НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Дополнитељни октоих

Дополнитељни октоих

Начaло воскрeсныхъ є3xапостіл†рій, и3 ќтреннихъ самоглaсныхъ

Начaло воскрeсныхъ є3xапостіл†рій, и3 ќтреннихъ самоглaсныхъ, си1рэчь є3ђльскихъ стіхи1ръ.

И# ќтренніи ќбw стіхи6ры сyть творeніе львA царS премyдрагw: є3xапостілaріи же сhна є3гw2 кwнстантjна царS.

Е#xапостілaрій №: Со ў§нки2 взhдемъ на г0ру галілeйскую, вёрою хrтA ви1дэти глаг0люща, влaсть пріsти вhшнихъ и3 ни1жнихъ, научи1мсz: кaкw ўчи1тъ крещaти, во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, kзhки вс‰, и3 пребывaти съ таи1нники, ћкоже њбэщaсz, до скончaніz вёка.

БGор0диченъ: Со ў§нки2 рaдоваласz є3си2 бцdе дв7о, ћкw хrтA ви1дэла є3си2 воскrшаго t гр0ба триднeвна, ћкоже речE: и5мже и3 kви1сz, научaz и3 kвлsz лyчшаz, и3 крещaти во nц7Ё, и3 сн7э, и3 д©э повелэвaz, є4же вёровати нaмъ тогw2 востaнію, и3 слaвити тS nтрокови1це.

Ќтреннzz стіхи1ра, глaсъ №:

На г0ру ў§нкHмъ и3дyщымъ за °земн0е°1 вознесeніе, предстA гDь, и3 поклони1вшесz є3мY, и3 дaнныz влaсти вездЁ научи1вшесz, въ поднбcную посылaхусz, проповёдати є4же и3з8 мeртвыхъ воскrніе, и3 є4же на нб7сA возшeствіе: и5мже и3 во вёки спребывaти нел0жный њбэщaсz хrт0съ бGъ, и3 сп7съ дyшъ нaшихъ.

Е#xапостілaрій в7: Кaмень ўзрёвшz tвалeнъ мmронHсицы, рaдовахусz, ви1дэша во ю4ношу сэдsща во гр0бэ, и3 т0й тBмъ речE: сE хrт0съ востaлъ є4сть, рцhте съ петр0мъ ў§нкHмъ: на г0ру приспёйте галілeйскую, тaмw вaмъ kви1тсz, ћкоже предречE другHмъ.

БGор0диченъ: ЃгGлъ ќбw принесE дв7э, є4же рaдуйсz, прeжде твоегw2 зачaтіz хrтE, ѓгGлъ же кaмень tвали2 гр0ба твоегw2, вмёстw печaли: џвъ ќбw рaдости неизречeнныz знaмєніz, џвъ же въ смeрти мёсто, подaтелz тS жи1зни проповёдуz и3 величaz, и3 глаг0лz воскrніе женaмъ, и3 таи1нникwмъ.

Ќтреннzz стіхи1ра, глaсъ в7:

Съ мЂры пришeдшымъ ±же съ марjею женaмъ, и3 недоумэвaющымсz, кaкw бyдетъ и5мъ ўлучи1ти желaніе, kви1сz кaмень взsтъ, и3 б9eственный ю4ноша ўтолsz мzтeжъ дyшъ и4хъ: востa бо глаг0летъ, ї}съ гDь. Тёмже проповёдите проповёдникwмъ є3гw2, ў§никHмъ въ галілeю тещи2, и3 ви1дэти є3го2 воскRсша и3з8 мeртвыхъ, ћкw жизнодaвца и3 гDа.

Е#xапостілaрій G: Ћкw хrт0съ воскRсе, никт0же °да не вёруетъ:°2 kви1сz бо марjи, пот0мъ же ви1дэнъ бhсть на село2 и3дyщима, таи1нникwмъ же пaки kви1сz, возлежaщымъ є3динонaдесzтимъ, и5хже крещaти послaвъ, на нб7сA вознесeсz, tню1дуже и3 сни1де, ўтверждaz проповёданіе мн0жествы знaменій.

