NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Teofanu Zatvorniku

Kondakъ №

I#zbrannый gDemъ cRkve rwssjйskіz svэti1lьniče, i3zrsdnый podvi1žniče i3 i4stinnый služi1telю hrt0vъ, bGomydre s™i1telю feofane! Voshvalsemъ tS lюb0vію i3 čti1mъ p0dvigi i3 trudы2 tvo‰, i4miže vBrnыmъ lю1demъ d0brэ posluži1lъ є3si2, i3 vъ zatv0rэ prebыvaz, blgodatnыmi ўčenьmi pytь sp7senіz načertalъ є3si2: nhnэ že, prt0lu b9ію predstoS, nj nasъ moli1sz, zovyщihъ ti:

Raduйsz, s™i1telю feofane, premydrый ўči1telю i3 hrtіanskagw žitіS nastavniče.

Jkosъ №

ЃgGlьskіz čistotы2 vzыskyz i3 velію lюb0vь ko gDu i3mёz, p0dvigъ i4nočeskagw žitіS pod8slъ є3si2, s™i1telю predi1vnый: mydrosti že darъ, t gDa ti2 dannый, stori1ceю ўmn0živъ, lю1demъ vo sp7senіe posluži1lъ є3si2. Segw2 radi i3 mы2 sъ lюb0vію vopіemъ ti2:

Raduйsz, pače vsegw2 zemnagw gDa vozlюbi1vый: raduйsz, na nego2 є3di1nago vsE ўpovanіe vozloži1vый. Raduйsz, t mladenčestva serdce svoE gDevi predavый: raduйsz, t ю4nosti razumъ sv0й b9іeю premydrostію napitavый. Raduйsz, ѓgGlьskagw žitіS revni1telю: raduйsz, d¦a s™agw stzžatelю. Raduйsz, na lovi1tvu čelovёkwvъ bGomъ pred8izbrannый: raduйsz, ćkw lučezarnый svэti1lьnikъ, gDemъ vozžžennый.

Raduйsz, s™i1telю feofane, premydrый ўči1telю i3 hrtіanskagw žitіS nastavniče.

Kondakъ v7

Vi1dэvъ, ćkw vsskaz žiteйskaz sladostь bыvaetъ pečali pričastna, s™če feofane, suetY suetъ voznenavi1dэlъ є3si2 i3 kr†snaz mjra segw2 tverglъ є3si2, vsedyšno bGu sebE predavъ, poS є3mY: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumёnіemъ kni1žnыz premydrosti njbi1lьno t bGa i3zmlada njdarennый, ќmъ sv0й čtenіemъ s™hhъ pisanій pitalъ є3si2, njbrэtaz vъ ni1hъ si1lu velію i3 svёtъ duh0vnый. Mh že, vёduщe sіE, so ўmilenіemъ kъ tebЁ vzыvaemъ:

Raduйsz, blgočesti1vыhъ rodi1teleй ntročA bGoizbrannoe: raduйsz, sokr0viщe cэlomydrіz, blgodatію svhše i3sp0lnennoe. Raduйsz, i3zdёtska kъ bGu lюb0vію plamenёvый: raduйsz, t ю4nosti kъ poslušanію prilэžavый. Raduйsz, kr0tostію i3 neѕl0bіemъ gDu podražavый: raduйsz, pytь dёvstva i3 čistotы2 i3zbravый. Raduйsz, i4nočeskagw žitіS vsёmъ serdcemъ vozželavый: raduйsz, vsego2 sebE na služenіe gDevi predavый.

Raduйsz, s™i1telю feofane, premydrый ўči1telю i3 hrtіanskagw žitіS nastavniče.

Kondakъ G

Si1la b9іz tS, s™i1telю feofane, nemoщnhй sosydъ čelovёčeskій, i3st0čnikъ premydrosti sodёla i3 pastыrz d0brago lю1demъ darovA, nj sp7senіi i4hъ dyšu polagaющago i3 gDu neprestannw vopію1щago: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#mёzй vъ serdcэ tvoemъ є3di1nago gDa, tы2, ўg0dniče b9ій, sъ radostію velіeю vs‰ sokrHviщa duši2 tvoeS i3 razuma na služenіe cRkvi s™ёй tdalъ є3si2, ўčS i3 nastavlsz vs‰ pribэgaющыz kъ tebЁ. Mh že, ўblažaющe trudы2 tvo‰, vopіemъ ti si1ce:

Raduйsz, velіeю mydrostію gDemъ napoennый: raduйsz, vъ trudёhъ podvi1žničestva i3spыtannый. Raduйsz, ґrhіereю, bGomъ i3zbrannый: raduйsz, moli1tvenniče nj nasъ ko gDu neustannый. Raduйsz, s™i1telьskagw sana smi1rennый nosi1telю: raduйsz, bGomydrіz vёrnый ўči1telю. Raduйsz, duševrednыhъ rask0lwvъ i3skoreni1telю: raduйsz, vёrы pravoslavnыz revni1telю.

