NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Jutrenje Velikog Petka sa čitanjem 12 odlomaka iz Evanđelja

Jutrenje Velikog Petka sa čitanjem 12 odlomaka iz Evanđelja

Sveštenik: Blagosloven Bog naš svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

Čtec: Amin.

Sveštenik: Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi.

Care nebesni, Utešitelju, Duše Istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, Riznice dobara i Davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.

Čtec: Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas. (Triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (Triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek u vekove vekova.

Čtec: Amin.

Gospode, pomiluj. (Dvanaest puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu.

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu.

Hodite, poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, Caru i Bogu našem.

I tri poklona.

 

Psalam 19.

Uslišiće te Gospod u dan žalosti, zaštitiće te Ime Boga Jakovljevog. Poslaće ti pomoć sa svetinje, i sa Siona zaštitiće te. Opomenuće se svake žrtve tvoje, i svespaljenica tvoja biće obilna. Daće ti Gospod po srcu tvome, i sve namere tvoje ispuniće. Obradovaćemo se spasenju tvome, i Imenom Gospoda Boga našega veličaćemo se. Ispuniće Gospod sve molbe tvoje. Sada poznah da Gospod spase Pomazanika Svoga, uslišiće ga sa neba svetoga Svoga; moćno je spasenje desnice Njegove. Jedni (se hvale) kolima, i drugi konjima, a mi ćemo se veličati Imenom Gospoda Boga našega. Oni se sapletoše i padoše, a mi ustasmo i ispravismo se. Gospode, spasi cara, i usliši nas, u dan u koji Te prizovemo.

 

Psalam 20.

Gospode, silom Tvojom uzveseliće se car, i spasenju Tvome obradovaće se veoma. Želju srca njegovog Ti si mu dao, i molitve usana njegovih nisi ga lišio. Jer si ga predusreo blagoslovom dobrotnim, stavio si na glavu njegovu venac od dragog kamenja. Života je tražio od Tebe, i dao si mu dužinu dana u vek veka. Velika je slava njegova u spasenju Tvome, slavu i veličanstvo stavićeš na njega. Jer ćeš mu dati blagoslov u vek veka, razveselićeš ga radošću lica Tvoga. Jer se car uzda u Gospoda, i milošću Višnjega neće se pokolebati. Neka se okrene ruka Tvoja na sve neprijatelje Tvoje, desnica Tvoja da nađe sve koji Te mrze. Jer ćeš ih učiniti kao peć zažarenu, u vreme (gnjeva) lica Tvoga. Gospod će ih gnjevom Svojim smutiti, i oganj će ih progutati. Rod njihov sa zemlje pogubićeš i seme njihovo između sinova čovečijih, jer podigoše zlo na Tebe, smisliše zamisao koju ne mogu izvršiti. Jer ćeš ih naterati u bekstvo, s ostalima Tvojima pogodićeš lice njihovo. Uzdigni se, Gospode, snagom Tvojom, pevaćemo i psalmopojati sile Tvoje.

 

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Čtec: Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas. (Triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (Triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek u vekove vekova.

Čtec: Amin.

 

I ove tropare:

Spasi, Gospode, narod Tvoj, i blagoslovi nasleđe Tvoje; pobedu daruj pravovernima nad (svima) neprijateljima, i Krstom Tvojim čuvaj narod Tvoj pravoslavni.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Uznevši se na Krst dobrovoljno, istoimenom Tvome novom narodu daruj milosti Tvoje, Hriste Bože; uzveseli silom Tvojom pravoslavni i hristoljubivi rod naš, pobedu dajući nad neprijateljima, jer za pomoć ima Tvoje oružje mira, (Krst), kao nepobedivu pobedu.

Sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Zaštito silna i nepostidna, ne prezri, Blaga, moljenja naša, Svehvalna Bogorodice; utvrdi pravoslavne hrišćane, spasi one koje si pozvala da caruju, i daruj im pobedu sa neba, jer si rodila Boga, Jedina Blagoslovena.

Sveštenik: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti Tvojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Sveštenik: Još se molimo za Preosveštenog Episkopa našega (IME).

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Sveštenik: Još se molimo za svu braću i za sve pravoslavne hrišćane.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin. Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče (sveti vladiko).

Sveštenik: Slava Svetoj i Jedinosuštnoj i Životvornoj i Nerazdeljivoj Trojici, svagda, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

I počinjemo Šestopsalmije, slušajući sa svakim ćutanjem i umiljenjem. Čredni pak brat, ili Predstojatelj, sa pobožnošću i strahom Božjim tvori:

Slava na visini Bogu, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. (Triput)

Gospode, usne moje otvori, i usta će moja objaviti slavu Tvoju. (Dvaput)

 

Psalam 3.

Gospode, što se umnožiše oni koji me ugnjetavaju? Mnogi ustaju na mene, mnogi govore duši mojoj: Nema mu spasenja u Bogu njegovom. A Ti si, Gospode, zaštitnik moj, slava moja, i podižeš glavu moju. Glasom mojim ka Gospodu vikah, i usliša me sa svete gore Svoje. Ja usnuh i spavah, ustadoh, jer će me Gospod zaštititi. Neću se uplašiti od mnoštva naroda, koji me okolo napadaju. Ustani, Gospode, spasi me, Bože moj, jer si Ti porazio sve koji mi uzalud neprijateljuju, zube grešnika skršio si. Gospodnje je spasenje, i na narodu Tvome blagoslov je Tvoj.

(I opet)

Ja usnuh i spavah, ustadoh, jer će me Gospod zaštititi.

 

Psalam 37.

Gospode, nemoj me jarošću Tvojom karati, niti me gnjevom Tvojim kazniti. Jer strele Tvoje zabodoše se u mene, i spustio si na me ruku Tvoju. Nema isceljenja telu mome od lica gnjeva Tvoga, nema mira u kostima mojim od lica grehova mojih. Jer bezakonja moja prevaziđoše glavu moju, kao breme teško opteretiše me. Usmrdiše se i zagnojiše rane moje, od lica bezumlja moga. Postradah i skruših se do kraja, sav dan postiđen hodih. Jer se slabine moje ispuniše porugama, i nema isceljenja telu mome; zlostavljan bih i unižen veoma, rikah od uzdisanja srca moga. Gospode, pred Tobom je sva želja moja, i uzdisanje moje od Tebe se ne skri. Srce moje smuti se, ostavi me snaga moja, i svetlost očiju mojih i ona nije sa mnom. Prijatelji moji i bližnji moji spram mene dođoše i staše, i najbliži moji na odstojanju stadoše. Tražitelji duše moje užurbaše se, i koji mi iskahu zla govoriše pogubne stvari, i po ceo dan smišljahu lukavstva. A ja kao gluv ne slušah, i kao nem ne otvarah usta svoja; i bejah kao čovek koji ne čuje, i koji u ustima svojim nema opravdanja. Jer u Tebe se, Gospode, pouzdah; Ti ćeš me uslišiti, Gospode Bože moj. Jer rekoh: Da mi se ne poraduju neprijatelji moji; i u spoticanju nogu mojih biše nada mnom velerečivi. A ja sam na udarce spreman, i bol je moj stalno preda mnom. Jer bezakonje moje ja ću objaviti, i brinuću se za grehe svoje. A neprijatelji moji uživaju, i osiliše se nada mnom, i umnožiše se koji me mrze nepravedno; koji mi uzvraćaju zlo za dobro oklevetaše me, jer idoh za dobrotom. Ne ostavi me, Gospode; Bože moj, ne udalji se od mene. Pohitaj mi u pomoć, Gospode spasenja moga.

(I opet)

Ne ostavi me, Gospode; Bože moj, ne udalji se od mene. Pohitaj mi u pomoć, Gospode spasenja moga.

 

Psalam 62.

