NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatisti na crkvenoslovenskom

Akatist Antoniju i Teodosiju Pečerskim

Kondakъ №

I#zbrannіi i3 d¦a s™agw i3sp0lnenіi, prpdbnіi i3 bGon0snіi nc7ы2 naši, ґntHnіe i3 feod0sіe pečerstіi, preiz‰щnaz r{sskіz zemli2 prozzbє1nіz, preč{dnaz rysskagw nar0da ўkrašє1nіz, hotsщu mnЁ, nedost0йnomu, pohvalьnoe vamъ soverši1ti pёnіe, smirennw vasъ molю2, potemnennый m0й razumъ svёtomъ dannыz vamъ t bGa blgdti njzari1te, mrakъ nevёdэnіz prosvэti1te, neudHbstva i3 prepHnы razruši1te, moю2 nemoщь ўkrэpi1te, nasъ že vsёhъ, sыnHvъ rwssійskihъ t vsёhъ bёdъ i3 napasteй, skorbeй i3 bolёzneй ntečeski svobodi1te, da vъ teplotЁ serdca i3z8 glubinы2 duši2 vsi2 kypnw vopіemъ vamъ:

Raduйtesz, ґntHnіe i3 feod0sіe, monašeskagw vъ rusi2 žitіS pervonačalьnicы.

Jkosъ №

ҐgGlwmъ pod0bnagw želaющe žitіS, ѓbіe vъ ю4nosti svoeй vs‰ kr†snaz mjra razsydnэ prenebreg0ste, i3 ѓki smetіe t sebE tvergše, detskimi popraste nogami, vasъ že vsecёlыhъ, vъ darъ hrtY bGu i3 prinošenіe njs™i1ste, tёmъ takov0e vaše s™0e i3 bGoprіstnoe razsuždaющe proizvolenіe, sicev0e vamъ prin0simъ pёnіe:

Raduйtesz, nc7ы2 bGon0snіi, vs‰ zemn†z, blag†z i3 kr†snaz mjra prezrёvšіi: raduйtesz, hrtA t ю4nosti vsёmъ serdcemъ i3 vseю dušoю vozlюbi1všіi. Raduйtesz, d0mъ, i3mBnіz i3 vs‰ rodi1teleй stzž†nіz ni vo čto2 vmэni1všіi: raduйtesz, blag0e i3 sladkoe i4go hrt0vo na ramena, vъ dёtstvэ є3щE syщэ, vzemšіi. Raduйtesz ćkw ўpod0bistesz prpdbnagw ѓvelz bGoprіstnomu prinošenію: raduйtesz, ćkw podražatelіe bhste bGolюbivagw nHz vъ blgodarnomъ є3gw2 po i3zšestvіi i3z8 kovčega žertvoprinošenіi. Raduйtesz, v†ša tэlesA vmёsto tyčnыhъ ѓgncєvъ i3 telьcHvъ, sozdatelю svoemY prinesšіi: raduйtesz, dyšы vašz, vmёstw blgov0nnagw fmmіama, hrtY sp7si1telю voznesšіi. Raduйtesz, serdcA v†ša vo vsegdašnee bGu i3 b9іeй m™ri služenіe d0brэ ўgot0vavšіi i3 vsecёlw predavšіi: raduйtesz, vsE vaše žitіE, pod0bnэ samyilu, na služenіi b9іi daže do poslednegw i3zdыhanіz krasnw2 i3 bGougodnw2 preprovedšіi. Raduйtesz, mn0goe mn0žestvo mužeй i3 ženъ, ю4nošeй i3 dёvъ vašemu podražati žitію2 nauči1všіi: raduйtesz, blagjй i3 legkій kremъ hrt0vъ mnHgimъ ўsladi1všіi.

Raduйtesz, ґntHnіe i3 feod0sіe, monašeskagw vъ rusi2 žitіS pervonačalьnicы.

Kondakъ v7

Vi1dz vsevi1dzщee džko nc7A svёtwvъ takov0e vaše bGu velьmi2 blgoug0dnoe načinanіe i3 dušespasi1telьnoe namёrenіe, ѓщe i3 nE ѓbіe vasъ kypnw ži1telьstvovati ўstr0i, nbače ne vъ d0lgomъ vremeni si1ce vasъ soedini2 i3 sovokupi2, ćkwže soedini2 i3 sovokupi2 pavla petrY, da є3di1nъ kremъ ponesše, mn0gihъ vъ nbcnaz vvedete njbi1tєli: čes0mu mы2 ўdivlsющesz, blgodarstvennw bGu, takw ўstr0ivšemu, poemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ v7

