NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa k7i

S™hhъ m§nikъ terentіa i3 neonjlы:

I# prpdbnagw ntcA našegw stefana savvajta i3 tvorcA kanHnwvъ:

Na GDi vozzvahъ, stіhi6rы m§nikwvъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Mnogoobraznыmъ mykamъ myžeski priwbщi1všesz, vr†žіz voznošє1nіz nizloži1ste, i3spovёdaющe, blažennіi, predъ muči1tєli ćvlьšagosz, nasъ radi, debelьstv0mъ pl0ti, i3 prečctыz strti preterpёvša v0leю, i3 i3stoči1vša mjru prosvэщenіe i3 bezstrastіe.

Sъ terentіemъ vozsіS neonjla slavnaz, nіtta že i3 sarvjlъ čydnіi, fHtъ že i3 їeraxъ sъ si1mi zak0nnw postradavše i3 džgnь mučenій bžctvennoю ros0ю d¦a ўgasi1vše: i3 bhša stolpi2 blagočestіz, i3 blagoprі‰tnыz žє1rtvы, i3 prinošє1nіz preči6sta.

Ćkw mnogosvёtloe s0lnce, sъ lun0ю sovokyplьsz neonjloю, rodi1lъ є3si2, q terentіe, li1kъ ѕvёzdъ sedmoči1slenъ, myčeničeskoю kr0vію njbagri1všihsz, i3 svёtloe i3spuщaющihъ sіsnіe, vseli1všihsz že vъ nevečernій pok0й, i3dёže vsёhъ stradalєcъ stadA svёtlw likovstvyюtъ.

I$nы stіhi6rы stіhi6rы prpdbnagw, glasъ }.

Pod0benъ: Q preslavnagw čudesE!

§e bGon0sne stefane, bžctvennыmъ smhslomъ ќmъ ўkrэpi1vъ svэtlёйše, ćrostь že myžestvomъ, cэlomydrіemъ želanіe, pravdoю že vsю2 si1lu duši2 ўpravilъ є3si2. Mudrolю1bnэйše kolesni1cu prekrasnu dobrodёteleй sostr0ilъ є3si2, na nю1že vsёdъ, raduzsz, vozšelъ є3si2 kъ vыsotЁ, slavne.

§e bGon0sne stefane, bGosl0vіemъ ќmъ prosvэti1lъ є3si2, prpdbne, ćkože kopіen0snuю ćrostь, prostiraz na h{lьnыz, dž§e, є3retіki2: vozželёvъ pi1щi vhšnіz, є3sže spod0bilsz є3si2 pričasti1tisz, čydne, predstoS prest0lu vsecRS i3 vsederži1telz.

§e bGon0sne stefane, vozderžanіemъ ќmъ ўtučnsz vsegdA, kъ pervovin0vnomu vosteщi2 sotvori1lъ є3si2, i3 tverglъ є3si2 mjra smuщenіe, i3 molvы6 ttrssъ, ўmA čistot0ю srastvori1vsz, vsemydre, sъ želanіemъ voi1stinnu kraйnimъ, bGomydre prpdbne.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ. Pod0benъ t0йže:

Dёvstva sosydъ, i3 či1stoe b9іe i3 krasnoe žili1щe, molю1 tz vsečestn0e, dyšu moю2 ўtёši, njѕl0blennuю ćdomъ ѕmіi1nыmъ i3 ўmerщvlennuю prestuplenьmi, ćkw da slavlю tS, vBrnыz vs‰ vozveli1čivšuю, bGoradovannaz.

KrtobGor0dičenъ. Pod0benъ t0йže:

Čto2 zri1moe vidёnіe, є4že moi1mi nčesы2 vi1ditsz, q vLko! Soderžaй vsю2 tvarь, na drevo vozdvi1ženъ bhvъ, i3 ўmiraeši vsBmъ dasй ži1znь, bcda, plačuщi, glg0laše, є3gdA ўzrЁ na krtЁ voznosi1ma i3zъ neS neizrečennw vozsіsvšago bGa i3 člvёka.

Troparь, glasъ d7:

Myčєnicы tvoi2, gDi, vo stradanіihъ svoi1hъ vэncы2 prіsša netlBnnыz t tebє2 bGa našegw: i3myщe bo krёpostь tvoю2, muči1teleй nizloži1ša, sokruši1ša i3 demwnwvъ nemwщnhz derzwsti. Tёhъ moli1tvami spasi2 dyšы našz.

