NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Mineji

Mineji

NktHvrіa є7

S™hz m§nicы harіtjnы:

Na GDi, vozzvahъ, stіhi6rы, glasъ d7.

Pod0benъ: Ćkw d0blz:

Radosti ćkw tezoimeni1taz, radostію preseli1lasz є3si2 vъ čert0gъ, vsečestnaz, nbcnый, i3dёže tvoE vozlюbi1la є3si2 stzžati žitіE, preterpёvši ngnS bolёznennoe i4stinnw mučenіe, zubHvъ ќbw i3 nogteй vsёhъ i3skorenє1nіz, strastoterpice harіtjno, dэvomyčenice mnogostradalьnaz.

LьvHvъ slomi1la є3si2 čє1lюsti, mnogostradalьnaz, čє1lюsteй terpsщi sokrušє1nіz, i3 nogteй i3sterz†nіz d0blestvennw terpёla є3si2, i3skorensющi lю6taz prelesti svirBpstva, vъ morsk‡z že vveržena glubinы6, ѕl0bu potoplsemu tvorsщi, lukavagw ratob0rca.

Po konči1nэ blžennэй, vъ m0re tS vverženu, tv0й rodi1telь, slavnaz, prіstъ tS, vopіS so ќžasomъ: kakw nhnэ njblagodatstvisz, svzщennэйšee moE i3 lюbi1moe roždenіe, mykami čestnagw stradanіz, i3 narečenіe i4stinnoe sodёlala є3si2, prowbrazi1všee blgodatію;

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Tyčami d¦a pres™agw, prečctaz, moю2 mhslь njrosi2, ćže kaplю r0ždšaz hrtA neizčetnw, bezmBrnaz bezzakHnіz čelovёkwvъ щedr0tami i3zmhvšuю: i3zsuši2 i3st0čnikъ strasteй moi1hъ, i3 pot0ka mS spod0bi pi1щi živhz pri1snw moli1tvami tvoi1mi.

KrtobGor0dičenъ. Pod0benъ t0йže:

Ѓgnca i3 pastыrz tS na drevэ ćkw vi1dэ, ѓgnica r0ždšaz rыdaše, i3 m™rski ti2 vэщaše. sn7e vozždelёnne, kakw na drevэ krtnэmъ povёšenъ є3si2 dolgoterpэli1ve; kakw rycэ i3 n0zэ tvoi2, sl0ve, prigvozdi1šasz t bezzak0nnыhъ, i3 kr0vь tvoю2 i3zlіslъ є3si2, vLko;

Troparь, glasъ d7:

Ѓgnica tvoS, ї}se, harіtjna, zovetъ velіimъ glasomъ: tebE, ženišE m0й, lюblю2, i3 tebE i4щuщi stradalьčestvuю, i3 sraspinaюsz, i3 spogrebaюsz kreщenію tvoemY, i3 straždY tebє2 radi, ćkw da crtvuю vъ tebЁ, i3 ўmiraю za tS, da i3 živY sъ tob0ю: no ćkw žertvu nepor0čnuю, prіimi1 mz sъ lюb0vію požeršuюsz tebЁ. ToS moli1tvami, ćkw mi1lostivъ, spasi2 dyšы našz.

Na ќtreni džba kanHna nktHiha. I# s™hz kanHnъ na d7. Glasъ d7. E#gHže kraegranesіe:

Harіtjnы blagodatь poю2 lюb0vію. ЇHsifъ.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: M0rz čermnyю puči1nu, nevlažnыmi stopami, drevnій pэšešestvovavъ ї}lь, krestoobraznыmi mwmseovыma rukama, ґmali1kovu si1lu vъ pusthni pobэdi1lъ є4stь.

Tvoi1mi, q harіtjno! Darov†nіi ќmъ m0й njblagodatelьstvuй, njblagodativšisz stradanьmi svzщennыmi, svzщennw vospэvati tS ćkw straston0sicu i3 myčenicu, i3 dёvstvomъ sіsющuю.

Blgodatь pres™agw d¦a tS njdarovavši, radostotv0rnыmi ўkrasi2 pletenьmi, i3 radostь vёčnuющuю naslёditi ўkrэpi2, mužemydrennw postradavšuю.

