Канони на црквенословенском

Канон за болесног

Пёснь №

Їрм0съ: Пресэкaемое м0ре жезл0мъ дрeвле, ї}ль пр0йде ћкw по пустhни, и3 крестоoбрaзнw ћвэ пред8уготовлsетъ стєзи2. сегw2 рaди пои1мъ во хвалeніи чyдному бGу нaшему: ћкw прослaвисz.

Стjхъ: Ми1лостиве гDи, ўслhши моли1тву р†бъ твои1хъ молsщихсz тебЁ.

Въ дeнь печaли, нашeдшіz на ны2, къ тебЁ, сп7се, припaдающе, твоеS ми1лости пр0симъ: њблегчи2 болBзни рабA твоегw2 (и3ли2 рабы2 твоеS), рцы2 и3 нaмъ ћкw и3 с0тнику: сE здрaвъ є4сть џтрокъ тв0й.

Мwльбы2 и3 молє1ніz приносsще, съ воздыхaніемъ и3 вёрою къ тебЁ вопіeмъ: сн7е б9ій, поми1луй нaсъ, и3 воздви1гни t nдрA лежaщаго (и3ли2 лежaщую) ћкоже разслaбленнаго сл0вомъ, рекjй: возми2 џдръ тв0й, и3 tпущaютъсz ти грэси2 твои2.

Слaва: Твоегw2, хrтE, џбраза под0бію клaнzющесz, сего2 вёрою лобзaемъ, и3 болsщему (и3ли2 болsщей) здрaвіz пр0симъ, подражaюще кровоточи1вэй, ћже воскри1лію ри1зъ твои1хъ прикоснyвшисz, и3сцэлeніе недyга пріsла є4сть.

И# нhнэ: Пречcтаz гпcжE бцdе, всBмъ и3звёстнаz пом0щнице, не прeзри нaсъ, къ тебЁ припaдающихъ, но моли2 ћкw бlгaz сн7а своего2 и3 бGа нaшегw подaти здрaвіе болsщему (и3ли2 болsщей), да тS съ нaми прославлsетъ.

Пёснь G

Їрм0съ: И$же t не сyщихъ вс‰ приведhй, сл0вомъ созидaємаz, совершaємаz д¦омъ, вседержи1телю вhшній, въ любви2 твоeй ўтверди2 менE.

T тsжкихъ болёзней въ зeмлю привeрженный (и3ли2 привeрженнаz) къ тебЁ, хrтE, съ нaми вопіeтъ: подaждь здрaвіе тэлеси2, ћкоже є3зекjи плaкавшусz къ тебЁ.

При1зри на нaше смирeніе, и3 не помzни2 беззак0ній нaшихъ, но вёры рaди болsщаго (и3ли2 болsщую) ћкоже прокажeннаго сл0вомъ и3сцэли2, да твоE хrтE слaвитъ и4мz.

Слaва: Цeркви ю4же њс™и1лъ є3си2, не дaждь поношeніz: воздви1гни неви1димw на nдрЁ болёзни лежaщаго, и4же (и3ли2 лежaщую, ћже) м0литсz тебЁ, да не рекyтъ невёрніи, гдЁ є4сть бGъ и4хъ.

И# нhнэ: Къ тебЁ бцdе, рyцэ воздёюще, вопіeмъ, ўслhши рабHвъ твои1хъ моли1тву, и3 спаси2 въ недyзэ лежaщаго (и3ли2 лежaщую), да t болёзни востaвъ воздaстъ њбёты, ћже въ печaли глаг0лаша ўстA є3гw2 (и3ли2 є3S).

Сэдaленъ, глaсъ }

Ћкоже дрeвле воздви1глъ є3си2 петр0ву тeщу, и3 спaслъ є3си2 разслaбленнаго носи1ма на nдрЁ, тaкw и3 нhнэ посэти2 болsщаго рабA твоего2 (и3ли2 болsщую рабY твою2), ми1лостиве: тh бо є3ди1нъ є3си2 понесhй недyги р0да нaшегw, и3 тебE є3ди1наго вёмы терпели1ваго и3 милосeрдаго, и3 ми1лостиваго врачA дyшъ и3 тэлeсъ хrтA бGа нaшего, наводsщаго недyги, и3 пaки возставлsющаго, и3 подавaющаго прощeніе кaющымсz њ согрэшeніихъ, є3ди1не милосeрде и3 всеми1лостиве.

Слaва, глaсъ з7: Ѓзъ грёшный плaчусz на nдрЁ моeмъ лежA, прощeніе подaждь, хrтE б9е, грэхHмъ мои6мъ, ±же t ю4ности моеS сотвори1хъ, и3 t болёзни мS воздви1гни, да слaвлю тS є3ди1наго всеми1лостиваго дyшъ и3 тэлeсъ врачA.

