NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Proroku Iliji

Kondakъ №

I#zbrannый bGomъ na njbraщenіe ї}lS t prelesti vaalovы, gr0znый njbliči1telю careй zakonoprestypnыhъ, prosіsvый plamennoю revnostію po bz7э vsederži1telю, s™ostію ži1zni i3 čudesы2, voshiщennый pl0tію tvoeю na nb7sA: i3 pred8iti i3mёzй vtor0mu prišestvію hrt0vu, pohvalьnaz vospisyemъ ti2, prbr0če b9ій i3lіE: th že, ćkw i3mёzй velіe derznovenіe ko gDu, t vsskihъ nasъ ѕHlъ i3 njbstosnій mltvami tvoi1mi svoboždaй, blgočestnw tebЁ vopію1щihъ:

Raduйsz, i3lіE, veli1kій prbr0če, vtoragw prišestvіz hrt0va slavnый p®teče.

Jkosъ №

ЃgGlъ revnostію po bz7э i3 či1stыmъ žitіemъ tvoi1mъ, shй vo pl0ti, prbr0če, bhlъ є3si2: є3щE bo mladencu ti2 bhvšu, ntecъ tv0й sovahъ vi1dэ svёtlыz ѓgGlы, besёduющіz sъ tob0ю, ngnemъ tS povivaющіz i3 plamenemъ pitaющіz, є4že proznamenovaše plamennuю revnostь tvoю2 po bz7э, si1lu slovesъ tvoi1hъ i3 žitіE, ćkw svёtъ, nepor0čnoe. Segw2 radi so ўdivlenіemъ zovemъ ti2 takov†z:

Raduйsz, t vёčnosti pred8ыzbrannый vъ služenіe sp7senію shnwvъ ї}levыhъ. Raduйsz, t čreva maternz predugot0vannый vъ provozvёstnika b9estvennыz i4stinы i3 blgočestіz. Raduйsz, preslavnыmъ, bhvšimъ na tebЁ, vidёnіemъ rodi1telz tvoegw2 ўdivi1vый. Raduйsz, dёvstvennuю čctotY i3 bezm0lvіe t ю4nosti vozlюbi1vый. Raduйsz, suetY mjra segw2 i3 vsS blgA є3gw2 prezrёvый, dyšu že tvoю2 vsecёlw gDu posvzti1vый. Raduйsz, svёtomъ premydrosti t bGa njzarennый i3 ўčenіemъ blgočestіz i3zdёtstva napoennый.

Raduйsz, i3lіE, veli1kій prbr0če, vtoragw prišestvіz hrt0va slavnый p®teče.

Kondakъ v7

Vi1dz nečestіe i3 razvraщenіe vo ї}li, preslavnый prbr0če, ѕэlw2 dyhomъ tvoi1mъ skorbёlъ є3si2 i3 revnostію po slavэ b9іeй vosplamenslsz є3si2: ćkw shnwvэ ї}levы merzkimъ jdwlamъ pokloni1šasz, t bGa že i4stinnagw tstupi1ša, є3myže vs‰ nbcnaz v0instva so strahomъ vopію1tъ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumъ sv0й ѕl0ю v0leю njmrači1vъ, bezzak0nnый carь ї}lьskій ґhaavъ, njstavi i4stinnagw bGa vsederži1telz i3 poklansšesz merzkomu jdwlu vaalu, kypnw že i3 vъ carstvэ svoemъ ўmn0ži їdwlopoklonenіe i3 nečestіe. Th že, prbr0če, i3sp0lnenъ shй velіz revnosti po bz7э, derznovennw njbliči1lъ є3si2 carS, vozvэsti1vъ є3mY, ćkw vъ nakazanіe є3mY i3 carstva є3gw2 tri2 lёta i3 mёszcъ šestь ne bydetъ d0ždь, ni rosA, i3 gladъ velій bydetъ po vsёй zemli2. Divsщesz u5bw toli1cэй revnosti tvoeй po bz7э i3 velію derznovenію, sъ lюb0vію zovemъ ti2:

Raduйsz, nebosznennый propovёdniče i4stinы i3 krёpkій pob0rniče blgočestіz. Raduйsz, revnostnый nečestіz njbliči1telю. Raduйsz, kъ nakazanію nekaющihsz grёšnikwvъ dolgoterpэli1vagw bGa prekloni1vый. Raduйsz, sl0vomъ tvoi1mъ nb7o zaklюči1vый i3 plodon0snuю zemlю nepl0dnu sotvori1vый. Raduйsz, trilёtnый gladъ za nečestіe lюdeй t gDa i3sprosi1vый. Raduйsz, ćkw vsevhšnій gDь darovA tebЁ vъ b0ga ґhaavu, ćkože drevlэ mwmsea faraHnu.

Raduйsz, i3lіE, veli1kій prbr0če, vtoragw prišestvіz hrt0va slavnый p®teče.

Kondakъ G

Si1loю mltvы tvoeS, predi1vnый prbr0če, voi1stinu zaklюči1sz nb7o i3 ne njd0ždi tri2 lёta i3 mёszcъ šestь, i3 bhstь gladъ velій po vsёй zemli2, da ponE zn0emъ i3 gladomъ tomi1mi, nečestivіi lю1dіe pokaюtsz i3 njbratstsz ko gDu, so ўmilenіemъ zovyщe є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#mёz velіe blgovolenіe kъ tebЁ, prbr0če, gDь voshotЁ tluči1ti tS t bezzak0nnыhъ shnwvъ ї}lz, da ne sъ ni1mi tёrpiši gladъ i3 žaždu, i3 povelЁ tebЁ i4ti kъ pot0ku horafovu, i3dёže vranwve pitahu tS, prinossщe hlёbъ i3 msso. Tёmže prin0simъ tebЁ pohvalьnaz sіS:

Raduйsz, post0mъ i3 bdenіemъ vsS zemnaz i3 syetnaz pomыšlenіz i3strebi1vый. Raduйsz, mltvoю i3 bGomhslіemъ ќmъ tv0й vъ g0rnzz vperi1vый. Raduйsz, patrіarhwvъ veličanіe i3 prbr0kwvъ krasoto2. Raduйsz, dёvstvennikwvъ pohvalo2 i3 prepod0bnыhъ slavo. Raduйsz, s™i1teleй nastavniče i3 myčenikwvъ krёposte. Raduйsz, ćkw nečestіemъ i3 nevёrіemъ njslэplє1nnыhъ shnwvъ ї}levыhъ na pytь i4stinы njbrati1lъ є3si2.

Raduйsz, i3lіE, veli1kій prbr0če, vtoragw prišestvіz hrt0va slavnый p®teče.

Kondakъ d7

Byrz velіz, razrušaющaz g0rы, predыdsše, є3gdA pribli1žašesz kъ tebЁ, prbr0če, vъ hori1vэ gDь, taže kvi1sz trysъ, i3 ne vъ trysэ gDь, i3 po trysэ džgnь, i3 ne vo ngni2 gDь, ґ po ngni2 bhstь glasъ hlada t0nka, i3 tY kvi1sz tebЁ gDь: є3g0že prisytstvіe njщuti1vъ, pokrы2 є3si2 licE tvoE mi1lwtію, so strahomъ i3 radostію zovhй є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhšavъ nečesti1vый carь ґhaavъ povelёnіe tvoE, nj є4že sobrati vsS kolёna ї}leva na g0ru karmi1lьskuю, i3 privesti2 na nю2 stydnыz pror0ki vaalovы, ѓbіe poslavъ, sobrA vs‰, i3 samъ prіi1de tamw. Th že, revni1telю slavы b9іz, hotS konečnэ posrami1ti merzkіz jdwlы i3 proslaviti i4stinnagw bGa, povelёlъ є3si2 ўgot0vati dvЁ žertvы, ngnS že na thz ne vozgnэщati, rekъ: i3 bydetъ bGъ, i4že ѓщe poslyšaetъ ngnemъ, t0й є4stь bGъ. To2 slhšavše vsi2 lю1dіe, rešA: d0brъ glag0lъ i3lіi1nъ, є3g0že glag0la da bydetъ takw. Mh že, veličaющe tS, zovemъ:

Raduйsz, veli1kій poslanniče cRS nbcnagw i3 provozvёstniče s™hhъ velёnій є3gw2. Raduйsz, ґdamante, newdoli1mый vъ revnosti i3 nepokolebi1mый st0lpe blgočestіz. Raduйsz, si1lьnый zaщi1tniče i4stinы i3 tvёrdый protivob0rniče vragHvъ b9іihъ. Raduйsz, nečestіz i3skoreni1telю i3 nasadi1telю blgočestіz. Raduйsz, plamennый revni1telю b9estvennыz slavы. Raduйsz, ćkw i3 vъ poslёdnіz dni2 mjra i4maši propovёdыvati i4stinnagw bGa i3 njbličati njkasnnagw ґntjhrіsta.

Raduйsz, i3lіE, veli1kій prbr0če, vtoragw prišestvіz hrt0va slavnый p®teče.

Kondakъ є7

BGotečnuю tS ѕvэzdY pogasi1ti mnsše bezzak1onnaz cari1ca їezavelь: i3sp0lnivšisz bo na tS ćrosti za pogublenіe stydnыhъ є3S pror0kwvъ, hotsše ўbi1ti tS: njžestoči1sz bo serdce є3S i3 ne hotsše vёrovati čudesє1mъ tvoi1mъ, prbr0če, i3 poznati i4stinnagw bGa, poю1щi є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvše vsi2 lю1dіe ї}levы, po mltvэ tvoeй, džgnь t gDa sъ nb7sэ sšedый na žertvu tvoю2, vsehvalьne prbr0če, i3 vsю2 ю5 požegšій, drovA že, i3 kamenь, i3 perstь, i3 v0du potrэbi1vый, pad0ša na li1ca svoS, vzыvaющe: voi1stinnu gDь bGъ t0й є4stь bGъ. I# vёrovaša lю1dіe bGovi, stydnыz že pror0ki tы2 zaklalъ є3si2. Slavzщe u5bw vsesi1lьnagw, čudodёющagw bGa, tebЁ, ўg0dniku є3gw2, glag0lemъ si1ce:

Raduйsz, prevelіe derznovenіe ko vcdэ vssčeskihъ stzžavый. Raduйsz, znamenіi i3 čudesы2 b9estvennuю i4stinu ўtvэrdi1vый. Raduйsz, prelestь demonskuю posrami1vый, i4stinnuю že vёru proslavivый. Raduйsz, nevёrnыz i4stinnыmъ bGovёdэnіemъ prosvэti1vый. Raduйsz, trikratnыmъ lіsnіemъ na žertvennikъ vodы2, taйnu pres™ыz trbcы kvi1vый. Raduйsz, ćkw vsE є3stestvo2 syщihъ tebЁ povinovasz, džgnь že i3 vodA tebЁ služahu.

Raduйsz, i3lіE, veli1kій prbr0če, vtoragw prišestvіz hrt0va slavnый p®teče.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnikъ i4stinnagw bGovёdэnіz i3 blgočestіz kvi1lsz є3si2, prbr0če, ne t0kmw vo ї}li2, no i3 vъ stranЁ kzhčestэй, poslanъ bhvъ t gDa vъ sareptu sіdHnskuю kъ ženЁ vdovi1cэ prepitatisz, pače že da samY tY prepitaeši vъ gladэ: i3mёz bo velію čudotvorenіz blgodatь, ўmn0žilъ є3si2 mukY i3 є3leй vъ domY є3S newskydnw, dondeže preйde gladnoe vremz, i3 trikratnыmъ dunovenіemъ, po mltve tvoeй, voskresi1lъ є3si2 ўmeršagw shna є3S, poS čudodёющemu bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Vozsіsvъ velіeю revnostію po bz7э vsederži1teli, ѕэlw2 skorbelъ є3si2, prbr0če, ćkw njstaviša zavёtъ є3gw2 sыnHve ї}levы, nltari2 є3gw2 raskopaša i3 prbrHki i3zbi1ša. GDь že vo ўtэšenіe tvoE vozvэsti2 tebЁ, ćkw ne vesь ї}lь tstupi2 t negw2, no i4matь sedmь thszщъ sokrovennыhъ rabHvъ svoi1hъ, i5že ne prekloni1ša kolёna svoS vaalu. Tёmže, vospominaющe revnostь tvoю2 po bz7э, poemъ ti2 so blgogovёnіemъ sicev†z:

Raduйsz, vёrnый služi1telю i3 bli1žnій dryže gDenь. Raduйsz, džbraze i3 pohvalo2 blgočesti6vыhъ pastыreй. Raduйsz, nastavniče sp7senіz i3 prosvэщenіe vo tmЁ sedsщihъ. Raduйsz, zaщi1tnikwmъ i4stinы myžestvo vnušazй, vъ p0dvizэhъ že i3 stradanіihъ za pravdu i5hъ ўkrэplszй. Raduйsz, ćkw serafjmskoю pl†mennoю lюbo6vію kъ bGu gorёlъ є3si2. Raduйsz, ćkw i3 gDь vo vsBmъ poslyšaše tebЁ i3 po prošenію tvoemY vsS tvorsše.

Raduйsz, i3lіE, veli1kій prbr0če, vtoragw prišestvіz hrt0va slavnый p®teče.

Kondakъ z7

HotS člvэkolю1becъ gDь kvi1ti mlcrdіe svoE kaющimsz grёšnikwmъ, po prošestvіi prorečennagw gladnagw vremene, nizposlA po mltvэ tvoeй, prbr0če, i3 glag0lwmъ ќstъ tvoi1hъ, na žažduщuю zemlю njbi1lьnый i3 mjrnый d0ždь: sыnHve že ї}levы, spod0blьšіisz toli1kіz mlcti, vo ўmilenіi serdca blgodarstvennw vozopi1ša bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0voe nečesti1vый carь ґhaavъ kъ bezzak0nіemъ svoi1mъ priloži2 ѕlodэsnіe, є3gdA povelЁ ўbi1ti nepovi1nnagw navufez i3 voshi1ti vіnogradъ є3gw2. Segw2 radi, njbličaz zakonoprestypnagw carS, proreklъ є3si2 є3mY, prbr0če, ćkw i3dёže ўmerщvlenъ bhstь navufeй, tamw i3 є3gw2 kr0vь svi1nіi i3 psi2 poli1žutъ, i3 ženY є3gw їezavelь snэdstъ psi2, i3 vesь d0mъ є3gw2 i3strebi1tsz. Vёduщe u5bw mы2 sbhvšeesz strašnoe sіE prorečenіe, ўžasaemsz, zovyщe:

Raduйsz, njbi1dzщihъ i3 žestokoserdnыhъ gr0znый tmsti1telю. Raduйsz, si1rыhъ i3 napastvyemыhъ krёpkій zastypniče. Raduйsz, nepočitaющihъ s™hhъ prazdnikwvъ pravoslavnыz cRkvэ karatelю. Raduйsz, proderzыhъ hylьnikwvъ i4menэ b9іz nizloži1telю. Raduйsz, sl0vomъ njbličenіz, ćkw gr0momъ, bezzak0nnыz poražazй. Raduйsz, byduщaz, ćkw nastosщaz, vёdый i3 dalьnzz, ćkw bli1zъ syщaz, proricazй.

Raduйsz, i3lіE, veli1kій prbr0če, vtoragw prišestvіz hrt0va slavnый p®teče.