Raduйsz, s™i1telю feofane, premydrый ўči1telю i3 hrtіanskagw žitіS nastavniče.

Kondakъ d7

Byreю smztenіz i3sp0lnišasz č†da pastvы tvoeS, hotsщu ti, s™i1telю feofane, p0dvigu zatv0ra sebE posvzti1ti, poslэdi1 že vozradovašasz, vi1dzщe tS naipače nj sp7senіi i4hъ pekyщasz, i3 vospёša bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhšavše lю1dіe nj vselenіi tvoemъ vъ pystыnь vhšenskuю, stekahusz kъ tebЁ, i3 počitaющe tS pastыrz d0brago, prosi1ša moli1tisz nj ni1hъ i3 ko sp7senію nastaviti. Mh že, vёdzщe sіE, prin0simъ ti pohvalы6 sicєvhz:

Raduйsz, ćkw ntecъ čadolю1bivый pastvэ tvoeй bhvый: raduйsz, neprestannw nj neй popečenіe i3mёvый. Raduйsz, pastыrю, dyšu tvoю2 za džvcы polagavый: raduйsz, neustannw sp7senію i4hъ sodёйstvovavый. Raduйsz, tišinY i3 bGomhslіe naipače vozlюbi1vый: raduйsz, blg0ю v0leю sebE t mjra zatvori1vый. Raduйsz, i4nokwvъ lюbveobi1lьnый nastavniče: raduйsz, njbi1teli vhšenskіz neugasi1mый svэti1lьniče.

Raduйsz, s™i1telю feofane, premydrый ўči1telю i3 hrtіanskagw žitіS nastavniče.

Kondakъ є7

BGotečnaz ѕvэzdA kvi1lsz є3si2, s™i1telю dostočydne, vo njbi1teli bo vhšenstэй vъ p0dvizэhъ tэlesnыhъ i3 duh0vnыhъ prebыvaz, w4brazъ d0brый bhlъ є3si2 hrtolюbi1voй bratіi, na tS vziraющeй, naučaz vsёhъ nem0lčnw pёti gDu: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvše bratіz tS vo smirenіi i3 kr0tosti p0dvigъ i4nočeskій soveršaющa, prihoždahu kъ tebЁ i3 nazidahusz. Takožde i3 mы2, počitaющe tS i4stinnago i3zbrannika b9іz, vopіemъ sicєvaz:

Raduйsz, i3st0čniče lюbvE ko gDu neizszkaemый: raduйsz, kladezю smirenіz i3 kr0tosti, žažduщihъ napaszй. Raduйsz, ži1tnice, pi1щeю duh0vnoю vsёhъ nasыщaющaz: raduйsz, svэщE, svёtomъ vёrы njzarsющaz. Raduйsz, vozderžanіz d0brый rači1telю: raduйsz, sp7senіz dyšъ ўserdnый popeči1telю. Raduйsz, pravoslavіz propovёdniče neustannый: raduйsz, krjne raйskій, vъ pusthni procvёtšій.

Raduйsz, s™i1telю feofane, premydrый ўči1telю i3 hrtіanskagw žitіS nastavniče.

Kondakъ ѕ7

Propovёdnikъ nem0lčnый i3 vэщatelь i4stinъ b9іihъ bhlъ є3si2 vo s™i1telьstэmъ služenіi, prosvэщaz i3 nastavlsz pastvu tvoю2, dostočydne feofane, i3 vъ zatv0rэ shй, ne njstavilъ є3si2 blgodatnыmi slovesы2 tvoi1mi vsёhъ pritekaющihъ kъ tebЁ, podvizaz pёti bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

