NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Dimitriju Solunskom

Kondakъ №

Di1vnый voev0do grada solynz, veli1kій ўg0dniče hrt0vъ i3 slavnый strastoterpče, s™hй dimi1trіe, i3stočazй mjrovi mi1losti mĐro, pohv†lьnaz vospisyemъ ti2, čtyщіi s™yю pamztь tvoю2. tы2 že i3mёzй derznovenіe ko gDu, t vsskihъ bёdъ i3zbavlsй nasъ, vёrnw zovyщihъ ti2:

Raduйsz, s™hй dimi1trіe, slavnый velikom§niče i3 čudotv0rče.

Jkosъ №

ЃgGlwvъ tvorecъ i3 gDь si1lъ kvi2 tS, dostočydne, ѓgGla vo ploti2, m§nka tverda i3 si1lьnagw predstatelz vёrnыhъ. pribэgaющe ќbw kъ zastuplenію tvoemY, sicev†z radwstnaz tebЁ prin0simъ:

Raduйsz, ѕvэzdo2 blistaющaz na tverdi cRk0vnэй: raduйsz, svэti1lьniče, čudesы2 mjrъ njzarszй. Raduйsz vёrы nepokolebi1mый st0lpe: raduйsz, hrtіanъ nesokruši1mый щi1te. Raduйsz, fessalji svёtloe ўkrašenіe: raduйsz, solynz pohvalo2 preslavnaz. Raduйsz, ґpclwvъ sograždani1ne: raduйsz, m§nkwvъ sovselьniče. Raduйsz, molsщihsz kъ tebЁ prošє1nіz prіemlzй: raduйsz, nj vsёhъ nasъ bGu molsйsz.

Raduйsz, s™hй dimi1trіe, slavnый velikom§niče i3 čudotv0rče.

Kondakъ v7

Vi1dzщe sebE bezčadna, blgočєsti1vaz rodi1tєlz tvo‰ prilёžnw molssta bGa nj darovanіi čada. prіemъ že vsevhšnій moli6tvы є5ю, i3 pomznyvъ mi1lostыni, ćže tvorzsta ўbHgimъ, darova i5mъ tebE, blaženne. segw2 radi sъ veselіemъ vozopi1sta bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumъ bžctvennый i3mёz, ćkw ntročA bGodarovannoe, vozgnušalsz є3si2 kzhčeskіz prelesti, mydre. roditelьskoe že blgočestіe vozlю1blь, dobrodёtelьmi ѓki lёstviceю t si1lы vъ si1lu voshodsй, blgdtь b9ію prіwbrёlъ є3si2, ю4že i3sprosi2 poluči1ti i3 namъ, počitaющыmъ tS zvanіi si6mi:

Raduйsz, blgočesti6vыmъ rodi1telєmъ mltvennoe prozzbenіe: raduйsz, blgočestіz i4hъ naslёdniče. Raduйsz, roždenіemъ svoi1mъ vozveseli1vый mn0gihъ: raduйsz, t ўtr0bы maternіz blgdtію svhše njsэnennый. Raduйsz, blgouhannый krjne dёvstva i3 netlёnіz: raduйsz, njsщ7ennый dušeю že i3 tёlomъ. Raduйsz, vmesti1liщe dar0vanій b9іihъ: raduйsz t ю4nosti їdwlosluženіe prezrёvый. Raduйsz, i4stinnoe bGopočitanіe, daže do smerti vozlюbi1vый: raduйsz, ćkw blgočestіemъ tvoi1mъ ўgodi1lъ є3si2 hrtY. Raduйsz, ćkw blgdtію є3gw2 mn0gъ pl0dъ sotvori1lъ є3si2.

Raduйsz, s™hй dimi1trіe, slavnый velikom§niče i3 čudotv0rče.