Bože, Bože moj, k Tebi jutrenjujem. ožedne Tebe duša moja, koliko puta Tebi (čezne) telo moje, u zemlji pustoj i neprohodnoj i bezvodnoj. Tako se u Svetom (hramu) javih Tebi, da vidim silu Tvoju i slavu Tvoju. Jer je bolja milost Tvoja od života (mnogih); usta moja pohvaljivaće Te. Tako ću Te blagosiljati u životu mome, u Ime Tvoje podizaću ruke svoje. Kao od sala i masti da se nasiti duša moja, i usnama radosti hvaliće (Te) usta moja. Kada bih Te spominjao na postelji mojoj, u jutrima bih razmišljao o Tebi. Jer si postao pomoćnik moj, i pod krovom krila Tvojih obradovaću se. Prilepi se duša moja uz Tebe, a mene prihvati desnica Tvoja. Oni uzalud tražiše dušu moju; sići će u dubine zemlje, predani će biti mačevima, postaće udeo lisicama. A car će se radovati u Bogu, hvaliće se svako ko se Njime zaklinje; jer se zatvoriše usta onih koji govore nepravdu.

(I opet)

U jutrima bih razmišljao o Tebi. Jer si postao pomoćnik moj, i pod krovom krila Tvojih obradovaću se. Prilepi se duša moja uz Tebe, a mene prihvati Desnica Tvoja.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja. Slava Tebi, Bože. (Triput, prekrstimo se, bez poklona)

Gospode, pomiluj. (Triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Sveštenik, pak, govori Molitve jutarnje tajno, stojeći gologlav pred Svetim dverima.

 

Psalam 87.

Gospode, Bože spasenja moga, danju i noću vikah pred Tobom. Neka izađe preda Te molitva moja, prikloni uho Tvoje moljenju mome. Jer se duša moja ispuni zala, i život se moj spusti do ada. Pribrojan bih onima koji silaze u grob, postadoh kao čovek bespomoćan, među mrtvima slobodan. Kao smrtno ranjeni što leže u grobu, kojih se više ne sećaš, i koji od ruke Tvoje biše odbačeni. Postaviše me u jamu najdublju, u mesta mračna, i u senku smrti. Na meni se utvrdi jarost Tvoja, i sve valove Tvoje naveo si na me. Udaljio si poznanike moje od mene, postaviše me za gađenje sebi; predan bih, i ne izlažah. Oči moje iznemogoše od siromaštva; vikah k Tebi, Gospode, sav dan, pružah k Tebi ruke svoje: Eda li ćeš mrtvima činiti čudesa? ili će (ih) lekari vaskrsnuti, pa će se ispovedati Tebi? Eda li će neko u grobu kazivati milost Tvoju, i istinu Tvoju u propasti? Eda li će u tami biti poznata čudesa Tvoja, i pravda Tvoja u zemlji zaboravljenoj? I ja k Tebi, Gospode, zavapih, i jutrom molitva moja pretiče Te. Zašto, Gospode, odbacuješ dušu moju, odvraćaš lice Tvoje od mene? Siromah sam ja i u trudovima od mladosti svoje. I uzdignut budući, ponizih se i iznemogoh. Na mene dođoše ljutnje Tvoje, ustrašenja Tvoja potresoše me, opkoliše me kao voda sav dan, okružiše me skupa. Udaljio si od mene prijatelja i bližnjega, i poznanike moje od nesreće (moje).

(I opet)

Gospode Bože spasenja moga, danju i noću vičem pred Tobom. Neka izađe preda Te molitva moja; prikloni uho Tvoje moljenju mome.

 

Psalam 102.

Blagoslovi, dušo moja, Gospoda, i sve što je u meni Ime sveto Njegovo. Blagoslovi dušo moja Gospoda, i ne zaboravljaj sva uzdarja Njegova. Koji očišćuje sva bezakonja tvoja, i isceljuje sve bolesti tvoje. Koji izbavlja od truleži život tvoj, Koji te venčava milošću i dobrotama. Koji ispunjuje dobrima želje tvoje, obnoviće se kao u orla mladost tvoja. Čini milostinju Gospod, i sud svima onepravdovanima. Kazao je puteve Svoje Mojsiju, sinovima Izrailjevim volju Svoju. Milosrdan je i milostiv Gospod, dugotrpeljiv i mnogo milostiv. Neće se do kraja gnjeviti, niti će do veka srditi se. Nije nam po bezakonjima našim učinio, niti je po gresima našim uzvratio. Jer po visini neba od zemlje, utvrdio je Gospod milost Svoju na onima koji Ga se boje. Koliko je daleko istok od zapada, udaljio je od nas bezakonja naša. Kao što miluje otac sinove, pomilova Gospod one koji Ga se boje. Jer On pozna sazdanje naše, seti se da prah jesmo. Čovek je kao trava, dani njegovi, kao cvet poljski, tako precveta. Jer iziđe duh iz njega, i nema ga, i ne poznaje više mesto svoje. A milost je Gospodnja od veka do veka na onima koji Ga se boje, i pravda je Njegova na sinovima sinova onih koji čuvaju zavet Njegov, i pamte zapovesti Njegovih da ih izvršuju. Gospod je na nebu pripremio presto Svoj, i Carstvo Njegovo vlada nad svima. Blagoslovite Gospoda svi Anđeli Njegovi, moćni snagom tvoreći reč Njegovu, da čujete glas reči Njegovih. Blagoslovite Gospoda sve Sile Njegove, služitelji Njegovi tvoreći volju Njegovu. Blagoslovite Gospoda sva dela Njegova. Na svakom mestu vladavine Njegove, blagoslovi dušo moja Gospoda.

(I opet)

Na svakom mestu vladavine Njegove, blagoslovi dušo moja Gospoda.

 

Psalam 142.

Gospode, usliši molitvu moju, čuj moljenje moje u istini Tvojoj, usliši me u pravdi Tvojoj. I ne idi na sud sa slugom Tvojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Jer neprijatelj pogna dušu moju, unizio je do zemlje život moj; posadi me u tamna mesta, kao mrtve od veka; i utrnu u meni duh moj, smete se u meni srce moje. Pominjem dane stare, razmišljam o svim delima Tvojim, u tvorevinama ruku Tvojih poučavah se. Podigoh Tebi ruke moje, duša Ti je moja kao zemlja bezvodna. Brzo me usliši, Gospode, iščeze duh moj. Ne odvrati lice Tvoje od mene, jer ću biti sličan onima koji silaze u grob. Čuvši me učini mi ujutro milost Tvoju, jer se u Tebe pouzdah. Kaži mi, Gospode, put kojim da pođem, jer Tebi uzdigoh dušu moju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, jer Tebi pribegoh. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti Bog moj. Duh Tvoj Blagi neka me vodi na zemlju pravu. Imena Tvoga radi, Gospode, oživi me, pravdom Tvojom izvedi iz nevolje dušu moju. I milošću Tvojom uništićeš neprijatelje moje, i pogubićeš sve koji dosađuju duši mojoj, jer sam ja sluga Tvoj.

(I opet)

Usliši me, Gospode, u pravdi Tvojoj, i ne idi na sud sa slugom Tvojim. (Dvaput)

Duh Tvoj Blagi neka me vodi na zemlju pravu.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja. Slava Tebi, Bože. (Triput, prekrstimo se i uz poklon svaki put)

 

Velika jektenija

Đakon (Sveštenik): U miru Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Za mir svega sveta, za nepokolebivost svetih Božjih Crkava, i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Za ovaj sveti hram, i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Za svjatjejšeg patrijarha (IME) i preosveštenog episkopa našega (IME), za časno prezviterstvo, u Hristu đakonstvo, za sav klir i verni narod, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Za blagoverni i hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane, da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Za ovaj grad (ili: za ovo selo; ili: za svetu obitelj ovu), za svaki grad, kraj i one koji sa verom borave u njima, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Za one koji plove, za putnike, bolesnike, paćenike i sužnje, i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Pojci: Tebi, Gospode.

Sveštenik: Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

8. glas

Sveštenik (poje triput): Aliluja.

Stih 1: Od noći jutrenjuje duh moj k Tebi, Bože, jer su zapovesti Tvoje svetlost na zemlji.

Pojci: Aliluja, aliluja, aliluja.

Stih 2: Pravdi se naučite, žitelji zemlje.

