НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Акатисти на црквенословенском

Акатисти на црквенословенском

Акатист Никодиму Светогорцу

Кондaкъ №

Ћкw бжcтвеннагw жи1тельства таи1нника и3зрsднаго, и3 бlгочeстіz бGон0снаго ўчи1телz, правослaвнаz цRковь тS почитaетъ: съ нб7сe бо даровaніе пріeмъ, њзарsеши бжcтвенными твои1ми пис†ніи вопію1щыz ти2:

Рaдуйсz, џ§е нікоди1ме, горы2 с™hz слaвное ўкрашeніе.

Јкосъ №

ЃгGлъ нр†вы и3 мн0гій рaзумомъ, нікоди1ме, на ґfHнэ kви1лсz є3си2: ѓгGльское бо и3мhй житіE, ґгGлолёпнымъ глaсомъ и3з8zсни1лъ є3си2 nтeчєскаz пис†ніz, и4миже просвэщaеши вопію1щыz:

Рaдуйсz, наxjйское бlгоукрашeніе: рaдуйсz, ґfHнское њзарeніе. Рaдуйсz, nтeческихъ догмaтwвъ и3зложeніе: рaдуйсz, с™hхъ глагHлъ и3з8zснeніе. Рaдуйсz, высото2 мудровaніz и3 премyдрости рэко2: рaдуйсz, глубино2 бжcтвеннагw вёдэніz и3 сокр0вище любвE. Рaдуйсz, ћкw показaлсz є3си2 кни1жникъ бGон0сный: рaдуйсz, ћкw толк0вникъ є3си2 бGоглаг0ливый. Рaдуйсz, свэти1льниче нрaвwвъ чeстности: рaдуйсz, плaменниче г0рніz свётлости. Рaдуйсz, и4мже вёрніи ўтверждaютсz: рaдуйсz, и4мже врази2 ўстрашaютсz.

Рaдуйсz, џ§е нікоди1ме, горы2 с™hz слaвное ўкрашeніе.

Кондaкъ в7

ЖитіS њсщ7eнна и3здётска и3скjй, ћкw џтрасль бжcтвенныхъ роди1телей, мірскjй њстaвилъ є3си2 мрaкъ, и3 ко сп7су хrтY ўстреми1лсz є3си2, є3мyже неукл0ннэ слёдуz, нікоди1ме, вдохновeнъ взывaлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумомъ бGопріsтнымъ, ћкw ўsзвленъ бжcтвеннымъ желaніемъ, пришeлъ є3си2 въ г0ру ґfHнскую, и3 добродётельнымъ жи1тельствомъ къ горaмъ возвhсилсz є3си2 вBчнымъ, по дв7ду, нікоди1ме, слhшz t нaсъ сицев†z:

Рaдуйсz, житіS прпdбнагw сокр0вище: рaдуйсz, свёта невещeственнагw пріsтелище. Рaдуйсz, и4нокwмъ ґfw6нскимъ џбразе: рaдуйсz, бlгочeствующихъ всёхъ ўтверждeніе. Рaдуйсz, ќме бGонаучeнный, нбcныхъ мhслей и3сп0лненный: рaдуйсz, ўстA бGодви6жнаz бGодохновeнныхъ ўчeній. Рaдуйсz, ћкw t мjра всецёлw ўдали1лсz є3си2: рaдуйсz, ћкw во ґfHнэ къ гHрнимъ напрaвилсz є3си2. Рaдуйсz, ли1ка прпdбныхъ причaстниче: рaдуйсz, вёрнымъ вeлій ўчи1телю. Рaдуйсz, врагHвъ поражazй помышлє1ніz: рaдуйсz, дyшы ўтверждazй неради6выz.

Рaдуйсz, џ§е нікоди1ме, горы2 с™hz слaвное ўкрашeніе.

Кондaкъ G

На слaву гDню ќмнэ взирazй, њчи1стивъ себE t вещeственныхъ, нбcнымъ наставлszй показaлсz є3си2, бGоглаг0ливый нікоди1ме, дёломъ и3 сл0вомъ вс‰ къ бGу ўправлsz вопію1щыz: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёzй сeрдце твоE nгнeмъ пали1мо стрaха б9іz, неколеби1мw ѓгGльское прошeлъ є3си2 житіE, и3 ћже въ нeмъ бlгод†ти, ћкw д¦омъ просвэщeнъ, нікоди1ме, и3з8zснsеши зовyщымъ:

Рaдуйсz, ст0лпе воздержaніz: рaдуйсz, таи1нниче безстрaстіz. Рaдуйсz, воспери1вый ќмъ къ нбcнымъ: рaдуйсz, стzжaвый tтyду неизглагHланнаz. Рaдуйсz, бlгодaти д¦0вныz д0ме свэтови1дный: рaдуйсz, селeніе многоцённое жи1тельства добродётельнагw. Рaдуйсz, ћкw рёки ўчeній и3сточaеши: рaдуйсz, ћкw пот0ки страстeй и3зсушaеши. Рaдуйсz, хrт0вымъ њбогати1выйсz њсіsніемъ: рaдуйсz, врaжіе ўмертви1вый возношeніе. Рaдуйсz, глаг0лwвъ душепитaтельныхъ г{сли: рaдуйсz, пёсней бGомyдрыхъ цэвни1це.

Рaдуйсz, џ§е нікоди1ме, горы2 с™hz слaвное ўкрашeніе.

Кондaкъ д7

Ревни1тель бGодохновeнный kви1лсz є3си2 nц7є1въ прпdбныхъ, ўмертви1въ себE сyщымъ въ мjрэ, и3 ўчи1телей сщ7eнныхъ tпечатлeніе и3 ўстA бGодви6жнаz: богaтаz бо ти2 дадeсz бlгодaть, нікоди1ме, вопію1щу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Скончaлъ є3си2 бGомyдрэ прпdбную жи1знь твою2, разли6чнымъ и3скушeніємъ противостaвъ, и3 ћкоже злaто во nгни2, и3скушeнъ скорбьми2, нікоди1ме, ўчи1тель бGомyдрый въ дэsніи kви1лсz є3си2 взывaющымъ:

Рaдуйсz, н0вый въ прпdбныхъ: рaдуйсz, бGодохновeнный во ўчи1телехъ. Рaдуйсz, наставлszй нaше помышлeніе: рaдуйсz, разрушazй веліaрово безyміе. Рaдуйсz, сл0вомъ бlгодaтнымъ ўправлszй дyшы: рaдуйсz, мечY, при1снw посэцazй страстeй вины6. Рaдуйсz, ћкw њчищaеши сердє1чныz сквє1рны: рaдуйсz, ћкw kвлsеши бжcтвєннаz да‰ніz. Рaдуйсz, плaменниче премdрости лyчшіz: рaдуйсz, м0лніе на бэсновaніе хyждшее. Рaдуйсz, свэти1льниче къ живHтнымъ преспёzніємъ: рaдуйсz, свэти1ло къ бжcтвєннымъ возвышeніємъ.

Рaдуйсz, џ§е нікоди1ме, горы2 с™hz слaвное ўкрашeніе.

Кондaкъ є7

БGоглаг0ливый љзhкъ пріeмъ, бGоглaсне, свhшнимъ дохновeніемъ дви1жимь, глаг0лы жи1зни вёчныz, и3 ±же въ бжcтвенныхъ nц7ёхъ неудобопости6жнаz всемyдрэ и3з8zсни1лъ є3си2, вс‰ сподвизaz бGови пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Да воспери1ши къ бGу, бGон0сне, ўмA твоегw2 движє1ніz вс‰, хранeніе чyвствъ твeрдw прошeлъ є3си2, є3мyже научaеши хотsщыz ўлучи1ти бжcтвеннагw є3динeніz, во є4же пёти ти2, џ§е, си1це:

Рaдуйсz, бжcтвєнныхъ возвэсти1телю: рaдуйсz, t хyждшагw невёдэніz и3збaвителю. Рaдуйсz, бжcтвенному научazй п0двигу: рaдуйсz, нбcнагw kви1телю мудровaніz. Рaдуйсz, широто2 бжcтвеннагw рaзума и3 премyдрый настaвниче: рaдуйсz, скрижaле бGопечатлённаz д¦0внагw вэщaніz. Рaдуйсz, ўтёшителz пречтcнhй сосyде: рaдуйсz, правослaвныхъ бGодaннаz крёпосте. Рaдуйсz, чaше душепитaтельнагw нeктара: рaдуйсz, свёта трисlнечнагw и3сп0лненный. Рaдуйсz, прaвило tшeльникwмъ въ дёлэхъ: рaдуйсz, џбразе ўчи1телємъ въ словесёхъ.

Рaдуйсz, џ§е нікоди1ме, горы2 с™hz слaвное ўкрашeніе.