VozsіS, ćkw ѕvэzdA presvёtlaz, mydrostь tvoS, di1vnый služi1telю hrt0vъ: b9іimъ bo i3zvolenіemъ i3z8 zatv0ra, tS sokrhvšagw, kvi1šasz pot0cы živhhъ slovesъ tvoi1hъ i3 tkrhsz cэlьbon0snый i3st0čnikъ blgodatnыhъ ўčenій, ўtolszй vsskago žažduщago i3 sъ vёroю kъ nemY pripadaющago. Mh že vzыvaemъ ti si1ce:

Raduйsz, ўstnami tvoi1mi mydrostь b9ію vэщavый: raduйsz, є4ю že žažduщыz napoi1vый. Raduйsz, vъ p0dvizэhъ i4nočeskagw žitіS neutomi1mый: raduйsz, st0lpe pravoslavіz nepokolebi1mый. Raduйsz, njbhčaєvъ grэh0vnыhъ mydrый i3skoreni1telю: raduйsz, kъ dobrodёteli neustannый vodi1telю. Raduйsz, dyšъ našihъ cэli1telю: raduйsz, blgočestіz našegw njkormi1telю.

Raduйsz, s™i1telю feofane, premydrый ўči1telю i3 hrtіanskagw žitіS nastavniče.

Kondakъ z7

HotS crtvіz b9іz dosti1gnuti, tы2, s™hй džtče, treklsz є3si2 mjra, i3 njbrёlъ є3si2 blgodatь d¦a s™agw, i3 sъ lюb0vію služi1lъ є3si2 lю1demъ, podražaz pastыrenačalьniku hrtY i3 poS tomY: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0vago podvi1žnika i3 ўg0dnika hrt0va, smirenіz i3 kr0tosti i3sp0lnennago, vi1dzщe tS lю1dіe, sъ nadeždeю ўstremi1šasz vъ pystыnь vhšenskuю, čaющe tvoeS blgodatnыz p0moщi. Takožde i3 mы2, p0moщi t tebє2 prossщe, vopіemъ ti2 takwvaz:

Raduйsz, kr0tostію dyha tvoegw2 mnHgіz kъ bGu njbrati1vый: raduйsz, ўmы2 pomračє1nnыz prosvэti1vый. Raduйsz, čistotY ѓgGlьskuю na zemli2 stzžavый: raduйsz, stražduщыz tvoeю lюb0vію ўvračevavый. Raduйsz, neѕl0bіz di1vnый nastavniče: raduйsz, blgočestіz vsesvёtlый svэti1lьniče. Raduйsz, kъ pokasnію vsёhъ prizыvazй: raduйsz, p0moщi tvoeS prossщihъ ne njstavlszй.

Raduйsz, s™i1telю feofane, premydrый ўči1telю i3 hrtіanskagw žitіS nastavniče.

Kondakъ }

Strannый i3 di1vnый p0dvigъ kvi1lъ є3si2, s™i1telю, vъ žitіi2 tvoemъ: vъ trudёhъ i3 neprestannэmъ bGomhslіi prebыvazй, razuma duh0vnagw sokr0viщe stzžalъ є3si2 i3 pisanьmi tvoi1mi cRkvi ўserdnw posluži1lъ є3si2. Mh že, vi1dzщe sіE, vo ўmilenіi serdecъ našihъ blgodarnw poemъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ }

VsBmъ vs‰ kvlsešisz, s™i1telю b9ій: pastыrь i3 ntecъ, ўči1telь i3 nastavnikъ i3 i4stinnый propovёdnikъ, pis†nіz bo tvo‰ vo vsёhъ gradёhъ i3 vesehъ do nhnэ vopію1tъ nem0lčnыmъ blgovёstіemъ. Segw2 radi mы2, č†da tvo‰ duhHvnaz, sъ lюb0vію glag0lemъ ti2:

Raduйsz, ros0ю d¦a s™agw napoennый: raduйsz, svёtomъ blgodati b9іz njsэnennый. Raduйsz, sokr0viщe netlёnnoe stzžavый: raduйsz, dэsnієmъ ґpclьskimъ porevnovavый. Raduйsz, kъ bGopoznanію pytь ўkazyzй: raduйsz, mydrostь blgodatnuю vzыskyzй. Raduйsz, cRkve rysskіz procvэtenіe: raduйsz, s™hhъ ntє1cъ ўkrašenіe.

Raduйsz, s™i1telю feofane, premydrый ўči1telю i3 hrtіanskagw žitіS nastavniče.