Slava, troparь stefana, glasъ }:

Pravoslavіz nastavniče, blgočestіz ўči1telю i3 čistotы2, vselennыz svэti1lьniče, ґrhіerewvъ bGodohnovennoe ўdobrenіe, stefane premydre, ўčenьmi tvoi1mi vs‰ prosvэti1lъ є3si2, cэvni1ce d¦0vnaz, moli2 hrtA bGa spasti1sz dušamъ našыmъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ, i3li2 krtobGor0dičenъ.

Na ќtreni kanHnъ nktHiha, є3di1nъ: I# s™hhъ dvA.

KanHnъ m§nikwvъ. Glasъ d7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Tverzu ўstA mo‰, i3 nap0lnztsz d¦a, i3 sl0vo trhgnu cRi1cэ m™ri, i3 kvlю1sz svёtlw toržestvyz, i3 vospoю2 raduzsz toS čudesA.

Glubin0ю njburevaemь grэhA, člvэkolю1bče, kъ є3di1noй puči1nэ blgoutr0bіz tvoegw2 vziraю nčesы2 moegw2 serdca, njkormi2 i3 spasi1 mz strastoterpєcъ moli1tvami.

Nezahodi1moe vasъ slnce ѕvёzdы pokazA na tverdi cRkve svoeS, njzarsющыz sіsnіemъ pHdvigъ, m§nicы prehvalьnіi, seS i3spolnenіe.

Vёrы pobHrnicы, cRkve ўtverždenіe, terentій bhstь, nіtta že, sarvjlъ, feodylъ, їeraxъ, neonjla, i3 vjlъ čydnый, є3vnjkіa že i3 fHtъ.

BGor0dičenъ: Radosti namъ hodataica, ćkw prіemši polnotY vsegw2 bžctvA, kvi1lasz є3si2, vsenepor0čnaz. Tёmže vsi2 tebЁ, є4že raduйsz, so ѓgGlomъ soglasnw zovemъ, bGoradovannaz.

I$nъ kanHnъ prpdbnagw. Glasъ }.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Poi1mъ gDevi, provedšemu lю1di svo‰ skvozЁ čermn0e m0re, ćkw є3di1nъ slavnw proslavisz.

Vsю2 moю2 mračnuю, dž§e, mglY ўnhnіz svёtomъ bžctvennыmъ razori2, bžctvennuю blgodatь podavъ, stefane, pёti pamztь tvoю2.

E#di1nый tebЁ dobrodёteleй i3skysъ vёdomъ: mіrskjz bo vsekonečnw ѕl0bы ne prіslъ є3si2, t mladenstva bGu, stefane, vozloženъ.

Vsegw2 hrtY sp7su tы2 tebE samago privedъ vozderžatelьnw, zakolenіe svёtlo blagoprіstnw, bezsmertnagw žitіS, slavne, bhlъ є3si2 pričastnikъ.

Položi2 d¦0vnaz m0lnіz st0lpъ tS vsesvёtelъ, prіemša dostosnіe slyžbы tainstvennыz, vs‰ vBrnыz njzarsющaz.

BGor0dičenъ: Prečctaz bcde, vsёhъ radoste, ćže bGa vъ tvoeй ўtr0bэ vmэsti1vši, neskvernaz, i3zbavitisz t vr†gъ moli1sz poю1щыmъ tS.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ne mydrostію, i3 si1loю, i3 bogatstvomъ hvalimsz, no tob0ю, dž§eю v3postasnoю mydrostію, hrtE: nёstь bo svstъ, pače tebє2, člvэkolю1bče.

Ćkože s0lnce so mnogosvёtloю lun0ю soedinsemь neonjlэ, slavnый terentій, porodi2 ѕvёzdъ sedmoči1slennый li1kъ m§nikwvъ hrt0vыhъ.

Sokrušenіe tvoi1hъ ўdesъ, stradalьče terentіe, prelesti kHsti, ćkože prahъ, i3stni2: tebё že i3shodatai slavu neizglag0lannuю.

Zlathmi vperi1všisz krilы2, є3vnіkje, bezzak0nnыhъ lovє1cъ kovarstvіz i3zbёgla є3si2, i3 vnytrь vseli1lasz є3si2 čert0ga mhslennagw.

BGor0dičenъ: TS mydrostь b9іz čistёйšee selenіe njbrёtši, t tvoi1hъ či1stыhъ kroveй voploti1sz, i3 po ržctvЁ netlёnnu pokazA.

I$nъ.