Na krtё tz vozdvi1žena, vLko, razumёvši blagoslavnaz tvoS m§nica, r†nы terpi1tъ bolёznєnnыz ўkrэplsema si1loю tvoeю, naše є3stestvo2 ўkrэpi1všagw.

BGor0dičenъ: Selo2 vmэsti1telьno bыlA є3si2 bžctvennagw є3stestvA, bGorodi1telьnice čctaz: tёmъ harіtjna lю1bzщi tS, dёvstvennw vslёdstvovavši tebЁ, sn7u tvoemY privedesz.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Veseli1tsz nj tebЁ cRkovь tvoS, hrtE, zovyщi: tы2 moS krёpostь, gDi, i3 pribёžiщe i3 ўtverždenіe.

Vžegšee tvoю2 dyšu želanіe bžctvennoe, plotsk†z račє1nіz, i3 lю6taz vrBnіz mykъ pogasi2.

Razsёdšasz predъ nogami tvoi1mi m§ničeskimi vragA zrsщe hrt0voю blgodatію, hvalє1nіz є3mY prin0simъ.

Krёpostію vsedёtelьnoю vraždebnuю glavY sokruši1la є3si2, tvoeS glavы2 preterpёvši, m§nice, krёpkw požženіe.

BGor0dičenъ: E#di1nu vъ ženahъ blgoslovennuю tS, čctaz, lю1bzщi, tvoi1mi blgi1mi blgodatьmi, m§nica harіtjna proslavisz.

Sэdalenъ, glasъ d7.

Pod0benъ: Ўdivi1sz їHsifъ:

NJblagodatstvivši dyšu tvoю2 bGodannыmi dobrodёtelьmi, prosvэti1lasz є3si2 i4stinnw mučenіemъ tvoi1mъ, čestnaz, i3 ўnevёstilasz є3si2 tvorcY tvoemY, netlёnna čistot0ю prebhvši, harіtjno: tёmъ vragA poprala є3si2, mnogovi6dnaz strad†nіz že, i3 bolBzni prewdolёnnw preterpёvši. Segw2 radi vёroю presvztyю tvoю2 pamztь toržestvyemъ.

Slava, i3 nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўdivi1sz їHsifъ, є4že pače є3stestvA zrS, i3 vnimaše mhslію, i4že na runo2 d0ždь, vъ bezsёmennomъ začatіi tvoemъ, bcde, kupinY ngnemъ newpali1muю, žezlъ ґarHnovъ prozsbšій, i3 svidёtelьstvuz njbryčnikъ tv0й i3 hrani1telь, svzщennikwmъ vzыvaše: dv7a raždaetъ, i3 po ržctvЁ paki dv7a prebыvaetъ.

KrtobGor0dičenъ: Dv7a i3 ѓgnica vi1dэvši na krtЁ bezъ sёmene i3zъ neS ѓgnca r0ždšagosz, i3 kopіemъ probodena, pečali ўszvena strэlami, vopіsše bolёznennw vosklicaющi: čto2 n0voe tainstvo; kakw ўmiraeši, i4že životA є3di1nъ gDь; tёmže voskrni2, padšago vozdvizaz praotca.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Voznesena tS vi1dэvši cRkovь na krtЁ, slnce pravednoe, stA vъ či1nэ svoemъ, dost0йnw vzыvaющi: slava si1lэ tvoeй, gDi.

Žertvu, ćkw nepor0čnu, kъ zakolenію tS, i3zъ ntečeskihъ, myčenice straston0sice, voshi1tiša rykъ muči1teli, nc7A nebesnago ѕэlw2 vozlюbi1všuю.

Ntrokovi1camъ m{drыmъ poslёdstvovavši, duševnuю svэщY tvoю2 bogatnw krovьmi2 napoi1la є3si2, vseslavnaz: i3 bžctvennый naslёdovala є3si2, myčenice radostoimeni1taz, čert0gъ.

Serdce tvoE, račenіemъ ženih0vыmъ raspalsemo, ќglіe prelesti, doblemydrennaz, proli1tіemъ pogasi2 kr0ve, i3 m0re mnogob0žіz i3zsuši2.