Кондaкъ ѕ7

Вертогрaдъ бжcтвенныхъ бlгодaтей сeрдце соверши1въ, нікоди1ме, жи1тельствомъ твои1мъ, вертогрaдъ бlгодaтей, ћкw вои1стинну и3сп0лнь бlгоухaніz бlгодaтнагw, твою2 кни1гу нарeклъ є3си2, є4юже наслаждaющесz, вопіeмъ: Ґллилyіа

Јкосъ ѕ7

Возсіsвъ въ горЁ ґfHнстэй, ћкw новоzвлeннаz ѕвэздA, просвэщaеши хrт0ву цRковь добродётелей твои1хъ зарsми, нб7отаи1нниче нікоди1ме прпdбне: tню1дуже возжизaеми свётомъ твои1мъ, зовeмъ:

Рaдуйсz, ѕвэздо2 цRк0внаz: рaдуйсz, свёточу бlгочeстіz. Рaдуйсz, бGосл0вwвъ дрeвнихъ и3з8zснeніе: рaдуйсz, чуждhхъ ўчeній низвержeніе. Рaдуйсz, бжcтвенныхъ предaній храни1телю и3 тайноводи1телю: рaдуйсz, добродётельныхъ дэsній свэтон0сче сщ7eнный. Рaдуйсz, ћкw њбличaеши ўчє1ніz нововвHднаz: рaдуйсz, ћкw kвлsеши добродётєли бGод†нныz. Рaдуйсz, б9ій служи1телю теплёйшій: рaдуйсz, вёрныхъ защи1тниче неколеби1мый. Рaдуйсz, раю2 многоразли1чныz премyдрости: рaдуйсz, свэти1ло є4же во хrтЁ научeніz.

Рaдуйсz, џ§е нікоди1ме, горы2 с™hz слaвное ўкрашeніе.

Кондaкъ з7

Пребывazй въ горЁ ґfHнстэй, ћкоже въ г0рницэ, ўсeрдною мlтвою и3 пост0мъ д¦0вную бlгодaть, премyдре, пріsлъ є3си2, тaинственнw въ тS всeльшуюсz, ћкоже ґпcли, и4хже подражaтель kви1лсz є3си2, взывaz: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Побёду бlгочести6вымъ ўчeніе твоE подаeтъ, вёрнw поучaющымсz, нікоди1ме џ§е сщ7eнный, проти1ву страстeй и3 всsкіz є4реси: во с™ёмъ бо д©э дёйствуетъ при1снw вопію1щымъ:

Рaдуйсz, побёдо правослaвныхъ: рaдуйсz, падeніе ѕлослaвныхъ. Рaдуйсz, цRкве вeлій ўчи1телю: рaдуйсz, с™ы6мъ дрє1внимъ рaвне. Рaдуйсz, ћкw богaтство њстaвилъ є3си2 нaмъ кни1гъ сщ7eнныхъ: рaдуйсz, ћкw прекращaеши всsкое ўб0жество страстeй. Рaдуйсz, до нб7сE досzзazй ст0лпе бGопросвэщeнный: рaдуйсz, ўтёшителz свэти1льниче невечeрній. Рaдуйсz, џблаче, њсэнszй вBрныz: рaдуйсz, свэщE, возсіzвaющаz л{чшаz. Рaдуйсz, бжcтвенныхъ догмaтwвъ проповёдниче: рaдуйсz, стрyй невещeственныхъ и3ст0чниче.

Рaдуйсz, џ§е нікоди1ме, горы2 с™hz слaвное ўкрашeніе.

Кондaкъ }

Диви1тъ помышлє1ніz вёрныхъ, бGоглаг0ливе, мн0жество премyдрыхъ писaній твои1хъ: тh бо премyдростію бжcтвенною и3 си1лою нбcною, нікоди1ме, пи1шеши и3 вэщaеши, прпdбне, и3 вс‰ побуждaеши пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Всю2 цrковь, ћкоже бGодётельніи свёти, тво‰ бGопрє1даннаz словесA просвэщaютъ, џ§е, тaинственнэ, и3 къ совершeннэйшихъ разумёнію ведyтъ ±же въ сі‰ риницaющыz, и3 вопію1щыz ти2 є3диноглaснэ:

Рaдуйсz, трубо2 неизречeнныхъ: рaдуйсz, таи1нниче нбcныхъ. Рaдуйсz, д¦а кни1жниче бGоглаг0ливый: рaдуйсz, t свhшнzгw вдохновeніz научeнный. Рaдуйсz, ћкw бжcтвеннаz влaга ти2 дадeсz съ нб7сE: рaдуйсz, ћкw њбlгодати1лсz є3си2 t руки2 б9іz. Рaдуйсz, бGосл0віz тaинственнагw гyсли: рaдуйсz, бGоглаг0ланіz нбcнагw цэвни1це. Рaдуйсz, страстeй tсэцazй тeрніе: рaдуйсz, дyшъ њчищazй ни1ву. Рaдуйсz, б9іz бlгоутр0біz љзhче: рaдуйсz, вёрныхъ правослaвныхъ слaво.