И# нhнэ: Ўмилосeрдисz, вLчце, и3 воздви1гни мS t nдрA болёзненнагw, крёпость бо моS во мнЁ и3знем0же, и3 вeсь нечazніемъ њдержи1мь є4смь: м™и б9іz пречcтаz, и3сцэли1 мz недyгующаго лю1тэ, тh бо є3си2 пом0щница хrтіaнwмъ.

Пёснь д7

Їрм0съ: Положи1лъ є3си2 къ нaмъ твeрдую люб0вь гDи, є3динор0днаго бо твоего2 сн7а за ны2 на смeрть дaлъ є3си2. тёмже ти2 зовeмъ бlгодарsще: слaва си1лэ твоeй гDи.

ТебE, тв0рче, м0лимсz, вс‰ грэхи2 рабA твоегw2 (и3ли2 рабы2 твоеS) прости2, не х0щеши бо смeрти грёшнагw: и3 њживи2 и3 ўздрaви є3го2 болёзнующагw (и3ли2 ю5 болёзнующую), да востaвъ послyжитъ ти2, и3сповёдаz съ нaми твою2 бlгодaть.

ЎжE tчazннаго (и3ли2 tчazнную) лю1тымъ недyгомъ и3 къ смeрти прибли1жившагосz (и3ли2 прибли1жившуюсz) возврати2, хrтE, въ жив0тъ, и3 дaждь плaчущымъ ўтэшeніе, да вси2 прославлsютъ тво‰ с™†z чудесA.

Слaва: Слeзы манасс‡ины, ніневjтzнъ покаsніе, и3 дв7дово и3сповёданіе пріи1мъ, вск0рэ си1хъ спaслъ є3си2: и3 нaшz моли6твы нhнэ пріими2, благосeрде гDи, и3 подaждь здрaвіе болsщему (и3ли2 болsщей), њ нeмже (и3ли2 њ нeйже) тS м0лимъ.

И# нhнэ: Подaждь нaмъ твою2 ми1лость, госпожE, всегдA на тS надёющымсz: и3 и3спроси2 здрaвіе болsщему (и3ли2 болsщей), врачeбнэи твои2 рyцэ, съ п®тeчею, бцdе, ко хrтY бGу простирaющи.

Пёснь є7

Їрм0съ: На земли2 неви1димый kви1лсz є3си2, и3 человёкwмъ в0лею сожи1лъ є3си2 непостижи1мый, и3 къ тебЁ ќтренююще, воспэвaемъ тS, чlвэколю1бче.

Дщeрь їаjрову ўжE ўмeршую ћкw бGъ њживи1лъ є3си2: и3 нhнэ возведи2, хrтE б9е, t врaтъ смeртныхъ болsщаго (и3ли2 болsщую), тh бо є3си2 всBмъ пyть животA.

Сhна вдови1ча њживи1въ, сп7се, тоS слeзы преложи1лъ є3си2 на рaдость: и3 нhнэ спаси2 недyгомъ тлёющаго рабA твоего2 (и3ли2 тлёющую рабY твою2), да и3 нaша ск0рбь и3 болёзнь на рaдость прeйдетъ.

Слaва: Џгненнаz болёзнь и3ногдA, хrтE, тeщи петр0вы прикосновeніемъ твоеS руки2 и3сцэлЁ: и3 нhнэ тazжде всеси1льнаz твоS десни1ца да возстaвитъ болsщаго рабA твоего2 (и3ли2 болsщую рабY твою2), да востaвъ, ћкоже и3 сіS, послyжитъ тебЁ.

И# нhнэ: Въ ск0рби сyще грёшніи, и3 не и3мyще къ бGу дерзновeніz, къ тебЁ, пречcтаz бGом™и, вопіeмъ: моли2 сн7а твоего2 подaти болsщему (и3ли2 болsщей) здрaвіе душeвное же и3 тэлeсное.

Пёснь ѕ7

Їрм0съ: Бeздна послёднzz грэхHвъ њбhде мS, и3 и3счезaетъ дyхъ м0й: но прострhй, вLко, выс0кую твою2 мhшцу, ћкw петрa мz, ўпрaвителю, сп7си2.

Бeздну ми1лости и3мёzй, хrтE б9е, внуши2 молeніе рабHвъ твои1хъ, и3 ћкоже петр0мъ тавjфу воскреси1лъ є3си2, си1це и3 нhнэ въ болёзни лежaщаго (и3ли2 лежaщую) воздви1гни, послyшавъ церкHвныz моли1твенники.