Kondakъ f7

Vsskъ časъ privremennagw žitіS tvoegw2, s™i1telю, є3di1nomu na potrebu rab0talъ є3si2 i3 dyšu tvoю2 hraminu či1stu d¦a s™agw sodёlalъ є3si2, vozgrэvaz serdce tvoE neprestannoю moli1tvoю ї}sovoю i3 vospэvaz gDu: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vitjz zlatovэщannый, kr0tkій i3 mydrый kvi1lsz є3si2 vsBmъ vnimavšыmъ tebЁ sъ vёroю, i3 si1loю slovesъ tvoi1hъ naučalъ є3si2 pravdэ b9іeй. Segw2 radi prіimi2 t nasъ, blženne džtče, voshvalє1nіz sicєvaz:

Raduйsz, s™i1telю b9ій, smirennый i3 kr0tkій: raduйsz, pastыrю blgjй i3 čadolюbi1vый. Raduйsz, zemli2 rwssjйskіz zlatoyste: raduйsz, bGozvlenію tezoimeni1te. Raduйsz, dyšъ zablyždšihъ i4stinnый putevodi1telю: raduйsz, pečalьnыhъ sk0rый ўtёšitelю. Raduйsz, nemwщnhmъ vъ vёrэ nepokolebi1moe ўtverždenіe: raduйsz, ўnыvaющыmъ vъ trudёhъ mn0zэhъ njbodrenіe.

Raduйsz, s™i1telю feofane, premydrый ўči1telю i3 hrtіanskagw žitіS nastavniče.

Kondakъ ‹

Sp7senіz pytь t grэh0vnыhъ tenetъ čadwmъ b9іimъ načertalъ є3si2, ўg0dniče hrt0vъ, skazyz nj taйnahъ brani nevi1dimыz, i3 vэnecъ voždelёnnый žažduщыmъ sp7senіz pokazalъ є3si2, prizыvaz blgodarnw pёti bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

StэnA i3 zaщiщenіe stada hrt0va t volkHvъ, gubsщihъ є5, kvi1šasz bGom{draz pis†nіz tvo‰, s™i1telю b9ій, i4miže njgraždaeši vёrnыhъ na puti2 ko sp7senію. Mh že, prosvэщaemіi ўčenьmi tvoi1mi, blgogovёйno vzыvaemъ ti2 si1ce:

Raduйsz, pravilo vёrы: raduйsz, nastavniče premydrый. Raduйsz, ўči1telю blgočestіz: raduйsz, i3skoreni1telю nečestіz. Raduйsz, svэti1lьniče presvёtlый: raduйsz, propovёdniče derznovennый. Raduйsz, ćkw sёztelь d0brый ni1vu hrt0vu vozdёlavый: raduйsz, ćkw k0košъ, č†da tvo‰ njhranszй.

Raduйsz, s™i1telю feofane, premydrый ўči1telю i3 hrtіanskagw žitіS nastavniče.

Kondakъ №i

Pёnіe vsehvalьnoe prin0simъ ti, s™i1telю, i3 ўblažaemъ tS, proslavlьšago žitіemъ i3 p0dvigi tvoi1mi s™0e i4mz tvorcA i3 bGa našegw. Spod0bi i3 nasъ moli1tvami tvoi1mi blgonravnoe žitіE preprovodi1ti, da vkypэ sъ tob0ю vospoemъ tomY: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэtozarnoe žitіE tvoE, predi1vnый zatv0rniče, ne skrhsz t i4щuщihъ pravdы b9іz: blgjй že konecъ tvoй, bezmztežnый i3 mi1rnый, pokaza tz i4stinnый sosydъ b9іz blgodati. Mh že є3di1nыmi ўstы2 so ўmilenіemъ glag0lemъ ti:

Raduйsz, čistotы2 duševnыz i3 tэlesnыz sosyde blgoslovennый: raduйsz, do koncA gDu posluži1vый. Raduйsz, po konči1nэ tvoeй blženstva vёčnagw ўdost0ivыйsz: raduйsz, crtvіe b9іe naslёdovavый. Raduйsz, njbi1teli vhšenskіz di1vnoe ўkrašenіe: raduйsz, zemli2 tamb0vskіz i3 šackіz prosvэщenіe. Raduйsz, pastvы rzzanskіz pohvalo2 i3 radovanіe: raduйsz, dyšъ našihъ popečenіe.