БGор0диченъ: Возсіsвшее сlнце, ћкw t черт0га жени1хъ, и3з8 гр0ба днeсь, и3 ѓдъ плэни1въ, и3 смeрть ўпраздни1въ, тебE р0ждшіz мlтвами, свётъ нaмъ низпосли2: свётъ, просвэщaющъ сердцA и3 дyшы: свётъ, ходи1ти всёхъ наставлsющъ на стєзи2 повелёній твои1хъ, и3 на пyть ми1ра.

Ќтреннzz стіхи1ра, глaсъ G:

Магдали1нэ марjи сп7сово бlговэствyющей и3з8 мeртвыхъ воскrніе и3 kвлeніе, не вёрующе ў§нцы2, поноси1ми бhша њ жестосeрдіи: но знaменми воwрyжшесz и3 чудесы2, ко проповёданію посылaхусz, и3 ты2 ќбw гDи, къ начaльному свёту вознeслсz є3си2 nц7Y, nни1 же проповёдаша всю1ду сл0во, чудесы2 ўвэрsюще. Тёмже просвэти1вшесz тёми, слaвимъ твоE є4же и3з8 мeртвыхъ воскrніе, человэколю1бче гDи.

Е#xапостілaрій д7: Добродётельми блистaвшесz, ви1димъ предстоsща въ живон0снэмъ гр0бэ мyжа въ блещaщихсz ри1захъ: мmрон0сицамъ прекл0ньшымъ ли1ца на зeмлю, нб7сы2 вLчествующагw воскrнію да научи1мсz, и3 къ животA гр0бу съ петр0мъ притецeмъ: и3 содёzнному ўди1вльшесz пребyдемъ хrтA ви1дэти.

БGор0диченъ: Рaдоватисz вэщaвый, претвори1лъ є3си2 печaль прароди1телей гDи, рaдость вносS востaніz твоегw2 въ мjрэ: тогw2 ќбw живодaвче, р0ждшею тS, свётъ просвэщaющъ сердцA, свётъ щедр0тъ твои1хъ низпосли2, є4же вопи1ти тебЁ: чlвэколю1бче бGочеловёче, слaва твоемY востaнію.

Ќтреннzz стіхи1ра, глaсъ д7:

Ќтро бЁ глубоко2, и3 жєны2 пріид0ша на гр0бъ тв0й, хrтE: но тёло не њбрётесz желaемое и4ми: тёмже недоумэвaющымсz, ±же въ ри1захъ блещaщихсz предст†вшаz глаг0ласта: что2 живaгw съ мeртвыми и4щете; востA, ћкоже предрэчE, что2 не п0мните глагHлъ є3гw2; и5мже вёровавшz ви6дэннаz проповёдаху, но мнsхусz лжA благовёщєніz: тaкw бhша є3щE к0сни ў§нцы2: но пeтръ течE и3 ви1дэвъ прослaви тво‰ въ себЁ чудесA.

Е#xапостілaрій є7: Жив0тъ и3 пyть, хrт0съ востA и3з8 мeртвыхъ, кле0пэ и3 луцЁ спутешeствова, и4маже и3 познaсz во є3ммаyсэ, преломлsz хлёбъ: є3ю1же дyшы и3 сердцA гор‰ща бsху, є3гдA тёма глаг0лаше на пути2, и3 пис†ніz скaзоваше, ±же претерпЁ. Съ ни1маже, востA, зовeмъ, kви1сz же и3 петр0ви.

БGор0диченъ: Пою2 безчи1сленную твою2 млcть, тв0рче м0й, ћкw себE и3стощи1лъ є3си2, понести2 и3 сп7сти2 человёческое є3стество2 њѕл0бленное: и3 бGъ сhй, и3зв0лилъ є3си2, t чcтыz бGоoтрокови1цы, по мнЁ бhти, и3 сни1ти дaже до ѓда, хотS ми2 сп7сти1сz, мlтвами р0ждшіz тS, вLко всещeдрый.

