НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Дополнитељни октоих

Дополнитељни октоих

Е#ђліz воскrные

Е#ђліе воскrно пeрвое, t матfeа, зачaло рѕ7i.

Во врeмz џно є3диніинaдесzть ў§нцы2 и3д0ша въ галілeю, въ г0ру, ѓможе повелЁ и5мъ ї}съ: и3 ви1дэвше є3го2, поклони1шасz є3мY: џви же ўсумнёшасz. И# пристyпль ї}съ, речE и5мъ, глаг0лz: дадeсz ми2 всsка влaсть на нб7си2 и3 на земли2: шeдше u5бо научи1те вс‰ kзhки, кrтsще и5хъ во и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, ўчaще и5хъ блюсти2 вс‰, є3ли6ка заповёдахъ вaмъ: и3 сE, ѓзъ съ вaми є4смь во вс‰ дни6 до скончaніz вёка. Ґми1нь.

Е#ђліе воскrно в7, t мaрка, зачaло o7.

Во врeмz џно, минyвши суббHтэ, марjа магдали1на и3 марjа їaкwвлz и3 салwмjа купи1ша ґрwмaты, да пришeдшz помaжутъ ї}са. И# ѕэлw2 заyтра во є3ди1ну t суббHтъ пріид0ша на гр0бъ, возсіsвшу с0лнцу, и3 глаг0лаху къ себЁ: кто2 tвали1тъ нaмъ кaмень t двeрій гр0ба; (И# воззрёвшz ви1дэша, ћкw tвалeнъ бЁ кaмень:) бё бо вeлій ѕэлw2. И# вшeдшz во гр0бъ, ви1дэша ю4ношу сэдsща въ деснhхъ, њдёzна во nдeжду бэлY: и3 ўжас0шасz. Џнъ же глаг0ла и5мъ: не ўжасaйтесz: ї}са и4щете назарzни1на распsтаго: востA, нёсть здЁ: сE, мёсто, и3дёже положи1ша є3го2: но и3ди1те, рцhте ў§нкHмъ є3гw2 и3 петр0ви, ћкw варsетъ вы2 въ галілeи: тaмw є3го2 ви1дите, ћкоже речE вaмъ. И# и3зшeдшz бэжaша t гр0ба: и3мsше же и5хъ трeпетъ и3 ќжасъ: и3 ни комyже ничт0же рёша: боsхубосz.

Е#ђліе воскrно G, t мaрка, зачaло o7а.

Во врeмz џно, воскRсъ ї}съ заyтра въ пeрвую суббHту, kви1сz прeжде марjи магдали1ни, и3з8 неsже и3згнA сeдмь бэсHвъ. Nнa же шeдши возвэсти2 съ ни1мъ бhвшымъ, плaчущымсz и3 рыдaющымъ: и3 nни2 слhшавше, ћкw жи1въ є4сть и3 ви1дэнъ бhсть t неS, не ћша вёры. По си1хъ же двэмA t ни1хъ грzдyщема kви1сz и3нёмъ w4бразомъ, и3дyщема на село2. И# т† шє1дша возвэсти1ста пр0чымъ: и3 ни тёма вёры ћша. Послэди1 же возлежaщымъ и5мъ є3диномунaдесzте kви1сz, и3 поноси2 невёрствію и4хъ и3 жестосeрдію, ћкw ви1дэвшымъ є3го2 востaвша не ћша вёры. И# речE и5мъ: шeдше въ мjръ вeсь, проповёдите є3ђліе всeй твaри. И$же вёру и4метъ и3 кrти1тсz, сп7сeнъ бyдетъ: ґ и4же не и4метъ вёры, њсуждeнъ бyдетъ. Знaмєніz же вёровавшымъ сі‰ послёдуютъ: и4менемъ мои1мъ бёсы и3жденyтъ: љзhки возглаг0лютъ нHвы: ѕмі‰ в0змутъ: ѓще и3 что2 смeртно и3спію1тъ, не вреди1тъ и4хъ: на нед{жныz рyки возложaтъ, и3 здрaви бyдутъ. ГDь же u5бо, по глаг0ланіи є3гw2 къ ни6мъ, вознесeсz на нб7о и3 сёде њдеснyю бGа. Nни1 же и3зшeдше проповёдаша всю1ду, гDу поспёшствующу и3 сл0во ўтверждaющу послёдствующими знaменьми. Ґми1нь.