ВрачY дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, понесhй недyги всегw2 мjра, хrтE, є3нeа петр0мъ и3сцэли1вый и3 є3vтЂха пavломъ воскреси1вый, и3 нhнэ болsщаго (и3ли2 болsщую) и3сцэли2, с™hхъ ґпcлъ моли1твами.

Слaва: Преложи2, хrтE, на рaдость рыдaніе, њ недyжномъ (и3ли2 недyжней) нhнэ скорбsщихъ: да твою2 получи1вше ми1лость, вни1демъ въ д0мъ тв0й со њбэтовaнными дaры, слaвzще тS со nц7eмъ и3 д¦омъ во є3ди1нэмъ существЁ нераздёльнаго бGа.

И# нhнэ: Пріиди1те, q дрyзи, припадeмъ къ б9іей м™ри, тa бо и4мать влaсть нед{жныz и3сцэлsти съ безмeздникома вкyпэ, дух0внымъ помазyюще моли1твъ свои1хъ бGопріsтныхъ є3лeемъ.

Кондaкъ, глaсъ в7

На nдрЁ болёзни лежaщаго (и3ли2 лежaщую), и3 смeртною рaною ўsзвленнаго (и3ли2 ўsзвленную), ћкоже дрeвле воздви1глъ є3си2, сп7се, петр0ву тeщу и3 ћкоже разслaбленнаго на nдрЁ носи1маго, и3 нhнэ, милосeрде, посэти2 и3 и3сцэли2: тh бо є3ди1нъ є3си2 болBзни и3 недyги р0да нaшегw понесhй, и3 всS могjй, ћкw многоми1лостивъ.

Јкосъ

И$же руки2 своеS г0рстію содержaй концы2, ї}се б9е, и3же џц7Y собезначaльный и3 д¦у с™0му совладhчествуz ћкw пл0тію, kви1лсz є3си2 недyги и3сцелsz и3 стр†сти њчи1стилъ є3си2, слэпы6z просвэти1лъ є3си2 и3 разслaбленнаго сл0вомъ бжcтвеннымъ совозстaвилъ є3си2, сего2 прaвw ходsща сотвори1въ, и3 џдръ повелёлъ є3си2 на рaмо взsти. Тёмже вси2 съ ни1мъ воспэвaемъ и3 поeмъ: щeдре хrтE, дaждь ми и3сцелeніе.

Пёснь з7

Їрм0съ: Прeжде w4бразу злат0му, персjдскому чти1лищу, џтроцы не поклони1шасz, тріE пою1ще посредЁ пeщи: nтцє1въ б9е бlгословeнъ є3си2.

КрестA твоегw2, гDи, животв0рнагw, и4мже смeрть поги1бе, и3 мeртвіи њживотворeни бhша, б9eственнымъ знaменіемъ, нhнэ болsщаго (и3ли2 болsщую) воздви1гни, ћкоже при є3лeнэ ўмeршую дэви1цу.

Д0лгую, гDи, и3 лю1тую болёзнь јwвлю на гн0ищи въ чeрвіzхъ сэдsщагw, и3 благодaрнэ молsщагосz сл0вомъ и3сцэли1лъ є3си2: и3 нhнэ болёзнующаго (и3ли2 болёзнующую) и3 нaми молsщагосz (и3ли2 молsщуюсz) тебЁ, ћкw бlгъ, и3сцэли2 неви1димw моли1твами с™hхъ твои1хъ.

Слaва: Вси2 вёмы, ћкw всsкw ўмрeти нaмъ є4сть, тебЁ бGу тaкw и3зв0лившу: но на мaлое врeмz, ми1лостиве, здрaвіе пр0симъ болsщему (и3ли2 болsщей), премэни2 t смeрти того2 (и3ли2 тY) на жив0тъ, подaждь скорбsщымъ ўтэшeніе.

И# нhнэ: Пос0бствуй и3 помози2 нaшей нищетЁ, бцdе, ты2 вёси врeмz и3 чaсъ, когдA ўмоли1ти сн7а твоегw2 и3 бGа нaшего подaти здрaвіе болsщему (и3ли2 болsщей) и3 прощeніе всёхъ согрэшeній.

Пёснь }

Їрм0съ: Служи1ти жив0му бGу въ вавmлHнэ џтроки претерпёвше, њ мусікjйскихъ nргaнэхъ не ради1ша, и3 посредЁ плaмене стоsще, благолёпную пёснь воспэвaху, глаг0люще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Наказyz наказaлъ є3си2, вLко, болёзнію рабA твоего2 (и3ли2 рабY твою2), и3 ск0рw и3сцэли2, ми1лостиве хrтE б9е: и3 є3щE смeрти не предaждь сyднэ, да тебЁ покаsніемъ воздaстъ: сaмъ бо рeклъ є3си2: не хощY смeрти грёшнагw.

