NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

Noemvrіa f7

S™hhъ m§nikъ, nnisjfora i3 porfĐrіa.

I# prpdbnыz matere našez matrHnы.

I# prpdbnыz feoktjstы, ćže t lezvы.

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы m§nikwvъ. Glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

M§niče stradalьče, blaženne nnisjfore, hrtA bGa i3spovёdalъ є3si2, straždA krэpčaйše, bezzak0nnuющihъ predъ sudi1щemъ, r†nы ćzvъ preterpёvъ i3 požženіz vsegw2 tэlesE. Tёmže vэnčalsz є3si2 pobёdы vэncemъ, živonačalьnэйšeю ruk0ю, vsehvalьne.

M§niče stradalьče porfĐrіe, kroveй njbagrenьmi sebЁ pomazalъ є3si2 porfĐru, blgodatію i3 si1loю d¦a, vъ nю1že njdёzvsz, kvi1lsz є3si2 svэtlёйšій, scarstvuz carstvuющemu, є3di1nomu bGu našemu vo vёki, slavne: є3g0že prilёžnw vsegdA moli2, є4že spasti1sz vsBmъ namъ.

M§nicы dostoslavnіi, za vsёhъ ži1znь svzщennw ўmerщvlsemi, na skovradЁ raduющesz razžžennэй prostr0stesz, i3 privszani k0nьmi vlači1mi, blžennый konecъ prіsste. Tёmъ proslavlsetesz i3 ўblžaetesz, nj nasъ vsegdA molsщesz, prisnoblžennіi.

I$nы stіhi6rы prpdbnыz, glasъ d7:

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Pl0ti i3gr†nіz p0stnыmi pHdvigi duši2 lюbočestnэ pokori1la є3si2, i3 hrtY poslёdovala є3si2, i3 posredЁ p0stnikwvъ vseli1lasz є3si2 vsegovёйnw, q matrHno, ўgašaющi raspalє1nіz slastn†z b9estvennыmi tyčami slezъ, i3 ѕёlьnэйšee želanіe kъ ziždi1telю vozžigaющi.

Svzщennoe žili1щe vo mn0gihъ p0lьzu bGu vozdvi1gla є3si2, bhvši hramъ d¦a, vsemydraz, čistot0ю duševnoю, i3 putev0dstvila є3si2 dyšы kъ polє1znыmъ podvigHmъ pHstnыmъ, i3 privelA є3si2 sі‰, ćkože vёno spasє1nы, q matrHno, vLcэ: sъ ni1miže vёroю tS počitaemъ.

Ntrokwvi1cы vozlюbi1ša nevёstnika i3 gDa, ўčenію tvoemY pokarsющыzsz, i3 plotskyю prezrёvše slabostь vъ dysэ, ўserdіemъ str†sti blagočestnw ўderžaša, i3 vved0šasz sъ tob0ю, q matrHno, vъ čert0gъ nbcnый i3 bžctvennый, vsegdA veselsщesz.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ. Pod0benъ t0йže:

Ćže bGa nevmэsti1mago vo črevэ tvoemъ vmэsti1všaz, člvэkolю1bnw člvёka bhvša, i3 naše smэšenіe i3zъ tebє2 prіi1mša i3 njboži1vša ćvэ, ne prezri menє2, vsečctaz, nhnэ skorbsщa: no ўщedri sk0rw, i3 razli1čnыz vraždh že i3 vreda lukavagw svobodi2.

KrtobGor0dičenъ.

Pod0benъ: Na krtё tz ćkw ўzrЁ prigvoždena, gDi, ѓgnica i3 m™i tvoS divlsšesz, i3 čto2 vidёnіe sіE, vzыvaše, sn7e voždelёnnэйše; sі‰ ti2 nevёrnый sob0rъ vozdadE prebezzak0nnый, i4že mn0gihъ tvoi1hъ čudesъ nasladi1vыйsz; no slava neizglag0lannomu sošestvію tvoemY, vLko.

Troparь m§nikwvъ, glasъ d7:

Myčєnicы tvoi2, gDi, vo stradanіihъ svoi1hъ vэncы2 prіsša netlBnnыz t tebє2 bGa našegw: i3myщe bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži1ša, sokruši1ša i3 demwnwvъ nemwщnhz derzwsti. Tёhъ moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Slava, prpdbnыz, glasъ }:

Vъ tebЁ, mati, i3zvёstnw spasesz є4že po džbrazu: prіi1mši bo krestъ poslёdovala є3si2 hrtY, i3 dёющi ўči1la є3si2, prezirati ќbw pl0tь, preh0ditъ bo: prilэžati že nj duši2, veщi bezsmertnэй. Tёmže i3 so ѓgGlы sraduetsz, prpdbnaz matrHno, dyhъ tv0й.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Prpdbnыz feoktjstы voslёdovanіe poetsz na povečerіi.

KanHnъ. Glasъ ѕ7. Pёsnь №.

Їrm0sъ: Ćkw po syhu pэšešestvovavъ ї}lь, po bezdnэ stopami, goni1telz faraHna vi1dz potoplsema, bGu pobёdnuю pёsnь, poi1mъ, vopіsše.

Ćkw čydna tvoS ži1znь i3 žitіE, ѓgGlwmъ kasaющisz neveщestvєnnыmъ, n0vыmъ i3 neobhčnыmъ nravomъ, tэsnot0ю pače є3stestvA, feoktjsto, ži1telьstva tvoegw2.

