NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Premudrosti Reči Božije

Kondakъ №

I#zbrannomu prežde vёkъ sodёlatь sp7senіe mjra veli1kagw sovёta ѓgGlu, sn7u b9ію ї}su hrtY, prіidi1te vёrnіi pokloni1msz i3 pripademъ є3mY, slavzщe neizrečennoe nj nasъ b9estvennoe smotrёnіe, i3 ćkw i3zbavlenіi t vёčnыz smerti voznesemъ є3mY, spctelю našemu i3 bGu, blgodarstvennuю pёsnь, dušami či1stыmi i3 neskvernыmi ўstnami vzыvaющe:

Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

Jkosъ №

ҐgGlHvъ i3 vsёhъ nbcnыhъ si1lъ likostosnію podražaющe, prevhšnemu prt0lu vsederži1telz bGa predstosщihъ, i3 tris™hmъ glasomъ nem0lčnw slavosl0vzщihъ vsečtcn0e i3 velikolёpoe i4mz є3gw2, i3skyplennіi rabi2 tvoi2, hrtE cRю2, derzaemъ ѓщe i3 nedost0йnw voshvali1ti tS sp7sa i3 i3zbavitelz našegw bGa: th že ćkw vseblgjй i3 miloserdый, nbhčnыmъ tvoi1mъ prizrёvъ na nasъ blgoutr0bіemъ, prіimi2 t nasъ voznosi1muю tebЁ hvalY, bGolёpnw i3 vsečtcnw tebЁ vopію1щihъ:

Slava tebЁ gDi, sn7e b9ій є3dinor0dnый. Slava tebЁ gDi, vsemogyщaz tv0rčeskaz si1lo. Slava tebЁ gDi, velikoimeni1taz v3postasnaz premydroste. Slava tebЁ gDi, vses™ёйšaz b9estvennaz pravdo. Slava tebЁ gDi, sn7e netlёnnw roždennый t nc7a prežde vsёhъ vёkъ. Slava tebЁ gDi, sіsnіe slavы dž§eй i3 džbraze v3postasi є3gw2. Slava tebЁ gDi, є3di1nый svёte t tris0lnečnagw svёta. Slava tebЁ gDi, i4stinnый b9e t i4stinnagw bGa. Slava tebЁ gDi, beznačalьnomu nc7u i3 prisnosyщnomu d¦u sobeznačalьnый i3 soprisnosyщnый. Slava tebЁ gDi, vo є3di1nomъ so nc7emъ i3 d¦omъ b9estvЁ, crtvэ, si1lэ i3 vlasti i3spovёduemый. Slava tebЁ gDi, є3di1noю so nc7emъ i3 d¦omъ b9estvennoю slavoю t vsёhъ nbcnыhъ si1lъ vospэvaemый i3 prevoznosi1mый. Slava tebЁ gDi, t vsёhъ zemnor0dnыhъ, ćkw є3di1nый t trbcы, bGolёpnw poklansemый i3 slavimый.

Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

Kondakъ v7

Vi1dzщi vs‰ ќmnaz tvarь dэlA rykъ tvoi1hъ, nb7sa povёdaющіz slavu tvoю2, i3 zemlю i3sp0lnennuю mi1losti i3 щedrHtъ tvoi1hъ, bGoglasnw proslavlsetъ tS hrtE, sodёtelz i3 tvorcA vssčeskihъ, tёmže i3 mы2, zrsщe vъ tvorenіi neispovэdi1moe veli1čіe tvoE i3 bGatstvo premydrosti i3 blgosti tvoeS, slavosl0vimъ tS, nb7se i3 zemli2 tvorcA, i3 ćkw džbщnicы b9estvennыhъ darHvъ tvoi1hъ blgodarnыmi glasы2 vzыvaemъ kъ tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumъ zemnor0dnыhъ i3znemogaetъ tщaщisz ўrazumёti premydrostь i3 si1lu, i4miže ўstr0isz mjrъ, i3 poznati sokrovennыz zak0nы i3 taйnы є3stestvA: mh že vёduщe tS tvorcA i3 zi1žditelz vsёhъ, i3 vёroю razumэvaющe tvoE nepostiži1moe nj vsskoй tvari promыšlenіe, blgogovёйnw zovemъ:

Slava tebЁ gDi, sodёtelьnaz i3 soderži1telьnaz vsёhъ b9іz mydroste i3 si1lo. Slava tebЁ gDi, vs‰ premydrostію sotvori1vый i3 vssčeskaz glag0lomъ si1lы tvoeS nossй. Slava tebЁ gDi, nb7se i3 zemli zi1žditelю, vi1dimыhъ že vsёhъ i3 nevi1dimыhъ. Slava tebЁ gDi, ґrhagGlwvъ, ѓgGlwvъ i3 vsёhъ nbcnыhъ si1lъ tv0rče i3 vLko. Slava tebЁ gDi, vъ načalэ nb7sa sl0vomъ tvoi1mъ ўtverdi1vый i3 sіsющimi svэti1lami vselennuю prosvэti1vый. Slava tebЁ gDi, zemlю na tverdi є3S nepokolebi1mo njsnovavый, i3 syšu i3 m0re na neй razdэli1vый. Slava tebЁ gDi, drevesA i3 plodы2 proizrasti1vый, i3 zemlю živyщihъ tvareй i3sp0lnivый. Slava tebЁ gDi, i3z8 persti člvёka sozdavый, i3 džbrazomъ tvoi1mъ b9estvennыmъ ўkrasivый. Slava tebЁ gDi, ćkw vladыku є3gw2 nad8 dэlы2 rykъ tvoi1hъ postavivый i3 vs‰ pod8 n0zэ є3gw2 pokori1vый. Slava tebЁ gDi, b9estvennoe blgoslovenіe tvoE r0du člvёčeskomu darovavый, i3 vsю2 zemlю i4mъ nap0lnivый. Slava tebЁ gDi, ćkw ўstroenіe, či1nъ i3 krasotY mjra neizmёnnw i3 neruši1mw sohranseši. Slava tebЁ gDi, ćkw vs‰, ćže trebuemъ, podaeši namъ, doždi2 blgovremennы i3 vremenA plodon0sna sъ nb7sэ posыlaz, i3 pi1щeю i3 veselіemъ serdcA naša i3spolnsz.

Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

Kondakъ G

Si1loю vsederžavnыz desni1cы tvoeS sozdavый člvёka, i3 džbrazomъ tvoi1mъ b9estvennыmъ počthй, vvelъ є3si2 є3gw2 vъ raй sladosti, bezsmertіe i3 naslaždenіe blgi1hъ tvoi1hъ nbэщavъ є3mY, i3 padšagw i3 sogrэši1všagw tebЁ ne pogubi1lъ є3si2, no člvэkolю1bnw pomi1lovalъ є3si2, provozvэsti1vъ є3mY grzdyщee sp7senіe, є4že i3 prіstъ sъ vёroю, vъ pokasnіi vozopi2: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#mёz tverduю lюb0vь kъ padšemu sozdanію tvoemY, i3 ne hotsй smerti grёšnika, no є4že njbrati1tisz i3 ži1vu bhti є3mY, blgoizv0lilъ є3si2 sp7sti2 člvёka: segw2 radi hodataй bGu i3 člvёkomъ bhvъ, všelъ є3si2, pervor0dne, vo vselennuю, i3 pred8 licemъ vsёhъ lюdeй ўgot0valъ є3si2 sp7senіe tvoE. Tёmže blgodarsщe slavosl0vimъ tS, i3 vo ўmilenіi duši2 vzыvaemъ ti2 si1ce:

Slava tebЁ gDi, ѓgnče b9ій, za sp7senіe mjra prežde složenіe mjra zaklannый. Slava tebЁ gDi, b9estvennый hodataю, davый sebЁ i3zbavlenіe za vsёhъ. Slava tebЁ gDi, nbэtovanіemъ sp7senіz padšihъ praotcєvъ vozveseli1vый. Slava tebЁ gDi, taйnu smotrёnіz tvoegw2 r0du grzdyщemu tkrhvый. Slava tebЁ gDi, myža po serdcu tvoemY ґvraama i3zbravый, i3 nc7A vёruющihъ є3gw2 sotvori1vый. Slava tebЁ gDi, sёmz є3gw2 blgoslovi1vый i3, vozrasti1vъ vъ kzhkъ velій, vъ naslёdіe sebЁ i3zbravый. Slava tebЁ gDi, rab0mъ tvoi1mъ mwmseomъ zak0nъ davый, i3 v0lю tvoю2 lю1demъ ї}levыmъ vozvёstivый. Slava tebЁ gDi, znamenіz i3 čudesA na zemlю2 poslavый, i3 vъ lю1dэhъ si1lu tvoю2 i3 slavu tvoю2 skazavый. Slava tebЁ gDi, grzdyщee sp7senіe mjru taйnw pred8obrazi1vый, i3 zak0nnuю sёnь svёtomъ blgdti sp7si1telьnыz vsёmъ člvёkwmъ pred8wsіsvый. Slava tebЁ gDi, vёroю praotcы njpravdavый, i3 tёmi cRkovь t kzhkъ pred8wbruči1vый. Slava tebЁ gDi, mnogočastnэ i3 mnogoo1braznэ vo prbr0cэhъ glag0lavый, i3 dni2 i3zbavlenіz našegw predvozvэsti1vый. Slava tebЁ gDi, vъ poslёdokъ dnjй i3 samъ kvleйsz na zemli2 crtvіe b9іe propovёdavый, i3 sp7si1telьnw dёlo nbcnagw bGa nc7A soverši1vый.

Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

Kondakъ d7

Byrz ѕlhhъ njbderžitъ nasъ, vLko hrte, ćkw vъ bezzak0nіihъ začahomsz, i3 vo grэsёhъ rodi1homsz. No tы2, prišedый grёšnыz sp7sti2, i3 t beznevёstnыz i3 prečctыz dv7ы mRji voploti1vыйsz, sp7si nasъ t vs‰kihъ bёdъ predstatelьstvomъ m™re tvoeS, da vhnu miloserdіe tvoE slavzщe, zovemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhša i3 vozveseli1sz sіHnъ, i3 vozradovasz sudє1bъ radi tvoi1hъ, gDi, є3gdA vozsіS ѕvэzdA t їakwva, vёduщi, ćkw prіi1de i3zbavlszй, s™hй ї}levъ, tёmъ i3 vopіsše sъ veselіemъ: dnesь sp7seni mjru bhstь. Segw2 radi i3 mы2, čada n0vagw ї}lz, čtyщe tvoE, preb9estvennый ї}se, vo pl0ti kъ namъ prišestvіe i3 roždestvo2 t prenepor0čnыz i3 prečctыz dv7ы, sъ vёroю i3 lюb0vію zovemъ:

Slava tebЁ gDi, sp7senіz našegw radi t dž§ihъ i3 b9estvennыhъ nedrъ i3stoщi1vый sebE, i3 sъ nb7sэ t prevhšnzgw prt0la slavы na zemlю sšedый. Slava tebЁ gDi, vo ўtr0bu dv7ы mRji vseli1vыйsz, i3 t neS prečctuю pl0tь vosprіsvъ, neprel0žnw vočlvёčivыйsz. Slava tebЁ gDi, smirenіz radi kraйnzgw zrakъ rabA prіemый, i3 vo ćslэhъ vifleemskihъ, ćkw ѓgnecъ vozlegій. Slava tebЁ gDi, ѓgGlьskimъ glasomъ velію blgočestіz taйnu pastыremъ propovёdavый, i3 thz zrёti tS, ćkw mladenca, spod0bivый. Slava tebЁ gDi, sp7si1telьnoe prišestvіe tvoE kvlenіemъ ѕvэzdы2 mjru vozvэsti1vый, i3 volhvы2 sъ čtcnhmi darы2 na poklonenіe tebЁ prizvavый. Slava tebЁ gDi, zak0na shй tvorecъ, ćkw podzak0nnый, zak0nъ i3sp0lnivый, i3 pl0tію njbrёzanіe vosprіemый. Slava tebЁ gDi, beznačalьnoe sl0vo, ćkw mladenecъ četыredesztodnevenъ, m™rію svoeю vъ hramъ prinesennый, i3 t pravednagw smmeHna i3 prbr0čicы ѓnnы ćkw i3zbavitelь mjra propovёdannый. Slava tebЁ gDi, na zemli2 vo dv0ю є3stestvY ćkw bGъ i3 člvёkъ nerazdёlьnw i3 nesli1tnw kvi1vыйsz i3 sъ člvёki poži1vый. Slava tebЁ gDi, nbэtovannoe sp7senіe mjru prišestvіemъ tvoi1mъ soverši1vый. Slava tebЁ gDi, sёnь zak0nnuю b9estvennыmъ kvlenіemъ tvoi1mъ ўprazdni1vый i3 svёtomъ blgdti vselennuю prosvэti1vый. Slava tebЁ gDi, reči prbr0kwvъ i3 gadanіz, voploщenіe tvoE prozvi1všіz i3sp0lnivый. Slava tebЁ gDi, mi1lostь, mi1rъ i3 proщenіe grэhHvъ člvёkwmъ t nbcnagw bGa nc7a darovavый.

Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

Kondakъ є7

BGotečnuю struю2 sp7si1telьnыhъ ўčenій i3zlіslъ є3si2, hrte, premydroste b9іz, є3gdA kvi1lsz є3si2 vselennэй, blgovэstvyz v0lю poslavšagw tS nbcnagw bGa nc7a, i3 propovёduz grёšnikwmъ pokasnіe. Tnю1duže duhon0snіi ґpcli tvoi2 i3 vsi2 lю1dіe, poznavše tS i4stinnagw bhti sn7a b9іz, i3 vёrovavše vo є3đlіe, bGolёpnw vozopi1ša: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvъ tS їwannъ grzdyщa na kreщenіe, glag0la lю1demъ: sE ѓgnecъ b9ій, vzemlzй grэhi2 mjra: i4že i3 kreщšasz i3 svhše svidёtelьstvovana tS i3spovёda, ćkw є3di1nъ є3si2 t trbcы, njsщ7azй v0dы i3 krestsй d¦omъ s™hmъ: tёmže i3 mы2, ćkw pričastnicы b9estvennagw kreщenіz i3 darHvъ s™agw d¦a, blgodarnыmi glasы vzыvaemъ kъ tebЁ:

Slava tebЁ gDi, na їordanъ ćkw člvёkъ prišedый, i3 kreщenіe bezgrёšnый prіsti i3zv0livый. Slava tebЁ gDi, vhю tvoю2 pod8 rukY rabA, gDь shй vsёhъ i3 vLka, prekloni1vый. Slava tebЁ gDi, d¦omъ s™hmъ, ćkw podatelь dyha blgdti, i3zvэstvovannый. Slava tebЁ gDi, glasomъ nbcnagw bGa nc7A sn7ъ є3gw2 vozlю1blennый svidёtelьstvovannый. Slava tebЁ gDi, vodami člvёčeskій grёhъ potopi1vый, i3 kreщenіemъ padšee є3stestvo2 naše njbnovi1vый. Slava tebЁ gDi, baneю pakibыtіS vёruющіz vъ tS vozrodi1vый, i3 nevi1dimыmъ kvlenіemъ s™agw d¦a njs™i1vый. Slava tebЁ gDi, vragA i3skusi1telz vъ pusthni posrami1vый, i3 pagubnыz k0zni є3gw2 pobэdon0snw razryšivый. Slava tebЁ gDi, smirennыz ўčeniki2 sebЁ i3zbravый, i3 b9estvennыz tvoS ґpclы narekjй. Slava tebЁ gDi, є3đlіe crtvіz mjru propovёdavый, i3 v0lю nbcnagw bGa nc7A b9estvennыmъ sl0vomъ tvoi1mъ vozvэsti1vый. Slava tebЁ gDi, pytь sp7senіz lю1demъ pokazavый, i3 svёtomъ bGorazymіz mjrъ njzari1vый. Slava tebЁ gDi, suemydrіe farіseevъ i3 kni1žnikwvъ posrami1vый, i3 mыtareй i3 bludni1cъ pokasnіemъ i3 vёroю njpravdavый. Slava tebЁ gDi, i3zbavlenіe člvёčeskomu r0du i3 mi1rъ propovёdavый, i3 ćkw tы2 є3si2 voi1stinu sp7sъ mjru hrt0sъ, b9estvennыmъ tvoi1mъ ўčenіemъ i3 vlastію zasvidёtelьstvovavый.

Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnikъ slavы b9іz kvi1lsz є3si2 na zemli2, є3dinor0dnый sn7e dž§ій, vozvэщaz vsю1du, ćkw pribli1žisz crtvіe nbcnoe: tёmže i3 njbteklъ є3si2 prečctыmi n0gъ tvoi1hъ stopami vs‰ gradы i3 vesi ї}levы, prozvlsz svoю2 b9estvennuю vlastь i3 si1lu, i3 i3scэlsz vs‰kъ nedygъ i3 vssku ćzю, є4že vi1dэvše lю1dіe, hvalY vozdaša vъ vhšnihъ bGu, tvorsщemu di1vnaz i3 preslavnaz čudesA, vopію1щe: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Vozsіsvый prežde vёkъ t nc7A, i3 vъ poslёdnzz lёta t dv7ы m™re, i3zšelъ є3si2 vo sp7senіe lюdeй tvoi1hъ, ї}se, blgovэstvyz ni1щimъ, i3scэlsz sokrušennыz serdcemъ, propovёduz plёnennыmъ tpuщenіe i3 slэphmъ prozrёnіe: tnю1du že vsi2 vi1dэvše tvoS čudesA, slavlshu bGa glag0lющe, ćkw prbr0kъ velій vostA, i3 ćkw posэti2 bGъ lюdeй svoi1hъ. Mh že vёduщe tS bGa predvёčnagw, є3mY že vs‰ povinyюtsz, ćkw tvorcY i3 gDu, i3 proslavlsz bezmёrnoe miloserdіe tvoE, počitaemъ tS si1mi blgohvalenьmi:

Slava tebЁ gDi, vsemogyщee sl0vo i3 vsederžavnaz b9estvennaz si1lo. Slava tebЁ gDi, neistoщi1moe blgosti bGatstvo i3 člvэkolю1bіz neizslэdi1maz bezdno. Slava tebЁ gDi, nb7se i3 zemli2 vLko, є3gw2 že manіemъ pobэždaetsz є3stestvA či1nъ, i4že i3 tvori1ši, є3li1ka h0щeši. Slava tebЁ gDi, di1vnaz čudesA sotvori1vый, i3 preslavnaz znamenіz mjru pokazavый. Slava tebЁ gDi, bolsщіz i3scэli1vый, razslablennыz sъ dždra vozstavivый, prokažennыz njči1stivый. Slava tebЁ gDi, slэphz prosvэti1vый, bёsы t člvёkъ vsesi1lьnыmъ sl0vomъ tvoi1mъ tgnavый. Slava tebЁ gDi, dщerь їajrovu ўmeršuю voskresi1vый i3 shna vdovi1ča i3z8 gr0ba vozdvi1gnuvый. Slava tebЁ gDi, vъ pusthni pztію2 hlёbы pstь thszщь i3 sedmію2 čethre thszщi mužeй nashtivый. Slava tebЁ gDi, po vodamъ ѓki po syhu hodi1vый, i3 ўtopavšemu petrY prosterъ rukY tvoю2 b9estvennuю, sp7senіe podavый. Slava tebЁ gDi, vёtru є3di1nыmъ sl0vomъ tvoi1mъ zapreti1vый, i3 v0lnы morskjz ўti1šivый. Slava tebЁ gDi, na favHrэ i3zbrannыmъ ўčenikHmъ tvoi1mъ slavu b9estvA tvoegw2 pokazavый, i3 vъ vёrэ i5hъ, ćkw tы2 є3si2 voi1stinu dž§ee sіsnіe, ўtverdi1vый. Slava tebЁ gDi, lazarz četverodnevna povelёnіemъ tvoi1mъ i3z8 gr0ba vozdvi1gnuvый, i3 tёmъ tridnevnoe voskresenіe tvoE preslavnw i3 bGosvёtlo predobrazi1vый.

Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

Kondakъ z7

HotS sokrovennuю t vёka taйnu tkrhti i3 glag0lы prbrHkъ predvozvэsti1všіz tvoE b9estvennoe smotrёnіe i3sp0lniti prišelъ є3si2 vo їerli1mъ, vozsэdS, ćkw cRь kr0tokъ i3 sp7sazй, na žrebsti džsli, i3 predavъ sebE na v0lьnoe zakolenіe, ćkw žertva bGu nc7Y prineslsz є3si2, ѓgnče b9ій, sp7saz vsёhъ, sъ vёroю vzыvaющihъ kъ tebЁ, sodёlavšemu sp7senіe posredЁ zemli2: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0vagw ї}lz hodataй i3 lyčšagw zavёta i3sporyčnikъ ї}sъ, є3gdA vozleže na vёčeri so nbэmanadesste ґpclы, taйnw, za ćže hotsše ўmreti, sebE predpožrE, pretvorsz hlёbъ i3 vіno2 vъ svoE b9estvennw tёlo i3 kr0vь, i3 glag0lz ґpclomъ: kdi1te tёlo moE, i3 pjйte kr0vь moю2 vo njstavlenіe grэhHvъ. Kъ nemY že i3 mы2, ćkw pričastnicы ži1zni vёčnыz, vёroю ўtverdi1všesz, vozopіi1mъ:

Slava tebЁ gDi, sp7si1telьnuю taйnu n0vagw zavёta na vёčeri soverši1vый, i3 tvoE b9estvennoe tёlo i3 prečctuю kr0vь vъ snёdь vёrnыmъ darovavый. Slava tebЁ gDi, n0gi ўčenikHmъ tvoi1mъ prekl0nьsz ўmhvый, i3 pytь dobrёйšій smirenіz mjru pokazavый. Slava tebЁ gDi, vъ vertogradэ gefsіmanstэmъ troekratnw sъ v0plemъ krёpkimъ i3 so slezami moli1tvu є3dinosyщnomu nc7Y tvoemY prinesšій, i3 kvlenіemъ ѓgGla vъ p0dvizэ tvoemъ ўkrэplennый. Slava tebЁ gDi, lukavыmъ ўčenik0mъ tvoi1mъ predannый, i3 ćkw ѓgnecъ neѕl0bivый, ne tverzaz ќstъ na zakolenіe vedennый. Slava tebЁ gDi, vъ sovёtэ ґrhіereєvъ i3 starcєvъ lюdski1hъ nepravednw njsuždennый, njplevannый, zaušennый i3 bіennый. Slava tebЁ gDi, vъ pretHrіi pіlata t v0inwvъ porugannый, i3 ćkw ѕlodёй, na smertь njsuždennый. Slava tebЁ gDi, strašnыz strasti i3 krestъ za sp7senіe mjra preterpёvый, i3 b9estvennoю kr0vію tvoeю grэhi2 naša njči1stivый. Slava tebЁ gDi, pokasnіe blgorazymnagw razb0йnika, poznavšagw tS bGa, prіemый, i3 vh0dъ i4že vъ raй є3mY putesotvori1vый. Slava tebЁ gDi, na krestЁ smertь pl0tію vkusi1vый, i3 mn0ga tэlesA ўsp0šihъ s™hhъ i3z8 grHbъ vozstavivый. Slava tebЁ gDi, strašnыz znamenіz mjru vъ smerti tvoeй pokazavый, i3 s0tnika i4stinnagw tS sn7a b9іz i3spovёdati nauči1vый. Slava tebЁ gDi, vo gr0bэ pl0tію ležA, dušeю vo ѓdъ sšedый, i3 i3myщagw deržavu smerti ўprazdni1vый. Slava tebЁ gDi, za sp7senіe mjra ćkw člvёkъ postradavый, i3 živ0tъ vёčnый namъ, ćkw bGъ, darovavый.

Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

Kondakъ }

Strannoe i3 preslavnoe tainstvo vi1dэvše na zemli2 ўdivi1šasz ѓgGlьstіi či1ni, є3gdA na l0bnemъ mёstэ za nы2 požrenъ bhstь hrt0sъ: krest0mъ bo є3gw2 razryšisz klstva, ўmertvi1sz smertь, razori1sz ѓdъ, vъ nemže t vёka soderži1mіi ю4znicы, praotcы, prbrHcы i3 vsi2 svidёtelьstvovannіi vъ vёrэ sošedša kъ ni1mъ i3zbavitelz i3 bGa prekl0nšesz srэt0ša, i3 bezmёrnoe є3gw2 blgoutr0bіe veličaющe, sъ veselіemъ vozopi1ša: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vs‰ i3spolnszй newpi1sannый, vo gr0bэ pl0tski bhlъ є3si2 hrte, vo ѓdэ že sъ dušeю ćkw bGъ, vъ rai2 že sъ razb0йnikomъ i3 na prt0lэ so nc7emъ i3 d¦omъ, voskresъ že i3z8 mertvыhъ, ćkw vsesi1lenъ, deržavu smerti razryšilъ є3si2, i3 živ0tъ i3 netlёnіe mjru darovalъ є3si2: segw2 radi poklansetsz tebЁ vs‰kw kolBno nbcnыhъ i3 zemnhhъ i3 preisp0dnihъ, i3spovёduz, ćkw tы2 є3si2 є3di1nъ gDь ї}sъ hrt0sъ vъ slavu bGa nc7a. Tёmže i3 mы2, čtyщe tvoю2 sp7si1telьnuю strastь i3 є4že i3z8 mertvыhъ tvoE voskresenіe, sъ vёroю i3 lюb0vію prin0simъ tebЁ, spctelю našemu, blgodarstvennuю pёsnь:

Slava tebЁ gDi, ćkw člvёkъ pl0tію ўmerый, i3 ćkw bGъ tridnevenъ i3z8 mertvыhъ voskresый. Slava tebЁ gDi, zapečatannый kamenь t dverій gr0ba tvoegw2 sšedšimъ sъ nb7sЁ ѓgGlwmъ tvali1vый, i3 stregyщіz tS v0inы svёtomъ slavы є3gw2 ўstraši1vый. Slava tebЁ gDi, mmron0sicamъ ženamъ voskresenіe tvoE t ѓgGla propovёdavый, i3 ґpclwmъ tvoi1mъ vozvэsti1ti є5 povelёvый. Slava tebЁ gDi, po voskresenіi tvoemъ samagw sebE i4mъ ćkw živagw bGa pokazavый, i3 radosti neizrečennыz serdcA i5hъ i3sp0lnivый. Slava tebЁ gDi, tvergšagosz tebЁ petrA kvlenіemъ tvoi1mъ ўtёšivый, i3 plačъ є3gw2 na radostь preloži1vый. Slava tebЁ gDi, dvymъ, šedšimъ vъ є3mmaysъ, ўčenikHmъ tvoi1mъ taйnu krestA i3 smerti tvoeS b9estvennыmi slovesы2 t zak0na i3 prbrHkъ ўzsni1vый, i3 vъ prelomlenіi hlёba p0znana sebE sotvori1vый. Slava tebЁ gDi, s0brannыmъ ўčenikHmъ tvoi1mъ ćvlьsz, mi1rъ i4mъ podavый, i3 prečctыz rycэ i3 n0zэ tvoi2 i3 probodennoe rebro2 pokazavый. Slava tebЁ gDi, vo nsmhй denь vostanіz tvoegw2 vkypэ bhvšimъ ўčenikHmъ paki ćvlьsz, fwmY nevёrovavšagw voskresenію tvoemY ўvёrivый, i3 vsёhъ ne vi1dэvšihъ, no vёrovavšihъ blžennыmi narekjй. Slava tebЁ gDi, na m0ri tіverіadstэmъ vъ lovi1tvэ rhbъ ґpclHmъ tvoi1mъ sebE ўči1telz i5hъ i3 gDa pokazavый, i3 pokazvšagosz petrA paki kъ li1ku ґpclьskomu pričthй. Slava tebЁ gDi, na gorЁ galіleйstэй i3z8 mertvыhъ voskresenіe tvoE paki kvlenіemъ svoi1mъ ўtverdi1vый, i3 vlastь tvoю2 na nb7si2 i3 na zemli2 vosprіstuю t nc7A propovёdavый. Slava tebЁ gDi, ćkw ўčeniki2 tvoS sodёlalъ є3si2 ґpclы i3 propovёdniki crtvіz b9іz, i3 poslalъ є3si2 | na pr0povэdь, mi1rъ tv0й tёmi podaS vselennэй. Slava tebЁ gDi, ćkw povelёlъ є3si2 propovёdati pokasnіe i3 tpuщenіe grэhHvъ vo vsёhъ kzhcэhъ, i3 nbэщalъ є3si2 sp7senіe prіemlющimъ kreщenіe i3 vёruющimъ vъ tS, sp7sa našegw i3 bGa.

Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

Kondakъ f7

Vesь li1kъ b9estvennыhъ ґpclъ tvoi1hъ, voshodsщu ti2, sp7se, na є3leHnъ, poslёdova tebЁ, ćkw vLcэ i3 gDu, vnimaz glag0lwmъ tvoi1mъ, ćže nj crtvіi b9іi: ўzrёvše že n0voe i3 preslavnoe čydo, є3gdA voznosi1lsz є3si2 na nb7o, so strahomъ i3 vёroю pokloni1šasz tebЁ, voshodsщemu kъ nc7Y tvoemY i3 bGu, i3 t ѓgGlHvъ prіemše vёstь nj vtor0mъ slavnomъ pri1šestvіi tvoemъ, vozvrati1šasz vo їerli1mъ, raduющesz i3 poю1щe bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэt‡йstvennый ljzhkъ ne m0žetъ i3spovёdati taйnы čudesъ tvoi1hъ, hrte, kakw samovlastnw i3z8 mertvыhъ voskreslъ є3si2, i3 sъ pl0tію vozneslsz є3si2 na nb7o, i3dёže ѓgGli so vsёmi g0rnimi si1lami zrsщe tS bGa i3 tvorcA vo džbrazэ člvёka vosšedša na prt0lъ b9estvA, i3 sёdša njdesnyю bGa nc7A, sъ trepetomъ vozopi1ša: s™ъ, s™ъ, s™ъ є3si2 gDi si1lъ i3 cRю slavы. Prіimi2 ќbw i3 t nasъ d0lьnihъ nedost0йnoe naše hvalenіe tebЁ, tvorcY i3 i3skupi1telю našemu, blgodarnw vzыvaющihъ:

Slava tebЁ gDi, vsЁ ntečeskoe smotrёnіe preslavnw i3sp0lnivый, i3 zemnaz sъ nbcnыmi sovokupi1vый. Slava tebЁ gDi, postradavый za nasъ i3 voskresый, i3 na nb7sa kъ beznačalьnomu nc7Y tvoemY vosšedый. Slava tebЁ gDi, na prt0lэ b9estvA njdesnyю nc7A sэdhй, i3 є3di1noe sъ ni1mъ crtvo i3 si1lu i3 slavu vosprіemый. Slava tebЁ gDi, є3stestvo2 člvёčeskoe njb9ivый, i3 prevhše heruvjmwvъ i3 serafjmwvъ vъ tvoemъ b9estvennomъ licЁ prevoznesый. Slava tebЁ gDi, nbcnagw nc7A tvoegw, ćkw hodataй bGa i3 člvёkwvъ, ўmoli1vый, i3 ўčenikHvъ tvoi1hъ na zemli2 si1rыhъ ne njstavivый. Slava tebЁ gDi, d¦a s™agw ґpclomъ tvoi1mъ nisposlavый, i3 svёtomъ bGovёdэnіz ўmы2 i5hъ njzari1vый. Slava tebЁ gDi, nekni1žnыz ўčeniki2 tvoS dyhomъ i4stinы ўmudri1vый i3 ўči1teli i3 pastыri stada tvoegw2 sodёlavый. Slava tebЁ gDi, є3đlіe crtvіz tёmi vsemu mjru propovёdavый, i3 duhon0snыmi vэщanіi i5hъ vselennuю prosvэti1vый. Slava tebЁ gDi, jdwlьskuю lestь njbliči1vый i3 ўprazdni1vый, i3 zablydšіz lю1di vo i4stinnэй vёrэ nastavivый. Slava tebЁ gDi, kъ svэtonačalьniku nc7Y tvoemY t tmы2 nevёdэnіz nasъ privedый, i3 dost0йnw poklanstisz i3 služi1ti є3mY nauči1vый. Slava tebЁ gDi, pomыšlenьmi i3 dёlы d0lu prekl0nšihsz nasъ vozstavivый, i3 g0rnzz mydrstvovati, ґ ne zemnaz povelёvый. Slava tebЁ gDi, neizrečennыz blga lю1bzщimъ tS nbэщavый, i3 žitіE na nb7sёhъ, tonyduže i3 tS spctelz našegw ždemъ, predopredэli1vый.

Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

Kondakъ ‹

Sp7sti2 hotS lю1di, ćže stzžalъ є3si2 čtcn0ю tvoeю kr0vію t i3skušenій i3 bёdъ, vo є4že nepor0čnw služi1ti tebЁ bGu ži1vu i3 i4stinnu, i3zlіslъ є3si2 bGatnw b9estvennuю blgdtь pres™agw d¦a, i3 samъ ćkw vLka i3 gDь nbэщalsz є3si2 nevi1dimw i3 netstypnw prebыvati sъ vёrnыmi, ćkože ґpclwmъ reklъ є3si2: sE ѓzъ sъ vami є4smь vo vs‰ dni2 do skončanіz vёka. E#g0že glasa tvoegw2 i3 mы2 ўtverždenіe nadeždi i4muщe, raduzsz vopіemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

