS nadёющыmsz, ўkrэpi1 mz vo tvoemъ blag0mъ i3spovёdanіi, do konečnagw mi2 bhti i3zdыhanіz: vospali1sz bo dušA moS veli1koю kъ tebЁ lюb0vію. Tёmže daždь mi2 vo vseй moeй ži1zni, za i4mz tvoE, i3 za tvoE i3spovёdanіe vs‰ stradati, i3 vsego2 menE tebЁ požreti: ćkw є3di1nъ є3si2 pob0rnikъ nepobэdi1mый, i3 bGъ mi1lostivый.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz dv7o:

Troparь, glasъ d7:

T duh0vnagw nastavnika nauči1vsz, carю2 їwasafe, bGa poznati, kreщenіemъ že prosvэti1vsz, lю1di kъ vёrэ njbrati1lъ є3si2: i3 ntcY tvoemY t kupёli prіi1mnikъ bhvъ, carstvo njstavivъ, pusthnю dosti1glъ є3si2, i3 vъ neй trudolю1bnэ podvizalsz є3si2. Moli2 hrtA bGa so ўči1telemъ tvoi1mъ varlaamomъ, spasti1sz dušamъ našыmъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ voskrnъ.

Na ќtreni. Po №-mъ, stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ }.

Pod0benъ: Premydrosti:

Carь ґvenjrъ, prіemъ sovёtъ t ґrahja, dryga svoegw2, načatъ їwasafa laskatelьnыmi i3 ti1himi slovєsы2, njb8imaz є3go2 i3 cэlyz, prelьщati, glag0lz: q čado moE voždelёnnoe! Počestvi2 ntcA tvoegw2 sэdi6nы, i3 moeS poslyšavъ molьbы6, prinesi2 žertvu bogHmъ: takw bo džnэhъ mi1lostь poluči1ši, i3 dolgotY dnjй, i3 slavu vsskuю, i3 carstvo bezvredno, i3 vssčeskihъ bl†gъ pričastіe t ni1hъ prіi1meši. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Prečctaz dv7o, m™i b9іz, duši2 moeS str†sti lю6tыz i3scэli2, molю1sz, i3 proщenіe daruй moi1hъ pregrэšenій, ±že bezymnэ sodёzhъ, dyšu i3 tёlo njskverni1vъ nkasnnый. Ўvы2 mnЁ, čto2 sotvorю2 vъ časъ džnъ, vnegdA ѓgGli dyšu moю2 razlučatъ t strastnagw moegw2 tэlesE; togdA pom0щnica mnЁ bydi, i3 predstatelьnica teplёйšaz: tebe bo i4mamъ nadeždu rabъ tv0й.

Po v7-mъ stіhosl0vіi sэdalenъ, glasъ є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe sl0vo:

Їwasafъ ko ntcY glag0laše: nёstь pravedno, ntcA svoegw2 sэdi6nы čestvovati, i4stinnago že bGa bezčestvovati: nižE dost0йno, njstavz tvorcA vseS tvari, jdwlwmъ žє1rtvы prinosi1ti: no podobaetъ i4stinnago bGa čestvovati, i3 tomY є3di1nomu žertvu prinosi1ti. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

SE prežde sudA nhnэ plaču, pomыšlsz mo‰ dэlA luk†vaz i3 lю6taz, i3 pregrэšenій glubinY njderžaщuю mS t ю4nosti, i3 podavlsющu ќmъ: no tvoi1mъ, čctaz, predstatelьstvomъ njstavlenіe mi2 podaždь, i3 spasenіe ўluči1ti spod0bi.

Po: Hvali1te i4mz gDne

Pripёvъ: Ўblažaemъ tS, prpdbne dž§e їwasafe, i3 čtemъ bolBzni i3 trudы2 tvo‰, i4miže trudi1lsz є3si2 vo i3spovёdanіi hrt0vэ.