Razumъ bGoprіstenъ, ґntHnіe, vsehvalьne, tebЁ že samomu i3 pr0čimъ dušepolezenъ stzžati ўserdstvuz, segw2 dnemъ i3 n0щію t vsemi1lostivagw bGa sъ teplыmi slezami prilёžnw prosi1lъ є3si2, prbr0česki vэщaz: skaži2 mi2, gDi, pytь, v0nьže poйdY. Tёmže čelovэkolюbi1vый bGъ, vnsvъ tvoemY sleznomu molenію, vloži2 vъ tvoE serdce, da ne medlz vъ ґfHnskuю g0ru i4deši, th že, ѓki vtorhй ґvraamъ, ćlsz є3si2 puti2 sъ velіimъ tщanіemъ, b9іe i3spolnsz velёnіe, česw2 radi vopіemъ tebЁ takwvaz:

Raduйsz, džtče ґntHnіe, drevnemu ўpod0bivыйsz ґvraamu, po sl0vu b9ію, dobroh0tnw i3 poslyšnw, bez8 sk0rbi i3 sёtovanіz t srHdnikъ i3 ю4žikъ svoi1hъ ўdalsющemusz: raduйsz, vъ dalečaйšuю nevёdomuю stranY, njbrёtenіz radi monašeskagw žitіS, t svoi1hъ si1lъ nesk0rbnw ўdali1vыйsz. Raduйsz, d0lgій, trydnый i3 presk0rbnый pytь skorotečnw bez8 smuщenіz prešedый: raduйsz, ѓgGla b9іz vъ t0mъ puti2 spytnika, ćkwže i3nogdA twvja, i3mёvый. Raduйsz, ґfHnskіz gorы2, po tvoemY želanію, b9ію že i3zvolenію, blagopolyčnw dosti1gnuvый: raduйsz, mnHgaz tamw duhHvnaz blag†z i3 dušepolє1znaz sokrHviщa stzžavый. Raduйsz, mn0gihъ tamw svoi1mъ lюbomydrыmъ žitіemъ vъ p0stэ i3 moli1tvэ, neustannomъ trudЁ i3 bdёnіi, i3 bez8tvёtnэmъ, gDa radi, poslušanіi ўdivi1vый: raduйsz, vъ i4nočeskihъ trudёhъ i3 p0dvizэhъ veli6kimъ starcєmъ s™hz gorы2 tebE sravni1vый. Raduйsz, ґntHnіe, ѓki bGomydraz pčelA, t truždaющihsz tamw ntє1cъ, ѓki t razli1čnыhъ cvэtHvъ, sladostь i4nočeskuю sobravый: raduйsz, tyюžde sladostь vo ntečestvo sohrannw prineshй, i3 zdЁ blgouspёšnw nasadi1vый i3 vozrasti1vый stori1ceю. Raduйsz, ćkw vъ monašestvo t0юžde sladostію mn0gihъ, sъ ni1miže i3 feod0sіa veli1kago vъ sl0vэ i3 dёlэ privleklъ є3si2: raduйsz, ćkw s0brannuю bratію tvoю2 duh0vnoю sladostію iz8wbi1lьnw nashtilъ i3 vъ dobrodёtelehъ ўkrэpi1lъ є3si2.

Raduйtesz, ґntHnіe i3 feod0sіe, monašeskagw vъ rusi2 žitіS pervonačalьnicы.

Kondakъ G

Si1la vhšnzgw vъ či1stoe tvoE i3 nepor0čnoe vselьšisz serdce, preblženne feod0sіe, takw vsegw2 tebЁ b9іeю lюb0vію razžžE, ćkw vsёhъ zemnhhъ i3 vremennыhъ ўdalstisz, vёčnыhъ že i3 neskončaemыhъ vhnu i3skati tebE nauči2 i3 vrazumi2. Tёmъ takov0e tvoE nj sp7senіi duši2 zrsщe tщanіe i3 ўserdіe, ўmi1lьnw vsesi1lьnomu bGu poemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ G

I#mёlъ є3si2, dž§e preblženne feod0sіe, preveli1koe želanіe, є4že s™†z vъ їerli1mэ posэti1ti mэstA, i3 kъ semY dёlu želaemuю njbrёlъ є3si2 ўd0bnostь, ko grzdyщыmъ vъ їerusali1mъ prіwbщi1vsz, no ѕl0bnый vragъ sp0nu tebЁ i3 prepstіe sodёla, nausti1 bo materь tvoю2, ćže vslёdъ tebЁ gnavši, i3 dosti1gši, ѓki ѕlodёz svszana, vъ d0mъ privlekši, po mn0gomъ bіenіi, tverdw vъ hraminэ zaklюči2, th že, ѓki ґdamantъ, sі‰ ѕlostrad†nіz terpэli1vw poneslъ є3si2, posemъ t zaklюčenіz i3spuщenъ, paki na hlэbopečenіe cRk0vnomu lіturgisanію prili1čnoe vdalsz є3si2, čes0mu ўdivlsющesz, si1ce tebЁ vopіemъ:

Raduйsz, dž§e feod0sіe, nepokolebi1mый i3 neruši1mый terpёnіz st0lpe: raduйsz, prečydnый i3 prekrasnый smirenіz i3 kr0tosti w4braze. Raduйsz, t‰žkaz matєrnzz bіє1nіz i3 nogama popiranіz blgodyšnw i3 myžestvennw terpёvый: raduйsz, tosžde lask†nіz i3 lobz†nіz ѓki smerton0snый vredъ sebЁ vmэni1vый. Raduйsz, služenіe bGu i3 b9іeй m™ri pače vsegw2 vsedyšnw vozlюbi1vый: raduйsz, cerk0vnomu služenію so vsskimъ ўserdіemъ t dёtstva priležavый. Raduйsz, sverstnikwvъ porug†nіz i3 posmэ‰nіz vъ čestь sebЁ vmэni1vый: raduйsz, vsBmъ st†rыmъ i3 ю4nыmъ džbrazъ smirenіz i3 kr0tosti tebE predstavivый. Raduйsz, vsBmъ njbi1dzщыmъ tebE vsedyšnw pregrэšenіz prosti1vый: raduйsz, vsёmi dobrodёtelьnыmi čelovёki pače svє1rstnikъ tvoi1hъ hvali1mый, lюbi1mый i3 počitaemый. Raduйsz, dobronravіem i3 blgočestіemъ krasnёe, neže svёtlыmi ri1zami, tebE ўkrasi1vый: raduйsz, matєrnzz i3 vlasti1tєlьskaz njdэ‰nіz, ćkw skvernoe blato, vmэni1vый.

Raduйtesz, ґntHnіe i3 feod0sіe, monašeskagw vъ rusi2 žitіS pervonačalьnicы.

Kondakъ d7

T bGomerzkihъ slasteй i3 volnenій neprewdolёnenъ kvi1lsz є3si2, prpdbne dž§e našъ feod0sіe, i4bo tvoE, є4že neprestannw rab0tati gDevi vsegdA i3myщi vъ ќmэ i3 vъ serdcы proizvolenіe, na kjйždo denь na b0lьšыz prostiralsz є3si2 trudы2, i3 na kjйždo denь prіstnэйšimъ i3 lюbeznэйšimъ bGu bhti ўserdstvovalъ є3si2, vsskoe že mjra sladostrastіe i3 lюbočestіe pobэždaz, є3di1nomu bGu vhnu vospэvalъ є3si2: Ґllilyіa.

Jkosъ d7

Slhšavъ, preblženne dž§e feod0sіe, žest0koe s™agw antHnіa i3 džstroe vъ peщernэmъ zatv0rэ žitіE, skorotečnw, ѓki є3lenь na i3st0čniki vodnы6z, kъ nemY w4taй matere tvoeS teklъ є3si2, i3dёže dospёvši prilёžnw є3gw2 moli1lъ є3si2, da tS vъ svoE soži1telьstvo prіi1metъ i3 vъ čislo2 i4nočestvuющihъ vpi1šet, džnъ že, provi1dэvъ vъ tebЁ živyщuю blgdtь b9ію, netlagatelьnw povelЁ na tS i4nočeskій vozloži1ti w4brazъ, th že za to2 blagodarivši bGa blgodёtelz, nboeryčnw i4nočeskagw kvi1lsz є3si2 žitіS, i3 so ґntHnіemъ kypnw neprestannw truždalsz є3si2, nj čes0mъ mы2 pomыšlsющe, takw vzыvaemъ kъ vamъ:

Raduйtesz, ґntHnіe i3 feod0sіe, i4nočeskagw žitіS njsnovateli: raduйtesz, pervэйšіi novonačalьnыhъ i4nokwvъ vъ rusi2 nastavnicы. Raduйtesz, vъ monašeskoe njti1šіe, ѓki vъ nёkій korablь bez8wpasnый, kъ vamъ prihodsщihъ vvodi1teli: raduйtesz, pred0brіi vъ puči1nэ mjra segw2 vlaющihsz ўpraviteli. Raduйtesz, mіrsk‡z b{ri, volnє1nіz i3 mzteži vъ tišinY mydrэ prelagaющіi: raduйtesz, vsёhъ lюbeznw vъ d0broe i3 sp7si1telьnoe pristaniщe nastavlsющіi. Raduйtesz, svirэpBющaz vragHvъ šat†nіz mydrэ ўsmirsющіi: raduйtesz, t vsёhъ neprіsznennыhъ njburevanій kъ vamъ pritekaющihъ ўd0bnw sp7saющіi. Raduйtesz vsёhъ pod8 vašъ pokr0vъ i3 zaщiщenіe ntečeski prіemlющіi: raduйtesz, vsёhъ bez8 liceprіstіz t vsёhъ napasteй i3 bёdъ zaщiщaющіi. Raduйtesz, bёdstvuющыmъ vsegdA i3 vo vsemъ, i3 na k0emždo mёstэ d0brэ predstatelьstvuющіi: raduйtesz, njbi1dimыhъ, njѕloblsemыhъ i3 ўničižaemыhъ prisnohodataйstvuющіi.