Kondakъ G

Si1la vhšnzgw sotvori2 tS, dimi1trіe, hrabra vo branehъ, vragHmъ strašna, vsBmъ lю1demъ i3meni1ta. tёmže i3 ѕločesti1vый carь maxіmіanъ vruči2 tebЁ gradъ solynь, povelэvaz, ćkw suemydrый, gnati hrtіanы, poю1щіz bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#mёzй blgoprіstnuю po blgočestію revnostь, ćvэ pred8 nevёrnыmi i3spovёdalъ є3si2 hrtA, prehvalьne, i3 tёhъ vёrovati i3 poklonstisz tomY nauči1lъ є3si2, i3 ćkw vtorhй pavelъ bhlъ є3si2 solynznwmъ, sъ ni1mže vopіemъ ti2:

Raduйsz, cRkvi hrt0voй dragjй bi1sere: raduйsz, grada tvoegw2 ўkrašenіe. Raduйsz, bžctvennuю revnostь vъ serdci svoemъ nosi1vый: raduйsz, muči1teleй kov†rstva pobэdi1vый. Raduйsz, jdolьskіz prelesti njbliči1telю: raduйsz, jdwlьskoe ternіe posэcazй. Raduйsz, blgočestіz ўči1telю: raduйsz, na stezi2 sp7senіz nastavi1telю. Raduйsz, vragHmъ vi6dimыmъ i3 nevi6dimыmъ nepristypne: raduйsz, v0ine hrt0vъ nepobэdi1me.

Raduйsz, s™hй dimi1trіe, slavnый velikom§niče i3 čudotv0rče.

Kondakъ d7

Byreю njderži1mъ pomыšlenій ѕl0bnыhъ, nečesti1vый carь smztesz, ўvёdэvъ tS, vsečestne, vёrnago bhti rabA hrt0va, kъ vёrэ vъ togo2 privodsщa i3 jdwlы nizlagaющa, solynznъ že naučaющa, slaviti tris™0e i4mz b9іe i3 pёti tomY: Ґllilyіa.

Jkosъ G

Slhša, ćkw dыšaщій na tS, dimi1trіe, ćrostію maxіmіanъ grzdetъ vъ solynь, mltvoю i3 poщenіi pred8ugot0vilъ є3si2 sebE kъ mučenію, povelэvaz lyppu, vёrnomu ti2 rabY, vs‰ i3mBnіz tvo‰ i3 bogatstva privremєnnaz rastoči1ti ўbHgimъ. tёmže voshvalsющe tS sъ lюb0vію zovemъ:

Raduйsz, prošenіz muči1televa ne ўbosvыйsz: raduйsz, da hrtA prіwbrsщeši, vs‰ rastoči1vый. Raduйsz, syetnuю slavu mjra segw2 vo ўmє1tы vmэni1vый: raduйsz, nbcnuю slavu ў hrtA bGa našegw poluči1vый. Raduйsz, ćkw sostraždeši vsBmъ trebuющыmъ t tebє2 p0moщi: raduйsz, syщыmъ vъ nuždahъ sk0rый zastypniče. Raduйsz, ni1щihъ njbogati1telю: raduйsz, si1rыhъ predstatelю. Raduйsz, ўbHgimъ pom0щniče: raduйsz, ѓlčuщыmъ pitatelю.

Raduйsz, s™hй dimi1trіe, slavnый velikom§niče i3 čudotv0rče.

Kondakъ є7

BGotečnэй ѕvэzdЁ ўpod0blьsz, dimi1trіe, derznovennw s0lnce pravdы propovёdalъ є3si2 tьm0ю oderžimomu carю. vъ temni1cэ že i3mъ zaklюčennый, slavosl0vilъ є3si2 vъ neй, ćkw vъ čert0zэ svёtlэ, hrtA bGa našego, sъ veselіemъ poS tomY: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dz dobrA nenavi1stnikъ dіavolъ tečenіe, dostoblaženne, skončatisz i3myщee, zavistію snэdaemь, ўstremi1sz na tS vo w4brazэ sk0rpіi. th že, popravъ togo2, ўzrёlъ є3si2 vo svёtlosti veli1cэй agGla gDnz, ўkrэplsющa tS i3 vэnecъ raйskій tebЁ podaю1щa, prіimi2 ќbw i3 t nasъ zemnhhъ malый vэnecъ pohvalы2 sicevaz:

Raduйsz, trubo2, nevёrnыmъ hrtA bGa vozvэsti1všaz: raduйsz, svirёle, ўslaždaющaz slhšanіe vBrnыmъ. Raduйsz, ćkw myžestvomъ tvoi1mъ nb7oži1teli vozveseli1lъ є3si2: raduйsz, vъ temni1cэ mračnэй s™hmъ ѓgGlomъ ўtёšennый. Raduйsz, presvёtlый na nb7sёhъ čert0gъ, ćkw myčenikъ, ўnaslёdovavый: raduйsz, vo ploti2 bezplHtnыz vragi2 pobэdi1vый. Raduйsz, k0zni i4hъ, ѓki pauči1nu razori1vый: raduйsz, svёtlый konє1cъ pobёdы prіemый. Raduйsz, vэncemъ t cRS slavы vёnčannый: raduйsz, sugybыz blgdti t negw2 spod0bivыйsz. Raduйsz, velіe derznovenіe kъ nemY stzžavый.