Kondakъ }

Strannoe i3 preestestvennoe pokazA gDь nj tebЁ, prbr0če, promыšlenіe, є3gdA povelЁ ѓlčnыmъ i3 nečadolюbi1vыmъ vranwmъ pitati tS vъ gladэ pri pot0cэ horafwvэ, i3dёže neprestannw prebыvaz vъ mltvэ i3 bGomhslіi, vospёvalъ є3si2 bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vesь bhlъ є3si2 smirenіemъ velіimъ ўkrašenъ, prbr0če b9ій, segw2 radi sъ g0rdostію prišedšihъ kъ tebЁ dvyhъ pztdesztonačalьnikwvъ sъ v0inы, da privэdytъ tebЁ kъ bezzak0nnomu carю2 nhozji, ngnemъ popali1lъ є3si2, so smirenіemъ že prišedšagw kъ tebЁ ѓvdіa, i5že pitaše ўčeni1ki prbr0českіz, pomi1lovalъ є3si2. Segw2 radi prin0simъ ti2 pohvalьnыz pёsni sіS:

Raduйsz, g0rdыhъ smiri1telю i3 karatelю, smirennыhъ že pokr0ve i3 zastypniče. Raduйsz, mzdoi1mnыhъ sydeй nakazatelю, pravo že sudsщimъ pom0щniče. Raduйsz, pravovёrnomu v0instvu vo branэhъ spob0rniče, nečesti1vыhъ že supostatъ nizloži1telю. Raduйsz, premydrostію, ćkw br0neю, njblečennый i3 pravdoю, ćkw щit0mъ, njgraždennый. Raduйsz, revnostію po bz7э, ćkw mečemъ, vooružennый i3 post0mъ, ćkw krilami, njkrilennый. Raduйsz, vёroю, ćkw šlemomъ sp7senіz, pokrovennый i3 lюb0vію, ćkw vэncemъ presvёtlыmъ, vэnčannый.

Raduйsz, i3lіE, veli1kій prbr0če, vtoragw prišestvіz hrt0va slavnый p®teče.

Kondakъ f7

Vsskoe člvёčeskoe є3stestvo2 ѕэlw2 ўdivlsetsz, kakw tы2, prečydnый prbr0če, šelъ є3si2 četыredesstь dnjй, ni kdhй, ni pіsй, do gorы2 hwri1va, i3dёže spod0bilsz є3si2 preslavnagw kvlenіz i3 presladkіz besёdы gDa vsederži1telz, poS є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэt‡z mnogovёщannыz nedoumeюtъ dov0lьnw razumёti i3 i3z8zsni1ti, kakw tы2, velikoimeni1te i3lіE, vo ploti2 shй člvёčestэй i3 podobostrastenъ namъ bhvъ, voshi1щenъ є3si2 sъ tёlomъ tvoi1mъ na nb7o, ćvlьšeйsz tebЁ kolesni1ceй džgnennэй sъ k0ni džgnennыmi. Slavzщe u5bw proslavlьšagw tS gDa i3 divsщesz voshi1щenію tvoemY, blgogovёйnw zovemъ ti2:

Raduйsz, prečydnыmъ vozderžanіemъ vethagw člvёka vъ sebЁ ўmertvi1vый. Raduйsz, ngnemъ b9estvennыz revnosti vsskoe veщestvennoe pomыšlenіe vъ sebЁ popali1vый. Raduйsz, preloženіemъ tvoi1mъ na nb7o r0dъ člvёčeskій vozveseli1vый i3 ži1znь vёčnuю ўvёrivый. Raduйsz, čestію i3 slavoю preestestvennoю t bGa počtennый i3 pače vsёhъ drevnihъ prbr0kwvъ proslavlennый. Raduйsz, t ѓgGlьskihъ li1kwvъ vъ selenіihъ nbcnыhъ radostnw srёtennій. Raduйsz, ćkw i4mz tvoE vo vsёmъ mjrэ počitaetsz, i3 revnostь tvoS po bz7э ѕэlw2 proslavlsetsz.