T mladenstva mіrskyю pi1щu tnю1dъ voznenavi1dэla є3si2 i3 plotskyю slastь, p0stъ vozlюbi1vši, i4mže njbuzdala є3si2 stremlє1nіz vs‰ tэlє1snaz.

Blagyю zemlю duši2 tvoeS vo mladosti neѕl0bіz njbrёte sёztelь blagi1hъ, i3 vloži2 sёmz ži1zni, sobrA pl0dъ stori1čestvuющій.

BGor0dičenъ: TS, prečctuю ntrokovi1cu, i3 vBrnыmъ krёpkoe zastuplenіe, feoktjsta, t duši2 i3zdёtska vozlюbi1vši, vsBmъ dobrodёtelemъ pače є3stestvA prіsteliщe bhstь.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nёstь svstъ, ćkože tы2, gDi b9e m0й, vozneshй r0gъ vёrnыhъ tvoi1hъ, blže, i3 ўtverdi1vый nasъ na kameni i3spovёdanіz tvoegw2.

Ne ўtai1sz lukavagw, bGoug0dnэ živyщi: segw2 radi sodэvaetъ na pleщi2 tvoi2 ѕl†z, i3 mn0žestvo ґravlznъ nav0ditъ lezvэ, ntečestvu tvoemY.

Plэnenu tS vragi6, pravednыhъ vragъ predati tщi1tsz: no bli1zъ i3zbavitelь, i4že, ѓbіe t merzskihъ i3shi1tivъ, či1stu sebЁ soblюdE.

Vъ parэ džstrovэ vragHvъ i3zbёgši ruki2, i3zv0lila є3si2 monašestvovati, ćkw pti1ca vъ nemъ, i3 vъ tamw syщemъ hramэ prisnodv7ы bGomatere, ćkw služebnica prebыvaющi vsegdA.

BGor0dičenъ: Vsю2 nadeždu na tS feoktjsta vozloži1vši, m™i dv7o ntrokovi1ce, i3 tS pokr0vъ i3 pi1щu i3 pitіE, i3 krёpkoe zastuplenіe vъ lю1tыhъ stzžA.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Hrt0sъ, moS si1la, bGъ i3 gDь, čestnaz cRkovь bGolёpnw poetъ, vzыvaющi t smhsla či1sta, nj gDэ prazdnuющi.

Taй tšedši vo vnytrєnnzz i3 veщestvєnnaz džstrova, vi1dimыhъ vragHvъ i3zbёgla є3si2, nevi1dimыhъ že ѕёlьna priloži1sz tebЁ ratь.

Kto2 vozm0žetъ tvo‰, prpdbnaz, tnю1dъ i3zreщi2 p0dvigi, ±že i3mёla є3si2 kъ načalьnikwmъ tmы2, stražduщi; i4hže i3 strёlы plamєnnы, i3 slovesA neudoboposti6žna.

Q i4že hransщіz tS bžctvennыz blagodati! Kakw i3 є3di1na i3 mladA, razymnыhъ є3fіHplznъ njpolčenіe, vъ ženstэmъ є3stestvЁ pobэdi1vši, posrami1la є3si2.

BGor0dičenъ: Soveršennыmъ razumomъ vъ ю4nosti tэlesE feoktjsta poži1vši, kъ tvoeй m™ri, b9e, ўtverdi2 vsE ўpovanіe svoE, i3 prispЁ vъ starostь d0bruю.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: B9іimъ svёtomъ tvoi1mъ, blže, ќtrenюющihъ ti2 dyšы lюb0vію njzari2, molю1sz, tS vёdэti, sl0ve b9ій, i4stinnago bGa, t mraka grэh0vnagw vzыvaющa.

Ќmъ vozvhsivši kъ bGu, vs‰ prešlA є3si2 želaєmaz padenій i3 nyžnaz tэlesE. Tёmъ ni gladъ tS, ni žažda, slavnaz, ni mrazъ, ni nagotA, ni zn0й pobэdi2.

Strannoe tvoE žitіE vragъ vi1dz, krssz zavistію, smuщaz tS i3 i3skušaz koznьmi2 vsskimi, no ne vozm0že zapsti, nepor0čnaz, stwpы2 tvo‰.

Strёlы mladenєcъ, lukavagw vssko priloženій vmэni1vši, nevozvratnw soverši1la є3si2 n0voe poщenіz tvoegw2 njbhoždenіe, i3 posrami1la є3si2 segw2 tщee šatanіe.

BGor0dičenъ: Ćkw blažennaz vъ ženahъ, tS, preblažennaz bcde, razymnoe zastuplenіe sebЁ položi2, nj tebЁ sotv0rši si1lu, njskorblsющыz že i3zničt0ži.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Žiteйskoe m0re vozdvizaemoe zrS napasteй byreю, kъ ti1homu pristaniщu tvoemY pritekъ, vopію1 ti: vozvedi2 t tli2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

Ўstavы є3stestvєnnыz prevzhde, kromЁ potrebnыhъ ži1vši. Tёmъ, ćkw prikasaющisz, vo pl0ti bezveщestvenna prebыvaše, i4mže hotsše, syщihъ nevi1dimыhъ.

Prouvёdэla є3si2 d¦omъ s™hmъ tvoю2 konči1nu pribli1živšusz. Tёmъ i3 vi1dэna bыlA є3si2 lovcemъ, bGu blagovoli1všu, ćkw da ne ўtai1tsz tvoE žitіE strannoobraznoe.