Рaдуйсz, џ§е нікоди1ме, горы2 с™hz слaвное ўкрашeніе.

Кондaкъ f7

Къ п0двигwмъ наставлsz проти1ву врагHвъ мhсленныхъ, нікоди1ме, прпdбныхъ и3сполнeніе, неви1димую брaнь нарицaеши ю4же премyдрэ списaлъ є3си2 кни1гу, с™е: t сеs бо научaемсz къ бGу возводи1тисz, пою1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Сп7совыхъ прaздникwвъ речє1ніz бGодохновє1ннаz и3 пBсни всем{дрыz въ широтY распространsz и3 глубинY, ю4же въ ни1хъ бlгодaть всBмъ п0далъ є3си2, є4юже дyшы веселsтсz, нікоди1ме, тебЁ вопію1щихъ:

Рaдуйсz, пёсней толковaтелю бжcтвенныхъ: рaдуйсz, дщи1це словeсъ с™hхъ. Рaдуйсz, вёzніz бжcтвеннагw сокр0вищнице: рaдуйсz, цRкве хrт0вы ўкрашeніе. Рaдуйсz, д¦а сокр0вище и3 храни1лище добродётелей: рaдуйсz, nргaне бGодохновeнный пёсней д¦0вныхъ. Рaдуйсz, ћкw њчищaеши вёрныхъ сердцA: рaдуйсz, ћкw произливaеши живонHснаz њрошє1ніz. Рaдуйсz, дyшъ настaвниче бGомyдрый: рaдуйсz, чтcны6мъ nтцє1мъ равночeстный. Рaдуйсz, ўмA хранeнію научazй: рaдуйсz, рaдость тaинственную возсіzвazй.

Рaдуйсz, џ§е нікоди1ме, горы2 с™hz слaвное ўкрашeніе.

Кондaкъ ‹

Ўсты2 бGовэщaнными и3 рук0ю, двизaемою д¦а бlгодaтію, џ§е, д¦0вныхъ степeней и3з8zснsz въ широтЁ смы6слы, лёствицу и4ну постaвилъ є3си2 желaющымъ гDеви пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Премdрости бжcтвенныz влaга, ћкоже соломHну, дадeсz ти2, нікоди1ме, tню1дуже цRкве ўчи1тель премyдрый kви1лсz є3си2 и3 преслaвный, на вс‰ л{чшаz наставлsz, џ§е, зовyщыz:

Рaдуйсz, ќме бGосл0віz: рaдуйсz, струE бGовэщaніz. Рaдуйсz, пот0че наслаждeніz дух0внагw: рaдуйсz, во словесёхъ и3 дёлэхъ пресвётлый. Рaдуйсz, вэтjе многомyдрый глагHлъ жив0тныхъ: рaдуйсz, ўстA бlжє1ннаz глaса д¦0внагw. Рaдуйсz, насади1телю добродётелей нбcныхъ: рaдуйсz, и3скорени1телю нрaвwвъ ѕлёйшихъ. Рaдуйсz, тeплыz моли1твы водворeніе: рaдуйсz, вёрныхъ бGодaнное хвалeніе. Рaдуйсz, б9ій пэснопёвче бGоглаг0ливый: рaдуйсz, вождю2 нaшъ бGон0сный.

Рaдуйсz, џ§е нікоди1ме, горы2 с™hz слaвное ўкрашeніе.