Pojci: Aliluja, aliluja, aliluja.

Stih 3: Zavist će obuzeti narod nevaspitan.

Pojci: Aliluja, aliluja, aliluja.

Stih 4: Dometni im zla, Gospode, dometni zla slavnima zemlje.

Pojci: Aliluja, aliluja, aliluja.

 

Trojičin, 8. glas

Prebivajući srcima na nebu izobražavamo vojske anđelske, i u strahu pritičemo Sudiji glasno pojući pobedničku pesmu: Svet, Svet, Svet si Bože naš: Silom Krsta Tvoga sačuvaj nas, Gospode.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Ne smejući u Tebe gledati, Heruvimi leteći kliču božestvenu pesmu trisvetoga glasa, a s njima i mi Ti vapijemo: Svet, Svet, Svet si Bože naš: Molitvama svih Svetih Tvojih pomiluj nas.

Sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Skrušenog pogleda zbog mnoštva sagrešenja naših, i ne usuđujući se da oči uzdignemo ka visinama nebeskim, priklanjajući naše duše i tela, sa anđelima Ti pojemo pesmu ovu: Svet, Svet, Svet si Bože naš: Pomiluj nas Bogorodicom.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Čtec: Sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Dok se ovo poje, sveće se dele svima prisutnima i one se pale tokom svakog od dvanaest čtenija iz Evanđelja.

 

8. glas

Kada se slavni Učenici za vreme večere umivanjem prosvećivahu, tada se bezbožni Juda, bolujući od srebroljublja, pomračivaše, i Tebe, pravednoga Sudiju predade nepravednim sudijama. Ljubitelju novca, pogledaj onoga koji se zbog toga obesio; beži, od nenasite duše, koja se drznula da tako postupi sa Učiteljem. Prema svima dobri Gospode, slava Tebi.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Opet: Kada se slavni Učenici…

Sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Opet: Kada se slavni Učenici…

 

Mala jektenija

Đakon (Sveštenik): Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Pojci: Tebi, Gospode.

Sveštenik: Jer je tvoja moć, i tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Evanđelje

Đakon (Sveštenik): I da se udostojimo slušanja svetog Evanđelja, Gospoda Boga molimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Premudrost! Smerno stojmo! Čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Jovana.

Pojci: Slava Tvojim Svetim Stradanjima, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

I sveštenik čita Sveto Evanđelje:

PRVO EVANĐELJE (Jovan 13:31 – 18:1)

Pojci: Slava Tvome dugotrpljenju, Gospode, slava Tebi.

 

1. Antifon, 8. glas

Pojac: Knezovi narodni sabraše se na Gospoda, i na Hrista njegova.

Pojac: Reč zakonoprestupnu postaviše na me, Gospode. Gospode, ne ostavi mene.

Pojac: Osećanja naša čista iznesimo pred Hrista, i kao prijatelji njegovi duše naše položimo njega radi, i životnim brigama ne gušimo sebe kao Juda, no u odajama našim zavapimo: Oče naš, koji si na nebesima, od nečastivoga izbavi nas.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojac: Rodila si kao Djeva ne poznavši muža, i Djeva si ostala kao Mati bezbračna, Bogorodice Marija; Hrista Boga našega moli, da se spasemo.

 

2. Antifon, 6. glas

Pojac: Otrča Juda govoreći bezakonim književnicima. Šta ćete mi dati, i ja ću vam Njega predati? A među onima koji se dogovarahu, sam Si stajao nevidljivo saglašavajući se. Srceznalče, poštedi duše naše.

Pojac: Milošću Bogu poslužimo, kao Marija na večeri, i srebroljublja ne stičimo, kao Juda, da uvek sa Hristom Bogom budemo.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojac: Onoga koga si neizrecivo rodila Djevo, neprestano kao Čovekoljupca ne prestaj moliti, da od opasnosti spase, one koji Tebi pribegavaju.

 

3. Antifon, 2. glas

Pojac: Zbog Lazarevog vaskrsenja, Gospode, deca Jevrejska klicahu Ti Osana, Čovekoljupče, a Juda bezakoni ne htede da razume.

Pojac: Na večeri tvojoj, Gospode, Ti si predskazao Tvojim učenicima: ‘jedan od vas izdaće me’, a Juda bezakoni ne htede da razume.

Pojac: Jovanu koji upita: Gospode, ko je taj koji će Te izdati? Toga si hlebom pokazao, a Juda bezakoni ne htede da razume.

Pojac: Za trideset srebrnika Gospode, i zbog celiva lažnog, tražahu Judejci da Te ubiju, a bezakoni Juda ne htede da razume.

Pojac: Na umivanju tvome, Hriste Bože, učenicima tvojim savetovao si: ovako činite, kao što vidite, a bezakoni Juda ne htede da razume.

Pojac: Bdite i molite se, da ne padnete u iskušenje, učenicima tvojim govorio si, Bože naš, a bezakoni Juda ne htede da razume.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojac: Spasi od opasnosti sluge tvoje, Bogorodice, jer svi posle Boga Tebi pribegavamo kao nerazrušivoj tvrđavi i zastupnici.

 

Mala jektenija

Đakon (Sveštenik): Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Pojci: Tebi, Gospode.

Sveštenik: Jer Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Sjedalen, 7. glas

Na večeri učenike hraneći, i razlog izdaje znajući, Judu si na njoj izobličio, neispravljivost dakle njegovu poznajući; htevši da svi razumeju, da si se dragovoljno predao, da svet otmeš od tuđinca. Dugotrpeljivi, slava Tebi.

 

Evanđelje

Đakon (Sveštenik): I da se udostojimo slušanja svetog Evanđelja, Gospoda Boga molimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Premudrost! Smerno stojmo! Čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Jovana.

Pojci: Slava Tvojim Svetim Stradanjima, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

I sveštenik čita Sveto Evanđelje:

DRUGO EVANĐELJE (Jovan 18:1-28)

Pojci: Slava Tvome dugotrpljenju, Gospode, slava Tebi.

 

4. Antifon, 5. glas

Pojac: Danas Juda ostavlja Učitelja i prihvata đavola, oslepljuje se strašću srebroljublja, i otpada od svetlosti, pomračeni. Jer kako mogaše gledati, prodavši svetilnik za trideset srebrenika? No nama zasija Postradali za svet. K Njemu zavapimo: Ti koji si postradao i sastradavaš sa ljudima, Gospode slava Tebi.

Pojac: Danas se Juda pravljaše pobožan, i postaje stran blagodati; bivši učenik, postaje izdajnik; u običnom celivu lukavstvo skriva, i vladičinoj ljubavi pretpostavlja nerazumno trideset srebrenika, postavši vođa bezakonom veću. A mi imajući spasenje Hrista, Njega proslavimo.

 

1. glas

Pojac: Bratoljublje steknimo, kao braća u Hristu, a ne neljubaznost prema bližnjim našim, da ne budemo osuđeni kao rob nemilostivi, zbog novaca, i kao Juda raskajavši se, ništa ne iskoristimo.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojac: Preslavno o Tebi, govorahu svuda, da si začela telom Tvorca svih, Bogorodice Marija, sveopevana i neiskusomužna.

 

5. Antifon, 6. glas

Pojac: Učenik za Učitelja ugovaraše cenu, i za trideset srebrnika prodade Gospoda, celivom lukavim predajući Njega, bezakonicima na smrt.

Pojac: Danas govoraše Tvorac neba i zemlje svojim učenicima: približi se čas, i stiže Juda koji me izdaje, da se niko ne odrekne mene, videći me na krstu između dva razbojnika. Jer stradam kao čovek i spasavam kao Čovekoljubac, one koji u mene veruju.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojac: Neizrecivo začevši u poslednje dane, i rodivši Sazdatelja svoga, Djevo, spasi one koji Te veličaju.

 

6. Antifon, 7. glas

Pojac: Danas bdeniše Juda, da bi predao Gospoda, prevečnoga Spasitelja sveta, koji je sa pet hlebova nahranio mnoštvo. Danas se bezakonik odriče Učitelja, učenik bivši Vladiku izdade; za srebro prodade onoga koji je manom nasitio čoveka.