Raduйsz, s™i1telю feofane, premydrый ўči1telю i3 hrtіanskagw žitіS nastavniče.

Kondakъ v7i

Blgodatію b9іeю preizrsdnw njzarennый i3 pastvэ tvoeй mydrэ i3 pred0brэ posluži1vый, di1vnый i3 kr0tkій s™i1telю, ne prestani nj nasъ hodataйstvovati pred8 gDemъ na nb7si2, i3dёže predstoi1ši vъ nem0lčnэmъ slavosl0vіi, so ѓgGlы vzыvaz tomY: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe p0dvigi tvo‰, so ўpovanіemъ pripadaemъ kъ čєstnhmъ moщemъ tvoi6mъ (i3li2 їkHnэ tvoeй), s™i1telю b9ій, i3 m0limъ tS, nbcnago pokrovi1telz našego i3 veli1kago nj nasъ predstatelz pred8 prest0lomъ gDa slavы, ўmilennw vzыvaющe:

Raduйsz, ўg0dniče b9ій preizrsdnый: raduйsz, podvi1žniče hrt0vъ predi1vnый. Raduйsz, predstatelю krёpkій na tS ўpovaющihъ: raduйsz, zastypniče sk0rый tS prizыvaющihъ. Raduйsz, dryže hrt0vъ i3 lюbi1miče b9ій: raduйsz, hodataю teplый sp7senіz dyšъ našihъ. Raduйsz, cэlomydrennыhъ ўserdnый hrani1telю: raduйsz, vъ sk0rbehъ našihъ ўtёšitelю.

Raduйsz, s™i1telю feofane, premydrый ўči1telю i3 hrtіanskagw žitіS nastavniče.

Kondakъ Gi

Q bGomydrый ўči1telю, zemli2 rysskіz pohvalo2 i3 ўkrašenіe, s™i1telю džtče feofane, kr0tkій i3 teplый našъ zastypniče! Prіimi2 t nasъ maloe sіE molenіe, tebЁ prinosi1moe, i3 dyšъ našihъ blgodarnoe voshvalenіe. Ne zabydi nasъ, grёšnыhъ, vъ moli1tvahъ tvoi1hъ, da ўpovaющe na tS, neprestannw vzыvaemъ gDu si1lъ: Ґllilyіa.

Seй kondakъ glag0li tri1ždы.

I# paki čtetsz №-й jkosъ: ЃgGlьskіz čistotы2:

I# paki kondakъ pervый: I#zbrannый gDemъ:

Mltva

Q s™i1telю džtče feofane, ґrhіereю preslavnый i3 predi1vnый zatv0rniče, b9ій i3zbranniče i3 t†inъ hrt0vыhъ služi1telю, bGomydrый ўči1telю i3 ґpclьskihъ slovesъ i3zrsdnый i3z8zsni1telю, ntečeskihъ dobrotolю1bnыhъ skazanій spisatelю, hrtіanskagw blgočestіz i3zsщnый propovёdniče i3 ži1zni duh0vnыz i3skysnый nastavniče, podvigHvъ monašeskihъ ўserdnый revni1telю i3 vsBmъ lю1demъ blgodati hodataю! Nhnэ kъ tebЁ, na nb7sёhъ bGu predstosщemu i3 nj nasъ molsщemusz, pripadaemъ i3 si1ce vzыvaemъ: i3sprosi2 ў vseщedragw bGa cRkvi rwssjйstэй i3 stranЁ našeй mi1rъ i3 blgostosnіe, s™i1telєmъ hrtHvыmъ i4stinы bžctvennыz dost0йnoe njhranenіe, pastvы d0broe njkormlenіe, lžeuči1teleй i3 є3retіkHvъ i3zrsdnoe posramlenіe: podvizaющыmsz smirenіe, strahъ b9ій i3 čistotY duševnuю i3 tэlesnuю: ўči1telєmъ bGovёdenіe i3 mydrostь, ўčaщыmsz revnostь i3 p0moщь b9ію: i3 vsBmъ pravosl†vnыmъ ўtverždenіe na puti2 ko sp7senію, da vkypэ sъ tob0ю proslavimъ b9ію si1lu i3 premydrostь gDa našego ї}sa hrtA, so beznačalьnыmъ є3gw2 nc7emъ, so pres™hmъ, blgi1mъ i3 životvorsщimъ є3gw2 d¦omъ, nhnэ i3 pri1snw i3 vo vёki vэkHvъ. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.