NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Isusu Sladščaješemu

Kondakъ №, glasъ }

Vozbrannый voev0do i3 gDi, ѓda pobэdi1telю, ćkw i3zbavlьsz t vёčnыz smerti, pohv†lьnaz, vospisyю ti2, sozdanіe i3 rabъ tv0й: no ćkw i3mёzй mlcrdіe neizrečennoe, t vsskihъ mS bёdъ svobodi2, zovyщa:

Ї}se sn7e b9ій, pomi1luй mS.

Jkosъ №

ЃgGlwvъ tv0rče, i3 gDi si1lъ, tverzi mi2 nedoumёnnый ќmъ i3 ljzhkъ, na pohvalY prečctagw tvoegw2 i4mene, ćkože gluh0mu i3 gugni1vomu drevle slyhъ i3 ljzhkъ tverzlъ є3si2, i3 glag0laše zovhй takov†z:

Ї}se prečydnый, ѓgGlwvъ ўdivlenіe: ї}se presi1lьnый, prarodi1teleй i3zbavlenіe. Ї}se presladkій, patrіarhwvъ veličanіe: ї}se preslavnый, careй ўkrэplenіe. Ї}se prelюbi1mый, prbr0kwvъ i3spolnenіe: ї}se predi1vnый, m§nkwvъ krёposte. Ї}se preti1hій, monahwvъ radoste: ї}se premlctivый, presvĐterwvъ sladoste. Ї}se premlcrdый, p0stnikwvъ vozderžanіe: ї}se presladostnый, prpdbnыhъ radovanіe. Ї}se prečctnhй, dёvstvennыhъ cэlomydrіe: ї}se predvёčnый, grёšnikwvъ sp7senіe.

Ї}se sn7e b9ій, pomi1luй mS.

Kondakъ v7

Vi1dz vdovi1cu ѕёlьnэ plačuщu gDi, ćkože bo togdA ўmlcrdivsz, shna є3S na pogrebenіe nes0ma voskRsi1lъ є3si2: si1ce i3 nj mnЁ ўmlcrdisz, člvэkolю1bče, i3 grэhmi2 ўmerщvlennuю moю2 dyšu voskRsi2, zovyщuю: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumъ neurazumёnnый razumёti fіljppъ i3щS, gDi pokaži2 namъ nc7A, glag0laše. th že kъ nemY: toli1koe vremz shй so mn0ю, ne poznalъ li є3si2, ćkw nc7ъ vo mnЁ, i3 ѓzъ vo nc7Ё є4smь; tёmže neizslёdovanne, so strahomъ zovy ti:

Ї}se, b9e predvёčnый: ї}se, cRю2 presi1lьnый. Ї}se, vLko dolgoterpэli1vый: ї}se, sp7se premlctivый. Ї}se, hrani1telю m0й preblgjй: ї}se, njči1sti grэhi2 mo‰. Ї}se, timi2 bezzakHnіz mo‰: ї}se, tpusti2 nepr†vdы mo‰. Ї}se, nadeždo moS, ne njstavi menE: ї}se pom0щniče m0й, ne tri1ni menE. Ї}se, sozdatelю m0й, ne zabydi menE: ї}se, pastыrю m0й; ne pogubi2 menE.

Ї}se sn7e b9іi, pomi1luй mS.

Kondakъ G

Si1loю svhše ґpclы njblekjй ї}se, vo їerli1mэ sэdsщыz, njblecы2 i3 menE njbnažennago t vsskagw blgotvorenіz, teplot0ю d¦a s™agw tvoegw2, i3 daždь mi2 sъ lюb0vію pёti tebЁ: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#mёzй bogatstvo mlcrdіz, mыtari2 i3 grёšniki, i3 nevBrnыz prizvalъ є3si2 ї}se: ne prezri i3 menE nhnэ, pod0bnago i5mъ, no ćkw mnogocёnnoe mĐro, prіimi2 pёsnь sію2:

Ї}se, si1lo nepobэdi1maz: ї}se, mlcte bezkonečnaz. Ї}se, krasoto2 presvёtlaz: ї}se, lюbы2 neizrečennaz. Ї}se, sn7e bGa živagw: ї}se, pomi1luй mS grёšnago. Ї}se, ўslhši mS vъ bezzak0nіihъ začatago: ї}se, njči1sti mS vo grэsёhъ roždennago. Ї}se, nauči1 mz nepotrebnago: ї}se, njsvэti1 mz temnago. Ї}se, njči1sti mS skvernago: ї}se, vozvedi1 mz blydnago.