BGor0dičenъ: Voploщennago rodilA є3si2 b9іz sl0va bGorodi1telьnice čctaz: є3g0že, harіtjna, lю1bzщi teplёйše, ngnю2 protivowpolči1sz, i3 mnogovi6dnыmъ mykamъ.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: Tы2, gDi m0й, svёtъ vъ mjrъ prišelъ є3si2, svёtъ s™hй, njbraщazй i3zъ mračna nevёdэnіz vёroю vospэvaющыz tS.

Glavы2 njstriženіemъ, i3 ќglіz razžženіemъ njskorblsющe tS, bGomydraz, razuma tvoegw2 krёposti nikakože pokolebaša.

Gv0zdіe tvoE i3 zakolenіe prowbrazyющi, gDi, razžženыhъ rožnHvъ terplю2 bolёznь, m§nica vopіsše.

Tt0ržєnnыmъ rykъ tvoi1hъ i3 n0gъ, dёvo či1staz, nogtє1mъ, tekyщeю čestn0ю tvoeю kr0vію vBrnыz njsvzti1la є3si2, i3 demwnskіz kr0ve, mjrъ hrtopod0bnw njči1stila є3si2.

BGor0dičenъ: Ќmъ zemnhй tvoegw2 pače є3stestvA začatіz ne m0žetъ razumёti, m™i dv7o ntrokovi1ce: bGa bo rodilA є3si2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Požry ti so glasomъ hvalenіz, gDi, cRkovь vopіetъ ti2, t bэs0vskіz kr0ve njči1щšisz, radi mi1losti t rebrъ tvoi1hъ i3stekšeю kr0vію.

Blgodatьmi i3 znamєnіi hrt0sъ vэnčA svzщennuю tvoю2 glavY, za neg0že postradati i3zv0lila є3si2, strastoterpice, radosti bžctvennыz tezoimeni1taz.

ЇHnu i3zъ glubinы2 i3zbavivый, i3 tebE vъ morskyю puči1nu vverženuю spasaetъ ži1vu, bGomydraz: i3 glubin0ю kroveй tvoi1hъ vragA pogruzi1lъ є4stь.

Nryžіemъ terpёnіz vragi2 ўmertvi1la є3si2, i3 terpsщi zubHvъ vsekonečnoe i3sterzanіe, slavnaz, lьvHvъ bezpl0tnыhъ čє1lюsti slomi1la є3si2.

BGor0dičenъ: Krёpostь tS njbrёtši, dv7o, i3 ўtverždenіe harіtjna strastoterpica, m{ki krёpkw terpi1tъ, i3 raduющisz vo slёdъ tebE vsёhъ vLcэ priv0ditsz.

Kondakъ, glasъ v7.

Pod0benъ: Vhšnihъ i3щS:

Krёpkimъ razumomъ, harіtjno, dyšu ўtverždši vёroю, bori1telz vragA ćvэ posrami1la є3si2, ў hrtA predstA vseblažennaz, červleni1cu t kroveй tvoi1hъ nossщi, i3 pri1snw so ѓgGlы raduešisz, moli2 za nы2 strastoterpice.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Vъ peщi2 ґvraamstіi džtrocы persjdstэй, lюb0vію blagočestіz pače, neželi plamenemъ njpalsemi, vzыvahu: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Ю$nыz tri2 džtroki t peщi i3zbavivый, spasaetъ t kolesE tS, m§nice, ngnevi1dnagw, blagodarstvennw vospэvaющuю: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

Sъ dёvami svэщen0sica na nbcnaz vosh0diši, džgnєnnыz svэщы2 krёpkw, vnegdA pёti, terpёla є3si2 blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS, gDi.

NJbličenъ terpёnіemъ tvoi1mъ prebezzak0nnый, rycэ svzzyetъ i3 n0zэ, i3 vo glubinы6 vmetaetъ tS poю1щuю: blgoslovenъ є3si2 vъ hramэ slavы tvoeS gDi.