Raduйtesz, ґntHnіe i3 feod0sіe, monašeskagw vъ rusi2 žitіS pervonačalьnicы.

Kondakъ є7

BGozvlє1nnыz ѕvBzdы, i4hže na tverdi rysskoй kvi2 slnce premjrnoe, lučami vыs0kіz vašez s™hni mn0gihъ prosvэщaющыz, mn0gihъ na pytь bGovёdenіz nastavlzющыz, mn0gihъ kъ i4nočestvovanію privodsщыz, mn0gihъ že vъ dobrodёtelэhъ, džstromъ že i3 prisk0rbnom žitіi2 ўtverždaющыz i3 ўkrэplsющыz, sіE b9іe i3zvolenіe vъ vasъ d0brэ i3sp0lnivšeesz zrsщe, poemъ blgodarnw vsemi1lostivomu bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ є7

Vi1dэvše mn0zi bGougodnoe vaše vъ peщerahъ, ѓki vo grobёhъ, zaklюčennoe žitіE, ўmilshusz dušami, serdcы2 že sokrušaющesz, spёšnw kъ vamъ, sp7senіz i4щuщe, pritekahu smirennw prossщe, da i3 i4hъ takovagow žitіS w4bщniki sodёlavše, vo vsegdašnee bGu služenіe njs™i1te, vh že p0mnzщe rekšago: grzdyщagw ko mnЁ ne i3ždenY v0nъ, vsёhъ prihodsщihъ lюbeznw prіimaste, i3 ntečeski poučaste. tёmže sicevhmъ vasъ vэnčaemъ pэsnopёnіemъ:

Raduйtesz, preblžennіi nc7ы2 mn0gihъ t rab0tnagw i4ga mіrskagw vъ sladkuю dyha svob0du izvedšіi: raduйtesz, mn0gihъ i4stinnw hrtY rab0tati, i3 i4skrennw є3mY služi1ti nauči1všіi. Raduйtesz, vašimi dobrodёtelьmi mnHgimъ ko sp7senію, ćkwže i3nogdA mwmseй vъ zemlю2 njbэtovannuю, pytь tkrыvšіi: raduйtesz, mn0gihъ ne ўžE vъ zemlю2 njbэtovannuю, no vъ s†maz nbcnaz žili6щa vvedšіi. Raduйtesz, ne sl0vomъ t0čію, no mn0žae pače dёlomъ i3 ўserdnoю kъ bGu mltvoю svo‰ ўčeniki2 i3 poslёdovateli poučaющіi: raduйtesz, vašihъ kupnoži1teleй monašeskimi pravilы krasnw2 i3 bGolёpnw ўpravlsющіi. Raduйtesz, razli1čnыmi i3skušenіi i3 napastьmi njtzgčє1nnыmъ sk0ro pos0bstvuющіi: raduйtesz, t supost†tъ bori6mыmъ i3 tsžkw nasi1lьstvuemыmъ vsegdA pomoщestvyющіi. Raduйtesz, njdolevaemыhъ t soproti1vnыhъ, no ne tčaivaющihsz i3 bGonadežnw vъ mltvэ vasъ prizыvaющihъ, vnezapnыmъ vašimъ pos0bіemъ podkrэplsющіi: raduйtesz, vsskoe vraždebnoe ўstremlenіe si1lьnw vospzщaющіi. Raduйtesz, sobrannoe vami duh0vnoe stado b0drennыmъ džkomъ vhnu naziraющіi: raduйtesz, vašihъ ўčenikHvъ i3 naslёdnikwvъ neprestannw na pytь b9іihъ zapovэdeй nastavlsющіi.

Raduйtesz, ґntHnіe i3 feod0sіe, monašeskagw vъ rusi2 žitіS pervonačalьnicы.

Kondakъ ѕ7

Propovёduemo i3 vezdЁ popremn0gu pohvalsemo bЁ vaše, prpdbnіi nc7ы2, bGougodnoe i3 bezm0lvnoe žitіE, kt0 bo t0čію nestzžatelьnoe i3 vъ peщernыhъ zatv0rэhъ prodolžaemoe sіE vi1dэvъ i3li2 slhšavъ, ѓgGlwvъ vasъ pače, neželi čelovёkwvъ bhti ne mnsщe: terpёnію že vašemu i3 različnomu tэlA ўmerщvlenію kjйždo ўdivlszsz, bGu prili1čnoe vozdaS blgodarenіe, kypnw sъ vami posše pёsnь: Ґllilyіa.