Raduйsz, i3lіE, veli1kій prbr0če, vtoragw prišestvіz hrt0va slavnый p®teče.

Kondakъ ‹

Sp7sti2 hotS vseblgjй bGъ lю1di ї}levы t prelesti vaalovы, i3zbrA tS, veli1kій prbr0če, vo nrydіe v0li svoes i3 njblečE tS b9estvennoю vlastію i3 si1loю, da njbrati1ši nevёrnыz, i3spraviši bezzak0nnыz, prosvэti1ši njmračennыz i3 nauči1ši vsёhъ vopi1ti bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

StэnA i3 zastuplenіe bydi namъ, pres™e prbr0če, m0щnыmъ tvoi1mъ hodataйstvomъ ўtolsz pravэdnый gnёvъ b9ій, poražaющій nasъ, grёšnыhъ i3 nepotrebnыhъ, bezd0ždіemъ i3 gladomъ, є3щE že tletv0rnыmi vёtrы i3 bolёznьmi, da i3zbavlьšesz t bёdъ, blgodarstvennw poemъ ti2:

Raduйsz, mltvami tvoi1mi nb7o zaklюčazй i3 tverzazй, plodon0sіe zemli2 i3 nepl0dіe t bGa posыlazй. Raduйsz, predstatelьstvomъ tvoi1mъ pred8 bGomъ doždi2 mi1rnы i3 r0su životv0rnuю na zemnaS prozzbє1nіz nizvodsй. Raduйsz, svirBpыz v0lnы morskjz i3 strašnыz byri ўtišazй i3 gromami i3 m0lnіzmi po v0lэ b9іeй ўpravlszй. Raduйsz, tletv0rnыz vёtrы i3 smerton0snыz ćzvы, poražaющіz člvёki že i3 skotы2, ўkroщazй. Raduйsz, si1rыhъ i3 vdovi1cъ pitatelю i3 щedrodatelьnыhъ lю1deй pokrovi1telю. Raduйsz, ćkw nečesti1vыhъ hylьnikwvъ i3 goni1teleй pravыz vёrы poražaeši i3 dyhwvъ ѕl0bы t rabHvъ b9іihъ progonseši.

Raduйsz, i3lіE, veli1kій prbr0če, vtoragw prišestvіz hrt0va slavnый p®teče.

Kondakъ №i

Pёnіe ўmilennoe prіimi2 t nasъ, prbr0če b9ій i3lіE, ćkwže prіslъ є3si2 prošenіe є3lіseevo, є3gdA prosi2 t tebЁ, da bydetъ dyhъ, i5že vъ tebЁ, sugybъ vъ nemъ, i3 є3gdA, voshiщassz na nb7o, nizpusti1lъ є3si2 є3mY mlctь tvoю2, ю4že džnъ vzemъ, razdэli2, ćkože i3 tы2 prežde, їordanskіz v0dы, i3 bhstь naslёdnikъ dёйstvovavšіz vъ tebЁ b9іz blgodati: si1ce i3 nasъ pokrhй mlctію tvoeS mlcsti t vsskihъ bёdъ i3 njbstosnій, da so blgodarenіemъ zovemъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэtozarnoe svэti1lo vo ї}li, vsehvalьne prbr0če, bhlъ є3si2, sіsz ravnoagGlьnыmъ žitіemъ tvoi1mъ i3 mydrostію, є3щE že newbhčnoю revnostію po bz7э i3 čudesы2 preslavnыmi, prosvэщaz lю1di i4stinnыmъ bGovёdэnіemъ i3 razgonsz mrakъ їdwlosluženіz. Tёmže vospisyemъ ti2 pohvalьnaz, poю1щe:

Raduйsz, lučezarnaz ѕvэzdo2, sіsnіemъ svoi1mъ njzari1všaz vsю2 vselennuю. Raduйsz, svэton0snaz svэщE, neprestannw gorsщaz i3 vo tmЁ sedsщihъ prosvэщaющaz. Raduйsz, dyhomъ premydrosti i3 razuma njzarennый, dyhomъ sovBta i3 krёposti i3sp0lnennый. Raduйsz, dyhomъ vёdэnіz i3 blgočestіz prosvэщennый i3 dyhomъ straha b9іz napoennый. Raduйsz, vыs0kimi dobrodёtelьmi i3 preslavnыmi čudesы2 preukrašennый. Raduйsz, ćkw sudы2 b9іz na zemli2 i3spolnslъ є3si2, prbrHki že i3 cari2 pomazыvalъ є3si2.