Ćkw vi1dэ tS, prpdbnaz, vъ cerkvi lovecъ, zrakъ zemlenъ i3myщu kromЁ pl0ti i3 kr0ve, ўdi1vlьsz mečtanіe zrёti mnsše, vъ toli1kw i3stazvšu, q čudesE!

BGor0dičenъ: Prečctaz vLčce, ne tri1ni menє2, lю1tыz nečistotы2 p0lna syщa: no mi1lostiva bydi mnЁ i3 ўvёtliva, prіimi2 prinossщago tvoeS feoktjstы vъ moli1tvы molenіe.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й sp7se:

I#zmlada bGu, feoktjsto, vdanA bhvši, ćkw zdanіe blag0e, i3 sozdavšemu pod0bno, ўserdnw i4go є3gw2 blag0e t ю4nosti vzemši, ne vkusi1la є3si2 mzteža žiteйskagw, hransщi vs‰ č{vstva. Tёmъ ćkw bezpl0tna, strannw na zemli2 ži1telьstvovaše.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz, čctaz bcde dv7o, є3di1na vёrnыhъ predstatelьnice i3 pokr0ve, bёdъ i3 skorbeй, i3 lю1tыhъ njbstosnій vs‰ i3zbavi, na tS nadeždu, ntrokovi1ce, i3myщыz: i3 dyšы našz spasi2 bžctvennыmi moli1tvami tvoi1mi.

I#li2 krtobGor0dičenъ:

Neskvernaz ѓgnica, ѓgnca i3 pastыrz povёšena na drevэ mertva zrsщi, plačuщi vэщaše, m™rski vosklicaющi: kakw preterplю2 tvoE, є4že pače sl0va, sn7e m0й, sni1tіe i3 vHlьnыz strti, b9e preblgjй;

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Rosodatelьnu ќbw peщь sodёla ѓgGlъ prepodHbnыmъ ntrokHmъ, haldє1i že njpalsющee velёnіe b9іe, muči1telz ўvэщA vopi1ti: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Sk0rw razrэši1la є3si2 ўstraši1všemusz vidёnіz tvoegw2 bosznь, njb8zvi1vši priklю6čšazsz tebЁ po bžctvennomu pr0mыslu, či1staz, nj ni1hže i3 predъ ni1mъ dalA є3si2 slavu bGu blagodarstvennw.

Za šestь lёtъ i3 tri1desztь posti1všesz, spasi1telьnagw tёla i3 kr0ve pričasti1tisz ne i3myщi, pr0siši priklю1čšemusz ti2, t negw2 častь є3di1nu blagogovёйnw prinesti2 kъ tebЁ.

Prіi1de, nosS želaemoe, i3 vloži2 vsegovёйnw vъ ryku tvoю2: є4že i3 prіemši, i3 veselsщisz glag0lala є3si2 kъ bGu: nhnэ tpuщaeši mS tvoю2, vLko, rabY mi1lostivnw, po glag0lu tvoemY.

BGor0dičenъ: Blagoug0dnw tebЁ poži1všuю, vsepёtaz, prіsla є3si2 služebnicu tvoю2, i3 spod0bila є3si2 neizrečennыhъ bžctvennыhъ bl†gъ: toS moli1tvami i3 nasъ pričastniki sotvori2, čctaz, netlёnnыz pi1щi.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: I#zъ plamene prepodHbnыmъ r0su i3stoči1lъ є3si2, i3 pravednagw žertvu vod0ю popali1lъ є3si2: vs‰ bo tvori1ši, hrtE, t0kmw є4že hotёti. TS prevozn0simъ vo vs‰ vёki.

Strašnыhъ t†inъ pričasti1všisz vёrnw, ćkože želala є3si2, mati prpdbnaz, njstavila є3si2 perstь ќbw persti, čestnhй že dyhъ tv0й ѓgGli čestnw prines0ša gDu.

Pristupi1vъ kъ tebЁ i3 paki lovecъ vёrnый, blagoslovenіz ćkw poluči1ti t tebє2 šedъ, njbrёte mertvu ležaщu tS zak0nomъ є3stestvennыmъ, i3 divlsšesz, čto2 pod0bno є3mY sodёzti.

Pomыšlenіemъ ćkw mnsše, i4že ne navhkъ d0bragw, bGoug0dnw vzemъ tvoю2 derzostnw ryku čestnyю, njbэщasz prіsti na čestь s™hz tvoeS pamzti, blažennaz, i3 žitіS soblюdenіe i3mёti.

BGor0dičenъ: Dobrodёtєli s™hhъ počitaю, vLčce, dobrodёteli že dёlanіz tnю1dъ ne stzžahъ: no, ćkw mi1lostiva, ўщedri mo‰ č{vstvіz, i3 i3zbavi mS vseѕl0bnagw nbhčaz.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: BGa čelovёkwmъ nevozm0žno vi1dэti, na neg0že ne smёюtъ či1ni ѓgGlьstіi vzirati: tob0ю bo, vsečctaz, kvi1sz čelovёkwmъ sl0vo voploщenno, є3g0že veličaющe, sъ nbcnыmi vHi tS ўblažaemъ.

Ryku ўkradenu vzemšago, sъ korablemъ i3 bremenemъ i3 plovyщimi ўderžala є3si2, prebыvati vo džstrovэ parэ, d0ndeže ўrazumёvъ džnъ, nosS sію2, položi2 sъ molьb0ю kъ pr0čemu čestn0mu tvoemY tэlesi2.