Jkosъ ѕ7

Vozsіsete na kryzэ rysskіz cRk0vnыz njblasti, preblžennіi, ѓщe bo i3 sami1hъ sebE vъ temnыhъ peщerahъ, ѓki pod8 spydomъ, zaklюči1ste, nbače lučami vašihъ p0dvigwvъ i3 dobrodёteleй, takožde vs‰ nkrє1stnыz stranы6 njzari1ste i3 prosvэti1te, ćkwže čyvstvennoe s0lnce mjrъ njzarsetъ i3 prosvэщaetъ i3 takw mn0gihъ serdcA kъ bGoug0dnomu žitію2 vozbudi1ste i3 sogrёzste, i3 ўd0bna kъ dobrodэsnію sotvori1ste, ćkw i3 s0lnce, sogrэvaz zemlю, ўd0bnu tvori1tъ ю5 kъ prozzbenію razli1čnыhъ drevъ i3 plodHvъ i3 bhlій selьnыhъ i3 vsskagw ѕlaka na slyžbu čelovёkwmъ i3 skotHmъ. NJ semъ blgodarsщe bGa, sicev0e vamъ prin0simъ pёnіe:

Raduйtesz, prosvэti1teli vъ njmračenіi strasteй prebыvaющihъ: raduйtesz, vrazumi1teli vъ suetЁ i3 samozabvenіi ži1telьstvuющihъ. Raduйtesz, rukovodi1teli vъ nedoumёnіi i3 zabluždenіi syщihъ: raduйtesz, ўpravi1teli d0brэ ži1ti načinaющihъ. Raduйtesz, ўkrэpi1teli vъ blgomъ i3znemogaющihъ, i3 malodyšіemъ i3 ўnhnіemъ koleblemыhъ: raduйtesz, vozbudi1teli vъ nebreženіi spsщihъ. Raduйtesz, b0drosti i3 trezvёnіz pred0brіi ўči1teli: raduйtesz, neradёnіz i3 prazdnosti i3zvёstnіi progoni1teli. Raduйtesz, trudolю1bіz, є4že vsskomu blgu načalo i3 ўtverždenіe, teplёйšіi rači1teli: raduйtesz, či1stagw i3 neporočnogw žitіS neusыpaющіi hrani1teli. Raduйtesz, vsёhъ ko sp7senію i3zsщnіi i3 vёrnіi putevodi1teli: raduйtesz, vsёhъ blgočestnw i3 bGougodnw ži1ti hotsщihъ mydrіi nastavnicы.

Raduйtesz, ґntHnіe i3 feod0sіe, monašeskagw vъ rusi2 žitіS pervonačalьnicы.

Kondakъ z7

HotS vseѕl0bnый vr†8gъ d0bromu vašemu načinanію sp0nu i3 prepstіe sotvori1ti, takw knszz proti1vu vasъ gnёvomъ razžžE i3 ćrostію raspali2 za postriženіe vъ i4nočestvo slygъ є3gw2, pače pr0čihъ lюbi1mыhъ, nёkoegw є3vnyha i3 shna bolsrska, ćkw nuždA vamъ bЁ svo‰ peщє1rnaz njstaviti žili6щa i3 i4nudэ preseli1tisz: nbače ne d0lgw si1mъ svoi1mъ ўhiщrenіemъ vraždebnikъ veselsšesz, i4bo blgodušnый knszь, vrazumlenъ shй svoє1ю bGobosщeюsz supryžniceю, vsk0rэ poznavъ vaše neѕl0bіe, i3 vražію razsmotrёvъ hi1trostь i3 kovarstvo, sъ molenіemъ poslA kъ vamъ, da na svoE paki vozvrati1tesz prežnee mэstoprebыvanіe, nj čes0mъ vozradovavšesz, blgodarnw vospёste bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ z7

N0vый trydъ, i3 n0vый p0dvigъ po vozvraщenіi vъ peщє1rnaz v†ša žili6щa vosprіsli є3stE, nc7ы2 prpdbnіi: na razširenіe bo monašeskihъ kellій i3 na ўstroenіe moli1tvennagw hrama nelёnostnw ўstremi1stesz, da ѕlok0znennago vragA gordhnю poperete, i3 є3gw2 bezstydnoe bezymіe posrami1te, s0brannuю že bratію kъ bGoug0dnomu i3 dobrodёtelьnomu žitію2 vsщše vozbudi1te, i3 na ўserdnэйšee hrtY bGu služenіe podvi1gnete, na to2 mы2 ќmnыma vziraющe nči1ma, si1ce vzыvaemъ kъ vamъ:

Raduйtesz, peщernagw i4nočeskagw prebыvanіz trudolю1bnіi njbrэtateli i3 revni1teli: raduйtesz, teplіi monašeskagw žitіS preslavnіi zaщi1tnicы. Raduйtesz, njbi1teleй vašihъ b0drіi i3 neusыpaющіi hrani1teli: raduйtesz, knsžeskagw gnёva i3 ćrwsti smirennэйšіi ўkroti1teli. Raduйtesz, vragHvъ i3 neprіsteleй vašihъ i4stinnіi i3 nelicemёrnіi lюbi1teli: raduйtesz, njbi6dы vamъ tvorsщihъ i3 nap†sti dёющihъ pravednіi rači1teli. Raduйtesz, zapovэdeй i3 sovёtwvъ b9іihъ ўserdnэйšіe i3spolni1teli: raduйtesz, kъ či1stomu i3 nepor0čnomu žitію2 predvodi1teli blgopospёšnіi. Raduйtesz, dobronravіz i3 blgogovёnіz ўči1teli preizsщnіi: raduйtesz, podvizaющihsz vъ blagočestіi i3 truždaющihsz vъ blgotvorenii vsesi1lьnіi si1loю hrt0voю pom0щnicы. Raduйtesz, vъ i4nočeskihъ trudёhъ neutruždennіi podvi1žnicы: raduйtesz, s0brannomu vami stadu newbori1mіi vo vsemъ pob0rnicы.

Raduйtesz, ґntHnіe i3 feod0sіe, monašeskagw vъ rusi2 žitіS pervonačalьnicы.

Kondakъ }

Strannoe vaše i3 velьmi2 sk0rbnoe žitіE ne t0kmw čelovёkwvъ na zemli2, no i3 ѓgGlwvъ na nb7si2 ўdivi2: vh bo, zaklюčivšesz vъ peщerahъ, ѓki vъ temnыhъ grobёhъ, vseuserdnw vъ teplotЁ serdca i3 duši2 є3di1nomu bGu rab0taste, da tA, ćže vo dni2 i3 vъ noщi2 sozdatelю vašemu prinosi6maz služє1nіz, nevёdwma i3 neznaєma bydutъ mjrovi, vёdwma že i3 znaєma samomY tvorcY ćvztsz. Segw2 radi mы2 b0gu, takw vasъ nauči1všemu i3 vrazumi1všemu, pri1snw poemъ: Ґllilyіa.

Jkosъ }

VsE vaše, preblžennіi i3 bGon0snіi nc7ы2, tщanіe i3 vsE nj t0mъ bsše popečenіe, da vhnu vsezl0bnomu r0da hrtіanskogw vragY soprotivlsetesz i3 g0rduю є3gw2 glavY popiraete i3 stiraete, w4bщago že vsBmъ tvorcA, kypnw so ўčeniki2 svoi1mi vъ dušahъ i3 tэlesёhъ vašihъ proslavite i3 vъ semъ blgomъ i3zvolenіi vašemъ i3 bGoug0dnomъ p0dvigэ ўkrэplsemіi si1loю svhše, toli1kw preuspёste, ćkw vs‰ vozmog0ste nj ўkrэplsющemъ vasъ hrtэ ї}sэ. Tёmže i3 slava b9іz vozsіS i3z8 peщerъ vašihъ i3 njzari2 vs‰ koncы2 zemli2, česw2 radi takov0e vamъ pohvalьnoe vozdaemъ pёnіe:

Raduйtesz neutomi1mіi hvalы2 i3 česti b9іz vъ mjrэ revni1teli i3 propovёdnicы: raduйtesz, vыsokoymnыe vražіz gordhni krёpcыi smiri1teli. Raduйtesz, vraždebnыhъ navёtwvъ i3 stuženій dostohvalьnіi ўprazdni1teli: raduйtesz, neprіsznennыhъ sэteй i3 pagubnыhъ k0zneй myžestvennіi vospzti1teli. Raduйtesz, glub0kimъ smirenіemъ i3 kr0tostію, ѓki dragocёnnыmi bi1serami sebE ўkrasi1všіi: raduйtesz, vъ tёhъ že bGolюbeznыhъ dobrodёtelэhъ mn0gihъ ўtverdi1všіi. Raduйtesz, vъ p0stničestvэ i3 vozderžanіi drє1vnimъ pustыnnoži1telєmъ porevnovavšіi: raduйtesz, vъ neustannэй mltvэ, bez8 vsskagw stuženіz i3 ўnhnіz, dni6 i3 nHщi provodi1všіi. Raduйtesz, vъ t0йže prebыvati mltvэ vašihъ poslёdovateleй d0brэ nauči1všіi: raduйtesz, kakw b0drstvovati proti1vw vr†žіimъ navёtwmъ i3 džnыhъ njdolэvati, džbrazъ i3 pytь namъ pokazavšіi. Raduйtesz, na mhslєnnыz vragi2 p0stъ, mltvы i3 kolэnopreklonenіz, vmёstw nryžіz, ўpotreblsvšіi: raduйtesz, sicevhmъ vašimъ tёsnыmъ i3 sk0rbnыmъ žitіemъ b9ію vъ mjrэ slavu ўmn0živšіi.