ГDи ми1лостиве, тво‰ пресл†внаz чудесA и3 до нaсъ нhнэ да дости1гнутъ: бёсы прожени2, недyги и3 рaны и3сцэли2, болёзни ўврачyй, потв0ры и3 чародэsніz: и3 всsкіz рaны и3збaви ны2.

Слaва: Запрети1вый, хrтE, морски6мъ вётрwмъ, и3 стрaхъ ўченикHвъ на рaдость преложи1вый, запрети2 и3 нhнэ т‰жкимъ болёзнемъ, труждaющымъ твоего2 рабA (и3ли2 твою2 рабY): да вси2 возвесели1мсz, хвaлzще тS во вёки.

И# нhнэ: И#збaви, бцdе, t њбышeдшихъ нaсъ печaлей, бёдъ же и3 скорбeй, и3 всёхъ разли1чныхъ недyгwвъ, њтрaвы и3 чародэsній, и3 ўр0кwвъ разли1чныхъ челwвёкъ, и3 напрaсныz смeрти, м0лимсz.

Пёснь f7

Їрм0съ: На сінaйстэй горЁ ви1дэ тS купинY мwmсeй, неwпaльнw џгнь б9ествA зачeншую во чрeвэ. даніи1лъ же тS ви1дэ, г0ру несэк0мую, жeзлъ прозsбшій, и3сaіа взывaше, t к0рене давjдова.

И#ст0чниче жи1зни, подaтелю ми1лости, хrтE, не tврати2 лицA твоегw2 t нaсъ, но њблегчи2 болBзни, ўтруждeнному (и3ли2 ўтруждeнней)болёзнію, и3 воздви1гни є3го2 (и3ли2 ю5), ћкоже fаддeомъ ѓvгарz: да при1снw тебE слaвитъ со nц7eмъ и3 д¦омъ с™hмъ є3ди1наго бGа.

Е#ђльскому вёрующе глаг0лу, твоE и4щемъ њбэщaніе, хrтE, проси1те бо, рeклъ є3си2, и3 дaстсz вaмъ: тёмъ нhнэ просsще м0лимъ тS: возстaви t nдрA здрaва (и3ли2 здрaву) лю1тымъ повeрженнаго (и3ли2 повeрженную) недyгомъ: да тS съ нaми вкyпэ величaетъ.

Слaва: Ўмyченый (и3ли2 ўмyченаz) недyгомъ, и3 внyтрь неви1димыми рaнами тебЁ, хrтE, нaми вопіeтъ, не рaди нaсъ, гDи, вси1 бо є3смы2 п0лны грэхHвъ, но м™рними и3 предтeчи твоегw2 моли1твами, подaждь и3сцэлeніе болsщему (и3ли2 болsщей).

И# нhнэ: Б9іz м™и пречcтаz, со всёми с™hми призывaемъ тS, со ѓгGлы и3 ґрхaгGлы, съ прор0ки и3 патріaрхи, со ґпcлы и3 с™и1тели, съ препод0бными и3 прaведными, моли1сz хrтY бGу нaшему подaти здрaвіе болsщему: (и3ли2 болsщей)да тS вси2 величaемъ.

Моли1тва

Б9е си1льный и3 ми1лостивый, вс‰ стр0zй на спасeніе р0да нaшегw, при1зри, смирeннw м0лимъ тS, на смирeнную мольбY нaшу, и3 ми1лостивнw посэти2 рабA твоего2 (и3ли2 рабY твою2), и4м>къ, нарицaющаго (и3ли2 нарицaющую) и4мz хrтA твоегw2, и3 tпусти2 и3 прости2 є3мY (и3ли2 є4й) вс‰ согрэшє1ніz вHльнаz и3 невHльнаz, и4миже твою2 благодaть прогнёва, и3 твою2 ћрость раздражи2: всsкъ же недyгъ є3гw2 (и3ли2 є3S) тэлeсный и3сцэли2, и3 всsкое нашeствіе непріsзненное далeче t негw2 (и3ли2 t неS) сотвори2: воздви1гни є3го2 (и3ли2 ю5) t nдрA болёзненнагw, и3 дaруй є3го2 здрaва (и3ли2 ю5 здрaву) душeю и3 тёломъ цeркви твоeй с™ёй, д0брыми дёлы, и3 словесы2 благи1ми слaвzща (и3ли2 слaвzщу) со всёми вёрными твои1ми и4мz хrтA твоегw2: съ ни1мже благословeнъ є3си2 съ прес™hмъ, и3 благи1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.