Tpuщennіi i3 ўderžannіi, syщіz vъ tebЁ si1lы vo i3skysэ bhvše, kypnw vsi2 pritek0ša kъ moщemъ tvoi6mъ, d0brэ pokloni1tisz i3 njb8sti, ničt0že njbrэt0ša: nevi1dima bo bhvši džbrazomъ, i4mže vёstь bGъ.

Veli1kihъ bolёzneй i3zmэnenіe, b0lьšimъ t hrtA, prpdbnaz, prіemši, i3 i3myщi derznovenіe veli1ko moli1tisz є3mY, pomzni2 počitaющыz bžctvennuю pamztь tvoю2, i3 i3sprosi2 namъ grэhHvъ njčiщenіe i3 žitіS i3spravlenіe.

BGor0dičenъ:

Vs‰ hotS spasti2 gDь, tS sebЁ m™rь i3zbravъ, položi2 vBrnыmъ vinY vsskagw blaga: segw2 bezzak0nіemъ njgorči1vši, tob0ю ўpovaemъ njbrэsti2 mi1lostь, mi1lostivaz vLčce.

Stіhi6rы, glasъ №.

Pod0benъ: Nbcnыhъ činHvъ:

Vёčnыhъ želaющi poluči1ti bl†gъ, tlёющihъ vsE sladostrastіe, ѕl0e mnёla є3si2 kyplю, i3 pi1щu strasteй razžženіe. Tёmъ i3zdёtska li1ku monašestvuющihъ sočetalasz є3si2, čctaz.

Neči1stыhъ duhHvъ ne nevёdzщi k0zneй vsёhъ, proti1vilasz є3si2 d0blestvennw, i3zъ k0rene i3sterzaющi str†stnaz vozraщє1nіz, i3 mladencы ѕl0bы deržaщi dv7dski, i3 razbivaющi kъ kameni hrtY.

Manіemъ b9іimъ i3zbёgši ratnыhъ rykъ, vodvori1lasz є3si2 vъ pusthni, hrtA i4щuщi, preteklA є3si2 razymnw mіrsk0e strasteй m0re žitіS, i3 vъ pristaniщi vhšnzgw njti1šіz, є3g0že vozželёla є3si2, hrtA zri1ši.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ.

Raduйsz, tyčnaz goro2: raduйsz, sэdaliщe b9іe: raduйsz, bžctvennaz deržavo: raduйsz, newpali1maz kupino2: raduйsz, bcde: raduйsz, čert0že: raduйsz, lёstvice nebesnaz: raduйsz, hrame: raduйsz, ryčko, raduйsz, ski1nіe: raduйsz, neprestaю1щaz mjru radostь.

KrtobGor0dičenъ: Vozdvi1žena ćkw vi1dэ na krtЁ ѓgnca, nepor0čnaz dv7a, plačuщi vopіsše: sladkoe moE čado, čto2 n0voe i3 preslavnoe vidёnіe; kakw soderžaй vssčєskaz g0rstію, na drevэ prigvoždaešisz pl0tію;

KanHnъ nktHiha є3di1nъ, i3 s™hhъ, dvA.

KanHnъ m§nikwvъ, їHsifъ. glasъ d7, є3gHže kraegranesіe:

N0siši p0lьzu tvoi6mъ pohvalьnikwmъ, blženne.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Vospoю2 tebЁ, gDi b9e m0й, ćkw i3zvelъ є3si2 lю1di i3zъ rab0tы є3gĐpetskіz, pokrhlъ že є3si2 kolesni6cы faraHnwvы i3 si1lu.

Nossщi vёroю blagohvalzщыmъ p0lьzu bžctvennuю, čestnaz nastA pamztь tvoS, vъ neйže tS m0limъ, blaženne: vsёhъ nasъ pomzni2.

I#mёz derznovenіz i3sp0lneno tvoE d0blestvennoe pomыšlenіe, bezslovesnagw povelёnіz nebreglъ є3si2, bGodohnovenne, i3 raduzsz, blženne, stradalъ є3si2.

Si1loю vozmogaemь nbcnoю, nnisjfore, kъ lю6tыmъ ўstremi1lsz є3si2 mykamъ, i3 vsю2 pobэdi1lъ є3si2 krёpostь ratuющagw.

BGor0dičenъ: Ўstavila є3si2 smerti muči1telьstvo, bezsmertnuю ži1znь sozdatelz r0ždši, hrtA i3zbavitelz našego, dv7o neiskusobračnaz.

I$nъ kanHnъ prpdbnыz, їHsifъ, glasъ }, є3gHže kraegranesіe:

MatrHnы pod0bnw poю2 slavu.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi, vsi2 lю1dіe, vъ m0ri čermnёmъ faraHna pogruzi1všemu, pobёdnuю pёsnь poю1щe, ćkw proslavisz.

Sъ či6nы nbcnыmi vsegdA syщi, i3 pričastіemъ bžctvennыmъ njbožaema, čtyщыz tS spasaй moli1tvami tvoi1mi.

VsS bžctvennыmъ želanіemъ raspalaemaz, razžžє1nіz slasteй dušetlёnnыhъ vozderžanіz tyčami ўgasi1la є3si2.

Čestenъ vLki sosydъ kvi1lasz є3si2, njči1stivši serdce, matrHno, strasteй plotski1hъ poщenіemъ.

BGor0dičenъ: NJbradovannaz, i3zъ tebє2 rodi1tisz blagovoli1všago pače є3stestvA moli2, ўmiri1ti i3 spasti2 vssčєskaz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Lykъ si1lьnыhъ i3znem0že, i3 nemoщstvyющіi prepossašasz si1loю: segw2 radi ўtverdi1sz vъ gDэ serdce moE.