Pojac: Danas na krst Judeji prikovaše Gospoda, koji je štapom rasekao more, i proveo ih kroz pustinju. Danas kopljem probodoše rebra njegova, koji je ranio Egipat kaznama njih radi, i žučem napojiše, Onoga koji im je manu za hranu pustio.

Pojac: Gospode, došavši na stradanje voljno, govorio si učenicima tvojim: ako ne mogoste jedan čas probdeti sa mnom, kako obećaste da umrete za mene? Barem Judu pogledajte, kako ne spava, no trudi se da me preda bezakonicima. Ustanite, molite se, da se ko ne odrekne mene, gledajući me na krstu. Dugotrpeljivi, slava Tebi.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojac: Raduj se Bogorodice, koja si nesmestivog u nebesa smestila u utrobu tvoju; raduj se Djevo, propovedi proroka, kroz koju nam zasija Emanuil; raduj se Mati Hrista Boga.

 

Mala jektenija

Đakon (Sveštenik): Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Pojci: Tebi, Gospode.

Sveštenik: Jer se blagoslovi ime Tvoje, i proslavi se Carstvo Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Sjedalen, 7. glas

Koji te razlog Judo, učini izdajnikom Spasa? Da li te On od društva apostolskog odluči? Da li te liši dara isceljivanja? Da li sa njima večeraše, a tebe od trpeze odgurnu? Da li ostalih noge umivši, tvoje prezre? O kolika dobra si zaboravio! I tvoje dakle neblagodarno pokaza se raspoloženje, a njegovo neizmerno propoveda se dugotrpljenje, i velika milost.

 

Evanđelje

Đakon (Sveštenik): I da se udostojimo slušanja svetog Evanđelja, Gospoda Boga molimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Premudrost! Smerno stojmo! Čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Mateja.

Pojci: Slava Tvojim Svetim Stradanjima, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

I sveštenik čita Sveto Evanđelje:

TREĆE EVANĐELJE (Matej 26:57-75)

Pojci: Slava Tvome dugotrpljenju, Gospode, slava Tebi.

 

7. Antifon, 8. glas

Pojac: Bezakonicima koji su Te uhvatili, trpeći, ovako si govorio, Gospode: Ako ste i udarili pastira, i rasuli dvanaest ovaca, učenike moje, mogao sam prizvati više od dvanaest legeona anđela; no dugotrpim da se ispuni što sam vam objavio preko proroka mojih, nepoznato i skriveno; Gospode, slava Tebi.

Pojac: Petar koji se triput odrekao, odmah je razumeo što mu je rečeno, nego prinese Tebi suze pokajanja: Bože, očisti me i spasi me.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojac: Kao vrata spasonosna, i raj ugodan, i oblak večne svetlosti, postojeću svetu Djevu, pevajmo svi, govoreći joj: Raduj se!

 

8. Antifon, 2. glas

Pojac: Recite, bezakonici, šta ste slušali od Spasa našega? Nisam li vam zakon izložio i učenja proroka? Kako, dakle, pomisliste da Pilatu predate, od Boga došavšeg Boga Logosa i izbavitelja duša naših?

Pojac: Da se razapne! vikahu oni koji neprekidno uživahu tvoje darove, i moljahu da dobiju zločinca umesto dobrotvora, ubice pravednika. A Ti si, Hriste, ćutao trpeći njihovu surovost, htevši da postradaš i da spaseš nas, kao Čovekoljubac.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojac: Zato što nemamo smelosti zbog mnoštva grehova naših, Ti, Bogorodice Djevo, moli od Tebe rođenoga; jer je mnogo moćna molitva Matere pred dobrotom Vladike. Ne previdi, prečista, molbe grešnika, jer je milostiv, i moćan da spase Onaj koji je izvoleo da postrada nas radi.

 

9. Antifon, 3. glas

Pojac: Postaviše trideset srebrenika, cenu procenjenoga, kojega proceniše neki od sinova Izrailjevih. Bdite i molite se, da ne uđete u iskušenje, jer je duh bodar, a telo slabo. Toga radi bdite.

Pojac: Dadoše mi za hranu žuč, i u žeđi mojoj napojiše me octom. A Ti, Gospode, podigni me, i ja ću im uzvratiti.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojac: Mi koji smo od neznabožaca, pevamo tebe, Bogorodice čista, jer si rodila Hrista Boga našega, Koji je tobom oslobodio ljude od prokletstva.

 

Mala jektenija

Đakon (Sveštenik): Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Pojci: Tebi, Gospode.

Sveštenik: Jer si Ti Bog naš i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Sjedalen, 8. glas

Kako Juda, nekada Tvoj učenik, planiraše izdaju protiv Tebe! Večeravši zajedno lukavo, izdajnik i nepravednik, otišavši reče sveštenicima: Šta ćete mi dati, i ja ću vam izdati Onoga, koji je zakon razorio i oskvrnio subotu? Dugotrpeljivi Gospode, slava Tebi.

 

Evanđelje

Đakon (Sveštenik): I da se udostojimo slušanja svetog Evanđelja, Gospoda Boga molimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Premudrost! Smerno stojmo! Čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Jovana.

Pojci: Slava Tvojim Svetim Stradanjima, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

I sveštenik čita Sveto Evanđelje:

ČETVRTO EVANĐELJE (Jovan 18:28 – 19:16)

Pojci: Slava Tvome dugotrpljenju, Gospode, slava Tebi.

 

10. Antifon, 6. glas

Pojac: Onaj koji se odenuo svetlošću kao haljinom, nag na sudu stajaše, i po obrazu šamar primaše, od ruku koje je sazdao. A bezakoni narod, na Krst prikova Gospoda slave. Tada se crkvena zavesa razdra, sunce pomrče, ne mogavši da gledaju Boga osramoćena, od koga drhti sve i sva. Njemu se poklonimo.

Pojac: Učenik se odreče, a razbojnik zavapi: Pomeni me, Gospode, u Carstvu tvome.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojac: Umiri svet Gospode, Koji si izvoleo da iz Djeve telo poneseš radi slugu, da saglasno slavimo Tebe Čovekoljupče.

 

11. Antifon, 6. glas

Pojac: Umesto dobara, koja si učinio Hriste, rodu Jevrejskome, na raspeće Te osudiše, pojivši Te octom i žuči. No, Gospode, daj im, po delima njihovim, jer ne razumeše tvoje snishođenje.

Pojac: Izdaja ne bi dovoljna, Hriste, sinovima Jevrejskim, nego mahahu glavama svojim, hulu i ruganje Ti prinoseći.

Pojac: No, daj im, Gospode, po delima njihovim, jer uzaludne stvari smišljahu protiv Tebe. Niti zemlja kako se potrese, niti kamenje kako se raspade, ne urazumiše Jevreje, niti crkvena zavesa, niti ustajanje mrtvih. No, daj im, Gospode, po delima njihovim, jer uzaludne stvari smišljahu protiv Tebe.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojac: Boga od Tebe rođenoga poznasmo, Bogorodice Djevo, jedina čista, jedina blagoslovena; stoga neprestano Tebe pevajući veličamo.

 

12. Antifon, 8. glas

Pojac: Ovo govori Gospod Judejcima: Narode moj, šta ti učinih, ili čime ti dosadih? Slepce tvoje prosvetlih, gubavce tvoje očistih, čoveka koji ležaše na odru podigoh. Narode moj, šta ti učinih, i čime mi uzvrati? Umesto mane – žuč, umesto vode – ocat, umesto da me volite – na krst me prikovaste. Neću više podnositi, no pozvaću moje narode, i oni će me proslaviti sa Ocem i Duhom, i ja ću im darovati život večni.

Pojac: Danas se crkvena zavesa razdire na izobličenje bezakonika, i sunce svoje zrake skriva, gledajući Vladiku raspinjanog.