Raduйtesz, ґntHnіe i3 feod0sіe, monašeskagw vъ rusi2 žitіS pervonačalьnicы.

Kondakъ f7

Vsskій čelovečeskogo є3stestvA či1nъ, ni1щihъ i3 bogatыhъ, hudor0dnыhъ i3 vыsokor0dnыhъ na ўb0goe, smirennoe i3 velьmi2 džstroe žitіE vaše vziraz, velіe bGu vozdavaše blgodarenіe i3 popremn0gu proslavlsše є3gw2 blgosthnю i3 neizrečennoe mlcrdіe, ćkw si1ce tёsnoe i3 prisk0rbnoe prohodi1ti žitіE vasъ ўstr0i, da vы2 mn0gihъ t dušegubi1telьnыz i3zvedše stezi2, pastыrski na stezю2 sp7senіz nastavite, poučaющe i4hъ pri1snw pёti sozdatelю i3 promыsli1telю: Ґllilyіa.

Jkosъ f7

Vit‡i i3zbrannіi kvi1stesz, preslavnіi nc7ы2 naši, no ne po w4brazu mjra segw2 vitjйstvovavšіi, i4bo ćže mjrъ seй lю1bitъ, vы2 vsёmъ ўserdіemъ voznenavi1dэste, i3 ćže blaži1tъ i3 velьmi2 počitaetъ, vы2 prezrёste, i3 daleče t sebє2 tvergše, ѓki nepotrebnoe i3 nepoleznoe smetіe, nogama svoi1ma popraste, tёmže t vsёhъ takov0e pohvalьnoe prіemlete počitanіe:

Raduйtesz, mjra i3 vsёhъ є3gw2 slasteй, kras0tъ i3 prelesteй d0blestnіi prezri1teli: raduйtesz, i4nočeskagw nestzžanіz i3 niщetы2 teplёйšіi lюbi1teli. Raduйtesz, tёla vašegw i3 vsёhъ tэlesnыhъ čyvstvъ sur0vіi ўmertvi1teli: raduйtesz, kr0tosti, smirenіz i3 vozderžanіz pri1snіi rači1teli. Raduйtesz, vsE vaše ўtэšenіe i3 blženstvo vъ niщetЁ i3 nestzžanіi položi1všіi: raduйtesz, bezm0lvіemъ i3 t mjra ўstranenіemъ ѕэlw2 sebE ўdobri1všіi. Raduйtesz, vsecёlw sami1hъ sebE na b9ій pr0mыslъ i3 popečenіe vozloži1všіi: raduйtesz, sladkihъ brašenъ i3 gortanoug0dnыhъ pitjй nikogdaže pohotёvšіi. Raduйtesz, msgkihъ i3 svёtlыhъ njdэsnій na sS nikakože vozloži1všіi: raduйtesz, mnogošvє1nnaz r{biщa, ѓki mnogocBnnыz ўkrašє1nіz, vo vsecёlomъ vašemъ žitіi2 vsegdA sъ lюb0vію nosi1všіi. Raduйtesz, vmёstw i3zbrannыz pi1щi, post0mъ mnogodnevnыmъ i3 džstrыmъ tэlesi2 ўmerщvlenіemъ vasъ pitavšіi: raduйtesz, vmёstw sladkogw pitіS, serdečnыmi slezami sebE sami1hъ napasvavšіi.

Raduйtesz, ґntHnіe i3 feod0sіe, monašeskagw vъ rusi2 žitіS pervonačalьnicы.

Kondakъ ‹

Sp7sti2 hotS mn0gihъ, vsёhъ njbraщenіz i3 sp7senіz mi1lostivnw njžidazй premlcrdый bGъ, drugi1hъ vasъ ґpclwvъ rusi2 kvi2, da vami mn0gihъ vrazumi1tъ i3 na pravый sp7senіz pytь nastavitъ, vъ čemъ vы2 ґpclьski potryždšesz, vъ nevёdэnіi syщihъ eđlьskoй i4stinэ nelёnostnw poučaz, kъ pravovёrію prived0ste i3 kъ hranenію b9іihъ zapovэdeй i3 bGoug0dnomu i3 či1stomu žitію2 sl0vomъ i3 dёlomъ neprestannw vozbuždaste, poю1щe bGu pom0щniku: Ґllilyіa.