Ravno nc7Y i3 d¦u sl0vo na tri1zniщi i3spovёdaющe, m§nicы, trevolnє1nіz mykъ myžeski trazi1ša.

Postavivъ tverdw n0gi tvo‰, myčeniče, na kameni i3spovёdanіz i3 vёrы, vBtrы, nnisjfore, ranъ ne pokolebalsz є3si2.

Vsёmъ ўm0mъ, blženne myčeniče, i3zstupi1vъ ko hrtY želaemomu, ne čyvstvovalъ є3si2 i5že t ranъ bolёzneй, vseblaženne.

BGor0dičenъ: Pri1zri, prečctaz, spasti1 mz: i4bo bžctvennыmъ manіemъ vsE str0zщago voploti1la є3si2 bGa sl0va, pače sl0va i3 pomыšlenіz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Tы2 є3si2 ўtverždenіe pritekaющihъ kъ tebЁ, gDi, tы2 є3si2 svёtъ njmračennыhъ, i3 poetъ tS dyhъ m0й.

Žezl0mъ bžctvennыz vёrы strasteй presэklA є3si2 m0re, bžctvennэ dušamъ predputetvorsщi pravoe prehoždenіe.

Kvi1lasz є3si2 ўdobrenіe є3di1nstvuющihъ ćvэ, vsečestnaz, i3 monahwvъ žitіE stzžavši či1stoe i3 nepor0čnoe.

Mertvosti sovleklasz є3si2 tletv0rnыhъ strasteй, slavnaz, i3 vragA žitіemъ blagočestnыmъ njbnaži1la є3si2.

BGor0dičenъ: Soedini1sz vo ўtr0bэ tvoeй sozdatelь pl0ti, prečctaz, prebhvъ, є4že bЁ, ćkw da, є4že blago bhti, čelovёkwmъ daruetъ.

Kondakъ prpdbnыz, glasъ v7.

Pod0benъ: Blgodati prіi1mše:

Za lюb0vь gDnю, prpdbnaz matrHno, pok0z želanіe voznenavi1dэla є3si2, poщenіemъ dyhъ tv0й prosvэti1vši. No tvoi1mi moli1tvami i3 proti1vnыhъ šat†nіz razori2: krёpkw bo ѕvёri pobэdi1la є3si2.

Jkosъ: Struю2 mnЁ sl0va daždь, b9e m0й, i3 i3st0čnikъ blagoči1nіz sotvori2 m0й ќmъ, i3 blagoslovi2 ljzhkъ m0й, da vospoю2 tvoю2 ѓgnicu, ю4že vэnčalъ є3si2 tы2 blgostію tvoeю: ѓщe bo samъ ne dasi mnЁ sl0vo dost0йnoe, kakw prinesY darъ ni1щій bogatnэй vъ slovesёhъ i3 dэsnіihъ; tёmъ podaždь mnЁ si1lu, i3spovёdati є3S natrižnє1nіz: krёpkw bo ѕvёri pobэdi1la є4stь.

Sэdalenъ m§nikwvъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й, sp7se:

Ngnemъ bžctvennagw raspalaemi želanіz, ngnS čyvstvennagw prikosnovenіemъ tnю1dъ ne njpali1stesz, blažennіi, prelestь že požg0ste, i3 vlek0mi nemi1lostivnw, strastoterpcы, prisnopamztnый prіsste konecъ, i3 slavu poluči1ste.

Slava, prpdbnыz, glasъ }.

Pod0benъ: Povelёnnoe:

Pred8izbrannaz t bGa mati, kъ pristaniщu ži1zni nastavlsema, bezъ volnenіz žitіS byrю preteklA є3si2, so ѓgGlы pэsnosl0vzщi i3zbavitelz, i3 molsщisz neprestannw nj nasъ, ćkw da blagodatь i3 mi1lostь hrt0sъ daruetъ namъ, sohransющi pastvu, ю4že bolёznію sostavila є3si2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Nepremёnnago bGa por0ždšaz, premэnsemoe pri1snw serdce moE grэh0mъ i3 lёnostію, pril0gami lьsti1vagw, ўtverdi2, blgaz, moli1tvami m™rnimi tvoi1mi: ćkw da i3 ѓzъ blagodarnw slavlю tS, bGorodi1telьnice marje, pomi1luй stado tvoE є4že stzžala є3si2, vsenepor0čnaz.

KrtobGor0dičenъ: Sn7a tvoegw2 i3 bGa krt0mъ, dv7o, sohransemi pri1snw, demwnskіz pril0gi i3 kHzni pobэždaemъ, syщuю bcdu tS i4stinnw vospэvaющe: i3 lюb0vію vsi2 r0di blaži1mъ, prečctaz, ćkože proreklA є3si2. //Tёmže sogrэšenій našihъ njstavlenіe moli1tvami tvoi1mi daruй.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: LюbvE radi, щedre, tvoegw2 džbraza, na krtЁ tvoemъ stalъ є3si2, i3 rastazšasz kzhcы: th bo є3si2, člvэkolю1bče, krёpostь moS i3 hvalenіe.

NJblistaющee svэtozarenіe bolёzneй tvoi1hъ, nnisjfore m§niče, privlečE lюb0vію, blaženne, spostradati tebЁ blažennago porfĐrіa.