Їrm0sъ: Strahъ tv0й, gDi, vsadi2 vъ serdcA r†bъ tvoi1hъ i3 bydi namъ ўtverždenіe, tS vo i4stinэ prizыvaющihъ.

Skvernsщihъ vъ žitіi2 čelovёčєskіz dyšы i3zbэžavša tS, stefane, plotski1hъ, njči1sti pusthnz i3zdёtska bžctvennыmъ promыšlenіemъ.

Nbcnoe i3myщіi žitіE, pHstnicы, tS prіemše, ўtverdi1ša, blženne, strahomъ gDnimъ, kъ mydrosti bžctvennэй.

Nc7є1vъ povinyzsz ўčenієmъ, premydrosti strahъ b9ій, ćkw njsnovanіe položi1lъ є3si2 tvoegw2 nebesopod0bnagw, dž§e, žitіS.

BGor0dičenъ: Bezsёmennw začalA є3si2, bGonevёsto, sp7sa i3 gDa, i3zbavlsющago nы2 t tli2, tS voi1stinnu pэsnosl0vzщыz.

Kondakъ stefana, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

Nasadi1lъ є3si2 dobrodёteleй raй i3 napoi1lъ є3si2 t0kami slezъ tvoi1hъ, ćkw ži1zni, vseslavne, drevo poluči1vъ, spasi2 moli1tvami tvoi1mi t tli2 stado tvoE, i3zbavi t njbstosnій teplэ čtyщihъ tS, stefane: ts bo predstatelz veličaйša, mydre, vsi2 vёroю i3 lюb0vію stzžahomъ.

Sэdalenъ m§nikwvъ, glasъ }:

Pod0benъ: Premydrosti:

Ćkw ѕvёzdы s0lncu svэtovi1dnы, terentію, dёti svzщє1nnыz ćvэ sovozsіzvaюtъ, i3 tvarь prosvэщaюtъ, myžeskimi pHdvigi d0blestvennw sіsющe, mnogob0žіz n0щь razorsюtъ. I%hže sъ veselіemъ ўblažaemъ vёroю, ćkw syщыz ўg0dniki b9іz, i3 vozopіi1mъ: strastoterpcы vsehvalьnіi, moli1te hrtA bGa, grэhHvъ njstavlenіe podati čtyщыmъ lюb0vію svztyю pamztь vašu.

Slava, prpdbnagw, glasъ є7.

Pod0benъ: Sobeznačalьnoe sl0vo:

Vozderžanіemъ žitіE ўkrasi1vъ i3 str†sti ўmertvi1vъ, popralъ є3si2 vr†žіz pril0gi, dž§e stefane: i5, preloži1vsz kъ bGu, čudotv0recъ pokazalsz є3si2, vъ vёčnэй slavэ so ѓgGlы likyz. Sъ ni1miže moli2 neprestannw pomi1lovatisz namъ.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Teplaz predstatelьnice i3 nepobэdi1maz, ўpovanіe i3zvёstnoe i3 neposthdnoe: stэno2 i3 pokr0ve i3 pristaniщe pribэgaющыmъ kъ tebЁ, prisnodv7o či1staz, sn7a tvoego2 i3 bGa moli2 so ѓgGlы, mi1rъ dati mjru, i3 spasenіe, i3 velію mi1lostь.

KrtobGor0dičenъ: Na krtЁ zrsщi tS, hrtE, m™i tvoS, v0leю posredЁ razb0йnikwvъ vi1szщa, rasterzaющisz ўtr0boю m™rski glg0laše: bezgrёšnый sn7e, kakw nepravednw na krtЁ, ćkože ѕlodёй, prigvoždenъ є3si2, čelovёčeskій r0dъ hotS njživi1ti, ćkw blgoutr0benъ;

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

NJkormlsemi dlanію vsesi1lьnoю, mykъ puči1nu nem0krennw preid0ša, d0ndeže dostig0ša vъ pristaniщe ti1hoe vhšnzgw crtvіz, m§nicы.

Vozvыšaemago deržavoю nečestіz g0rdago muči1telz, vёrы nr{žіi, m§nicы vsehvalьnіi, nizloži1ste, poю1щe: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Sedmobratnый li1kъ strastoterpcєvъ sъ dvoi1mi rodi1teli, nepor0čnaz žertva tebЁ, tёhъ radi čydnw požeršemusz, ćkw nvčA, vLko hrtE, prived0šasz.

BGor0dičenъ: I$že v0leю vssčєskaz sozdavый, zi1ždetsz hotS i3zъ tebє2 pače sl0va, spasaz, neiskusobračnaz, vёroю zovyщыz: slava si1lэ tvoeй, gDi.