Raduйsz, i3lіE, veli1kій prbr0če, vtoragw prišestvіz hrt0va slavnый p®teče.

Kondakъ v7i

Blgodatь velіz danA ti2 bhstь t bGa, prehvalьne prbr0če, ćkw vъ zemnёй ži1zni tvoeй prbr0čestvovalъ i3 soveršalъ є3si2 di1vnaz čudesA, taže preestestvennw voshi1щenъ bhlъ є3si2 sъ pl0tію tvoeю na nb7o, po voshi1щenіi že tvoemъ di1vnw predstalъ є3si2 na favHrэ prewbrazi1všemusz gDu i3 sъ ni1mъ besёdovalъ є3si2, i3 do dnesь ne prestaeši čudodёйstvovati i3 i3stočati mlcsti i3 i3scэlenіz ўserdnw počitaющimъ tS, bGu že vёrnw vopію1щimъ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe tvoю2 plamennuю revnostь po bz7э i3 ravnoagGlьnoe žitіE, di1vnaz že tvoS i3 preslavnaz čudesA i3 prevelіe blgovolenіe kъ tebЁ gDa, voshvalsemъ tS, velikoimэni1te prbr0če i3lіE, nbače, ne m0guщe dost0йnw i3z8obrazi1ti veli1čіe i3 slavu tvoю2, so ўmilenіemъ zovemъ ti2 sicev†z:

Raduйsz, kovčeže b9estvennыz slavы i3 vsečtcnhй hrame pres™hz trbcы. Raduйsz, svэti1lьniče nevečernій cRkveй i3 blgov0nnый cvёte raz b9estvennagw. Raduйsz, blgočesti1vыhъ pusthnnikwvъ rukovodi1telю, dёvstvennikwvъ že nastavniče i3 ўkrэplenіe. Raduйsz, ćkw grёšnikwvъ kъ pokasnію vozbuždaeši i3 vsemY r0du hrtіanskomu ži1znь vёčnuю hodataйstvueši. Raduйsz, ćkw vo svёtlostehъ s™hhъ neizrečennыz slavы naslaždaešisz i3 neprestannw gDa slavosl0viši. Raduйsz, ćkw vъ koncЁ vremenъ velіz znamenіz i3 čudesA i4maši soverši1ti na ўtverždenіe lюdeй vo i4stinnэй vёrэ i3 na njbličenіe ґntjhrіsta.

Raduйsz, i3lіE, veli1kій prbr0če, vtoragw prišestvіz hrt0va slavnый p®teče.

Kondakъ Gi

Q, predi1vnый i3 preslavnый prbr0če b9ій i3lіE, prevelій revnitelю po bz7э, doždi2 i3 bezd0ždіe, plodon0sіe na zemlю i3 nepl0dіe t bGa posыlazй. Ўslhši sіE maloe, blgogovёйnw prinosi1moe tebЁ nami molenіe i3 tvoi1mъ teplыmъ ko gDu predstatelьstvomъ sohrani2 nasъ t bezd0ždіz, glada i3 smerton0snыhъ bolёzneй, podaždь že namъ blgorastvorenіe vozdyha i3 plodon0sіe, i3 dyhъ pravыz vёrы i3 blgočestіz, da i3zbavlьšesz t vёčnыhъ mykъ, spod0bimsz raйskagw blženstva, poю1щe bGu: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz triždы.