StэnA newdoli1maz i3 vratы2 ѓdovы pokazasz cRkovь tvoS, hrte, є3s že si1loю pobэždaюtsz vsi2 vrazi2, i3 nizlagaetsz vsskw vzimaющeesz na razumъ b9ій voznošenіe člvёkъ, rastlёnnыhъ ўm0mъ i3 neiskysnыhъ vёrэ, vёrnіi že njbrэtaюtъ sp7senіe dyšamъ vo vsskomъ dёlэ blazэ plodonossщe i3 vozrastaющe vъ razumэ b9іi. Tёmže i3 mы2, syщіi čada s™hz tvoeS cRkve, ўtverdi1všesz na kameni vёrы, i3 deržaщesz d0bragw i3spovёdanіz voshvalsemъ tS, soglasnw zovyщe:

Slava tebЁ gDi, na zemli2 cRkovь tvoю2, ćže є4stь st0lpъ i3 ўtverždenіe i4stinы, njsnovavый. Slava tebЁ gDi, vsesi1lьnoю tvoeю blgdtію razši1rivый ю5 i3 ўd0brivый. Slava tebЁ gDi, b9estvennыmъ pr0mыslomъ tvoi1mъ nerazryšimu sohranszй ю5 i3 soblюdazй. Slava tebЁ gDi, kraeug0lьnый kamenю, na nemže cRkovь tvoS nepodvi1žnw ўtverždaetsz. Slava tebЁ gDi, prenbcnaz glavo2, є4юže tainstvennoe tёlo cRkve ўpravlsetsz i3 njsщ7aetsz. Slava tebЁ gDi, veli1kій ґrhіereю i3 pastыrю d0brый, položi1vый dyšu tvoю2 za džvcы, i3 є3di1nemъ prinošenіemъ soverši1vый vo vёki njsщ7aemыhъ. Slava tebЁ gDi, i3st0čniki b9estvennыhъ darHvъ tvoi1hъ, taйnы s™hz vъ cRkvi tvoeй ўstr0ivый i3 tёmi sp7si1telьnuю blgdtь na vёrnыz lю1di tvoS i3zlivazй. Slava tebЁ gDi, pastыri i3 ўči1teli vъ sozidanіe tёla cRkve tvoeS postavivый, i3 vlastь, є4že vzzati i3 reši1ti grэhi2 lюdeй, tёmъ po neprel0žnomu sl0vu tvoemY darovavый. Slava tebЁ gDi, ćkw prizvalъ є3si2 vъ cRkovь tvoю2 s™yю i3 nasъ nedost0йnыhъ rabHvъ tvoi1hъ. Slava tebЁ gDi, ćkw vozrodilъ є3si2 nasъ baneю pakibыtіS i3 njbnovlenіz d¦a s™agw. Slava tebЁ gDi, ćkw pitaeši nasъ b9estvennыmъ sl0vomъ tvoi1mъ i3 nasыщaeši t bezsmertnыz trapezы prečctagw tёla i3 kr0ve tvoeS. Slava tebЁ gDi, ćkw njčiщaeši grэhi2 naša pokasnіemъ, i3 sp7saeši nasъ, crtvіz nbcnagw naslёdniki sodёlovaz.

Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

Kondakъ №i

Pёnіe g0rnihъ ќmnыhъ si1lъ ne dovlёetъ veli1čestvu tvoemY, sэdsй vъ slavэ na prtolэ b9estvA, ї}se sn7e b9ій, ѓщe i3 nem0lčnыmi glasы slavosl0vztъ tS, ćkw tvorcA svoegw2 i3 bGa, mh že grёšnіi k0e dost0йnoe blgodarenіe i3 kyю čestь prinesemъ tebЁ za vs‰, ćže vozdalъ є3si2 namъ blgaz: nbače vёduщe tS mi1lostiva i3 blgoserda, i4že i3 stradati nj nasъ i3zv0livšagw, m0limъ tS, člvэkolю1bče, ўslhši i3 nasъ, vёruющihъ vъ tS, i3 vo ўmilenіi serdca veličaющihъ bezmЁrnoe miloserdіe tvoE, poю1щe ѓgGlьskuю pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svёtozarnoe s0lnce i3z8 gr0ba vozsіsvšee, i3 na nb7sA vosšedšee prosvэщati ѓgGlьskіz či1nы i3 dyhi pravednыhъ, hrt0sъ bGъ našъ, ўstavilъ є4stь veli1kій i3 prosvэщennый denь, vъ džnъ že i4matь paki prіiti2 na zemlю vo slavэ, ćkw že m0lnіz i3sh0ditъ t v0stokъ i3 kvlsetsz do zapadъ, i3 sydъ pravednый sotvori1ti živyщimъ na licы2 vseS zemli2. Čaющe ќbw vtoragw slavnagw prišestvіz є3gw2, vozvedemъ džči svoi2 na nb7o i3 rečemъ: pomzni2 i3 nasъ gDi, є3gdA prіi1deši vo crtvіi tvoemъ, sicevaz tebЁ vopію1щihъ:

Slava tebЁ gDi, konči1nu vёka sl0vomъ tvoi1mъ predvozvэsti1vый. Slava tebЁ gDi, got0vыmъ bhti namъ i3 ždati tebЁ, sudію2 pravednagw, povelёvый. Slava tebЁ gDi, znamenіz prišestvіz tvoegw2 vo s™0mъ є3đlіi pokazavый. Slava tebЁ gDi, ćkw h0щeši prіiti2 na zemlю vo slavэ nc7A svoegw2 so ѓgGlы s™hmi. Slava tebЁ gDi, ćkw i4maši vъ prišestvіe tvoE njbnovi1ti licE zemli2. Slava tebЁ gDi, ćkw blgovoli1ši smertnыmъ netlёnіe i3 bezsmertіe darovati. Slava tebЁ gDi, ćkw nbэщaeši t vёka ўmeršihъ vsesi1lьnыmъ sl0vomъ tvoi1mъ vozdvi1gnuti. Slava tebЁ gDi, ćkw h0щeši pravednый sydъ sotvori1ti, i3 koemyždo po dэlHmъ є3gw2 vozdati. Slava tebЁ gDi, ćkw nadeždu i3 ўpovanіe na tS spctelz našegw vozlagaemъ. Slava tebЁ gDi, ćkw mi1lostь i3 proщenіe na sudЁ tvoemъ poluči1ti čaemъ. Slava tebЁ gDi, ćkw ži1znь našu, po miloserdію tvoemY prodolžaeši, i3 vremz na pokasnіe namъ darueši. Slava tebЁ gDi, ćkw i3spravlenіz našegw mi1lostivnw njžidaeši, i3 є4že i3zbэžati namъ vёčnagw njsuždenіz, ćkw blgjй i3 člvэkolю1becъ, h0щeši.

Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

Kondakъ v7i

Blgdtь nbcnagw bGa nc7A provozvэsti1vъ mjru, soprisnosyщnoe sl0vo i3 sn7ъ b9ій zapovёda vёrnыmъ svoi1mъ ži1ti cэlomydrennw i3 pravednw i3 blgočestnw vъ nhnэšnэmъ vёcэ, tvergšesz nečestіz i3 mіrski1hъ p0hoteй, ćkw da i3zgnannіi i3z8 raS preslušanіz radi, njpravdi1všesz vёroю naslёdztъ grzdyщee crtvo nbcnoe, є4že vo svoS vremena ćvitъ blžennый i3 є3di1nъ si1lьnый cRь carstvuющihъ i3 gDь gosp0dstvuющihъ ždyщimъ blžennagw ўpovanіz i3 kvlenіz slavы є3gw2, i3 glag0lющimъ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe i3 prevoznossщe neispovэdi1moe člvэkolю1bіe tvoE, sp7se našъ, i4že za miloserdіe bezprikladnыz mi1losti tvoeS prišedъ sodёlalъ є3si2 sp7senіe naše krest0mъ i3 voskresenіemъ tvoi1mъ, i3 paki grzdhй i4maši kvi1ti slavu crtvіz tvoegw2, prin0simъ ti2, prevoznosi1momu ntcє1vъ gDu, rabi2 tvoi2, čaющіi ži1zni byduщagw vёka i3 pričastіz naslёdіz s™hhъ vo svёtэ, blgodarnuю i3 hvalebnuю moli1tvu, prossщe ў tebЁ mi1ra i3 sp7senіz zovyщimъ:

Slava tebЁ gDi, vo svёtэ ži1vый nepristypnэmъ, i3 carstvuzй vъ slavэ veli1čestva tvoegw2 nepostiži1mэй. Slava tebЁ gDi, є3g0že crtvo є4stь carstvo vsёhъ vэkHvъ i3 vladhčestvo vo vsskomъ r0dэ i3 r0dэ. Slava tebЁ gDi, mn0žestva nbcnыhъ si1lъ b9estvennoю slavoю tvoeю njblistavazй, i3 zrёnіemъ velelёpnыz krasotы2 crtva tvoegw2 ќmnыz džči i5hъ nasыщazй. Slava tebЁ gDi, t složenіz mjra carstvo vъ naslёdіe člvёkwmъ ўgot0vavый, i3 mn0gi nbi1tєli vъ domY nc7A tvoegw2 i3zbrannыmъ tvoi1mъ sotvori1vый. Slava tebЁ gDi, ćkw predustavilъ є3si2 po vtor0mъ prišestvіi tvoemъ, razluči1ti d0brыhъ t ѕlhhъ, ćkože nvecъ t k0zliщъ. Slava tebЁ gDi, ćkw njpredэli1lъ є3si2 po pravednomъ sudЁ tvoemъ, vragA našegw dіavola sъ klevretы є3gw2 njsudi1ti, i3 vёčnomu mučenію predati. Slava tebЁ gDi, ćkw i4maši blgoslovennыz nc7a tvoegw2 vъ crtvo nbcnoe prizvati, i3 vъ soži1telьstve sъ bezpl0tnыmi ѓgGlы k vseli1ti. Slava tebЁ gDi, ćkw h0щeši lю1bzщіz tS vёčnыz slavы i3 blžennыz ži1zni naslaždenіz vo svёtэ licA tvoegw2 spod0biti. Slava tebЁ gDi, ćkw slavэ crtvіz tvoegw2 i3 radosti i3zbrannыhъ tvoi1hъ ne bydetъ predёla. Slava tebЁ gDi, ćkw naslaždenіzmъ raS i3 blženstvu pravednыhъ ў tebЁ, i3st0čnika životA, ne bydetъ koncA. Slava tebЁ gDi, ćkw i3 namъ grёšnыmъ dverь slavnagw crtvіz tvoegw2 pokasnіemъ i3 vёroю tverzaeši. Slava tebЁ gDi, ćkw i3 mы2 nedost0йnіi, ѓщe bydemъ hodi1ti vo svёtэ zapovэdeй tvoi1hъ vъ čert0gъ b9estvennыz slavы tvoeS, i3dёže є4stь vsёhъ veselsщihsz žili1щe, sovni1ti ўpovaemъ.

Slava tebЁ gDi, slava tebЁ.

Kondakъ Gi

Q, velikoimeni1taz v3postasnaz premydroste b9іz, pres™hй i3 premiloserdый gDi ї}se hrtE, spctelю našъ, prikloni1vый nb7sA neizrečennыmъ tvoi1mъ shoždenіemъ, prikloni1sz blgoutr0bnw na moli1tvu nasъ nedost0йnыhъ rabHvъ tvoi1hъ, vёroю i3 lюb0vію prinossщihъ tebЁ blgodarstvennuю sію2 hvalY, i3 nisposli2 namъ b9estvennuю blgdtь, da i3zbavlьšesz t bёdъ i3 sk0rbeй, pače že grэh0vnыhъ strasteй, poživemъ tebЁ našemu vLce i3 blgodёtelю, i3 takw spod0bimsz i3 na nb7si2, ćkože na zemli2, vkypэ so ѓgGlami i3 vsёmi s™hmi pёti tebЁ: Ґllilyіa.

Seй kondakъ čtetsz tri1ždы.

I# paki jkosъ №-й: ҐgGlHvъ i3 vsёhъ nbcnыhъ si1lъ:

I# kondakъ №-й: I#zbrannomu prežde vёkъ:

Mltva

VLko mnogomlctve gDi ї}se hrte, beznačalьnagw nc7A sobeznačalьnый i3 soprisnosyщnый sn7e, nepostiži1maz mydroste, nepristypnый svёte, vsedёtelьnaz i3 vsesoderži1telьnaz si1lo, vsemogyщimъ sl0vomъ tvoi1mъ t ne syщihъ vo є4že bhti privedhй vssčeskaz, i3 vsederžavnoю v0leю tvoeю ўpravlszй i3 ўstroszй vsёmъ blgopotrebnaz i3 poleznaz. Blgodarnw i3spovёduemъ tvoE b9estvennoe nj nasъ promыšlenіe, veličaemъ nepostiži1muю taйnu tvoegw2 smotrёnіz, i3 sъ vёroю prіemlemъ sp7si1telьnuю blgdtь tvoю2. Th bo, neizglag0lannaz blgosthnz, ne po bezzak0nіzmъ našimъ tvorsй namъ, no po bezmёrnomu blgoutr0bію tvoemY mi1luzй i3 sp7sazй nasъ, blgoizv0lilъ є3si2, i3spolnsz sovёtъ i3 i3zvolenіe dž§ee, i3stoщi1vъ sebE sni1ti na zemlю, i3 nemoщnoe є3stestvo2 člvёčeskoe vosprіsti, vъ nemže postradavъ v0leю zaklalsz є3si2 na krestЁ ćkw ѓgnecъ nepor0čnый za grэhi2 mjra, i3 si1mъ strašnыmъ i3 sp7si1telьnыmъ sщ7ennodёйstvіemъ prekloni1vъ pravdu b9estvennuю na mi1lostь hodataй bGu i3 člvёkwmъ kvi1lsz є3si2, i3 padšee i3 rastlёnnoe є3stestvo2 naše vozstavilъ є3si2, i3 njbnovi1lъ i3 njs™i1lъ є3si2, ćkw bhti vёruющimъ vъ tS i3 nbcnagw bGa nc7A s™hmъ i3 nepor0čnыmъ vъ naslёdіe netlёnnw i3 neuvzdaemo soblюdenw na nb7sёhъ. Tёmže m0limsz tebЁ, spctelю našъ, prizri2 mi1lostivnw na nasъ, i3 prіimi2 naše i3spovёdanіe, hvalY i3 blgodarenіe za vs‰ ćže vozdalъ i3 ўgot0valъ є3si2 namъ, vёruющimъ vъ tS i3 i3spovёduющimъ vses™0e i4mz tvoE. Sp7si2 gDi lю1di tvoS, i3 blgoslovi2 dostosnіe tvoE. Pomzni2 vъ щedr0tahъ tvoi1hъ cRkovь tvoю2 s™yю, ю4že stzžalъ čtcn0ю tvoeю kr0vію, ўtverdi2, ўmi1ri, razši1ri i3 sohrani2 ю5 neprebori1mu i3 nepokolebi1mu i3 ѓdovыmi vratы2, no da sokrušatsz pred8 neю i3 i3zčeznutъ vs‰ soproti1vnыz si1lы, i3 da rastočatsz vsi2 vrazi2, vi1dimw i3 nevi1dimw njpolčaющіisz, є4že njѕl0biti dostosnіe tvoE i3 razori1ti zavёtъ s™hй tv0й. NJsэni2 b9estvennыmъ blgoslovenіemъ tvoi1mъ deržavu i3 vs‰ lю1di tvoS, sohransz i5hъ vъ mi1rэ, blgodenstvіi i3 tišinЁ, pobёdu že i3 njdolёnіe na supostatы i4mъ daruz. Tženi2 t pravovёrnagw ntečestva našegw vsskagw dyha lestča, vnossщagw kъ namъ plevelы l0žnыhъ ўčenій, i3 si1lzщagosz vodvori1tь ў nasъ nravы i3 nbhčai proti1vnыz s™hmъ zapovэdemъ tvoi1mъ: ўtverdi2 nasъ vъ pravoslavnomъ i3spovёdanіi vёrы, i3 sodёlaй nasъ revni1telzmi ntečeskihъ predanій i3 vsskihъ d0brыhъ hrtіanskihъ dёlъ, da vhnu sіsetъ vъ ntečestvэ našemъ svёtъ i4stinnый, i3 slavitsz vъ r0dъ i3 r0dъ prečtcnoe i3 preb9estvennoe i4mz tvoE. Sp7si2 gDi i3 pomi1luй gradъ seй, vъ nemže živemъ, i3 vs‰ gradы i3 vesi, vsёhъ pravoslavnw vёruющihъ vъ tS vъ mjrэ, tišinЁ i3 blgodenstvіi soblюdi2, cRkvi s™ёй i3 vsskomu načalu i3 vlasti poslyšnыhъ i3 blgopok0rnыhъ sodёlaй, i3 vsёmi hrtіanskimi dobrodёtelzmi ўkrasi: tpadšіz že i3 proti1vzщihsz kъ є3dinenію so s™0ю vselenskoю pravoslavnoю cRkovію sp7si1telьnoю tvoeю blgdtію prizovi2, b9estvennыmъ sl0vomъ tvoi1mъ prosvэti2 i3 njbrati2, ćkw blgjй i3 člvэkolю1becъ. Premydrый i3 vseblgjй gDi spctelю našъ! Prosvэti1vый sіsnіemъ prišestvіz tvoegw2 mjra koncы2, i3 soprizvavый nasъ vъ cRkovь tvoю2 s™yю sъ nbэtovanіemъ naslёdіz netlёnnыhъ i3 vёčnыhъ blgъ, prizri2 mi1lostivnw i3 na nasъ nedost0йnыhъ rabHvъ tvoi1hъ i3 ne pomzni2 bezzak0nій našihъ, no po bezmёrnomu blgoutr0bію tvoemY njslabi, njstavi, prosti2 namъ vs‰ pregrэšenіz naša. Ѓщe bo i3 prestupaemъ s™yю v0lю tvoю2, no ne tmetaemsz tebЁ bGa i3 sp7sa našegw: tebЁ є3di1nomu sogrэšaemъ, no i3 tebЁ є3di1nomu slyžimъ, vъ tS є3di1nagw vёruemъ, kъ tebЁ є3di1nomu pribэgaemъ i3 tvoi2 t0čію rabi2 bhti h0щemъ. Pomzni2 nemoщь є3stestvA našegw i3 njbderžaщіz nasъ povsю1du i3skušenіz vragA i3 prelesti i3 soblaznы mjra, i5hže radi bez8 tebЁ, ćkože reklъ є3si2, ne m0žemъ tvori1ti ničes0že, i3 samъ njči1sti i3 sp7si nasъ, samъ prosvэti2 ўmы2 naša, є4že nepokolebi1mw vёrovati vъ tS, є3di1nagw sp7sa i3 i3zbavitelz našegw, samъ podvi1gni serdcA naša є4že vsecёlo lюbi1ti tS, є3di1nagw bGa i3 tvorcA našegw, samъ napravi stopы2 naša, є4že nepretknovennw hodi1ti vo svёtэ zapovэdeй tvoi1hъ. E$й, gDi spctelю našъ, kvi2 namъ veli1kuю i3 bogatuю mi1lostь tvoю2, i4že po neizglag0lannoй lюbvi2 tvoeй i3 stradati za nasъ i3zv0lilъ є3si2 i3 vsesi1lьnoю b9estvennoю tvoeю blgdtію, predstatelьstvomъ že prečctыz i3 prenepor0čnыz s™hz m™ri tvoeS mRji, є3sže čtcn0e i3 blžennoe ўspenіe i3 kъ tebЁ shnu i3 bGu prenbcnoe vozšestvіe nhnэ prazdnuemъ, i3 moli1tvami ўg0dnikwvъ tvoi1hъ, stranY našu čtcnhmi tэlesы2 njsщ7aющihъ i3 vhnu pred8 tob0ю za nasъ hodataйstvuющihъ, sotvori2, da vъ prpdbіi i3 pravdэ poživemъ vs‰ dni6 životA našegw, i3 takw dost0йni bydemъ vo vtor0e slavnoe prišestvіe tvoE ўslhšati t tebЁ mi1lostivoe prizыvanіe vъ crtvіe nbcnoe, є4že poluči1ti spod0bi nasъ grёšnыhъ i3 nedost0йnыhъ rabHvъ tvoi1hъ, i3 vъ naslaždenіi neizrečennыhъ krasHtъ є3gw2 slaviti tS vkypэ sъ beznačalьnыmъ tvoi1mъ nc7emъ i3 prisnosyщnыmъ b9estvennыmъ d¦omъ vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.