Е#ђліе воскrно д7, t луки2, зачaло рв7i.

Во врeмz џно, во є3ди1ну же t суббHтъ ѕэлw2 рaнw пріид0ша на гр0бъ, носsщz ±же ўгот0ваша ґрwмaты: и3 друг‡z съ ни1ми: њбрэт0ша же кaмень tвалeнъ t гр0ба, и3 вшeдшz не њбрэт0ша тэлесE гDа ї}са. И# бhсть не домышлsющымсz и5мъ њ сeмъ, и3 сE м{жа двA стaста пред8 ни1ми въ ри1захъ блещaщихсz. Пристр†шнымъ же бhвшымъ и5мъ и3 покл0ншымъ ли1ца на зeмлю, рек0ста къ ни6мъ: что2 и4щете живaго съ мeртвыми; нёсть здЁ, но востA: помzни1те, ћкоже глаг0ла вaмъ, є3щE сhй въ галілeи, глаг0лz, ћкw подобaетъ сн7у чlвёческому прeдану бhти въ рyцэ человBкъ грBшникъ, и3 пропsту бhти, и3 въ трeтій дeнь воскрeснути. И# помzнyша глаг0лы є3гw2: и3 возврaщшzсz t гр0ба, возвэсти1ша вс‰ сі‰ є3диномунaдесzте и3 всёмъ пр0чымъ. Бsше же магдали1на марjа и3 їwaнна и3 марjа їaкwвлz, и3 пр0чыz съ ни1ми, ±же глаг0лаху ко ґпcлwмъ сі‰. И# kви1шасz пред8 ни1ми ћкw лжA глаг0лы и4хъ, и3 не вёроваху и5мъ.

Е#ђліе воскrно є7, t луки2, зачaло рGi.

Во врeмz џно, пeтръ же востaвъ течE ко гр0бу, и3 прини1къ ви1дэ ри6зы є3ди6ны лежaщz: и3 tи1де, въ себЁ дивsсz бhвшему. И# сE двA t ни1хъ бёста и3д{ща въ т0йже дeнь въ вeсь, tстоsщу стaдій шестьдесsтъ t їеrли1ма, є4йже и4мz є3ммаyсъ: и3 т† бесёдоваста къ себЁ њ всёхъ си1хъ приклю1чшихсz. И# бhсть бесёдующема и4ма и3 совопрошaющемасz, и3 сaмъ ї}съ прибли1живсz и3дsше съ ни1ма: џчи же є3ю2 держaстэсz, да є3гw2 не познaета. Речe же къ ни1ма: что2 сyть словесA сі‰, њ ни1хже стzзaетасz къ себЁ и3д{ща, и3 є3стA др‰хла; Tвэщaвъ же є3ди1нъ, є3мyже и4мz кле0па, речE къ немY: тh ли є3ди1нъ пришлeцъ є3си2 во їеrли1мъ, и3 не ўвёдэлъ є3си2 бhвшихъ въ нeмъ во дни6 сі‰; И# речE и4ма: кjихъ; џна же рёста є3мY: ±же њ ї}сэ назарzни1нэ, и4же бhсть мyжъ прbр0къ, си1ленъ дёломъ и3 сл0вомъ пред8 бGомъ и3 всёми людьми2: кaкw предaша є3го2 ґрхіерє1и и3 кн‰зи нaши на њсуждeніе смeрти, и3 распsша є3го2: мh же надёzхомсz, ћкw сeй є4сть хотS и3збaвити ї}лz: но и3 над8 всёми си1ми, трeтій сeй дeнь є4сть днeсь, tнeлиже сі‰ бhша. Но и3 жєны2 нBкіz t нaсъ ўжаси1ша ны2, бhвшыz рaнw ў гр0ба: и3 не њбрётшz тэлесE є3гw2, пріид0ша, глаг0лющz, ћкw и3 kвлeніе ѓгGлъ ви1дэша, и5же глаг0лютъ є3го2 жи1ва. И# и3д0ша нёцыи t нaсъ ко гр0бу, и3 њбрэт0ша тaкw, ћкоже и3 жєны2 рёша: самагH же не ви1дэша. И# т0й речE къ ни1ма: q несмhслєннаz и3 кHснаz сeрдцемъ, є4же вёровати њ всёхъ, ±же глаг0лаша прbр0цы: не сі‰ ли подобaше пострадaти хrтY и3 вни1ти въ слaву свою2; И# начeнъ t мwmсeа и3 t всёхъ прbрHкъ, сказaше и4ма t всёхъ писaній ±же њ нeмъ. И# прибли1жишасz въ вeсь, въ ню1же и3дsста: и3 т0й творsшесz далечaйше и3ти2. И# нyждаста є3го2, глагHлюща: њблsзи съ нaма, ћкw къ вeчеру є4сть, и3 приклони1лсz є4сть дeнь. И# вни1де съ ни1ма њблещи2. И# бhсть ћкw возлежE съ ни1ма, и3 пріи1мъ хлёбъ блгcви2, и3 преломи1въ даsше и4ма: џнэма же tверз0стэсz џчи, и3 познaста є3го2: и3 т0й неви1димь бhсть и4ма. И# рек0ста къ себЁ: не сeрдце ли нaю горS бЁ въ нaю, є3гдA глаг0лаше нaма на пути2 и3 є3гдA скaзоваше нaма пис†ніz; И# вост†вша въ т0й чaсъ, возврати1стасz во їеrли1мъ, и3 њбрэт0ста совокyпленныхъ є3динонaдесzте и3 и5же бsху съ ни1ми, глаг0лющихъ, ћкw вои1стинну востA гDь и3 kви1сz сjмwну. И# т† повёдаста, ±же бhша на пути2, и3 ћкw познaсz и4ма въ преломлeніи хлёба.