I$nъ.

Їrm0sъ: Ўslhšahъ, gDi, smotrenіz tvoegw2 tainstvo, razumёhъ dэlA tvo‰, i3 proslavihъ tvoE b9estvo2.

Zak0nomъ bžctvennыmъ d¦a vsE pokori1lъ є3si2 plotsk0e mudrovanіe, i3 sl0vomъ bezslovє1snaz stremlє1nіz strasteй tgnalъ є3si2, mydre stefane.

Tы2 ćrosti vHlnы na vragA vowruži1lъ є3si2, stefane, kъ є3di1nomu že rači1telю želanіe bGu prosterlъ є3si2.

Svёtlый svёtъ ўzrёlъ є3si2 tы2 bezstrastіz, prpdbne stefane, sovleksz mglы2 temnыz strasteй, blgodatію nastavlsemь.

Vo ўmЁ tы2 b{duщaz pomыšlsz, vozgnušalsz є3si2 mimotekyщihъ bezslovesіz. Tёmže vs‰ naslёdovalъ є3si2 bolёznьmi prisnos{щaz.

BGor0dičenъ: BGa, є3g0že rodilA є3si2, čctaz dv7o, sego2 ўmoli2, rabHmъ tvoi6mъ darovati sogrэšenій proщenіe i3 proti1vnыhъ i3zbavlenіe.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz, vёroю vospэvaющыz tS.

TS, gDi, krёpostь stzžavše, m§nicы, terz†nіz i3 r†nы i3 džgnь i3 smertь myžeski prewbi1dэša.

Q dёti svzщє1nnыz! Q bGoprі‰tnaz zakolє1nіz! Q sovokuplenіe, razori1všee kHzni mnogopletє1nnыz vragA borю1щagw!

Pobёdami glavY bezsmertnыmi vэnčala є3si2, pobэdi1všaz ѕmjz, є4vu pobэdi1všago, є3vnjkіe dobrodv7o.

BGor0dičenъ: Svёtъ bezlёtnый namъ dž§ee sіsnіe rodilA є3si2, podъ lёtomъ blgosti bogatstvomъ bhvša, vsenepor0čnaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Prosvэti2 nasъ povelBnіi tvoi1mi, gDi, i3 mhšceю tvoeю vыs0koю, tv0й mi1rъ podaždь namъ, člvэkolю1bče.

Kvlsešisz, ćkw svэti1lьnikъ, sъ nb7sъ poю1щыmъ tS, tgonS dёlъ njmračenіe, i3 bžctvennagw vowbražaz dэsnіz njsіsnіe.

B0drennu moli1tvu i3 stosnіe vsen0щnoe, rykъ prilёžnoe vozdэsnіe stzžalъ є3si2, dž§e, i3 i3st0čniki slezъ, stefane.

N0vъ i4stinnw pusthni kvi1lsz є3si2 svёtelъ svэti1lьnikъ, q stefane! Prosvэщaz vo tmЁ derži6mыz ѕlhhъ.

BGor0dičenъ: Moli2 pri1snw sn7a tvoego2 i3 bGa našego, neiskusobračnaz marje čctaz, nizposlati namъ vBrnыmъ mi1lostь.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Prostreti nemi1lostivnw povelёvъ muči1telь i3 kъ kolesє1mъ privzzati mnogoobraznыmi vi6dы myčeniki, no posrami1sz, nepobэdi6mы tы6z vi1dэvъ.

Ѕvэrє1mъ vъ snёdь predani bhvše, pokazaste | krotčaйšыz nvecъ, neprestannыmi vašimi moli1tvami, i3 vreda t tёhъ nikakože prіsste, s™ji.

Sarvjlъ, neonjla, fHtъ, i3 feodylъ, vjlъ, їeraxъ, є3vnjkіa že i3 nіttA bžctvennый sъ terentіemъ, ćkw d0blіi, blagočestnw da voshvalztsz, m§nicы.

BGor0dičenъ: KupinA prowbrazovaše veli1koe tainstvo, є4že pače ўmA, tvoegw2 ržctvA, ngnemъ vsю1du njkružaema, i3 nikakože njpalsema, dv7o vsepёtaz.

I$nъ.

Їrm0sъ: ЇHnu vъ ki1tэ, gDi, є3di1nago vseli1lъ є3si2, mene že svszannago mrežami vražіimi, ćkw t tli2 džnago, spasi2.