Ќтреннzz стіхи1ра, глaсъ є7:

Q премyдрыхъ судeбъ твои1хъ хrтE! Кaкw петрY ќбw плащани1цами є3ди1нэми дaлъ є3си2 разумёти твоE воскrніе; луцё же и3 кле0пэ спутьшeствуz бесёдовалъ є3си2, и3 бесёдуzй не ѓбіе себE kвлsеши: тёмже и3 поноси1мъ бывaеши, ћкw є3ди1нъ пришeльствуzй во їеrли1мъ, и3 не причащazйсz въ конeцъ совёта и4хъ: но и4же вс‰ къ создaніz п0льзэ стр0z, и3 ±же њ тебЁ прbр0чєствіz tкрhлъ є3си2, и3 внегдA блгcви1ти хлёбъ познaлсz є3си2 и5мъ, и5хже и3 прeжде тогw2 сердцA къ познaнію твоемY распалaстасz: и5же и3 ў§нкHмъ сHбраннымъ ўжE ћснw проповёдаста твоE воскrніе, и4мже поми1луй нaсъ.

Е#xапостілaрій ѕ7: Показyz, ћкw человёкъ є3си2 сп7се, по существY, посредЁ стaвъ воскRсъ t гр0ба, и3 брaшна сопричасти1лсz є3си2, ўчи1лъ є3си2 кRщeнію покаsніz. Ѓбіе же къ нбcному вознeслсz є3си2 nц7Y, и3 ў§нкHмъ ўтёшителz послaти њбэщaлъ є3си2 преб9eственный бGочеловёче: слaва твоемY востaнію.

БGор0диченъ: Творeцъ создaніz, и3 бGъ всёхъ, пл0ть чlвёческую пріsтъ t пречcтыхъ кровeй твои1хъ, всес™az дв7о, и3 и3стлёвшее моE всE є3стество2 новосодёла, пaки ћкоже прeжде ржcтвA њстaвль по ржcтвЁ. Тёмже тS вёрнw вси2 восхвалsемъ, зовyще: рaдуйсz вLчце мjра.

Ќтреннzz стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

И$стинный ми1ръ ты2 хrтE, къ человёкwмъ б9ій ми1ръ тв0й даS, по востaніи ў§нкHмъ, пристрaшны показaлъ є3си2 |, мнsщыz дyхъ ви1дэти: но ўти1шилъ є3си2 мzтeжъ души2 и4хъ, показaвый рyцэ и3 н0зэ твои2. Nбaче не вёрующымъ є3щE, брaшенъ причащeніемъ, и3 ўчeній воспоминaніемъ, tвeрзлъ є3си2 и4хъ ќмъ, є4же разумёти пис†ніz: и5мже и3 n§еское њбэтовaніе њбэщaвъ, и3 бlгослови1въ |, tступи1лъ є3си2 на нб7о. Тёмже съ ни1ми покланsемсz тебЁ, гDи слaва тебЁ.

Е#xапостілaрій з7: Ћкw взsша гDа, марjи рeкшей, на гр0бъ течaста, сjмwнъ пeтръ, и3 другjй таи1нникъ хrт0въ, є3г0же люблsше: течaста же џба, и3 њбрэт0ста плащани6цы є3ди1ны внyтрь лежaщz, и3 главнhй же бЁ судaрь кромЁ и4хъ. Тёмже пaки ўмолчaста, д0ндеже хrтA ви1дэста.