Raduйsz, s™hй dimi1trіe, slavnый velikom§niče i3 čudotv0rče.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnikъ ѕločestіz maxіmіanъ radovašesz, ćkw prekrёpkій borecъ є3gw2 ljй ўbivaše hrtіanы. blžennый že nestorъ ne terpS togw2 bezčelovёčіz, ў tebє2, myčeniče, blgoslovenіe i3sprosi2, i3 šedъ nizverže togo2 na kopіS, poS bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Vozsіsvый vъ solynэ prosvэщenіe i4stinы, svste, predposlalъ є3si2 ko gDu nestora, črez8 posэčenіe t nečesti1vыhъ. tsže i3 samъ, povelenіemъ carevыmъ, k0pіzmi i3zbodёnъ bhlъ є3si2 za hrtA, pred8 ni1mže pomzni2 i3 nasъ, pominaющihъ strad†nіz tvo‰ i3 vopію1щihъ ti2:

Raduйsz, na ljevo nizloženіe nestora mltvami tvoi1mi ўkrэpi1vый: raduйsz, ćkw po ўmerщvlenіi ljz, smertь myčeničeskuю kypnw sъ nestoromъ prіslъ є3si2. Raduйsz, ćkw za probodennago na krtЁ nasъ radi k0pіzmi i3zbodёnъ bhlъ є3si2: raduйsz, so slavoю na nb7sA po smerti t ѓgGlъ provoždennый. Raduйsz, vъ nemercaющemъ svёtэ dušeю prebыvazй: raduйsz, sъ m§nki i3 so vsёmi s™hmi lik0vstvuzй. Raduйsz, pokr0ve pэsnosl0vzщihъ tS: raduйsz, mltvenniče nj čtyщihъ s™yю pamztь tvoю2.

Raduйsz, s™hй dimi1trіe, slavnый velikom§niče i3 čudotv0rče.

Kondakъ z7

HotS blžennый lyppъ blgoslovenіe t tebє2, strastoterpče hrt0vъ, poluči1ti, vzS po konči1nэ tvoeй perstenь tv0й i3 ri1zu, kr0vію tvoeю njmočennuю, i3 mn0ga čudesA i3 i3scэlє1nіz tёmi sotvori1vъ, ўsёčenъ bhstь vo glavY, da poetъ kypnw sъ tob0ю i3 nestoromъ vъ trbcэ slavimomu bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0vый hramъ sozidaz tebЁ, dostočydne, iscэlennый tob0ю le0ntій, njbrёte vъ zemli2 s™hz m0щi tvo‰, i3stočaющaz mĐro, є3g0že blgouhanіz i3sp0lnisz vesь gradъ i3 mn0žestvo bolsщihъ i3scэlЁ. tёmže ўvračyй i3 njblagouhaй i3 nasъ, vopію1щihъ ti2 si1ce:

Raduйsz, blgouhanіe dobrodёteleй t ю4nosti vozlюbi1vый: raduйsz, nravъ ѓgGlьskiй t mladenčestva stzžavый. Raduйsz, sosyde blgdti: raduйsz, hrame nepor0čnosti i3 čistotы2. Raduйsz, ćkw gDь njbi1telь vъ tebЁ sotvori2 so nc7emъ i3 d¦omъ: raduйsz, ćkw t0й proslavi m0щi tvo‰ netlёnіemъ blgdti. Raduйsz, blgov0nnoe mĐro t tёhъ i3stočazй: raduйsz, njsщ7enіe i3 cэlьbы2 tёmi podavazй. Raduйsz, ćkw pače narda i3 smĐrnы blgouhaeši: raduйsz, ćkw blgouhanіemъ tvoi1mъ ѕlov0nіe strasteй tgonseši. Raduйsz, zemlю2 i3 ndє1ždы tvo‰ kr0vію tvoeю njs™i1vый: raduйsz, ćzvami svoi1mi naša ćzvы dušє1vnыz i3 tэlє1snыz vračyzй.