Pal0mъ i3zbrannый: Blženъ myžъ, bosйsz gDa:

Po polmelei sэdalenъ, glasъ G:

Ne prestasše ќbw ґvenjrъ nj prelьщenіi shna svoegw2 promыšlsti, sobravъ vit‡i na sostzzanіe, rečE i5mъ: ѓщe vёru našu ўtverditE, hrtіanskuю že vёru nizložitE, proslavitesz: ѓщe že pobэditesz, to2 ўmertvitesz. Pod0bnэ rečE i3 їwasafъ kъ nahHru, naricaющusz varlaamu: ѓщe lє1stnыz vit‡i pobэdi1ši, proslavišisz: ѓщe že pobэždenъ bydeši, serdce i3 ljzhkъ tv0й rukami i3z8emъ, psHmъ vъ snёdь sъ pr0čimi ќdы predamъ sі‰: da, tS vi1dzщe, ўstrašatsz vsi2 ne prelьщati sыnHvъ carevыhъ. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Teplaz zastypnice, nadežda tverdaz, stэno2 i3 pokr0ve, i3 pristaniщe pribэgaющihъ kъ tebЁ, prisnodv7o čctaz, newburevaemoe, sn7a tvoego2 i3 bGa moli2, mi1rъ podati mjru, i3 spasenіe, i3 velію i3 bogatuю mi1lostь.

Taže stepє1nna, №-й ґntіfHnъ d7-gw glasa:

Prokjmenъ, glasъ d7:

Prvdnikъ, ćkw fjnіxъ, procvэtetъ, i3 ćkw kedrъ, i4že vъ lіvanэ, ўmn0žitsz. Stjhъ: Nasaždeni vъ domY gDni, vo dv0rэhъ d0mu bGa našegw procvэtytъ. Vsskoe dыhanіe: Stjhъ: Hvali1te bGa vo s™hhъ є3gw2: E#đlіe matfea, začalo №i.

Po n7-mъ palmЁ stіhi1ra, glasъ ѕ7:

Prpdbne dž§e, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій tvoi1hъ: tёmъ na nb7sёhъ njbrёlъ є3si2 mzdY trudHvъ tvoi1hъ, demwnskіz pogubi1lъ є3si2 polki2, i3 ѓgGlьskіz dosti1glъ є3si2 či1nы, i4hže žitію2 bezъ por0ka porevnovalъ є3si2. Derznovenіe i3mёz ko hrtY bGu, mi1rъ i3sprosi2 dušamъ našыmъ.

KanHnъ bcdэ, so їrmos0mъ na ѕ7: i3 їwasafu na }. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Sokruši1všemu br†ni mhšceю svoeю, i3 provedšemu ї}lz skvozЁ čermn0e m0re, poi1mъ є3mY, ćkw i3zbavitelю našemu bGu: ćkw proslavisz.

Carє1vы glag0lы slhšavъ nahHrъ, ѕэlw2 vostrepetA: vmёstw bo razvraщenіz, i3zrečE blagoslovenіe, nbličaz їudє1i i3 є4llinы, propovёdaz že na zemli2 hrt0vo prišestvіe, ćkw proslavisz.

Rečє1nіz nahHrъ nj zak0nэ i3zloži2: vit‡i že i3 žrecы2 posrami1šasz, i3 ćkw bezglasni njbrэt0šasz: carю1 že їwasafu dušeю veselsщusz i3 slavzщu bGa nbcnago, ćkw proslavisz.

Їwasafъ carь kъ nahHru rečE: blagodatь ti2 i3spovёduю, ćkw po i4stinэ pob0rnikъ bhlъ є3si2: i3 ѓщe hrtA vozlю1biši, ži1znь naslёdiši: njbraщaющыmsz bo kъ nemY tverzaetъ vratA nbcnaz.

Ѓщe i3 nedost0йnэ prines0hъ ti2 takov0e slovesъ i3zvi1tіe, bGomydrый carю2 їwasafe, prіimi2 sі‰ sъ lюb0vію, i3 prinesi2 kъ bGomateri molenіe za mS, da mi1lostь njbrsщu vъ denь strašnagw i3spыtanіz.