Кондaкъ №i

Возвhсивъ ўмA твоегw2 къ бGу стремлє1ніz, ўмертви1лъ є3си2 плотск†z движє1ніz, и3 бжcтвеннымъ свётомъ њзарeнъ, kвлeннэ во ґfHнэ просіsлъ є3си2, сл0вомъ и3 дёломъ, прпdбне, къ бGу направлsz вопію1щыz: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свётомъ ўтёшителевымъ премyдрыхъ писaній твои1хъ бlгодaть, нікоди1ме, вездЁ сіsетъ, и3 вдыхaетъ въ дyшы тaинственное бlгоухaніе, и4мже страстeй и3збавлsемсz ѕлов0ніz, взывaюще:

Рaдуйсz, цвёте рaйскій: рaдуйсz, тр0сте ўтёшителева. Рaдуйсz, мmропол0жнице бжcтвенныz бlгости: рaдуйсz, бlгоухaніе житіS чи1стагw. Рaдуйсz, мЂро всебlгов0нное подви1жническіz жи1зни: рaдуйсz, ґрwмaте нбcный жи1тельства дух0внагw. Рaдуйсz, тайнописaтелю с™hхъ догмaтwвъ: рaдуйсz, краснопи1сче сщ7eнныхъ смhслwвъ. Рaдуйсz, свирёле пёсней бlгодaтныхъ: рaдуйсz, ли1ку с™hхъ сопричтeнный. Рaдуйсz, дyшъ ўтверждeніе колeблющихсz: рaдуйсz, премyдрый монaхwвъ настaвниче.

Рaдуйсz, џ§е нікоди1ме, горы2 с™hz слaвное ўкрашeніе.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть и3 води1тельство къ путє1мъ сп7си1тєльнымъ и3 всsцэй п0льзэ бжcтвеннэй во с™ёмъ д©э при1снw кни1гъ твои1хъ мн0жество, q нікоди1ме, подаeтъ, и3 ведeтъ къ бжcтвеннэй слaвэ вопію1щыz: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще тебЁ пёснь, ћкw ўчи1телz вели1каго и3 бжcтвеннаго и3 премyдраго настaвника цRкве хrт0вы, q бGовэщaнне, тS почитaемъ, нікоди1ме: но не престaй, с™е, вс‰ просвэщaти зовyщыz:

Рaдуйсz, ґfHна вeліz слaво: рaдуйсz, нaxоса бжcтвеннаz похвало2. Рaдуйсz, монaшествующихъ свэти1ло присносвётлое: рaдуйсz, правослaвныхъ плaменниче неусыпaемый. Рaдуйсz, џбразе и3 прaвило и4нокwвъ бGопріsтныхъ: рaдуйсz, дaре и3 вёнче безм0лвникwвъ бlгоговёйныхъ. Рaдуйсz, цRкве стэно2 неколеби1мэйшаz: рaдуйсz, бlгочeстіz свэти1льниче свэтозaрнэйшій. Рaдуйсz, и4мже воспріeмлемъ л{чшаz: рaдуйсz, и4мже tвращaемъ х{ждшаz. Рaдуйсz, бцdы таи1нниче: рaдуйсz, сои1менныхъ тебЁ предстaтелю.

Рaдуйсz, џ§е нікоди1ме, горы2 с™hz слaвное ўкрашeніе.

Кондaкъ Gi

Q нікоди1ме џ§е, горы2 ґfHнскіz чyдо и3 всеS цRкве слaво, настоsщее нaше приношeніе млcтивнw пріими2 и3 подавaй всBмъ свётъ бжcтвенный мlтвами твои1ми, ћкw да при1снw бGови вопіeмъ: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGлъ нр†вы:

И# пaки кондaкъ пeрвый: Ћкw бжcтвеннагw:

Молитва

Q бGодохновeнный и3 вселeнскій и4стины ўчи1телю, и3зрsднаz с™оимени1тыz горы2 похвало2, свэтлёйшаz ѕвэздо2 правослaвныz цRкве соб0рныz, всепрпdбный и3 с™hй џ§е нікоди1ме! Дaждь нaмъ просвэщeніе мlтвами твои1ми во и3сполнeніе бжcтвенныz в0ли, напрaви стопы6 нaшz ко стезsмъ добродётельнагw житіS, њсэни2 нaсъ дaнною тебЁ бlгодaтію и3 вразуми2 ќмъ нaшъ, во є4же разумёти бGом{драz поучє1ніz тво‰, да њбрsщемъ въ ни1хъ покаsніе, и3сцэлeніе, рaдость, ми1ръ, кр0тость, пок0й, люб0вь, и3 ѓще что2 добро2 и3 бlго и3 сп7си1тельно, и3 въ концЁ жив0тъ вёчный, и3 моли1сz всегдA ко гDу њ всёхъ нaсъ, и4скреннэ лю1бzщихъ тS и3 на всsкъ дeнь и3 чaсъ призывaющихъ nтeческую твою2 бlгость и3 п0мощь. Ґми1нь.

Коментарисање није више омогућено.