Raduйsz, s™hй dimi1trіe, slavnый velikom§niče i3 čudotv0rče.

Kondakъ }

Strannoe i3 di1vnoe čydo sotvori1lъ є3si2, prečydne, vozvraщavšemusz vosvossi hramozdatelю tvoemY, prіi1mъ bo t0й plaщani1cu t s™hhъ tvoi1hъ moщeй, volnyющuюsz i3 mnogov0dnuю rekY nem0krennw preйde. tёmže proslavlsemomu vъ tebЁ bGu serdcemъ i3 ўstы2 vospэvaйte: Ґllilyіa.

Jkosъ }

Vesь gorS lюb0vію i3 ўserdіemъ kъ tebЁ, le0ntій vtorhй vъ čestь tvoю2, svste, sozdA hramъ vo іlli1rіi, ntečestvэ svoemъ, i3 tamw, ćkwže i3 vъ solynэ, mn0žestvo bolsщihъ i3 stražduщihъ t dyhъ neči1stыhъ, mltvami tvoi1mi i3scэlzšesz, i3 i4na mn0ga soveršahusz čudesA. i4mže mы2, divzšesz tebЁ, vopіemъ:

Raduйsz, lюb0vію proslavlsющыmъ tS krёpkій zastypniče: raduйsz, sozidaющыmъ vo i4mz tvoE hramы čydnый pokr0ve. Raduйsz, zdravіz podatelю: raduйsz, nedygwvъ vračevatelю. Raduйsz, tHki krovi2 ўstavlszй: raduйsz, є3parha marjna t strypwvъ i3 gn0z svobodi1vый. Raduйsz, njdeždoю tvoeю, ćkwže pavelъ ўbryscami, čudodёйstvuzй: raduйsz, i3mёvšemu le0ntію nem0krennый na rэcЁ pytь pokazavый. Raduйsz, ćkw povinyюtsz tebЁ bыstri1nы rBčnыz: raduйsz, ćkw dysi ѕl0bы bёgaюtъ t prizыvaющihъ i4mz tvoE. Raduйsz, ćkw predstatelьstvomъ tvoi1mъ i3 mы2 ўpovaemъ t navёtwvъ vražіihъ sohrani1tisz: raduйsz, ćkw zastuplenіemъ tvoi1mъ i3 mы2 vёruemъ t pot0pa i4nыhъ bёdъ i3zbavitisz.

Raduйsz, s™hй dimi1trіe, slavnый velikom§niče i3 čudotv0rče.

Kondakъ f7

Vsskoe є3stestvo2 ѓgGlьskoe ўdivi1sz, dimi1trіe s™hй, veli1kagw tvoegw2 derznovenіz dёlu. hotsщu bo gDu vragHmъ predati solynь, i3 kvlenіemъ ѓgGlьskimъ, povelёvšu ti2 njstaviti gradъ, ne njstavilъ є3si2 togw2, slavne. tёmže spod0bivыйsz ўžasnogw vidёnіz i3 slhšanіz, i3llю1strій sъ trepetomъ vozglašaše: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vitji mnogovэщannыz ne vozm0gutъ razumёti, kakъ plэnє1nnыz i3nogdA dёvы, w4brazъ tv0й, svste, plэni1všemu i3 i4hъ knszю švenіem ўgot0vavšыz, vnezapu voshiщeni bhša tob0ю, i3 ў gr0ba tvoegw2 postavleni, bdёnію na pamztь tvoю2 soveršaющusz, blgoslovsщe ќbw nj tebЁ gDa, so ўmilenіemъ zovemъ ti2:

Raduйsz, za i4stinu na zemli2, daže do krovi2 postradavый: raduйsz, na nb7si2 so derznovenіemъ prt0lu b9ію predstosй. Raduйsz, blgopotrebnaz ttydu vBrnыmъ posыlazй: raduйsz, t bёdъ prizыvaющыz tS svoboždazй. Raduйsz, ćkw vo njѕloblenіi syщыmъ sk0ro pomogaeši: raduйsz, ćkw gDь mltvami tvoi1mi blgoutr0bnw vnemletъ. Raduйsz, čudesъ neisčerpaemый kladezю: raduйsz, znamenій newskudэvaemый i3st0čniče. Raduйsz, plэnennыhъ svobodi1telю: raduйsz, varvarskіz derzwsti ўkroti1telю. Raduйsz, pečalьnыmъ ўtэšenіe posыlazй: raduйsz, skorbsщыmъ radostь podavazй.