Katavasіa: Tverzu ўstA mo‰:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi1sz serdce moE vo gDэ, voznesesz r0gъ m0й vъ bz7э moemъ, razširi1šasz na vragi2 mo‰ ўstA mo‰, vozveseli1hsz nj spasenіi tvoemъ.

Slovesы2 lюbeznыmi carь nahHra nakazavъ, džnъ že sъ plačemъ i3 radostію pusthnю dosti1že, na vёru njbrati1sz i3 kreщenіemъ prosvэti1sz: i3 vmёstw v0lka nvčA hrt0vo njbrёtesz.

Fevda kъ carю2 ґvenjru glag0laše: ne ўb0йsz, carю2, galіleйskihъ mudrє1cъ: sji bo sk0rw i3spadytъ, ne i4mutъ predъ licemъ moi1mъ stati. Ni slovesъ proti1vnыhъ glag0lati.

Predstaviša ntrokwvi1cы ўkrašenы carevu shnu na posluženіe, da prelьststъ pravednago džtroka: džnъ že ѓщe i3 razžženіe vъ serdce plotsk0e prіi1mъ, moli1tvoю že i3 poщenіemъ t sёti džnыz i3zbavlenъ bhstь.

BGor0dičenъ: Napastьmi mn0gimi njderži1mь, i3zъ glubinы2 serdca vopію1 ti: vLčce, i3zbavi mS nepotrebnago rabA tvoego2 lю1tыhъ njbstosnій, i3 tišinY podaždь serdcu moemY.

Sэdalenъ, glasъ G:

Čtcaz i3 nepor0čnaz dušA bžctvennagw džtroka, njpolčenіz vražіz ne ўstraši1sz, na p0dvigъ myžeski ўkrэplszsz, svhše i3zbavlenіz prosS, da ne njskverni1tъ ndeždы, ю4že t s™agw kreщenіz prіstъ, da poluči1tъ krasotY i3 slavu hrt0vu. Dvaždы.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Kjйždo, i3dёže spasaetsz, tamw pravednw i3 pritekaetъ: i3 k0e i3n0e takov0e pribёžiщe, ćkw tы2, bcde, pokrыvaющee dyšы našz;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Prbr0kъ ґvvakymъ ќmnыma nči1ma provi1dэ, gDi, prišestvіe tvoE, tёmъ i3 vopіsše: t ю4ga prіi1detъ bGъ, slava si1lэ tvoeй, slava snizhoždenію tvoemY.

E#gdA post0mъ i3 moli1tvoю tёlo svoE ўdruči2, zri1tъ vo snЁ pažitь prekrasnu, i3 grada krasotY nedomhslennu. Vo є3di1nomъ ќglэ želaetъ prebыvanіz, i3 glasъ slhšitъ: podvizaющыmsz vs‰ ўgot0vašasz.

Minyvъ mэstA džna svBtlaz, zri1tъ mёsto, tmы2 i3sp0lnenno, i3 peщь, strašnыmъ plamenemъ šumsщuю, i3 glasu glassщu: sіE mučenіe grёšnikwmъ, dёlы skvernыmi sebE njskverni1všыmъ.

LežA na ndrЁ, ўbudi1vsz t vidёnіz, slezы, ѓki rёki, i3spuщaše: i3 vesь strahomъ njb8stъ bhvъ, i3 vъ sebЁ razsuždaz, kakw svёtlo prvdnыmъ vozdasnіe i3 grBšnыmъ strašno mučenіe; i3 vopіS hrtY: slava si1lэ tvoeй, gDi.

BGor0dičenъ: BGa na rukY nosi1vši, vssčєskaz ruk0ю soderžaщago, q dv7o vseblgoslovennaz! Togo2 dv7a rodi1vši, i3 po ržctvЁ paki dv7a prebыlA є3si2.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: GDi b9e našъ, mi1rъ daždь namъ, gDi, b9e našъ, stzži1 nы: gDi, razvэ tebє2, i3n0gw ne vёmы, i4mz tvoE i3menyemъ.