Ї}se sn7e b9ій, pomi1luй mS.

Kondakъ d7

Byrю vnytrь i3mёzй pomыšlenій sumni1telьnыhъ, petrъ ўtopaše: ўzrёvъ že vo pl0ti tS syщa ї}se, i3 po vodamъ hodsщa, pozna tz bGa i4stinnago, i3 ryku sp7senіz poluči1vъ, rečE: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhša slэphй, gDi, mimohodsщa tS putemъ, vopіsše: ї}se sn7e dv7dovъ, pomi1luй mS: i3 prizvavъ tverzlъ є3si2 džči є3gw2. prosvэti2 ќbw mlctію tvoeю džči mhslєnnыz serdca, i3 menE vopію1щa ti2, i3 glag0lющa:

Ї}se, vhšnihъ sozdatelю: ї}se, ni1žnihъ i3skupi1telю. Ї}se, preisp0dnihъ potrebi1telю: ї}se, vseS tvari ўkrasi1telю. Ї}se, duši2 moeS ўtёšitelю: ї}se, ўmA moegw2 prosvэti1telю. Ї}se, serdca moegw2 veselіe: ї}se, tёla moegw2 zdravіe. Ї}se sp7se m0й, sp7si1 mz: ї}se, svёte m0й prosvэti1 mz. Ї}se, myki vsskіz i3zbavi mS: ї}se, sp7si1 mz nedost0йnago.

Ї}se sn7e b9ій, pomi1luй mS.

Kondakъ є7

BGot0čnoю kr0vію, ćkože i3skupi1lъ є3si2 nasъ drevle t zak0nnыz klstvы ї}se, si1ce i3zmi2 nasъ t sёti, є4юže ѕmjй zapstъ nы2 strastьmi2 plotski1mi, i3 blydnыmъ navaždenіemъ, i3 ѕlhmъ ўnhnіemъ, vopію1щыz ti2: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvše džtrocы є3vreйstіi vo w4brazэ čelovёčestэmъ sozdavšago ruk0ю čelovёka, i3 vLku razumёvše є3go2, potщašasz vёtvьmi ўgodi1ti є3mY njsanna vopію1щe, mh že pёsnь prin0simъ ti2 glag0lющe:

Ї}se, b9e i4stinnый: ї}se, sn7e dv7dovъ. Ї}se, cRю2 preslavnый: ї}se, ѓgnče nepor0čnый. Ї}se, pastыrю predi1vnый: ї}se, hrani1telю vo mladosti moeй. Ї}se, kormi1telю vo ю4nosti moeй: ї}se, pohvalo2 vъ starosti moeй. Ї}se, nadeždo vъ smerti moeй: ї}se, životE po smerti moeй. Ї}se, ўtэšenіe moE na sudЁ tvoemъ: ї}se, želanіe moE, ne posrami2 menE togdA.

Ї}se sn7e b9ій, pomi1luй mS.

Kondakъ ѕ7

PropovBdnikъ bGon0snыhъ vэщanіe i3 glag0lы i3spolnsz ї}se, na zemli2 ćvlьsz, i3 sъ čelovёki nevmэsti1mый poži1lъ є3si2, i3 bolBzni našz pod8slъ є3si2. tnю1duže ranami tvoi1mi mы2 i3scэlёvše, pёti navыk0homъ: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

VozsіS vselennэй prosvэщenіe i4stinы tvoeS, i3 tgnasz lestь bэs0vskaz: jdwli bo, sp7se našъ, ne terpsщe tvoeS krёposti, pad0ša. mh že sp7senіe poluči1vše, vopіemъ ti2:

Ї}se, i4stino, lestь tgonsщaz: ї}se, svёte prevhššій vsёhъ svёtlosteй. Ї}se cRю2, premogazй vsёhъ krёposti: ї}se b9e, prebыvazй vъ mlcti. Ї}se, hlёbe živ0tnый, nashti mS ѓlčuщago: ї}se, i3st0čniče razuma, nap0й mS žažduщago. Ї}se, ndeždo veselіz, njdёй mS tlёnnago: ї}se, pokr0ve radosti, pokrhй mS nedost0йnago. Ї}se, podatelю prossщыmъ, daždь mi2 plačь za grэhi2 mo‰: ї}se, njbrёtenіe i4щuщihъ njbrsщi dyšu moю2. Ї}se, tverzitelю tolkyщыmъ, tverzi serdce moE nkasnnoe: ї}se, i3skupi1telю grёšnыhъ, njči1sti bezzakHnіz mo‰.

Ї}se sn7e b9ій, pomi1luй mS.

Kondakъ z7

HotS sokrovennuю taйnu t vёka tkrhti, ćkw nvčA na zakolenіe vedenъ bhlъ є3si2 ї}se, i3 ćkw ѓgnecъ prsmw strigyщago є3go2 bezglasenъ, i3 ćkw bGъ i3z8 mertvыhъ voskrlъ є3si2, i3 so slavoю na nb7sA vozneslsz є3si2, i3 nasъ sovozdvi1glъ є3si2, zovyщihъ: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

Di1vnuю pokazA tvarь, kvleйsz tvorecъ namъ, bez8 sёmene t dv7ы voploti1sz, i3z8 gr0ba peč†ti ne ruši1vъ voskRse, i3 ko ґpclwmъ dveremъ zatvorє1nnыmъ sъ pl0tію vni1de. tёmže čudsщesz, vospoi1mъ:

Ї}se, sl0ve newbыmennый: ї}se, sl0ve nesoglzdaemый. Ї}se, si1lo nepostiži1maz: ї}se, mydroste nedomhslimaz. Ї}se, b9estvo2 newpi1sannoe: ї}se, gDstvo neisčetnoe. Ї}se, carstvo nepobэdi1moe: ї}se, vladhčestvo bezkonečnoe. Ї}se, krёposte vыsočaйšaz, ї}se, vlaste vёčnaz. Ї}se, tv0rče m0й, ўщedri mS: ї}se sp7se m0й, sp7si1 mz.

Ї}se sn7e b9ій, pomi1luй mS.

Kondakъ }

Strannw bGa vočlvёčšasz vi1dzщe, ўstrani1msz syetnagw mjra, i3 ќmъ na b9estvєnnaz vozloži1mъ: segH bo radi bGъ na zemlю sni1de, da nasъ na nb7sA vozvedetъ, vopію1щihъ є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vesь bЁ vъ ni1žnihъ, i3 vhšnihъ nikakože tstupi2 neisčetnый: є3gdA v0leю nasъ radi postradA, i3 smertію svoeю našu smertь ўmertvi2, i3 voskrnіemъ živ0tъ darovA, poю1щыmъ:

Ї}se, sladoste serdečnaz: ї}se, krёposte tэlesnaz. Ї}se, svёtloste duševnaz: ї}se, bыstroto2 ќmnaz. Ї}se, radoste s0vэstnaz: ї}se, nadeždo i3zvёstnaz. Ї}se, pamzte predvёčnaz: ї}se, pohvalo2 vыs0kaz. Ї}se, slavo moS prevoznesennaz: ї}se, želanіe moE, ne tri1ni menE. Ї}se, pastыrю m0й, vzыщi2 menE: ї}se, sp7se m0й, sp7si2 menE.

Ї}se sn7e b9ій, pomi1luй mS.