Raduйsz, s™hй dimi1trіe, slavnый velikom§niče i3 čudotv0rče.

Kondakъ ‹

Spasti2 hotS gradъ tv0й t glada, kvlslsz є3si2, dimi1trіe, vo pristaniщэhъ morski1hъ i3 njt0cэhъ, povelэvaz i3myщыmъ pšeni1cu plhti sъ t0ю vъ solynь. tёmže tob0ю t smerti i3zbavlennіi, blgodarstvenne poshu nj tebЁ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

StэnA kvi1lsz є3si2 gradu tvoemY nesokruši1maz, bGomydre, i3 newbori1mый zaщi1tnikъ vsBmъ prizыvaющыmъ tS, zanE takw blgovoli2 nj tebЁ nb7sE i3 zemli2 tvorecъ. tёmže i3 nasъ nauči2 priglašati tebЁ:

Raduйsz, miloserdіz veli1kій lюbi1telю: raduйsz, nj bёdstvuющihъ sostradatelьnый popeči1telю. Raduйsz, t glada vBrnыz spasazй: raduйsz, t našє1stvіz яzhkovъ tёhъ izыmazй. Raduйsz, mn0žiceю i3zbavivый solynznъ t ќzъ rab0tы g0rьkіz: raduйsz, gubi1telьnuю ćzvu i3 i3nhй vredъ t ni1hъ ўdali1vый. Raduйsz, voev0do, niki1mže vъ myžestvэ njdoli1mый: raduйsz, ratob0rče, nikoli1že vъ si1lэ njskudevaющiй. Raduйsz, vs‰ na gradъ tv0й ўstremlsющыzsz, ćkw mwmseй ґmali1ka, nizlagazй: raduйsz, ćkw sampHnъ, i3noplemenniki progonszй. Raduйsz, carє1mъ vBrnыmъ na vragi2 njdolenіe podavazй: raduйsz, hrtolюbi1vыmъ v0inwmъ na brani pomogazй.

Raduйsz, s™hй dimi1trіe, slavnый velikom§niče i3 čudotv0rče.

Kondakъ №i

Pёnіe vsskoe pobэždaetsz, prehvalьne, pred8 sіsnіemъ slavы tvoeS i3 veli1čіemъ čudesъ. є3gdA bo їustіnіanъ carь, vozželЁ i3mёti vъ sofjйstэmъ hramэ častь moщeй tvoi1hъ, džgnь i3zhde t gr0ba tvoegw2 na poslannыe t negw2, vozbransющe prikasatisz racэ tvoeй. tёmže ўdivlennіi so strahomъ vozopi1ša bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэtozarnuю ѕvэzdY, syщыmъ vo tьmЁ nerazymіz, zri1mъ tS, svste. služaщu bo ў gr0ba tvoegw2 onisіf0ru tьm0ю s™otatstva derži1mu, dvukratnыmъ kvlenіemъ tvoi1mъ vozbrani1lъ є3mY pohiщati svёщi, vozžigaєmыz vёrnыmъ moщeй tvoi1hъ. segw2 radi so blgogovёnіemъ zovemъ ti2:

Raduйsz, prežde m§nčeskіz konči1nы svstw poži1vый: raduйsz, po konči1nэ čudesы2 proslavivыйsz. Raduйsz, ćkw ži1vъ vo gradэ moщmi2 tvoi1mi počivaeši: raduйsz, ćkw prisnoživhй čudesA tёmi sodэvaeši. Raduйsz, ćkw pravdu mi1lostію rastvorseši: raduйsz, ćkw ngnemъ revnosti po slavэ b9іeй gori1ši. Raduйsz, s™hz mHщi tvo‰ neprikosnovє1nnы i3mёzй: raduйsz, kasatisz i3mъ derzaющіz, ćkw m0lnіz njpalszй. Raduйsz, sogrэšaющihъ vrazumi1telю: raduйsz, s™otatcєvъ nakazatelю. Raduйsz, njsщ7enіe podavazй blgogoveющыmъ kъ tebЁ ўserdnw: raduйsz, mĐromъ njblagouhazй čtyщihъ tS vёrnw.