Pojac: Zakonodavci Izrailjevi, Judeji i fariseji, skup apostola viče k vama: Evo Hrama, kojega vi razoriste; evo Jagnjeta koje vi raspeste, i grobu predadoste; no vlašću svojom vaskrse. Ne varajte se Judeji, jer to je Onaj koji je u moru spasao i u pustinji hranio. On je život i svetlost, i mir sveta.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojac: Raduj se vrata, Cara Slave, kroz koja Višnji jedini prođe, i opet zapečatana ostavi, na spasenje duša naših.

 

Mala jektenija

Đakon (Sveštenik): Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Pojci: Tebi, Gospode.

Sveštenik: Neka je blagoslovena i preproslavljena moć carstva tvoga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Sjedalen, 8. glas

Kada si stao pred Kajafu Bože, i bio predat Pilatu Sudijo, nebeske sile od straha se uskolebaše. I tada si bio uzdignut na drvo, između dva razbojnika, i bio ubrojan među bezakonike, Bezgrešni, da bi spasao čoveka. Nezlobivi Gospode, slava Tebi.

 

Evanđelje

Đakon (Sveštenik): I da se udostojimo slušanja svetog Evanđelja, Gospoda Boga molimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Premudrost! Smerno stojmo! Čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Mateja.

Pojci: Slava Tvojim Svetim Stradanjima, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

I sveštenik čita Sveto Evanđelje:

PETO EVANĐELJE (Matej 27:3-32)

Pojci: Slava Tvome dugotrpljenju, Gospode, slava Tebi.

 

13. Antifon, 6. glas

Pojac: Mnoštvo Judeja, Gospode, izmoliše od Pilata da Te razapnu, jer ne našavši krivicu u Tebi, oslobodiše vinovnog Varavu, a Tebe pravednoga osudiše, nasledivši greh nečistog ubistva. No, daj im, Gospode, platu njihovu, jer uzaludne stvari smišljahu protiv Tebe.

Pojac: Onoga od koga sve strahuje i drhti, i koga svaki jezik peva, Hrista Božiju Silu i Božiju Premudrost, sveštenici ošamariše i žuč mu dadoše. A On izvoli sve da pretrpi, htevši da nas spase od bezakonja naših, svojom krvlju, kao Čovekoljubac.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojac: Bogorodice, koja si rečju nadrazumno rodila Sazdatelja svoga, Njega moli da spase duše naše.

 

14. Antifon, 8. glas

Pojac: Gospode, koji si primio razbojnika za saputnika, koji je ruke krvlju uprljao, i nas s njim pribroj, kao dobar i čovekoljubiv.

Pojac: Mali glas izusti razbojnik na krstu, veliku veru nađe, u trenutku se spase, i prvi otvorivši vrata rajska uđe. Gospode, koji si primio pokajanje njegovo, slava Tebi.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojac: Raduj se ti koja si preko anđela primila radost sveta; Raduj se koja si rodila Tvorca tvoga i Gospoda. Raduj se koja si se udostojila da budeš Mati Božija.

 

Na ovom mestu sveštenik iz svetog oltara iznosi Krst sa raspećem, govoreći naglas prvi tropar 15. antifona, a zatim ga pojci pevaju.

 

15. Antifon, 6. glas

Sveštenik: Danas visi na drvetu, Onaj koji je na vodi zemlju utvrdio. (Triput)

Vencem od trnja se kruniše, Onaj koji Car Anđela. Lažnom porfirom ogrće se, Onaj koji je ogrnuo nebo oblacima. Šamare prima, Onaj koji je u Jordanu oslobodio Adama. Klincima bi prikovan, Ženik Crkve. Kopljem bi proboden Sin Djeve.

Poklanjamo se stradanjima tvojim, Hriste! (Triput)

Pokaži nam i slavno tvoje Vaskrsenje.

(Pojac ponavlja ovu himnu.)

Pojac: Ne praznujmo kao Judeji, jer Pasha naša – Hristos za nas je žrtvovana. No očistimo sebe od svake nečistote, i iskreno se pomolimo Njemu: Vaskrsni Gospode, spasi nas kao Čovekoljubac.

Pojac: Krst tvoj Gospode, narodu je tvome život i zaštita, i mi nadajući se na njega, Tebe raspetoga Boga našeg pevamo, pomiluj nas.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojac: Gledajući Te gde visiš Hriste, ona koja Te rodi, zavapi: Kakva je to neobična tajna koju vidim, Sine moj? Kako na drvetu umireš telom pričvršćen, Davaoče života?

 

Mala jektenija

Đakon (Sveštenik): Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Pojci: Tebi, Gospode.

Sveštenik: Jer se blagoslovi svesveto Ime Tvoje i proslavi se Carstvo tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Sjedalen, 4. glas

Iskupio si nas prečasnom Krvlju svojom od kletve zakonske; na krstu prikovan i kopljem proboden, izlio si besmrtnost ljudima, Spasitelju naš, slava Ti.

 

Evanđelje

Đakon (Sveštenik): I da se udostojimo slušanja svetog Evanđelja, Gospoda Boga molimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Premudrost! Smerno stojmo! Čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Marka.

Pojci: Slava Tvojim Svetim Stradanjima, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

I sveštenik čita Sveto Evanđelje:

ŠESTO EVANĐELJE (Marko 15:16-32)

Pojci: Slava Tvome dugotrpljenju, Gospode, slava Tebi.

 

Blažena, stihire na 8, 4. glas

Pojac: U Carstvu tvome, seti nas se Gospode, kada dođeš u Carstvo tvoje.

Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo Carstvo nebesko.

Blaženi koji plaču, jer će se utešiti.

Blaženi krotki, jer će naslediti zemlju.

Drvetom Adam iz Raja bi iseljen, a drvetom krsnim razbojnik se u Raj useli. Jer prvi okusivši zapovest odbaci Stvoritelja; a ovaj saraspevši se, ispovedi Te kao Boga prikrivenog. Seti se i nas, Spase, u Carstvu tvome.

Blaženi gladni i žedni pravde, jer će se nasititi.

Tvorca zakona od učenika kupiše bezakonici, i Njega kao zakonoprestupnika postaviše pred sudnicu Pilata, vičući: Raspni ovoga koji je onima u pustinji manu davao. A mi, ugledajući se na pravednog razbojnika, verom vapijemo; Seti se i nas Spase, u Carstvu tvome.

Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani.

Mnoštvo bogoubica, Judejski narod bezakoni, mahnito vičući Pilatu, govorahu; Raspni Hrista nevinoga; a Varavu nam radije oslobodi. A mi govorimo k Njemu glasom blagorazumnog razbojnika: seti se i nas Spase, u Carstvu tvome.

Blaženi čisti srcem, jer će Boga videti.

Živonosna tvoja rebra, Hriste, kao izvor koji ističe iz Edema, Crkvu tvoju, kao razumni Raj napaja, razdeljujući se otuda, kao na početke, u četiri Evanđelja, svet napajajući, tvar radujući, i narode verno učeći, da se klanjaju Carstvu tvome.

Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Božiji nazvati.

Raspeo si se mene radi, da meni istočiš oproštaj; u rebra si proboden, da izliješ meni kapi života; klincima si prikovan da bih ja dubinom stradanja tvojih, poverovavši u visinu moći tvoje, vapio Tebi: Životodavče Hriste, slava krstu Spase, i stradanju tvome.

Blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo Carstvo nebesko.

Raspetoga Tebe Hriste, sva tvar videvši drhtaše, temelji zemlje se kolebahu od straha moći tvoje; svetila se nebeska skrivahu; a crkvena zavesa se razdiraše, gore uzdrhtaše, i kamenje se raspadaše, i razbojnik verni s nama vikaše Tebi, Spase, ono „seti se“.

Blaženi ste, kada vas sramote i progone i reknu svaku rđavu reč protiv vas, lažući mene radi.

Rukopis naš, na krstu poderao si, Gospode, i ubrojan u mrtve, tamošnjega tiranina si svezao, izbavljajući sve od okova smrti vaskrsenjem tvojim, kojim se prosvetismo, Čovekoljupče Gospode, i vapijemo Ti: seti se i nas, Spase, u Carstvu tvome.

Radujte se i veselite se, jer je plata vaša velika na nebesima.