Е#ђліе воскrно ѕ7, t луки2, зачaло рд7i.

Во врeмz џно, воскrъ ї}съ t мeртвыхъ, стA посредЁ ўчєни1къ свои1хъ, и3 глаг0ла и5мъ: ми1ръ вaмъ. Ўбоsвшесz же и3 пристрaшни бhвше, мнsху дyхъ ви1дэти: и3 речE и5мъ: что2 смущeни є3стE; и3 почто2 помышлє1ніz вх0дzтъ въ сердцA в†ша; ви1дите рyцэ мои2 и3 н0зэ мои2, ћкw сaмъ ѓзъ є4смь: њсzжи1те мS и3 ви1дите: ћкw дyхъ пл0ти и3 к0сти не и4мать, ћкоже менE ви1дите и3мyща. И# сіE рeкъ, показA и5мъ рyцэ и3 н0зэ. Е#щe же невёрующымъ и5мъ t рaдости и3 чудsщымсz, речE и5мъ: и4мате ли что2 снёдно здЁ; Nни1 же дaша є3мY рhбы печeны чaсть и3 t пчeлъ с0тъ. И# взeмъ пред8 ни1ми kдE, речe же и5мъ: сі‰ сyть словесA, ±же глаг0лахъ къ вaмъ є3щE сhй съ вaми, ћкw подобaетъ скончaтисz всBмъ напи6саннымъ въ зак0нэ мwmсeовэ и3 прbр0цэхъ и3 pалмёхъ њ мнЁ. ТогдA tвeрзе и5мъ ќмъ разумёти пис†ніz и3 речE и5мъ, ћкw тaкw пи1сано є4сть, и3 тaкw подобaше пострадaти хrтY и3 воскrнути t мeртвыхъ въ трeтій дeнь, и3 проповёдатисz во и4мz є3гw2 покаsнію и3 tпущeнію грэхHвъ во всёхъ kзhцэхъ, начeнше t їеrли1ма: вh же є3стE свидётеліе си6мъ: и3 сE, ѓзъ послю2 њбэтовaніе nц7A моегw2 на вы2: вh же сэди1те во грaдэ їеrли1мстэ, д0ндеже њблечeтесz си1лою свhше. И#звeдъ же и5хъ в0нъ до виfaніи и3 воздви1гъ рyцэ свои2, (и3) блгcви2 и5хъ. И# бhсть є3гдA блгcвлsше и5хъ, tступи2 t ни1хъ и3 возношaшесz на нeбо. И# тjи поклони1шасz є3мY и3 возврати1шасz во їеrли1мъ съ рaдостію вели1кою: и3 бsху вhну въ цeркви, хвaлzще и3 благословsще бGа. Ґми1нь.