Vozloži1vše na skovradY razžžennuю, protzzaюtъ muči1teli kypnw hrtHvы v0inы, raduющыzsz i3 gorsщыz dyhomъ.

Zakolenіe ćkw soveršenno, strastoterpcы, i3 či6stыz žє1rtvы vLcэ vsёhъ, raduющesz, prived0stesz, tёmъ blaži1mi є3stE.

Razymnw tS vozložennago vLcэ, lьsti6vыz besBdы prelьsti1ti tnю1dъ ne vozmog0ša, porfĐrіe bGomydre, vsemydre i3 vsebogate.

BGor0dičenъ: Voploщaema rodilA є3si2 bGa sl0va, ўpod0bitisz, ntrokovi1ce, za miloserdіe mi1losti vsBmъ blagovoli1vša, vsenepor0čnaz vLčce.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Kaplzmi slezъ tvoi1hъ napoi1vši serdce tvoE, i3 vozdёlala є3si2 dobrodёteleй stori1čestvuющій, q matrHno! Klasъ bžctvennoю blagodatію.

Po hrtY vozvergši pomыšlenіz stepє1ni, prebhstь napastьmi neprevratna lukavыhъ demwnwvъ, dostoslavnaz.

D0blestvennoю mydrostію sopryga njstavivši i3 žitіS mztežъ, i4go hrt0vo vozlюbi1la є3si2, i3 togw2 vъ slёdъ poslёdovala є3si2.

BGor0dičenъ: Ne njstavivъ nbcnыhъ, prečctaz, bGъ, i3stoщavaetsz vo ўtr0bэ tvoeй, i3 mёritsz bezmёrnый, bezmBrnaz mjra razrэši1vъ pregrэšє1nіz.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Stolpi2 hrt0vы cRkve nepokolebi1mіi, kolebanьmi mykъ neprevratni krёpostію dyha kvi1stesz.

Kumi1rы bogHvъ skvernыhъ i3stni1ste, i3 kvi1stesz blagočestіz i3 myžestva džbrazы, čestnji velikomyčєnicы.

V0instvomъ i4stinnыmъ t bGa prepossastesz, privremennoe mogytstvo njstavivše vёroю, raduющesz postradaste.

BGor0dičenъ: Vseli1sz vъ tS, vmэsti1vsz, nevmёstnый, i3 pokaza tz nb7sъ ši1ršuю, dv7o. Tёmъ tS ўblažaemъ.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ќtrenюющe vopіemъ ti2, gDi, spasi1 nы: th bo є3si2 bGъ našъ razvэ tebє2 i3n0gw ne vёmы.

NJdёzvšisz vo džbrazъ s™hй, q matrHno! VragA ѕlotv0rnago vъ stydъ njdёzla є3si2.

Tekyщimi i3zmэni1la є3si2 b{duщaz, i3 sopryžnikomъ ženihA bezsmertnago, nevэstovodi1telz dyšъ našihъ.

Vsen0щnuю prinossщi hvalY vLcэ, matrHno, ўspi1la є3si2 sl†sti tэlє1snыz.

BGor0dičenъ: Mertvыhъ i3 živhhъ vLku rodilA є3si2, str†sti, vsenepor0čnaz, serdca moegw2 ўmertvi2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Prіid0hъ vo glubinы6 morsk‡z, i3 potopi1la mS є4stь byrz mn0gihъ grэhHvъ: no, ćkw bGъ, i3zъ glubinы2 vozvedi2 živ0tъ m0й, mnogomi1lostive.

BolBzni r†nъ preterpёlъ є3si2, nnisjfore m§niče, tečenіe soverši1vъ svidёtelьstva, i3 pobэdi1telь bhvъ, prіslъ є3si2 p0čєsti nebє1snыz.

Drygъ drygu soderžaщesz vёroю, privzzaemi kypnw i3 vlek0mi, razrэšenіe tэlesE, ćkw krёpcыi stradalьcы, prіsste, gDu sovokuplsemi.

Kъ k0nєmъ privszani, i3 nyždnw vlek0mi, nravomъ sudsщagw lюtёйšimъ, blagoslavnіi m§nicы gDni, bžctvennagw koncA spod0bistesz.

BGor0dičenъ: Zak0nwvъ kromЁ є3stestvennыhъ, dv7o, zakonodavca raždaeši, njbnovlsющago sokrušennoe є3stestvo2 naše: є3g0že moli2 spasti1 mz, grэhi6 sokrušennago.

I$nъ.

Їrm0sъ: Moli1tvu prolію2 ko gDu, i3 tomY vozvэщY peč†li mo‰, ćkw ѕHlъ dušA moS i3sp0lnisz, i3 živ0tъ m0й ѓdu pribli1žisz, i3 molю1sz, ćkw їHna: t tli2, b9e, vozvedi1 mz.

Ćkw pti1ca dobropёsniva vъ lyzэ p0stničestva sladkw vozglašaющi, ćkw ќmnыz privleklA є3si2 vrabіi, svzщennэйšihъ ženъ sob0rъ mrežь, vražіihъ i3zbёgši, matrHno, dyhomъ.

Pl0tь ќbw lюbomydrіemъ deržaщi, i3 njbuzdovaющi str†sti, prpdbnaz, duši1 že krasnёйšuю dobr0tu svёtlw hrtY blgoukrašaющi, krasna že i3 blagolёpna, matrHno, dyhomъ poznalasz є3si2.

