НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Дополнитељни требник

Дополнитељни требник

W#ГЛАВЛЕ~НІЕ

 

Чи1нъ бlгословeніz свёщъ, на срётеніе гDне
Чи1нъ бlгословeніz супрyгwвъ, прожи1вшихъ мн0го лётъ без8 цRк0внагw бlгословeніz
Моли1тва на блгcвeніе черт0га
Послёдованіе молeбна болн0му пред8 хірурги1ческимъ дёйствіемъ
Чи1нъ бlгословeніz н0вагw ківHта, и3ли2 и3нaгw к0егw сосyда, и3ли2 к0егw ли1бо храни1лища кrтоwбрaзнw и3ли2 и4накw къ хранeнію мощeй с™hхъ соwружeннагw
Моли1тва на блгcвeніе н0вагw мeда
Послёдованіе молeбна за болsщаго
Послёдованіе мaлагw њсщ7eніz хрaма
Чи1нъ мaлагw њсщ7eніz воды2 въ крaтцэ
Чи1нъ мaлагw њсщ7eніz воды2 въ крaтцэ
Молeбное пёніе њ призывaніи п0мощи с™aгw д¦а пред8 начaломъ всsкагw д0брагw дёла
Бlгодарeніе њ получeніи прошeніz и3 њ всsкомъ бlгодэsніи б9іи
Чи1нъ бlгословeніz въ пyть
Чи1нъ бlгословeніz и3 њсщ7eніz надгр0бнагw кrтA
Чи1нъ благословeніz и# њсвzщeніz мёста, и3дёже погребaтисz бyдутъ тэлесA скончaвшихсz христіaнъ, сіeсть гробіz
Молeбное пёніе њ недyжныхъ мн0гихъ, и3ли2 њ є3ди1номъ
Послёдованіе њсщ7eніz час0вни
Послёдованіе њсщ7eніz час0вни
Послёдованіе молeбна женЁ пред8 порождeніемъ
Чи1нъ благословeніz въ воздyшное путешeствіе
Чи1нъ благословeніz хотsщымъ по водaмъ плhти
Молeбное пёніе при начaтіи ўчeніz nтрокHвъ
Послёдованiе њ неуд0бэ uчaщихсz
Слyжба њ uмножeнiи любвE, и3 и3скwренeнiи нeнависти и3 всsкiz ѕл0бы
Слyжба њ въ темни1цахъ и3 въ заточeнiи сyщихъ мн0гихъ, и3ли њ є3ди1номъ
Моли1тва њ сyщихъ въ запрещeніихъ, и3 себE клsтвою свzзyющихъ
Моли1тва на брaнь блудA
Моли1тва на tверзeніе хрaма њсквeрншагwсz t kзhкwвъ, є3щe же и3 є3ретікHвъ
Моли1твы њчисти1тельныz, њ t tвержeніz њбращaющемсz ко и4стиннёй вёрэ
Чи1нъ кaкw пріимaти приходsщихъ ко правослaвнэй цeркви t ри1мско-латjнскагw вэроисповёданіz
Чи1нъ кaкw пріимaти приходsщихъ ко правослaвнэй цeркви t лютерaнскагw вэроисповёданіz
Чи1нъ кaкw пріимaти приходsщихъ t їудeйскіz вёры ко свzтёй нaшей цeркви
Чи1нъ кaкw пріимaти приходsщихъ t магометaнъ ко свzтёй нaшей цeркви
Чи1нъ, кaкw пріимaти къ правослaвной вёрэ приходsщихъ, и5же николи1же бhша правовёрніиб но крещeніе и4стинное и3мyщихъ
Чи1нъ є4же кaкw мЂромъ помaзати t є3ретjкъ къ правослaвной вёрэ приходsщихъ и3 цeркви соб0рной соединsющихсz
Восполнeніе t їерez чи1на свzтaгw крещeніz, ѓще совершено2 бhло џное мірzни1номъ
Послёдованиіе молeбное њ немощнhхъ, wбуревaемыхъ t дyхwвъ нечи1стыхъ, и3 стужaемыхъ
Чи1нъ њбхождeніz полeй насёzнныхъ
Послёдованіе молeбнагw пёніz, пэвaемагw во врeмz безд0ждіz
Послёдование молeбнагw пёнiz ко гDу бGу нaшему ї}су хrтY, пэвaемагw во врeмz безвeдріz, є3гдA д0ждь мн0гій безг0днw и4детъ
Молeбное пёніе во врeмz губи1тельнагw повётріz и3 смертон0сныz зарaзы
Чи1нъ моли1твенный во врeмz губи1тельнагw м0ра скотHвъ
Моли1тва на благословeніе вaіа
Чи1нъ благословeніz и рёзаніz колачA
Чи1нъ њсвzщeніz самолeта
Чи1нъ њсвzщeніz в0инскагw знaменіz, є4же є4сть хорyгви, и3 во3емъ бл7гословeніz на брaнь
Чи1нъ благословeніz вои1нскихъ nрyжій
Молeбенъ на с™yю пaсху
Послёдованіе с™aгw є3лeа, пэвaемое п0скору
Крaткій чи1нъ є3леосщ7eніz, совершaемый є3ди1нымъ сщ7eнникомъ въ больни1цэ и3ли2 на домY (рyсской цр7ковію заграни1цею ўпотреблsемый)

 

ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ
Објављено:
8. септембра 2018.
Извор:
www.alexsem.org

 

Коментарисање није више омогућено.