БGор0диченъ: Вє1ліz и3 пресл†внаz менE рaди содёzлъ є3си2 хrтE м0й многомлcтиве: t дв7ы бо nтрокови1цы роди1лсz є3си2 несказaннw, и3 кrтъ под8sлъ є3си2, и3 смeрть претерпёвъ воскrнъ є3си2 во слaвэ, и3 нaше є3стество2 t смeрти свободи1лъ є3си2. Слaва хrтE слaвэ твоeй, слaва си1лэ твоeй.

Ќтреннzz стіхи1ра, глaсъ з7:

СE тьмA, и3 рaнw, и3 что2 ў гр0ба марjе стои1ши, мн0гую тьмY и3мёющи въ рaзумэ, въ нeйже, гдЁ положeнъ бhсть, вопрошaеши, ї}съ; но ви1ждь сри1щущzсz ў§ники2, кaкw плащани1цами и3 сударeмъ воскrніе њбрэт0ша, и3 помzнyша ±же њ си1хъ пис†ніz. Съ ни1миже и3 и4миже и3 мы2 вёровавше, воспэвaемъ тS жизнодaвца хrтA.

Е#xапостілaрій }: ДвA ѓгGла ви1дэвши внyтрь гр0ба, марjа ўдивлsшесz, и3 хrтA не знaющи, ћкw вертогрaдарz вопрошaше: гDи, гдЁ положи1лъ є3си2 тёло ї}са моегw2; звaніемъ же того2 познaвши бhти самого2 сп7са, слhша: не прикасaйсz мнЁ, ко nц7Y tхождY, рцы2 брaтіи моeй.

БGор0диченъ: T трbцы родилA є3си2 nтрокови1це, є3ди1наго неизречeннw во двою2 є3стєствY сyща, и3 сугyба дёйствомъ, и3 є3ди1наго v3постaсію. Того2 ќбw моли2 при1снw, њ и5же вёрою покланsющихсz, t всsкагw навёта врaжіz и3збaвитисz: ћкw вси2 къ тебЁ нhнэ прибэгaемъ, вLчце бцdе.

Ќтреннzz стіхи1ра, глaсъ }:

Мар‡ины слeзы не всyе проливaютсz тeплэ, сe бо спод0бисz и3 ўчaщихъ ѓгGлwвъ, и3 видёніz самогw2 ї}са: тёмже и3 tсылaетсz не прикасaтисz хrтY. Но nбaче проповёдница посылaетсz твои6мъ ў§нкHмъ, и5мже бlговэствовaніе носsщи, є4же ко nтeческому жрeбію восх0дъ возвэщaющи: съ нeюже спод0би и3 нaсъ kвлeніz твоегw2 вLко гDи.

Е#xапостілaрій f7: Заключє1ннымъ вLко двeремъ, ћкw вшeлъ є3си2, ґпcлы и3сп0лнилъ є3си2 д¦а прес™aгw, ми1рнw дyнувъ: и5мже вzзaти же и3 рэшaти грэхи2 рeклъ є3си2: и3 по nсми2 днeхъ тво‰ рeбра fwмЁ показaлъ є3си2, и3 рyцэ. Съ ни1мже вопіeмъ: гDь и3 бGъ ты2 є3си2.

БGор0диченъ: Твоего2 сн7а ћкw ви1дэла є3си2 t гр0ба воскрeсша триднeвна, бGоневёстнаz, прес™az дв7о, всю2 ск0рбь tложи1ла є3си2, ю4же под8sла є3си2, ћкw м™и, є3гдA ўзрёла є3си2 стрaждуща: и3 рaдости и3сп0лншисz со ў§нки2 є3гw2 почитaющи того2, поeши. Тёмже и5же бцdу тS нhнэ и3сповёдающихъ сп7сaй.