ЃgGlьskoe ži1telьstvo na zemli2 vozlюbi1la є3si2, poю1щi neprestannw, nasъ radi t s™hz dv7ы za mn0žestvo blagosti voploti1všasz, i3 є3stestvo2 ženskoe na vragA lukavago ўkrэpi1vša.

BGor0dičenъ: Porab0tisz grэh0mъ є3stestvo2 čelovёčeskoe: no sіE i3zbavila є3si2, bcde, lukavыz rab0tы, vssčeskihъ vLku r0ždši, pokazavšago namъ ži1zni vh0dы, vsenepor0čnaz.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

M§nikъ dv0ica postradavše krёpkw, vražію gordhnю na zemlю nizloži1ste, njzari1všesz blgodatію nesozdannыz trbcы, slavnіi, nnisjfore i3 porfĐrіe, moli1tesz neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Jkosъ: Vozmog0ša bžctvennoю krёpostію, ўtverždšesz hrt0vы v0ini, nizloži1ti vr†žіz sovёtы i3 ўhiщrє1nіz, kъ svirBpыmъ k0nєmъ kypnw privszani, i3 stražduщe zak0nnw, namъ pr0sztъ t bGa dolgHvъ proщenіz, i3 razrэšenіz grzdyщihъ i3skušenій, i3 lю1tыhъ i3zbavlenіz. Tёmъ thz hvalimъ pri1snw, ćkw pri6snыz kъ bGu ўg0dniki, molsщыzsz neprestannw nj vsёhъ nasъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Ґvraamstіi i3nogdA vъ vavmlHnэ džtrocы peщnый plamenь popraša, pёsnьmi vzыvaющe: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Blgor0dnэйšіz tvoeS duši2 blagorHdnыz tvo‰ nravы kvlsz, i3spovёdalъ є3si2 predъ muči1tєli, nnisjfore myčeniče, bGa voploщenna.

Vёčnuю bžctvennuю svob0du lюbS tvoemY vLčcэ, ćkw blagoposlušli1vъ rabъ, spostradalъ є3si2, i3 sъ ni1mъ likyeši, porfĐrіe vseblaženne.

Bžctvennыmi krovьmi2 vašimi, razžžennый plamenь bezb0žіz ўgasi1vše, vopіete, vsehvalьnіi: ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

Da blažennыz i3 bezsmertnыz slavы spod0bitesz, blažennuю postradaste smertь, bGosvBtlыz ѕvёzdы mhslennagw slnca.

BGor0dičenъ: Voploщenno sl0vo t tvoi1hъ kroveй raždaeši, zemnы6z njboži1ti blagovoli1všago, dv7o, vospэvaющыz. Ntє1cъ našihъ b9e, blgoslovenъ є3si2.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtrocы є3vreйstіi vъ peщi2 popraša plamenь derznovennw, i3 na r0su džgnь preloži1ša, vopію1щe: blgoslovenъ є3si2, gDi b9e vo vёki.

Ćkw g0rlica krasnёйša, soblюlA є3si2 bGu cэlomydrіz blagočadіe, strasteй nepl0dstvomъ, blažennaz, vopію1щe: i4stinnw njbogati1vši, tob0ю spasaєmыz.

Mjrъ, čestnaz, i3 ±že vъ mjrэ njstavivši vъ b9іeй nadeždi, premjrnoe nhnэ naslёdovala є3si2 naslёdіe, є3di1nstvuющihъ syщaz i4stinnw, matrHno, krasotA.

BGor0dičenъ: Razrэšaz є4vinu klstvu, vъ prenepor0čnuю vseli1sz dv7i1cu, blgoslovenіz i3st0čnikъ i3stočaz vopію1щыmъ: blgoslovenъ, prečctaz, pl0dъ tvoegw2 čreva.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Na krtЁ pl0tію prigvoždennago, i3 pokazavšago namъ nryžіe vo spasenіe, džtrocы, prevoznosi1te hrtA bGa našego vo vёki.

ЎdesA terzanієmъ predavše, rasterzaste vragA nesmhslennoe serdce, prebhvše nepokolebleni ўm0mъ, velikoimeni1tіi vэncen0scы.

Krovьmi2 vašimi džgnь ўgasE nevёdэnіz, stradalьcы, vёrnыhъ že napoi1ste vsёhъ i3 serdcA i3 dyšы vozraщenіemъ bGoznanіz.

V0lnы lю1tыhъ mučenій njkormlenіemъ hrt0vыmъ preid0ste, i3 kъ pristaniщu bžctvennagw crtvіz nbcnagw pristaste vъ netlёnіe.

Ќglіe ngnemъ parakli1ta raspalsemi, ćvэ m§nicы ćvlьšesz, požg0ša lestь vražію, i3 prosvэti1ša vselennuю.

BGor0dičenъ: Cvёtъ i3zbrannый vo ўd0lіihъ, ntrokovi1ce, žitіS njbrёtъ, vozželЁ tvoeS dobr0tы sl0vo b9іe, i3 voploti1vsz, njblagov0nstvi vselennuю.

I$nъ.

Їrm0sъ: Pobэdi1teli muči1telz i3 plamene blagodatію tvoeю bhvše, zapovэdemъ tvoi6mъ ѕэlw2 prilэžaщe, džtrocы vopіshu: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Blagočestіz nravы dyšu ўkrasi1vši, matrHno, d¦omъ bžctvennыmъ bGu privelA є3si2, či1staz, li1kъ dёvъ, poю1щіi: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Tvoi1hъ p0twvъ tyčы bžctvennoю blagodatію, strasteй tyčы, matrHno, m{tnыz i3zsušaюtъ: serdca že vёrnw prihodsщihъ vsegdA napasюtъ. Tёmъ tS počitaemъ vo vs‰ vёki.