Ne zdravstvuetъ tv0й shnъ, povёdaše carю2, džnъ že sk0rw pritečE i3 ўmi1lьnw voprošaše: čt0 ti bhstь, shne m0й lюbi1mый, ўtёho starosti moeS, čto2 takw leži1ši na ndrЁ tvoemъ, ni malw kъ komY besёduz;

Prepslъ є3si2 sёtь nogamъ moi6mъ, vmalэ vseli1lasz bы vo ѓdъ dušA moS, ѓщe ne gDь pom0glъ bы mi2, i3 pokazA mnЁ pytь ko spasenію: i3 ktomY ne vozm0glъ bы є3si2 menE vi1dэti ži1va, i3 shna sebЁ i3menovati.

Rыdanіe i3 pečalь sъ g0rьkimъ plačemъ spletaše carь, neutoli1mь mztežъ i3mёzše, rečE vъ sebЁ: čado, ne t0kmw bogHvъ tstuplenіz, no i3 životA tvoegw2 tricaešisz.

BGor0dičenъ: Neizglag0lannw začenši bGa, i3 pače є3stestvA rodilA є3si2: sego2 moli2, vsenepor0čnaz, rastlёvša bezmёstnыmi dэ‰nіi, pomi1lovati mS za neizrečennuю mi1lostь.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Ćkw v0dы morsk‡z, člvэkolю1bče, volnami žiteйskimi njburevaюsz. Tёmže, ćkw їHna, takw vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, blgoutr0bne gDi.

Šyіzgw stosnіz i3zbavitisz, i3 desnagw stosnіz spod0bitisz želati, їwasafu takw i4stinstvuющu, i3 ničt0že čestvovati pače hrt0vы lюbvE: se bo i4stinnaz sladostь i3 veselіe, i3 vёčnoe prebыvanіe.

U5bo fevda glag0laše: počto2 bogHvъ tstupi1lъ є3si2, i3 ntcA carS prognёvalъ є3si2; segw2 radi t vsёhъ lюdeй voznenavi1dэnъ є3si2. Ne b0zi li, ntcA tvoegw2 moli1tvы poslyšavše, tebE є3mY darovaša;

Vozopi2 carь їwasafъ: q zabluždenіz glubino2, vavmlHnskoe sёmz, stolpotvorenіz vnyče, nkasnne čarodёivый starče! Počto2 ўkarseši spasi1telьnuю pr0povэdь hrt0va prišestvіz, є3gHže slavы nb7o i3 vsS zemlS i3sp0lnišasz;

BGor0dičenъ: Pomozi2, vLčce, i3 ўslhši glag0lъ m0й, vsenepor0čnaz, є3gHže i3zъ glubinы2 duši2 prinošy ti, i3 razrэšenіe dolgHvъ podaždь mi2.

Kondakъ, glasъ }:

Vёdый tvoE i3zъ mladenstva blag0e i3zvolenіe, їwasafe, є3di1nъ serdcevёdecъ bGъ, i3 t carstvіz zemnagw vъ monašeskoe prebыvanіe privedhй tS, veli1komu varlaamu poslёdovati spod0bi. Sъ ni1mže i3 nhnэ g0rnій їerli1mъ vsesvёtlый n§estvo i3mёz, želaemыz dobr0tы krasnw2 naslaždazsz s™hz trbcы, m0limъ tS, carskaz krasoto2, pominaй nasъ, vёroю čtyщыz tS.