Tы2 rukami, vi1dэnъ bhlъ є3si2, stefane, sernэ podavaz pi1щu: dušє1vnыz bo str†sti ttrssъ, nadъ di1vіimi živ0tnыmi, ćkože pervэe vo є3demэ ґdamъ, carstvovalъ є3si2.

PutetvorS hrtY selenіe, tvoeS vъ klэti2 duši2 črevo tvoE, stefane, i3 ljzhkъ ўderžavъ, i3 plotsk‡z sl†sti do koncA ўmertvi1lъ є3si2.

Pobэdi1telьnыmi vэnčalsz є3si2 vэncы6, stefane, p0stničestva: demwnwvъ bo polki2 pobэdi1lъ є3si2, i3 pomыšlenій i3 strasteй pril0gi nizloži1lъ є3si2, blženne.

BGor0dičenъ: Pače ўmA voploщennago gDa vo črevэ tvoemъ sotvori2 tvoi6mъ rabHmъ mi1lostiva bhti, tvoi1mi moli1tvami, čctaz: ćkw da strašnagw i3zbavimsz mučenіz.

Kondakъ m§nikwvъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Vozneshйsz:

M§ničeskaz čestnaz pamztь prіi1de dnesь, veselsщi vssčєskaz, terentіa premydragw i3 podryžіi є3gw2. Teplэ ќbw stecemsz, da prіi1memъ i3scэlenіe: sji bo blgodatь prіemši t d¦ъ s™agw i3scэlsti nedygi i3 bolBzni dyšъ našihъ.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Vъ peщь mučenій vverženi bhvše, m§nicы, r0su sъ nb7sE njbrэt0ste terpёnіemъ, blagodarnw vzыvaющe: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Vkoreneno duševnoe i3myщe mudrovanіe na kameni neprel0žnыz vёrы hrt0vы, bezb0žnыhъ svirёpstva trysъ, m§nicы moli1tvoю tvorsщe, nizloži1ša.

Povёšeni bhvše i3 po rebrwmъ krёpkw stryžemi, džctomъ lюtёйšimъ že i3 ngnemъ sožigaemi, blžennіi, vsю2 popali1ste veщь lestnuю, slavnіi.

BGor0dičenъ: NJdэvazй nb7o džblaki, prečctaz, tS nb7o pokazA na zemli2, i3zъ tebє2 njblečesz vo vsego2 čelovёka i3 njbožaetъ mS za miloserdіe bezči1slennoe.

I$nъ.

Їrm0sъ: DŽtroki njrosi1vый vъ peщi2 i3 dv7u sohrani1vый, r0ždšuю tS, po ržctvЁ, blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

Voi1stinnu netlёnnыz tS trbcы blgodatь njbrёtši sosydъ, stefane, i3zbranъ, ćkože želaše, vъ tebЁ ўpok0isz, i3 darov†nіi njbogati2, i3 vračA duševnыhъ strasteй pokazA.

Tai1nniče presvёtlagw bGonačalіz, zri1telю slavы neizrečennыz b9іz pričaщazйsz, podaždь namъ prosvэщenіe, tvorsщыmъ vёroю pamztь tvoю2, ўg0dniče hrt0vъ preblženne stefane.

V0du mwmseйski vъ zemli2 nevlažnэй, žažduщu tvoemY ўčenikY, stefane, tvoi1mъ žezl0mъ načertavъ, i3stoči1lъ є3si2, prpdbne, pэsnopoS hrtY vsederži1telю: blgoslovenъ є3si2, b9e ntє1cъ našihъ.

BGor0dičenъ: Podobaše bezsёmennw voploщennomu i3zъ tebє2 proiti2, marje čctaz, pače s0lnca ćvlьšisz či1staz i3 neskvernaz: na njb8stіihъ bo nosi1la є3si2, blgoslovennaz, bGa vsederži1telz.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE: džgnennuю že si1lu ўgasi1ša dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Na džgnь derznyša, svёtomъ bžctvennagw d¦a prosvэщaemi, kon0bwvъ vrBnіz pokazaša nedёйstvєnna, bžctvennый hladъ sъ nb7sE, bžctvennіi m§nicы, prіemše: i4hže po dostosnію, vёrnіi, voshvalimъ.

ЃgGlwvъ kvi1sz mn0žestvo, na tri1zniщi ćsnw ўkrэplsющe vasъ, vsehvalьnіi m§nicы, i3 bolBzni temlющe: sъ ni1miže ntrokHvъ pёsnь vzыvaete: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

B0dro i3mёz kъ bGu džko, sarvjle, serdca tvoegw2, nčesъ terpёlъ є3si2 i3zbodenіe, njbličaz muči1telz, bezb0žіz mgl0ю njderži1mago. Tёmъ vsi2 tS, ćkw dnE shna, ўblažaemъ.