Kondakъ f7

VsE є3stestvo2 ѓgGlьskoe bezprestani slavitъ pres™0e i4mz tvoE ї}se, na nb7si2, s™ъ, s™ъ, s™ъ, vopію1щe: mh že grёšnіi na zemli2 brennыmi ўstnami vopіemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vэt‡z mnogovэщ†nnыz, ćkože rы6bы bezgl†snыz vi1dimъ nj tebЁ ї}se sp7se našъ: nedoumёюtъ bo glag0lati, kakw bGъ neprel0žnый, i3 čelovёkъ soveršennый prebыvaeši; mh že tainstvu divsщesz, vopіemъ vёrnw:

Ї}se, b9e predvёčnый: ї}se, cRю2 carstvuющihъ. Ї}se, vLko vladёющihъ: ї}se, sudіE živhhъ i3 mertvыhъ. Ї}se, nadeždo nenadežnыhъ: ї}se, ўtэšenіe plačuщihъ. Ї}se, slavo ni1щihъ: ї}se, ne njsudi1 mz po dэlHmъ moi6mъ. Ї}se, njči1sti mS po mlcti tvoeй: ї}se, tženi2 t menE ўnhnіe. Ї}se, prosvэti2 mo‰ mы6sli serdє1čnыz: ї}se, daždь mi2 pamztь smertnuю.

Ї}se sn7e b9ій, pomi1luй mS.

Kondakъ ‹

Sp7sti2 hotS mjrъ, vost0če, vost0kwmъ kъ temnomu zapadu є3stestvY našemu prišedъ, smiri1lsz є3si2 do smerti. tёmže prevoznesesz i4mz tvoE, pače vsskagw i4mene, i3 t vsёhъ kolёnъ nebesnыhъ i3 zemnhhъ slhšiši: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

CRю2 prevёčnый, ўtёšitelю, hrtE i4stinnый, njči1sti nы2 t vsskіz skvernы, ćkože njči1stilъ є3si2 desztь prokažennыhъ, i3 i3scэli2 nы2, ćkože i3scэli1lъ є3si2 srebrolюbi1vuю dyšu zakhea mыtarS, da vopіemъ ti2 vo ўmilenіi, zovyщe:

Ї}se, sokr0viщe netlёnnoe: ї}se, bogatstvo neistoщi1moe. Ї}se, pi1щe krёpkaz: ї}se, pitіE neisčerpaemoe. Ї}se, ni1щihъ njdэsnіe: ї}se, vdHvъ zastuplenіe. Ї}se, si1rыhъ zaщi1tniče: ї}se, truždaющihsz p0moщe. Ї}se, strannыhъ nastavniče: ї}se, plavaющihъ k0rmčій. Ї}se, byrnыhъ njti1šіe: ї}se b9e, vozdvi1gni mS padšago.

Ї}se sn7e b9ій, pomi1luй mS.

Kondakъ №i

Pёnіe vseumilennoe prinošy ti nedost0йnый, vopію1 ti ćkw hananea: ї}se pomi1luй mS. ne dщerь bo, no pl0tь i4mamъ strastьmi2 lю1tэ bэssщuюsz, i3 ćrostію pali1muю, i3 i3scэlenіz daždь vopію1щu ti2: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэtopodatelьna svэti1lьnika syщыmъ vo tьmЁ nerazymіz, prežde gonsй tS pavelъ, bGorazymnagw glasa si1lu vnuši2, i3 duševnuю bыstrotY ўzsni2: si1ce i3 menE tє1mnыz zBnicы dušє1vnыz prosvэti2, zovyщa:

Ї}se, cRю2 m0й prekrёpkій: ї}se, b9e m0й presi1lьnый. Ї}se, gDi m0й prebezsmertnый. ї}se, sozdatelю m0й preslavnый. Ї}se, nastavniče m0й pred0brый: ї}se, pastыrю m0й preщedrый. Ї}se, vLko m0й premlctivый: ї}se, sp7se m0й premlcrdый. Ї}se prosvэti2 mo‰ č{vstvіz potemnє1nnaz strastьmi2: ї}se, i3scэli2 moE tёlo njstruplennoe grэhmi2. Ї}se, njči1sti m0й ќmъ t p0mыslwvъ syetnыhъ: ї}se, sohrani2 serdce moE t p0hoteй lukavыhъ.

Ї}se sn7e b9ій, pomi1luй mS.