I# paki jkosъ №-й: ЃgGlъ revnostію:

I# kondakъ №-й: I#zbrannый bGomъ:

Mltva

Q, prehvalьnый i3 prečydnый prbr0če b9ій i3lіE, ravnoagGlьnыmъ žitіemъ tvoi1mъ na zemli2 prosіsvый, plamenёющeю že revnostію po gDэ bz7э vsederži1teli, taže i3 znamenьmi i3 čudesы2 preslavnыmi proslavivыйsz, i3 vъ konecъ žitіS tvoegw2 na džgnennэй kolesni1cэ sъ pl0tію tvoeю na nb7o preestestvennw voshiщennый, vъ novBйšaz že lBta sъ prewbrazi1všimsz na favHrэ sp7si1telemъ mjra besёdovati spod0bivыйsz, i3 nhnэ vъ raйskihъ selenіihъ vsegdA prebыvazй i3 predstosй prt0lu nbcnagw cRS! Ўslhši nasъ grёšnыhъ i3 nepotrebnыhъ, pred8 s™0ю tvoeю їkHnoю predstosщihъ i3 ўserdnw kъ hodataйstvu tvoemY pribэgaющihъ. Moli2 nj nasъ člvэkolю1bca bGa, da podastъ namъ dyhъ pokasnіz i3 sokrušenіz nj grэsёhъ našihъ, i3 vsesi1lьnoю svoeю blgodatію da pom0žetъ namъ puti6 nečestіz njstaviti, prespэvati že vo vsskomъ dёlэ blazэ, i3 vъ borьbЁ so strastьmi2 i3 pohotьmi2 našimi da ўkrэpi1tъ nasъ: da vsadi1tъ vъ serdcA n†ša dyhъ smirenіz i3 kr0tosti, dyhъ bratolю1bіz i3 neѕl0bіz, dyhъ terpёnіz i3 cэlomydrіz, dyhъ revnosti ko slavэ b9іeй i3 nj sp7senіi svoemъ i3 bli1žnihъ d0broe popečenіe. Ўprazdni2 mltvami tvoi1mi, prbr0če, ѕlы6z njbы6čai mjra, pače že pogi1belьnый i3 tletv0rnый dyhъ vёka segw2, r0dъ hrtіanskій t b9estvennыz vёrы i3 ўstavwvъ s™hz cRkve tvraщaющь, i3 kъ rodi1telєmъ i3 vlastemъ prederžaщыmъ nepočitanіemъ prelьщaющь, i3 takw vs‰ lю1di vъ bezdnu nečestіz i3 pogi1beli povergaющь. Tvrati2 t nasъ predstatelьstvomъ tvoi1mъ pravednый gnёvъ b9ій, i3 i3zbavi vs‰ gradы i3 vє1si carstva našegw t bezd0ždіz i3 glada, t trysa že i3 smerton0snыhъ ćzvъ i3 bolёzneй, t našestvіz vragHvъ i3 meždous0bnыz brani. Pos0bstvuй vserwssjйskomu hrtolюbi1vomu v0instvu vo branehъ so vragi6 našimi. I#sprosi2, prbr0če b9ій, t gDa pastыrєmъ našыmъ s™yю revnostь po bz7э, nj sp7senіi pas0mыhъ popečenіe, vo ўčenіi i3 ўpravlenіi mydrostь, blgočestіe i3 vo i3skušenіihъ krёpostь: sudіsmъ neliceprіstіe i3 bezkorhstіe i3sprosi2, vsBmъ že načalьstvuющыmъ mi1lostь i3 pravosydіe, podčinє1nnыmъ že pok0rnostь i3 ўserdnoe nj poslušanіi svoemъ račenіe: da takw vъ mi1rэ i3 blgočestіi poži1vše vъ semъ vёcэ, spod0bimsz pričastіz vёčnыhъ bl†gъ vo crtvіi gDa i3 sp7sa našegw ї}sa hrtA, є3myže podobaetъ čestь i3 poklonenіe, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ i3 pres™hmъ d¦omъ, vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.