Е#ђліе воскrно з7, t їwaнна, зачaло …г.

Во врeмz џно, во є3ди1ну t суббHтъ, марjа магдали1на пріи1де заyтра, є3щE сyщей тмЁ, на гр0бъ, и3 ви1дэ кaмень взsтъ t гр0ба: течE u5бо и3 пріи1де къ сjмwну петрY и3 къ друг0му ў§нкY, є3г0же люблsше ї}съ, и3 глаг0ла и4ма: взsша гDа t гр0ба, и3 не вёмъ, гдЁ положи1ша є3го2. И#зhде же пeтръ и3 другjй ў§нкъ, и3 и3дsста ко гр0бу, течaста же џба вкyпэ: и3 другjй ў§нкъ течE скорёе петрA и3 пріи1де прeжде ко гр0бу, и3 прини1къ ви1дэ ри6зы лежaщz: nбaче не вни1де. Пріи1де же сjмwнъ пeтръ в8слёдъ є3гw2, и3 вни1де во гр0бъ, и3 ви1дэ ри6зы (є3ди6ны) лежaщz И# судaрь, и4же бЁ на главЁ є3гw2, не съ ри1зами лежaщь, но nс0бь сви1тъ на є3ди1нэмъ мёстэ. ТогдA u5бо вни1де и3 другjй ў§нкъ, пришeдый прeжде ко гр0бу, и3 ви1дэ, и3 вёрова: не ќ бо вёдzху писaніz, ћкw подобaетъ є3мY и3з8 мeртвыхъ воскrнути. И#д0ста же пaки къ себЁ ў§нк†.

Е#ђліе воскrно }, t їwaнна, зачaло …д.

Во врeмz џно, марjа стоsше ў гр0ба внЁ плaчущи: ћкоже плaкашесz, прини1че во гр0бъ и3 ви1дэ двA ѓгGла въ бёлыхъ (ри1захъ) сэд‰ща, є3ди1наго ў главы2 и3 є3ди1наго ў ногY, и3дёже бЁ лежaло тёло ї}сово. И# глаг0ласта є4й џна: жeно, что2 плaчешисz; Глаг0ла и4ма: ћкw взsша гDа моего2, и3 не вёмъ, гдЁ положи1ша є3го2. И# сі‰ рeкши њбрати1сz вспsть и3 ви1дэ ї}са стоsща, и3 не вёдzше, ћкw ї}съ є4сть. Глаг0ла є4й ї}съ: жeно, что2 плaчеши, кого2 и4щеши; Nнa (же) мнsщи, ћкw вертогрaдарь є4сть, глаг0ла є3мY: г0споди, ѓще ты2 є3си2 взsлъ є3го2, повёждь ми2, гдЁ є3си2 положи1лъ є3го2, и3 ѓзъ возмY є3го2. Глаг0ла є4й ї}съ: марjе. Nнa (же) њбрaщшисz глаг0ла є3мY: раввунJ, є4же глаг0летсz, ўч™лю. Глаг0ла є4й ї}съ: не прикасaйсz мнЁ, не ќ бо взыд0хъ ко nц7Y моемY: и3ди1 же ко брaтіи моeй и3 рцы2 и5мъ: восхождY ко nц7Y моемY и3 nц7Y вaшему, и3 бGу моемY и3 бGу вaшему. Пріи1де (же) марjа магдали1на повёдающи ў§нкHмъ, ћкw ви1дэ гDа, и3 сі‰ речE є4й.

Е#ђліе воскrно f7, t їwaнна, зачaло …є.