Ti koji si podignut na krstu, i razrešio silu smrti, i izbrisao kao Bog rukopis protiv nas, Gospode. Razbojnikovo pokajanje, daruj i nama koji Te verom obožavamo, jedini Čovekoljupče, Hriste Bože naš, i koji Ti vapijemo: seti se i nas, Spase, u Carstvu tvome.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Oca, i Sina, i Duha Svetoga, svi verni jedinodušno slavosloviti, dostojno se molimo, jedinicu Božanstva bivstvujuću u Tri Ipostasi, koja nesliveno prebiva, prostu, nerazdeljivu i nepristupnu, kojom se izbavljamo od ognjenog mučenja.

I sada, i uvek u vekove vekova. Amin.

 

Bogorodičan

Mater Tvoju Hriste, onu koja Te je telom besemeno rodila, i uistinu Djevu, koja je i po rođenju ostala netljena, nju privodimo Tebi na molitvu, Vladiko mnogomilostivi, da oproštaj sagrešenja daruješ onima koji Ti uvek vapiju: Seti se i nas, Spase, u Carstvu tvome.

 

Prokimen

Đakon: Pazimo. Premudrost. Prokimen, glas četvrti: Razdeliše odeću moju među sobom, i za haljinu moju baciše kocku.

Pojci: Razdeliše odeću moju među sobom, i za haljinu moju baciše kocku.

Đakon: Bože, Bože moj, pogledaj na mene; Zašto si me ostavio?

Pojci: Razdeliše odeću moju među sobom, i za haljinu moju baciše kocku.

Đakon: Razdeliše odeću moju među sobom.

Pojci: I za haljinu moju baciše kocku.

 

Mala jektenija

Đakon (Sveštenik): Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Pojci: Tebi, Gospode.

Sveštenik: Jer Tebe slave sve sile nebeske, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Evanđelje

Đakon (Sveštenik): I da se udostojimo slušanja svetog Evanđelja, Gospoda Boga molimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Premudrost! Smerno stojmo! Čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Mateja.

Pojci: Slava Tvojim Svetim Stradanjima, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

I sveštenik čita Sveto Evanđelje:

SEDMO EVANĐELJE (Matej 27:33-54)

Pojci: Slava Tvome dugotrpljenju, Gospode, slava Tebi.

 

Psalam 50.

Čtec: Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj i po obilnom milosrđu Svom očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga, i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam, i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš, i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti Svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice Svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i Duh prav obnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja, i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti Svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.

 

Evanđelje

Đakon (Sveštenik): I da se udostojimo slušanja svetog Evanđelja, Gospoda Boga molimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Premudrost! Smerno stojmo! Čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Luke.

Pojci: Slava Tvojim Svetim Stradanjima, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

I sveštenik čita Sveto Evanđelje:

OSMO EVANĐELJE (Luka 23:32-49)

Pojci: Slava Tvome dugotrpljenju, Gospode, slava Tebi.

 

Tripesnec

Čtec: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

 

Peta pesma, 6. glas

Irmos: K Tebi jutrenjujem, koji si iz milosrđa sebe prema palome ponizio neizmenljivo, i do stradanja bestradalno se priklonio, Reči Božija, mir daruj mi Čovekoljupče.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

Opravši noge, i predočistivši se sada pričešćem božanske tvoje tajne Hriste, tvoji služitelji sa Siona na veliku goru maslinsku s Tobom uziđoše, pevajući Tebe, Čovekoljupče.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Gledajte prijatelji, rekao si, ne bojte se, jer sada se približi čas da me uhvate, i da budem ubijen rukama bezakonika. A vi ćete se svi razbežati, mene ostavivši, koje ću ponovo sabrati da propovedaju mene Čovekoljupca.

Katavasija: K Tebi jutrenjujem, koji si iz milosrđa sebe prema palome ponizio neizmenljivo, i do stradanja bestradalno se priklonio, Reči Božija, mir daruj mi Čovekoljupče.

 

Mala jektenija

Đakon (Sveštenik): Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Pojci: Tebi, Gospode.

Sveštenik: Jer si Ti Car mira i Spasitelj duša naših, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Kondak, 8. glas

Hodite svi da pevamo Onoga koji se nas radi raspeo, jer Njega vide Marija na drvetu i govoraše: ako i Krst trpiš, Ti si Sin i Bog moj.

 

Ikos

Čtec: Svoje jagnje ovca gledajući na zaklanje vučeno, sledovaše Marija, raspuštene kose sa drugim ženama ovako naričući: Kuda ideš, čedo? Radi čega tako brzo put svoj dovršavaš? Nije li opet druga svadba u Kani Galilejskoj, i tamo sada hitaš, da od vode i njima vino učiniš? Hoću li i ja s Tobom čedo, ili ću Te ovde čekati? Daj mi reč, Reči, nemoj proći pored mene ćuteći, koji si me čistu sačuvao. Jer si Ti Sin i Bog moj.

 

Osma pesma, 6. glas

Irmos: Stub zlobe bogoprotivne, božanstveni mladići porugaše, a protiv Hrista podižući se bezakoni sinedrion, planira prazne stvari, smišljaše kako da ubije Onoga koji u šaci život drži; Koga sva tvar blagosilja, slaveći u vekove.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

Otresite san od trepavica, rekao si Hriste, učenicima, i u molitvi bdite, da ne dođete u iskušenje, a osobito Simonu, jer na jačega dolazi veće iskušenje. Petre, razumi mene, Koga sva tvar blagosilja, slaveći u vekove.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

Nečistu reč usana, nikada neću izreći protiv tebe Vladiko, s Tobom sam gotov i umreti kao razuman, ako se i svi odreknu, povika Petar. Ni telo, ni krv, no Otac Tvoj otkri mi Tebe, Koga sva tvar blagosilja, slaveći u vekove.

Blagosiljamo Oca, Sina i Svetoga Duha, Gospoda.

Dubinu božanske premudrosti, i razuma, nisi svu ispitao, a dubinu mojih sudova nisi shvatio čoveče, reče Gospod. Budući dakle, telo, ne hvali se, jer ćeš se triput odreći mene, Koga sva tvar blagosilja, slaveći u vekove.

Sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Odričeš se, Simone Petre, da ćeš učiniti brzo, što je rečeno; i k Tebi sluškinja jedna prišavši, uplašiće te, reče Gospod. No gorko zaplakavši, ipak ćeš naći milostiva mene, Koga sva tvar blagosilja, slaveći u vekove.

Katavasija: Stub zlobe bogoprotivne, božanstveni mladići porugaše, a protiv Hrista podižući se bezakoni sinedrion, planira prazne stvari, smišljaše kako da ubije Onoga koji u šaci život drži; Koga sva tvar blagosilja, slaveći u vekove.

 

Deveta pesma, 6. glas

Irmos: Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, tebe što Boga Reč neporočno rodi, suštu Bogorodicu veličamo.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

Pogubna četa bogomrskih, skupina lukavih bogoubica, opkoli Tebe Hriste, i kao nepravedna vukoše Stvoritelja svega, Koga mi veličamo.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

Ne razumevajući zakon bezbožnici, glasovima proročkim, učeći se uzalud, kao ovcu na nepravedno zaklanje vukoše Tebe Gospodara svih, Koga mi veličamo.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Neznabošcima izdani život, sveštenici zajedno sa književnicima, ranjeni samoubistvenom zlobom, predadoše da se ubije, prirodom Životodavac; Koga mi veličamo.

Sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Opkoliše kao psi mnogi, i udarivši Care, obraz tvoj šamarem, pitahu Te, i na Tebe lažno svedočahu, a Ti sve pretrpevši, sve si spasao.

Katavasija: Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, tebe što Boga Reč neporočno rodi, suštu Bogorodicu veličamo.

 

Mala jektenija

Đakon (Sveštenik): Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Pojci: Tebi, Gospode.

Sveštenik: Jer te hvale sile nebeske i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Svetilan, 3. glas

Pojac: Razbojnika blagorazumnog, istoga dana udostojio si Raja, Gospode; i mene drvetom krsnim prosvetli, i spasi me.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Opet: Razbojnika blagorazumnog, istoga dana udostojio si Raja, Gospode; i mene drvetom krsnim prosvetli, i spasi me.

Sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Opet: Razbojnika blagorazumnog, istoga dana udostojio si Raja, Gospode; i mene drvetom krsnim prosvetli, i spasi me.

 

Evanđelje

Đakon (Sveštenik): I da se udostojimo slušanja svetog Evanđelja, Gospoda Boga molimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Premudrost! Smerno stojmo! Čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Jovana.

Pojci: Slava Tvojim Svetim Stradanjima, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

I sveštenik čita Sveto Evanđelje:

DEVETO EVANĐELJE (Jovan 19:25-37)

Pojci: Slava Tvome dugotrpljenju, Gospode, slava Tebi.

 

Hvalitne, stihire na 4, 3. glas

Čtec: Sve što diše neka hvali Gospoda.

Pojac: Sve što diše neka hvali Gospoda. Hvalite Gospoda s nebesa, hvalite Ga na visinama. Tebi priliči hvala, Bože.

Hvalite Ga svi Anđeli Njegovi, hvalite Ga sve Sile Njegove, Tebi priliči hvala, Bože.

Čtec: Hvalite Ga, sunce i meseče; hvalite Ga, sve zvezde i svetlosti. Hvalite Ga, nebesa nad nebesima, i voda koja je iznad nebesa, neka hvali Ime Gospodnje.

Jer On reče, i postadoše; On zapovedi, i sazdaše se.

Postavi ih do veka, i u vavek veka; zapovest postavi, i neće proći.

Hvalite Gospoda na zemlji, zmajevi, i svi bezdani.

Oganj, grad, sneg, slana, vetar burni, koji tvorite reč Njegovu.

Gore i svi humovi, drveće rodno, i svi kedri.

Zveri i sva stoka, gmizavci i ptice krilate.

Carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske.

Momci i devojke, starci sa decom, da hvale Ime Gospodnje. Jer se uznese Ime Njega Jedinoga.

Slava je Njegova na zemlji i na nebu. I uzdignuće moć naroda Svoga, pesmu svima vernima Njegovim, sinovima Izrailjevim, narodu koji se približuju Njemu.

Pevajte Gospodu pesmu novu, hvala je Njegova u Crkvi vernih.

Da se uzveseli Izrailj Stvoritelju svome, i sinovi Siona obradovaće se Caru svome.

Da hvale Ime Njegovo u horu, uz bubanj i psaltir da Mu psalmopoju.

Jer Gospod blagovole narod Njegov, i uzneće krotke u spasenje.

Pohvaliće se prepodobni u slavi, i obradovaće se na posteljama svojim.

Uznošenja Božja su u ustima njihovim, i mačevi dvosekli su u rukama njihovim, da učine osvetu među neznabošcima, izobličenje među narodima.

Da vežu careve njihove u lance, i slavne njihove za ruke okove železne.

Da izvrše na njima sud napisan, slava će ova biti svima vernima Njegovim.

Hvalite Boga u svetima Njegovim, hvalite Ga u tvrđi Sile Njegove.

Hvalite ga za mnoge moći Njegove, hvalite Ga po mnoštvu veličanstva Njegovog.

Dva zla učini, prvorođeni sin moj Izrailj: ostavi mene izvor vode žive, i iskopa sebi bunar isprovaljivan. Mene na drvetu raspe, a Varavu izmoli i otpusti. Užasnu se nebo zbog toga, i sunce zrake sakri. A ti, Izrailju, nisi se postideo, nego si me smrti predao. Oprosti im, Oče sveti, jer ne znadoše šta učiniše.

Hvalite Ga uz glas trubni, hvalite Ga uz psaltir i gusle.

Dva zla učini, prvorođeni sin moj Izrailj: ostavi mene izvor vode žive, i iskopa sebi bunar isprovaljivan. Mene na drvetu raspe, a Varavu izmoli i otpusti. Užasnu se nebo zbog toga, i sunce zrake sakri. A ti, Izrailju, nisi se postideo, nego si me smrti predao. Oprosti im, Oče sveti, jer ne znadoše šta učiniše.

Hvalite Ga uz bubanj i u horu, hvalite Ga uz strune i organe.

Svaki deo svetoga tvoga tela, sramotu nas radi pretrpe: glava trnje, lice pljuvanje, vilice šamare, usta ukus žuči s octom pomešan, uši hule bezbožne, leđa bijenje i ruka trsku, celo telo rastezanje na krstu, udovi klinove i rebra koplje. Ti koji si za nas postradao, i od stradanja nas oslobodio; i koji si sišao k nama čovekoljubljem i podigao nas, svesilni Spase, pomiluj nas.

Hvalite Ga uz jasne kimvale, hvalite Ga uz kimvale s poklicima. Sve što diše neka hvali Gospoda.

Kada si bio razapet Hriste, sva tvar videći drhtaše, temelji zemlje se pokolebaše strahom sile tvoje; jer zbog Tebe koji si danas podignut, rod Jevrejski pogibe; crkvena zavesa se razdera na dvoje, grobovi se otvoriše i mrtvi iz grobova vaskrsnuše. Sotnik videvši čudo, užasnu se; a Mati tvoja stojeći prisutna vikaše ridajući materinski: Kako da ne plačem i grudi svoje ne bijem, gledajući Te naga, kao osuđenika na krstu obešena? Ti koji si raspet i pogreben, i vaskrsao iz mrtvih, Gospode, slava Tebi.

 

6. glas

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Svukoše s mene odeću moju, i obukoše me u haljinu crvenu, staviše na glavu moju venac od trnja, i u desnu moju ruku dadoše trsku, da ih razbijem, kao sasude grnčarske.

Sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Leđa moja dadoh na rane, a lice moje ne okrenuh od pljuvanja, na sudu Pilatovu stadoh, i Krst pretrpeh, za spasenje sveta.

 

Evanđelje

Đakon (Sveštenik): I da se udostojimo slušanja svetog Evanđelja, Gospoda Boga molimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Premudrost! Smerno stojmo! Čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Marka.

Pojci: Slava Tvojim Svetim Stradanjima, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

I sveštenik čita Sveto Evanđelje:

DESETO EVANĐELJE (Marko 15:43-47)

Pojci: Slava Tvome dugotrpljenju, Gospode, slava Tebi.

 

Malo Slavoslovlje

Sveštenik: Slava Tebi Pokazavšemu nam svetlost.

Čtec: Slava na visini Bogu, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Hvalimo Te, blagosiljamo Te, klanjamo Ti se, slavoslovimo Te, blagodarimo Ti, radi velike slave Tvoje. Gospode Care Nebeski, Bože Oče Svedržitelju; Gospode Sine Jedinorodni, Isuse Hriste, i Sveti Duše. Gospode Bože, Jagnje Božje, Sine Očev, Koji uzimaš greh sveta, pomiluj nas; Koji uzimaš grehe sveta, primi molitvu našu, Koji sediš s desna Ocu, i pomiluj nas. Jer si Ti jedini Svet, Ti si jedini Gospod, Isus Hristos, na slavu Boga Oca. Amin.

Na svaki dan blagosiljaću Te, i hvaliću Ime Tvoje u vek, i u vek veka.

Gospode, bio si nam pribežište iz naraštaja u naraštaj. Ja rekoh: Gospode, pomiluj me, isceli dušu moju, jer sagreših Tebi. Gospode, Tebi pribegoh, nauči me da tvorim volju Tvoju, jer si Ti Bog moj. Jer je u Tebi izvor života. U svetlosti Tvojoj vidimo svetlost. Produži milost Tvoju onima koji Te poznaju.

Udostoj, Gospode, da se u ovaj dan bez greha sačuvamo. Blagosloven si, Gospode, Bože Otaca naših; i hvaljeno je i proslavljano Ime Tvoje u vekove. Amin.

Da bude, Gospode, milost Tvoja na nama, kao što se uzdasmo u Tebe.

Blagosloven si, Gospode, nauči me zakonima Tvojim.

Blagosloven si, Vladiko, urazumi me zakonima Tvojim.