TebE samyю nr{žіi vёrы vowruži1vši vozderžanіz, ne ўzzvi1lasz є3si2 strэl0ю slasti, prebыvaющi posredЁ mužeй: i3 drevle є4vu ўzzvi1všago ўzzvi1la є3si2 kopіemъ cэlomydrіz, matrHno blažennaz.

BGor0dičenъ: SE dv7a, ćkw glag0letъ d¦omъ i3saіa, i3mЁ vo črevэ i3zbavlьšago nы2 t ѓdova čreva, blagočestnw vopію1щыz: blagoslovi1te vs‰ dэlA gDa, i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: E$va ќbw nedygomъ preslušanіz, klstvu vseli1la є4stь, th že, dv7o bcde, prozzbenіemъ črevonošenіz mjrovi blagoslovenіe procvэlA є3si2. Tёmъ tS vsi2 veličaemъ.

Vozmog0ša, si1loю hrt0voю vžilsemi, bezplHtnыz sъ tёlomъ pobori1ti, d0blіi ґdamanti, stolpi2 vёrы, i3 nhnэ na nb7sёhъ veselstsz t vёka sъ postradavšimi.

Ćkw kolesni1ca slovesE svzщennaz bhvše, kъ bezslovє1snыmъ privszani bhste, bžctvennіi m§nicы, i3 kъ pristaniщu nbcnomu dostig0ste, raduющesz, i3 pobёdы p0čєsti prіsste. Tёmъ dost0йnw blaži1mi є3stE.

TэlesA v†ša pangeanwvъ slavnый nhnэ i4matь gradъ, m§nicы bžctvennіi, njbogaщsz zast{pniki vami, i3 vrači6, cэlsщimi tэlesъ i3 dyšъ nedygi, prihodsщihъ vёroю vsegdA.

Bžctvennaz dv0ica i3 svэtozarnaz, porfĐrіe strastoterpče prisnoslavnый i3 nnisjfore doblemydrый, trbcэ pres™ёй moli1tesz, mi1rъ i3 lю1tыhъ i3zbavlenіe podati dušamъ našыmъ.

BGor0dičenъ: NJdёzvsz vo vseg0 mz v0leю vLka, t tvoi1hъ proish0ditъ, vsenepor0čnaz, bžctvennыhъ čreslъ, ćkw ženi1hъ: i3 mlek0mъ pitaetsz, i4že vsю2 tvarь pitazй manіemъ, blgoslovennaz prisnodv7o.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўstraši1sz vsskъ slyhъ neizrečenna b9іz snizhoždenіz, ćkw vhšnій v0leю sni1de daže i3 do pl0ti, t dv7i1českagw čreva bhvъ člvёkъ. Tёmže prečctuю bcdu, vёrnіi, veličaemъ.

Ćkw bžctvennaz tы2 golubi1ca, dobrodёteleй pozlaщennыmi kri1lы, matrHno slavnaz, vhsprь vozletёla є3si2, i3 nhnэ vospočivaeši, i3dёže prpdbnыhъ li1cы, i3 pravednыhъ či1ni, i3 vёčnoe veselіe, i3 radostь neizglag0lannaz.

Lю1bzщi t ženы2 za ўtr0bы щedr0tъ vozsіsvšago, nezahodi1mago slnca razžžennuю i3 neud0bь proh0dnuю, ўd0bnw pr0йde či1staz stezю2 p0stnuю, demwnы popalsющi, i3 str†sti plotsk‡z i3zsušaющi.

Bžctvennaz pamztь tvoS namъ svэtlёйši s0lnca vozsіS, prosvэщaющi n†ša serdcA i3 pomыšlє1nіz: vъ nю1že pominaй nasъ, vёroю tvorsщihъ ю5, matrHno slavnaz, derznovenіe kъ bGu i4stinnw i3myщi.

BGor0dičenъ: Nossщi, ntrokovi1ce, rukami, vssčєskaz manіemъ nossщago, ruki1 mz i3zbavi čuždagw hodataйstvomъ tvoi1mъ: i3 svёtomъ tvoi1mъ moE pomыšlenіe prosvэti2, i3 tčuždi2 strasteй newslabnw borю1щihъ mS.

Svэti1lenъ.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Myčeniki počti1mъ, strad†nіi vozsіsvšihъ, i3 njzari1všihъ mjrъ myčeničeskimi svэtlostьmi2, nnisjfora slavnago, i3 sъ ni1mъ porfĐrіa: i4bo sji m0lztsz nj nasъ, lюb0vію soveršaющihъ pamztь i4hъ.

Slava, prpdbnыz:

PosredЁ mužeй vseli1lasz є3si2, matrHno prisnoslavnaz, prіemši džbrazъ, q stranno čydo! Prpdbnaz, kakw ўtai1lasz є3si2 muči1telz, tverdw pri1snw njgorčaющasz; poщenіemъ i3 moli1tvami i3 bdBnіi neprestannыmi segw2 glavY sokruši1la є3si2.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Raduйsz, b9іz palato: raduйsz, goro2 njsэnennaz: raduйsz, newpali1maz kupino2: raduйsz, prt0le slavы: raduйsz, bžctvennaz trapezo: raduйsz, stamno vsezlataz: raduйsz, svёщniče vsesvёtlый: raduйsz, legkій džblače, dv7omati marje.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.