Jkosъ: Drugjй, dž§e, kvi1lsz є3si2 vračь i3 predstatelь nedygomъ njderži1mыhъ sk0rbію, їwasafe čydne, i3scэlsz vs‰ vBrnыz, pritekaющыz podъ bžctvennый pokr0vъ tv0й. Tёmъ i3 t nasъ slhšiši: raduйsz, ntcA blagagw k0renю, raduйsz, matere blagjz vёtvь: raduйsz, i4že tёhъ lюb0vь tri1nuvый, raduйsz, i4že є3di1nago bGa prіemый: raduйsz, ćkw njstavilъ є3si2 na zemli2 v0instvo, raduйsz, ćkw nizloži1lъ є3si2 varvarskuю gordhnю: raduйsz, stэnA i3 hrani1telь careй bhvый, raduйsz, nryžіe i3 st0lpъ mjru ćvlьsz: raduйsz, ngnemъ požegъ kzhčєstva, raduйsz, svэti1lьniče, sіsz čudesы2: raduйsz, nagi6mъ mn0žiceю pokr0vъ: raduйsz, plэnennыhъ i3zbavitelю: pominaй nasъ, vёroю čtyщыz tS.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Haldeйskaz peщь, ngnemъ raspalaemaz, njrošašesz d¦omъ, b9іimъ predstosnіemъ džtrocы poshu: blgoslovenъ є3si2, b9e nc7ъ našihъ.

Slavu že i3 crtvo i3 džblastь vsю2 nadvoe razdёlьšemu, džvu sebЁ njstavlь, džvu že vručaetъ shnu, carS є3go2 postavivъ: knszi že mn0gi i3 strati1gi predavъ, lюbeznw že i3 čestnw tpusti2 є3go2 na stranY svoю2.

Ne pr0stw kъ carstvu i3dsše, no čestnhй krtъ predъ ni1mъ nošahu: všedъ že vo gradъ, na vsёhъ stolpёhъ džbrazъ krestA vodružaše, i3 k†piщa razorsše. Prekrasnu cRkovь vLki hrtA vozdvi1že, i3 vsBmъ sobratisz kъ neй povelэvaše: samъ že prilёžnw molsšesz.

HrtY vёrovati vs‰ podr{čnыz ўčaše, i3zgn†nnыz že ntcemъ є3pjskopы, їerei i3 monahi radostnw srэtaše, i3 svoi1mi rukami n0gi i4hъ njmыvaše, i3 vssko promыšlenіe nj ni1hъ tvorsše, i3 ўserdnw vzыvaše: preproslavlennый b9e, blgoslovenъ є3si2.

BGor0dičenъ: Drevle ќbw їakwvъ tS prednapisA: i3saіa že, ќglemъ d¦a njči1щsz, bGa є3mmanyila t ўtr0bы tvoeS rodi1tisz proznamenova. Kъ nemyže veleglasnw vopіsše: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Pokrыvazй vodami prevhsprєnnzz svo‰, polagazй m0rю predёlъ pes0kъ, i3 soderžaй vs‰, tS poetъ s0lnce, tS slavitъ lunA, tebЁ prin0sitъ pёsnь vsS tvarь, ćkw sodёtelю vsёhъ vo vёki.

U5bo їwasafovъ d0mъ rastsše, ґvenjrovъ že ўmalsšesz: ѓbіe carь pisanіemъ shna prizыvaetъ. džnъ že, sk0rw prišedъ, na vёru ntcA njbrati2, i3 t kupёli semY prіemnikъ bhvъ, i3 vozopi2 radostnw: slavlю tS, hrtE, vo vёki vs‰.

Bhstь čydo predi1vno, shnъ rodi1telю svoemY ntє1cъ kvi1sz, nkrє1stnыz stranы6 prosvэщahusz, cє1rkvi sozidahusz, є3pjskopi i3 їereє žertvu bGu prinošahu, pёsnь vospэvaющe, i3 slavzщe hrtA vo vёki vs‰.

GDneю blgodatію carь ґvenjrъ veselsšesz, vsю2 carskuю vlastь shnu predadE, samъ že vъ molčanіi prebыvaše: vъ toli1ku glubinY smirenіz vloži2 sebE, ćkw i3 drevnihъ prevzhti blagovёrіemъ, i3 slavzщe hrtA vo vёki vs‰.