Raduйsz, s™hй dimi1trіe, slavnый velikom§niče i3 čudotv0rče.

Kondakъ v7i

Blgdtь prіslъ є3si2, dimi1trіe, cэli1ti vsskъ nedygъ i3 vssku ćzю vъ lю1dehъ. podaždь ќbw i3 našimъ dušamъ i3 tэlesє1mъ i3scэlenіe, da bGu, darovavšemu namъ tebЁ, pom0щnika i3 vračevatelz, blgodarstvennэ vospoi1mъ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe tvo‰ čudesA, ўblažaemъ tS, dostočydne, pred8 nečesti1vыmi hrtA bGa derznovennw i3spovёdavša, proslavlsemъ m§nčeskuю konči1nu tvoю2, počitaemъ pamztь tvoю2, i3 sicev†z radwstnaz tebЁ prin0simъ:

Raduйsz, stopamъ hrtA sp7si1telz vsёhъ revnostnый poslёdovatelю: raduйsz, strastemъ є3gw2 myžestvennый podražatelю. Raduйsz, sъ nb7snыmi si1lami proslavlszй bGa: raduйsz, sъ cari1ceю nb7sE i3 zemli2 molsйsz nj mjrэ. Raduйsz, mnogocэlebnagw mĐra spodoblszй vёrnыhъ: raduйsz, razslablennыz tёlomъ i3 dyhomъ i3scэlszй.

Raduйsz, s™hй dimi1trіe, slavnый velikom§niče i3 čudotv0rče.

Kondakъ Gі

Q s™hй velikom§nče i3 vёrnый ўg0dniče hrt0vъ, dimi1trіe mvrotoči1ve, maloe sіE pesnosl0vіe t nasъ prіemše, moli2 hrtA bGa našego, da vselsetsz i3 blgouhaetъ vъ serdcahъ našihъ s™hnz pravoslavnoй vёrы, da ўmnožaetsz vъ žitіi2 našemъ є3leй blgi1hъ dёlъ, da ne ўgasnutъ svэti1lьniki naši vъ polunoщnый časъ srёtenіz nbcnago ženihA, i3 da spod0bimsz vmёste sъ tob0ю vospэvati є3mY vъ vёčnomъ crtvіi: Ґllilyіa.

Seй kondakъ glag0li tri1ždы.

I# paki čtetsz №-й jkosъ: ЃgGlwvъ tvorecъ:

I# paki kondakъ pervый: Di1vnый voev0do:

Mltva

S™hй i3 slavnый velikom§niče hrt0vъ dimi1trіe, sk0rый pom0щniče i3 teplый zastypniče sъ vёroю pritekaющihъ kъ tebЁ! predstoS sъ derznovenіemъ nbcnomu cRю, i3sprosi2 ў negw2 proщenіe sogrэšenій našihъ i3 nj є4že i3zbavitisz namъ t vsegubi1telьnыz ćzvы, trysa, pot0pa, ngnS, mečA i3 vёčnыz kazni. Moli2 blagostь є3gw2, є4že ўщedriti gradъ sёй, njbi1telь sію2 i3 vsskuю stranY hrtіanskuю. I#shodataйstvuй ў cRS carstvuющihъ na vragi2 pobёdu i3 njdolenіe pravoslavnыmъ hrtіanwmъ, vseй deržavэ pravoslavnoй mi1rъ, tišinY, tverdostь vъ vёrэ i3 prespёznіe vo blgočestіi: namъ že, čtuщыmъ čestnyю pamztь tvoю2, i3sprosi2 blgodatnoe ўkrэplenіe na dэlA blag†z, da blagoutr0bnoe vladhcэ našemu hrtY bGu zdЁ tvorsщe, spod0bimsz mltvami tvoi1mi naslёdovati crtvіe nbcnoe dlz vёčnagw proslavlenіz є3gw2 so nc7emъ i3 s™hmъ d¦omъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.