Blagosloven si, Sveti, prosvetli me zakonima Tvojim.

Gospode, milost je Tvoja do veka, dela ruku Tvojih ne prezri. Tebi priliči hvala, Tebi priliči pesma, Tebi slava priliči, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Jektenija

Đakon (Sveštenik): Dopunimo jutarnju molitvu svoju Gospodu.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Sav dan savršen, svet, miran i bezgrešan, od Gospoda molimo.

Pojci: Podaj, Gospode.

Đakon (Sveštenik): Anđela mira, vernog vođu, čuvara duša i tela naših, od Gospoda molimo.

Pojci: Podaj, Gospode.

Đakon (Sveštenik): Oproštaj i otpuštenje grehova i sagrešenja naših, od Gospoda molimo.

Pojci: Podaj, Gospode.

Đakon (Sveštenik): Dobro i korisno dušama našim, i mir svetu, od Gospoda molimo.

Pojci: Podaj, Gospode.

Đakon (Sveštenik): Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo, od Gospoda molimo.

Pojci: Podaj, Gospode.

Đakon (Sveštenik): Kraj života našega da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran, i da dobar odgovor damo na Strašnom Hristovom sudu, molimo.

Pojci: Podaj, Gospode.

Đakon (Sveštenik): Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Pojci: Tebi, Gospode.

Sveštenik: Jer si Ti Bog milosti, i milosrđa, i čovekoljublja, i Tebi slavu uznosimo, sa Ocem i Sinom i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Đakon (Sveštenik): Glave svoje Gospodu priklonimo.

Pojci: Tebi, Gospode.

 

Molitva

Sveštenik (tiho): Vladiko, Gospode Sveti, Ti obitavaš na visinama i svevidećim okom Tvojim vidiš svu tvorevinu. Tebi priklanjamo dušu i telo i molimo Ti se, o Sveti Svetih: Pruži nevidljivu ruku iz Tvog svetog obitališta i sve nas blagoslovi; i oprosti nam svaki greh što učinismo voljno ili nevoljno, rečju ili delom.

Sveštenik (glasno): Jer je tvoje da nas miluješ i spasavaš, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Evanđelje

Đakon (Sveštenik): I da se udostojimo slušanja svetog Evanđelja, Gospoda Boga molimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Premudrost! Smerno stojmo! Čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Jovana.

Pojci: Slava Tvojim Svetim Stradanjima, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

I sveštenik čita Sveto Evanđelje:

JEDANAESTO EVANĐELJE (Jovan 19:38-42)

Pojci: Slava Tvome dugotrpljenju, Gospode, slava Tebi.

 

Stihovnje stihire, 1. glas

Pojac: Sva tvar izmeni se strahom, gledajući Te na krstu obešena Hriste. Sunce se pomrači, i osnovi zemlje se zadrmaše. Sve sastradavaše Sazdatelju svega. Dragovoljno pretrpevši nas radi, Gospode, slava tebi.

 

2. glas

Razdeliše haljine moje između sebe, i za haljinu moju baciše kocku.

Narod bezbožni i bezakoni, zašto smišlja uzaludne stvari? Zašto život svih na smrt osudi? Veliko čudo! Jer se Sazdatelj sveta predaje u ruke bezakonika, i na drvo se podiže Čovekoljubac, da bi oslobodio sužnje u adu koji viču: Dugotrpeljivi Gospode, slava Tebi.

Dadoše mi za hranu žuč, u žeđi mojoj napojiše me octom.

Danas te gledaše, neporočna Djeva, Reči, na Krstu podignuta, ridajući materinskom utrobom, kidaše srce gorko, i uzdišući bolno iz dubine duše, lice sa kosom kidaše. Zato i grudi bijući, vikaše žalosno: Avaj meni, čedo božansko, avaj meni, svetlosti sveta! Zašto si zašao od očiju mojih, Jagnje Božije? Stoga vojske bestelesnih behu obuzete strahom, govoreći: Nepostižni Gospode, slava Tebi.

A Bog car naš pre vekova, izvrši spasenje na sred Zemlje.

Videći Te na drvetu da visiš, Tebe Sazdatelja svih i Boga, Hriste, ona koja Te je besemeno rodila, vapijaše gorko: Sine moj, gde zađe lepota lica tvoga? Ne mogu podneti gledajući Te, nepravedno raspeta. Pohitaj, dakle, vaskrsni, da vidim i ja Tvoje iz mrtvih tridnevno vaskrsenje.

 

8. glas

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Gospode, kada si Ti uzlazio na Krst, strah i trepet obuze tvar; i zemlji si, dakle, zabranio da proguta one koji Te raspinjahu, a adu si zapovedio da otpusti sužnje na preporod ljudi. Sudijo živih i mrtvih, došao si da daruješ život a ne smrt. Čovekoljupče, slava Tebi.

 

6. glas

Sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Već sudije nepravedne, umaču trsku za odluku, i Isus biva suđen i osuđuje se na krst; i tvar strada, gledajući na Krstu Gospoda. No Ti koji prirodom tela stradaš mene radi, Gospode blagi, slava Tebi.

 

Evanđelje

Đakon (Sveštenik): I da se udostojimo slušanja svetog Evanđelja, Gospoda Boga molimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Premudrost! Smerno stojmo! Čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Mateja.

Pojci: Slava Tvojim Svetim Stradanjima, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

I sveštenik čita Sveto Evanđelje:

DVANAESTO EVANĐELJE (Matej 27:62-66)

Pojci: Slava Tvome dugotrpljenju, Gospode, slava Tebi.

Sveštenik: Dobro je ispovedati se Gospodu, i pevati Imenu Tvome, Višnji; objavljivati ujutru milosg Tvoju, i istinu Tvoju svake noći. (Dvaput)

 

Trisveto

Čtec: Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas. (Triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (Triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek u vekove vekova.

Čtec: Amin.

 

Tropar, 4. glas

Pojac: Iskupio si nas prečasnom Krvlju svojom od kletve zakonske; na Krstu prikovan i kopljem proboden, izlio si besmrtnost ljudima, Spasitelju naš, slava Ti.

 

Jektenija

Đakon (Sveštenik): Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Još se molimo za blagoverni i hristoljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Još se molimo za preosveštenog episkopa našeg (IME), i za svu u Hristu braću našu.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Još se molimo za braću našu, sveštenike, đakone, i za sve u Hristu bratstvo naše. (u manastiru: Još se molimo za nastojatelja ove svete obitelji (IME), i za sve u Hristu bratstvo njegovo.)

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, oproštaj i otpuštenje grehova slugu Božjih, braće ovoga svetoga hrama (u manastiru: ove svete obitelji).

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Još se molimo za blažene i nezaboravne svete patrijarhe pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivače ovoga svetoga Hrama (u manastiru: svete obitelji ove), i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu koji ovde počivaju, i za pravoslavne svuda.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Još se molimo za one koji plodove donose i dobro tvore u svetom i svečasnom hramu ovome (manastiru), za one koji se trude, koji poju, i za prisutni narod, koji očekuje od Tebe veliku i bogatu milost.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Otpust

Sveštenik: Premudrost!

Pojci: Oče (sveti vladiko), blagoslovi.

Sveštenik: Blagosloven Bog naš sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin. Utvrdi, Bože, svetu pravoslavnu veru pravoslavnih hrišćana u vekove vekova.

Sveštenik: Presveta Bogorodice, spasi nas.

Pojci: Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima, tebe što Boga Reč neporočno rodi, suštu Bogorodicu veličamo.

Sveštenik: Slava Tebi Hriste Bože, nado naša, slava Tebi.

Pojci: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Gospode, pomiluj. (Triput)

Oče (sveti vladiko), blagoslovi.

Sveštenik: Hristos istiniti Bog naš, koji je radi spasenja sveta pretrpeo pljuvanja, bijenja, udaranja, krst i smrt, molitvama Prečiste svoje Matere i svih Svetih, da nas pomiluje i spase kao blag i čovekoljubiv.

Pojci: Amin.

Sveštenik: Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, spasi i pomiluj nas.

Pojci: Amin.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.