Сyщу п0здэ въ дeнь т0й, во є3ди1ну t суббHтъ, и3 двeремъ затворє1ннымъ, и3дёже бsху ў§нцы2 (є3гw2) с0брани, стрaха рaди їудeйска, пріи1де ї}съ и3 стA посредЁ, и3 глаг0ла и5мъ: ми1ръ вaмъ. И# сіE рeкъ, показA и5мъ рyцэ (и3 н0зэ) и3 рeбра сво‰. Возрaдовашасz u5бо ў§нцы2, ви1дэвше гDа. Речe же и5мъ ї}съ пaки: ми1ръ вaмъ: ћкоже послa мz nц7ъ, и3 ѓзъ посылaю вы2. И# сіE рeкъ, дyну и3 глаг0ла и5мъ: пріими1те д¦ъ с™ъ: и5мже tпуститE грэхи2, tпyстzтсz и5мъ: и3 и5мже держитE, держaтсz. Fwмa же, є3ди1нъ t nбоюнaдесzте, глаг0лемый близнeцъ, не бЁ (тY) съ ни1ми, є3гдA пріи1де ї}съ. Глаг0лаху же є3мY друзjи ў§нцы2: ви1дэхомъ гDа. Џнъ же речE и5мъ: ѓще не ви1жу на рукY є3гw2 ћзвы гвозди6нныz, и3 вложY пeрста моегw2 въ ћзвы гвозди6нныz, и3 вложY рyку мою2 въ рeбра є3гw2, не и3мY вёры. И# по днeхъ nсми1хъ пaки бsху внyтрь ў§нцы2 є3гw2, и3 fwмA съ ни1ми. Пріи1де ї}съ двeремъ затворє1ннымъ, и3 стA посредЁ (и4хъ) и3 речE: ми1ръ вaмъ. Пот0мъ глаг0ла fwмЁ: принеси2 пeрстъ тв0й сёмw, и3 ви1ждь рyцэ мои2: и3 принеси2 рyку твою2, и3 вложи2 въ рeбра мо‰: и3 не бyди невёренъ, но вёренъ. И# tвэщA fwмA и3 речE є3мY: гDь м0й и3 бGъ м0й. Глаг0ла є3мY ї}съ: ћкw ви1дэвъ мS, вёровалъ є3си2: бlжeни не ви1дэвшіи и3 вёровавше. МнHга же и3 и4на знaмєніz сотвори2 ї}съ пред8 ў§нки2 свои1ми, ћже не сyть пи6сана въ кни1гахъ си1хъ: сі‰ же пи6сана бhша, да вёруете, ћкw ї}съ є4сть хrт0съ сн7ъ б9ій, и3 да вёрующе жив0тъ и4мате во и4мz є3гw2.

Е#ђліе воскrно ‹, t їwaнна, зачaло …ѕ.

Во врeмz џно, kви1сz ї}съ ў§нкHмъ свои6мъ, востaвъ t мeртвыхъ, на м0ри тіверіaдстэмъ. Kви1сz же си1це: бsху вкyпэ сjмwнъ пeтръ, и3 fwмA нарицaемый близнeцъ, и3 наfанaилъ, и4же (бЁ) t кaны галілeйскіz, и3 сы6на зеведewва, и3 и4на t ў§нкъ є3гw2 двA. Глаг0ла и5мъ сjмwнъ пeтръ: и3дY рhбы лови1ти. Глаг0лаша є3мY: и4демъ и3 мы2 съ тоб0ю. И#зыд0ша (же) и3 всэд0ша ѓбіе въ корaбль, и3 въ тY н0щь не ћша ничесHже. Ќтру же бhвшу, стA ї}съ при брeзэ: не познaша же ў§нцы2, ћкw ї}съ є4сть. Глаг0ла же и5мъ ї}съ: дёти, є3дA что2 снёдно и4мате; Tвэщaша є3мY: ни2. Џнъ же речE и5мъ: ввeрзите мрeжу њ деснyю странY кораблS и3 њбрsщете. Вверг0ша же, и3 ктомY не можaху привлещи2 є3S t мн0жества рhбъ. Глаг0ла же ў§нкъ т0й, є3г0же люблsше ї}съ, петр0ви: гDь є4сть. Сjмwнъ же пeтръ слhшавъ, ћкw гDь є4сть, є3пендЂтомъ препоsсасz, бё бо нaгъ, и3 ввeржесz въ м0ре: ґ друзjи ў§нцы2 кораблецeмъ пріид0ша, не бёша бо далeче t земли2, но ћкw двЁ стЁ лактeй, влекyще мрeжу рhбъ. Е#гдA u5бо и3злэз0ша на зeмлю, ви1дэша џгнь лежaщь, и3 рhбу на нeмъ лежaщу и3 хлёбъ. (И#) глаг0ла и5мъ ї}съ: принеси1те t рhбъ, ћже ћсте нhнэ. Влёзъ (же) сjмwнъ пeтръ, и3звлечE мрeжу на зeмлю, п0лну вели1кихъ рhбъ сто2 (и3) пzтьдесsтъ (и3) три2: и3 толи1кw сyщымъ, не прот0ржесz мрeжа. Глаг0ла и5мъ ї}съ: пріиди1те, њбёдуйте. Ни є3ди1нъ же смёzше t ў§нкъ и3стzзaти є3го2: ты2 кто2 є3си2; вёдzще, ћкw гDь є4сть. Пріи1де же ї}съ, и3 пріsтъ хлёбъ, и3 дадE и5мъ, и3 рhбу тaкожде. СE ўжE трeтіе kви1сz ї}съ ў§нкHмъ свои6мъ, востaвъ t мeртвыхъ.