Ќтреннzz стіхи1ра, глaсъ є7:

Ћкw въ послBднzz лBта, сyщу п0здэ t суббHтъ предстaлъ є3си2 другHмъ хrтE, и3 чудесeмъ чyдо и3звэствyеши, заключє1ннымъ вх0дwмъ двє1рнымъ, є4же и3з8 мeртвыхъ твоE воскrніе: но и3сп0лнилъ є3си2 рaдости ў§ники2, и3 д¦а с™aго преподaлъ є3си2 и5мъ, и3 влaсть п0далъ є3си2 њставлeніz грэхHвъ и3 fwмы2 не њстaвилъ є3си2 въ невёрствіz погружaтисz бyри. Тёмже подaждь и3 нaмъ рaзумъ и4стинный, и3 њставлeніе прегрэшeній бlгоутр0бне гDи.

Е#xапостілaрій ‹: Тіверіaдское м0ре съ дэтьми2 зеведeевыми, наfанaила съ петр0мъ же и3 со други1ма двэмA дрeвле, и3 fwмY и3мsше на л0вэ: и5же хrт0вымъ повелёніемъ њдеснyю ввeргше, мн0жество и3звлек0ша рhбъ: є3г0же пeтръ познaвъ, къ немY бродsше, и5мже трeтіе kвлeйсz, и3 хлёбъ показA, и3 рhбу на ќглехъ.

БGор0диченъ: Воскrшаго гDа триднeвна t гр0ба, дв7о, моли2 њ воспэвaющихъ тS, и3 люб0вію бlжaщихъ: тебe бо и4мамы вси2 прибёжище сп7си1тельное, и3 ходaтаицу къ немY: наслёдіе бо твоE, и3 раби2 є3смы2 бцdе, и3 къ твоемY заступлeнію вси2 взирaемъ.

Ќтреннzz стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

По є4же во ѓдъ сошeствіи, и3 є4же и3з8 мeртвыхъ воскrніи, скорбsще ћкоже дост0zше, њ разлучeніи твоeмъ хrтE, ў§нцы2 на дёланіе њбрати1шасz, и3 пaки корабли2 и3 мрє1жи, и3 л0ва нигдёже: но ты2 сп7се, kви1всz ћкw вLка всёхъ, њдеснyю мрє1жи повелэвaеши воврещи2, и3 бhсть сл0во дёло вск0рэ, и3 мн0жество рhбъ мн0гое, и3 вeчерz стрaннаz гот0ва на земли2: є3sже причасти1вшымсz тогдA твои6мъ ў§нкHмъ, и3 нaсъ нhнэ мhсленнw спод0би наслади1тисz, чlвэколю1бче гDи.

Е#xапостілaрій №i: По б9eственнэмъ востaніи, три1жды петрA, лю1биши ли мS, вопрошaz гDь, свои1хъ nвeцъ предлагaетъ пастыреначaльника: и4же ви1дz, є3г0же люблsше ї}съ, во слёдъ грzдyща, вопрошaше вLку: сeй же что2; ѓще хощY, речE, пребывaти семY, д0ндеже и3 пaки пріидY, что2 къ тебЁ, дрyже пeтре;

БGор0диченъ: Q стрaшное тaинство, q преслaвное чyдо! Смeртію смeрть всеконeчнэ погублeна бhсть. Кто2 ќбw не воспоeтъ; и3 кто2 не поклони1тсz твоемY воскrнію сл0ве, и3 чи1стw р0ждшей тS пл0тію бцdэ; є3sже мlтвами, всёхъ геeнны и3збaви.

Ќтреннzz стіхи1ра, глaсъ }:

Kвлsz себE ў§никHмъ твои6мъ, сп7се, по воскrніи сjмwну дaлъ є3си2 nвeцъ пaству, за любвE воздаsніе, ћже њ пaствэ, попечeніz и3щS. Тёмже и3 глаг0лалъ є3си2: ѓще лю1биши мS пeтре, паси2 ѓгнцы мо‰, паси2 џвцы мо‰. Џнъ же ѓбіе показyz друголю1бное, њ друзёмъ ўченицЁ вопрошaше: и4хже мlтвами хrтE, стaдо твоE сохранsй, t волкHвъ губsщихъ є5.

 

Коментарисање није више омогућено.