BGor0dičenъ: DŽ§imъ blgovolenіemъ sn7a vo ўtr0bэ prіsla є3si2, njsэni1všu bžctvennomu d¦u, prečctaz, i3 r0ždši, ćkw pervэe prečcta prebыlA є3si2: kъ nemyže neprestannw moli1sz, i3zbavitisz vsBmъ, dv7o, tli2 i3 njѕloblenіz.

I$nъ.

Їrm0sъ: Musіk‡йskimъ nrganwmъ soglasyющыmъ, i3 lю1demъ bezči1slєnnыmъ poklansющыmsz džbrazu vъ dei1rэ, tri2 džtrocы ne povinyvšesz, gDa vospэvahu i3 slavosl0vlzhu vo vs‰ vёki.

Povinylsz є3si2, blženne, gDu, prebыvanіemъ žitіS nepor0čnagw, i3 ttydu ўkrэpi1vsz, vragi2 pokorseši podъ n0zэ tvoi2 i3 sokrušaeši, na tы6z bolёznьmi, ćkw nr{žіi, d0blestvovavъ.

E#dinoobrazno žitіE i3mёz, i4stinы sl0vo pokazA, i3 nbhčaй pr0stъ i3 pravъ, nelukavъ nravъ, bGolюbi1vъ razumъ. Tёmže tS poю1щe, hrtA prevozn0simъ vo vёki.

Vsedyšnw, dž§e, vozlюbi1lъ є3si2 bGa, pli1щeй tvrati1lsz є3si2: neprohHdnыz že njbhodS pustы6ni, naslaždalsz є3si2 є3di1nagw rači1telz tvoegw2, є3gHže radi ўmє1tы vmэni1lъ є3si2 vs‰.

BGor0dičenъ: I#zvёstnw vёdzщіi tS dv7u i3 b9ію m™rь pače sl0va, poemъ tS vseblagočestnw, vёroю pэsnopoю1щe: gDa p0йte i3 prevoznosi1te є3go2 vo vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA: tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Raй kvi1stesz, sredЁ ži1zni drevo i3myщъ, i3st0čnikъ že, prolivaющъ k†pli i3scэlenій, i3 rэkA, i4stinnw i3sp0lnena, s™ji, bžctvennыhъ v0dъ d¦a.

Stolpi2 hrt0vы cRkve i3 tiš†йšaz prist†niщa syщihъ vъ puči1nэ lю1tыhъ njburevaemыhъ, m§nicы, kvi1stesz, i3 mjra pitatelіe, i3 ѓgGlwvъ soži1tєlьnicы.

Vъ nbcnыhъ selэhъ sъ radostію živetE, dobrHtы nedomhslєnnыz vkypэ smatrsющe, i3 naslaždaющesz i4stinnagw njboženіz, vэncen0scы velikoimeni1tіi.

BGor0dičenъ: Ćže nb7sъ ši1rši i3 heruvjmwvъ s™ёйši, vses že tvari vkypэ čctnёйši, bGa, є3g0že rodilA є3si2, nj nasъ moli2, bGorodi1telьnice, čtyщihъ tS.

I$nъ.

Їrm0sъ: Či1stuю slavnw počti1mъ, lю1dіe, bcdu, džgnь bžctvA prіi1mšuю vo črevэ newpalьnw pёsnьmi veličaemъ.

Tёsnый pytь šestvovalъ є3si2, є3g0že ničt0že vъ mjrэ i4stinnw nyždnэйše: segw2 radi vo є3demъ všelъ є3si2, prostrannoe pok0iщe.

Ti1hъ kvi1lsz є3si2, q stefane, na nb7sёhъ bo vэncemъ slavы vэnčalsz є3si2, blženne, dost0йnw, poS vэnčavšago tS.

Čydno žitіE tvoE prosіS, blagov0nno, ćkw ši1pokъ vъ vertэ, i3 ćkw svёщnikъ na vozdysэ, svэtovi1dnw njzarsz, vseblženne, čestvyющыz tS.

BGor0dičenъ: Dv7u vsi2 i3 prečctuю, vёrnіi, bcdu, neizrečennw nosi1všuю vo ўtr0bэ bGa i3 sp7sa, vъ pёsnehъ veličaemъ.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.