BGor0dičenъ: I#nhz p0moщi ne i4mamы, razvэ tebє2, vLčce: tы2 krёpostь i3 ўtverždenіe, tы2 pohvalA i3 radovanіe i3 hrani1telьnica mjra: kъ tebЁ pribэgaющe, spasaemsz vsi2.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: TS neiskusobračnuю m™rь bGa vhšnzgw, tS pače ўmA r0ždšuю sl0vomъ voi1stinnu bGa, vhššuю prečctыhъ si1lъ, nem0lčnыmi slavoslovlє1nіi veličaemъ.

Minyvšыmъ dnє1mъ nёkіimъ po kreщenіi, carь ґvenjrъ ѓbіe vъ nedygъ tэlesnый vpadE, i3 є3gdA načatъ približatisz konecъ žitіS є3gw2, vъ d0brэmъ i3spovёdanіi, sъ teplыmi slezami dyšu svoю2 predadE.

Radostnыmi slezami shnъ počitaše ntcA, ne ўkrasi2 є3gw2 carskimi ndeždami, no prosthmъ njdэsnіemъ tёlo є3gw2 pokrы2: nadъ gr0bomъ stavъ, rycэ vozdёvъ, bGu blagodarenіe vozsыlaše, vъ pokasnіi togw2 prіi1mšu.

Kъ lю1demъ glag0laše, sэdS na prest0lэ carstэmъ, ntecъ m0й carь ґvenjrъ ќmre, ćkw є3di1nъ t ni1щihъ, ničt0že є3mY poslёdova, ni bogatstvo, ni carskaz slava: vh že i3zberi1te sebЁ, є3g0že h0щete, da carstvuetъ nadъ vami.

BGor0dičenъ: Lёstvica їakwvlz, є4юže drevle ѓgGlы vi1dэ shodsщz: gorA priwsэnennaz, t nesže kamenь bezъ rykъ tsэčesz: i3 dverь nbcnaz, є4юže gDь є3di1nъ pr0йde: є3di1na vъ ženahъ tы2 є3si2, prečctaz.

Svэti1lenъ: Carstvo njstavivъ, kъ pusthni ўstremi1sz, i3 vъ hraminэ ўb0gagw njbitA, carskuю ndeždu sovlekъ, ўb0gomu dadE, konečnuю mi1lostыnю pokazavъ, hrtY poslёdova.

BGor0dičenъ: Vъ cerkovь tvoю2 pribэgaющe vopіemъ ti2, prečctaz: podaždь namъ p0moщь i3 lю1tыhъ i3zbavlenіe, da pri1snw veličaemъ ržctvo2 tvoE.

Na hvali1tehъ stіhi6rы, na d7, glasъ ѕ7.

Pod0benъ: VsE tl0žše: pi1sanы na večerni.

Slava, glasъ ѕ7:

Prpdbnіi ntcы2, vo vsю2 zemlю i3zhde vэщanіe i3spravlenій vašihъ: tёmъ na nb7sёhъ njbrэt0ste mzdY trudHvъ svoi1hъ, demwnskіz pogubi1li є3stE polki2, i3 ѓgGlьskіz dosti1gli є3stE či1nы, i4hže žitію2 nepor0čnw porevnovali є3stE. Derznovenіe i3myщe ko hrtY bGu, mi1rъ i3sprosi1te dušamъ našыmъ.

I# nhnэ:

Bcde, tы2 є3si2 lozA i4stinnaz:

Slavosl0vіe veli1koe, i3 tpystъ.

Na lіturgji: blženna, pёsnь G i3 ѕ7-z.

Prokjmenъ, glasъ z7:

Vozveseli1tsz pravednikъ nj gDэ, i3 ўpovaetъ na nego2.

Stjhъ: Ўslhši, b9e, glasъ m0й, vnegdA moli1timisz kъ tebЁ.

Ґpclъ, kъ kolossaєmъ, začalo ©i.

Ґllilyіa, glasъ є7: Vozzvaša prvdnіi, i3 gDь ўslhša i4hъ.

Stjhъ: MnHgi skHrbi pravєdnыmъ, i3 t vsёhъ i4hъ i3zbavitъ | gDь.

E#đlіe matfea, začalo n7є, t polY.

Pričastenъ: Vъ pamztь vёčnuю:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.