Е#ђліе воскrно №i, t їwaнна, зачaло …з.

Во врeмz џно, kви1сz ї}съ ў§нкHмъ свои6мъ, востaвъ t мeртвыхъ, и3 глаг0ла сjмwну петрY: сjмwне їHнинъ, лю1биши ли мS пaче си1хъ; Глаг0ла є3мY: є4й, гDи, ты2 вёси, ћкw люблю1 тz. Глаг0ла є3мY: паси2 ѓгнцы мо‰. Глаг0ла є3мY пaки втор0е: сjмwне їHнинъ, лю1биши ли мS; Глаг0ла є3мY: є4й, гDи, ты2 вёси, ћкw люблю1 тz. Глаг0ла є3мY: паси2 џвцы мо‰. Глаг0ла є3мY трeтіе: сjмwне їHнинъ, лю1биши ли мS; њскорбё (же) пeтръ, ћкw речE є3мY трeтіе: лю1биши ли мS; и3 глаг0ла є3мY: гDи, ты2 вс‰ вёси: ты2 вёси, ћкw люблю1 тz. Глаг0ла є3мY ї}съ: паси2 џвцы мо‰. Ґми1нь, ґми1нь гlю тебЁ: є3гдA бhлъ є3си2 ю4нъ, поsсалсz є3си2 сaмъ, и3 ходи1лъ є3си2, ѓможе хотёлъ є3си2: є3гдa же состарёешисz, воздёжеши рyцэ твои2, и3 и4нъ тS поsшетъ, и3 ведeтъ, ѓможе не х0щеши. Сіe же речE, назнaменуz, к0ею смeртію прослaвитъ бGа. И# сі‰ рeкъ, глаг0ла є3мY: и3ди2 по мнЁ. Њбрaщьсz же пeтръ ви1дэ ў§нкA, є3г0же люблsше ї}съ, в8слёдъ и3дyща, и4же и3 возлежE на вeчери на пeрси є3гw2 и3 речE: гDи, кто2 є4сть предаsй тS; Сего2 ви1дэвъ пeтръ, глаг0ла ї}сови: гDи, сeй же что2; Глаг0ла є3мY ї}съ: ѓще хощY, да т0й пребывaетъ, д0ндеже пріидY, что2 къ тебЁ; ты2 по мнЁ грzди2. И#зhде же сл0во сE въ брaтію, ћкw ў§нкъ т0й не ќмретъ. И# не речE є3мY ї}съ, ћкw не ќмретъ, но: ѓще хощY томY пребывaти, д0ндеже пріидY, что2 къ тебЁ; Сeй є4сть ў§нкъ свидётелствуzй њ си1хъ, и4же и3 написA сі‰: и3 вёмъ, ћкw и4стинно є4сть свидётелство є3гw2. Сyть же и3 и4на мнHга, ±же сотвори2 ї}съ, ±же ѓще бы по є3ди1ному пи6сана бhша, ни самомY мню2 (всемY) мjру вмэсти1ти пи1шемыхъ кни1гъ. Ґми1нь.

 

Коментарисање није више омогућено.