Sl0vomъ tvoi1mъ bžctvennыmъ bezslovesіe vragHvъ njbliči1la є3si2: strasteй strastьmi2, myčenice, životv0rnыhъ i3sp0lnila є3si2 lišenіe, blgoslovenъ є3si2, zovyщi, b9e m0й gDi.

BGor0dičenъ: Dv7u є3di1nu ćkw čctu tS i3 netlёnnu sl0vo čctoe vozlюbi2, i3 i3zъ tebє2 vozsozdA voploщaemый, ntrokovi1ce, vsego2 čelovёka, harіtjnu proslavivъ čudesы2.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Rycэ rasprosterъ danіi1lъ, lьvHvъ zі‰nіz vъ r0vэ zatčE, džgnennuю že si1lu ўgasi1ša, dobrodёtelію prepossavšesz, blagočestіz rači1teli džtrocы, vzыvaющe: blgoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

KrasnA dobr0tami tvoi1hъ ćzvъ bыlA є3si2, i3 pričtalasz є3si2, dёvo netlёnna prebhvši, krasnomu sl0vu, vsečestnaz, t dv7ы nasъ radi voploщennomu hrtY. E#myže vopіemъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Vsёmi bori1ma prilHgi myčaщihъ tS, d0blestvennw preterpёla є3si2, kolesE palsщa lю1tostь, rožnHvъ razžžє1nіz, vъ glubinY vverženіe, i3 zubHvъ, čestnaz, i3 nogteй i3skorenє1nіz, hrtA veličaющi vo vёki.

N0zэ tvoi2 dobr0tami bolёzneй, slavnaz, ўkrasi1stэsz, tёmъ na v0dы stupaющi ne njmokri1stэsz, sъ tob0ю prebыvaющыmъ, dёvo myčenice, sl†vnыmъ b9іimъ ѓgGlwmъ, sъ ni1miže vopіsla є3si2: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Čydo ўdivlsющee vsskъ ќmъ po skončanіi, kakw rodi1telю i3zdadE m0щi tvo‰ glubinA prіemšaz, ±že pogrebE ntečeski, sokr0viщstvuetъ blgodatь nj tebE, harіtjno, crtvo prіi1mъ nbcnoe.

BGor0dičenъ: Kvi1lasz є3si2 prevhššaz nb7sъ, bGa nbcnago por0ždši, njnebesi1všago zemnor0dnыhъ, prečctaz, vsE smэšenіe, i3 harіtjnы čestnyю pamztь prosvэti1vša, є3myže poi1mъ: blagoslovi1te, vs‰ dэlA gDnz, gDa.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Kamenь nerukosёčnый t nesэk0mыz gorы2 tebє2, dv7o, kraeug0lьnый tsэčesz, hrt0sъ, sovokupi1vый razsto‰щazsz є3stєstvA. Tёmъ veselsщesz, tS, bcde, veličaemъ.

Da vэncє1vъ slavы, ćkw netlёnnaz dёvo m§nice, poluči1ši, vsskihъ mučenій vi1dъ preterpёla є3si2, veselsщisz dyhomъ, i3 razuma tverdostію.

Ćkw ўdobrenaz i3 krasnaz i3 bGoug0dnaz dv7a, ćkw nepobэdi1maz m§nica, i3 vLčnz nevёsta nepor0čnaz, zlatovi1dnыmi krilы2 kъ nebє1snыmъ vozletёla є3si2.

Tы2, svэtovi1dnaz strastoterpice, vozsіsla є3si2 lučami, mrakъ lukavstvіz demwnwvъ i3 strasteй tg0niši, bGodannыmi ti2 vsegdA čudodёйstvы, dostočydnaz.

Radostnый tv0й denь veselsщisz lю1di sovokuplsetъ, tvo‰ d0blєsti vospёti, i3 p0dvigi i3 borє1nіz, i3 myžestvennoe stradanіe, velikomyčenice radostotezoimeni1taz.

BGor0dičenъ: Svёtъ namъ vozsіS i3zъ ўtr0bы neiskusobračnыz tvoeS, dv7o: є3gHže sіsnьmi njzari1všisz bžctvennw, svёtъ bhstь radosti tezoimeni1taz, bGorodi1telьnice neiskusobračnaz.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.