Kondakъ v7i

Blgodatь podaždь mi2 vsёhъ dolgHvъ rэši1telю, ї}se, i3 prіimi1 mz kaющasz, ćkože prіslъ є3si2 petrA tvergšagosz tebE, i3 prizovi1 mz ўnыvaющago, ćkože drevle pavla gonsщa tS, i3 ўslhši mS vopію1щa ti2: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe tvoE vočlvёčenіe, voshvalsemъ tS vsi2, i3 vёruemъ so fwm0ю, ćkw gDь i3 bGъ є3si2 sэdsй so nc7emъ, i3 hotsй sudi1ti živы6mъ i3 mє1rtvыmъ. togdA ќbw spod0bi mS desnagw stosnіz vopію1щago:

Ї}se, cRю2 predvёčnый, pomi1luй mS: ї}se, cvёte blgov0nnый, njblgouhaй mS. Ї}se, teploto2 lюbi1maz, njgrёй mS: ї}se, hrame predvёčnый, pokrhй mS. Ї}se, ndeždo svёtlaz, ўkrasi1 mz: ї}se, bi1sere čctnhй, njsіsй mS. Ї}se, kamenю dragjй, prosvэti2 mS: ї}se, slnce pravdы, njsvэti1 mz. Ї}se, svёte s™hй, njblistaй mS: ї}se, bolёzni duševnыz i3 tэlesnыz i3zbavi mS. Ї}se, i3z8 ruki2 soproti1vnыz i3zmi1 mz: ї}se, ngnS neugasi1magw, i3 pr0čihъ vёčnыhъ mykъ svobodi1 mz.

Ї}se sn7e b9ій, pomi1luй mS.

Kondakъ Gi

Q presladkій i3 vseщedrый ї}se! prіimi2 nhnэ maloe molenіe sіE naše, ćkože prіslъ є3si2 vdovi1cы dvЁ lє1ptэ: i3 sohrani2 dostosnіe tvoE t vr†gъ vi1dimыhъ i3 nevi1dimыhъ, t našestvіz i3noplemє1nnikъ, t nedyga i3 glada, t vsskіz sk0rbi, i3 smerton0snыz ranы, i3 grzdyщіz i3zmi2 myki vsёhъ, vopію1щihъ ti2: Ґllilyіa.

Seй kondakъ glag0li tri1ždы.

I# paki čtetsz a7-й jkosъ: ЃgGlwvъ tv0rče:

I# paki kondakъ pervый: Vozbrannый voev0do:

Mltva ko gDu našemu ї}su hrtY

VLko gDi ї}se hrtE b9e m0й, i4že neizrečennagw radi tvoegw2 člvэkolю1bіz na konecъ vэkHvъ vo pl0tь njbolkjйsz t prisnodv7ы mRji! Slavlю nj mnЁ tvoE sp7si1telьnoe promыšlenіe rabъ tv0й, vLko: pэsnosl0vlю tS, ćkw tebє2 radi nc7A poznahъ: blgoslovlю2 tS, є3gHže radi i3 d¦ъ s™hй vъ mjrъ prіi1de: poklansюsz tvoeй po pl0ti prečctэй m™ri, takovёй strašnэй taйnэ posluži1všeй: voshvalsю tvo‰ ѓgGlьskaz likosto‰nіz, ćkw vospэvateli i3 služi1teli tvoegw2 veli1čestvіz: ўblžaю p®teču їwanna, tebE kresti1všago, gDi: počitaю i3 provozvэsti1všыz tS prbr0ki: proslavlsю ґpclы tvo‰ s™ы6z: toržestvyю že i3 m§nki, sщ7enniki že tvo‰ slavlю: poklansюsz prpdbnыmъ tvoi6mъ, i3 vs‰ tvo‰ prvdniki pёstunstvuю. Takovago i3 toli1kw mn0gago i3 neizrečennago li1ka bžctvennago vъ mltvu privoždY tebЁ vseщedromu bGu rabъ tv0й, i3 segw2 radi prošY moi6mъ sogrэšenієmъ proщenіz, є4že daruй mi2 vsёhъ tvoi1hъ radi s™hhъ, i3zrsdnэe že s™hhъ tvoi1hъ щedr0tъ: ćkw blgoslovenъ є3si2 vo vёki. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.