Jkosъ ‹

StэnA tverda i3 krёpkoe njgraždenіe kvi1stesz, vsehvalьnіi nc7ы2, kъ vamъ pribэgaющыmъ, ne t0čію bo i4nočestvovati sъ vami hotsщыmъ ryku p0moщi mi1lostivnw podavaste, no i3 razli1čnыmi mіrski1mi dёlы, napastьmi i3 skorbьmi2 njtzgčennыhъ i3 ўtэsnennыhъ takw ўtэšaste, ćkwže rodi1teli č†da svo‰ vo njbstosnіi skorbeй i3 bolёzneй syщыz, ўtэšaюtъ, tradu i3mъ svoi1mъ popečenіemъ podaю1щe i3 ntečeskoю laskoю tsžestь skorbeй njblegčaющe. Za kakov0e vaše blgodёtelьstvo sicev0e vamъ blgodarstvennoe vozdaemъ pёnіe:

Raduйtesz, bёdstvuющыmъ i3 razli1čnыmi napastьmi bori1mыmъ sk0rіi pom0щnicы: raduйtesz, njbi1dimыhъ i3 njѕl0blennыhъ i3zvёstnіi zaщi1tnicы. Raduйtesz, njburevaemыhъ tsžkimi mjra segw2 pril0gi pred0brіi k0rmčіi: raduйtesz, ўb0žestvuющihъ i3 vъ sk0rbnэй niщetЁ syщihъ vseщedrіi njbogati1teli. Raduйtesz, ѓlčuщihъ i3 gladstvuющihъ mi1lostivіi kormi1teli: raduйtesz, nesterpi1moю pali1mыhъ i3 ўtэsnsemыhъ žaždoю predi1vnіi prohladi1teli. Raduйtesz, njdeždы i3 kr0va lišє1nnыmъ vъ nёdrahъ miloserdіz b9іz pokr0vъ i3 ўbёžiщe tkrыvaющіi: raduйtesz, slэp0tstvuющihъ, naipače že vъ zak0nэ gDni zabluždaющihъ, prečydnіi rukovodi1teli. Raduйtesz, bolёznьmi i3 tsžkimi nedygi njderži1mыhъ i3 tomi1mыhъ premydrіi ўvračevateli: raduйtesz, vsёhъ napasteй, bёdъ i3 skorbeй si1lьnіi i3 krёpcыi progoni1teli. Raduйtesz, vsskagw dobrA vremennagw i3 vёčnagw podateli: raduйtesz, sъ vёroю kъ vamъ pritekaющihъ t vsёhъ sk0rbnыhъ njbstosnій teplіi zaщiti1teli.

Raduйtesz, ґntHnіe i3 feod0sіe, monašeskagw vъ rusi2 žitіS pervonačalьnicы.

Kondakъ №i

Pёnіe, є4že prin0simъ vamъ, bGon0snіi nc7ы2, nёstь dov0lьnw kъ pohvalenію preslavnыhъ vašihъ p0dvigwvъ i3 trudHvъ vыšečelovёčeskihъ, ćkw bo žitіE bЁ prevoshodsщee žitіE čelovёčeskoe, ѓgGlьskomu že pod0bzщeesz, si1ce i3 pohvalamъ t ѓgGlъ pače, neželi t čelovBkъ vamъ prinosi6mыmъ bhti dostoi1tъ: nbače ўserdnoe naše zrsщe proizvolenіe, lюbeznw prinosi1moe nami prіimi1te pёnіe, nasъ že t grёhъ i3 vsskihъ skverenъ i3 nečist0tъ vašimi mltvami njči1stite, na vsskъ denь i3 časъ či1stыmъ serdcemъ poemъ bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ №i

Svэtopodatєlьnaz na zemn0mъ kryzэ kvi1stasz svэti6la, b9іz blgdti i3sp0lnєnnaz, nc7ы2 preblžennіi, vsю2 vselennuю, i3z8 podzemnagw peщernagw spyda, presvёtlыmi vašimi dobrodёtelьmi ćsnw prosvэщaющыz, dэla bo vaši i3z8 podzemnыhъ vossіsvše zaklюčenій, takw vsemY mjru vo ўvёdэnіe i3 poznanіe prіid0ša, ćkw i3 vost0kъ džnaz ўblažaetъ, i3 zapadъ veličaetъ, i3 ю4gъ voshvalsetъ, i3 sёverъ popremn0gu proslavlsetъ. tёmže i3 mы2 si1ce vamъ t lюbvE pripэvaemъ:

Raduйtesz, vsёhъ dobrodёteleй nelёnostnіi i3spolni1teli: raduйtesz, mn0gihъ monašeskihъ njbi1teleй pred0brіi sogradi1teli. Raduйtesz, vsskihъ dobrodёteleй presvBtlaz zerc†la: raduйtesz, krBpkaz i3 neprewdoli6maz vašihъ njbi1teleй zabr†la. Raduйtesz, prekr†snaz i3 preč{dnaz d¦a s™agw žili6щa: raduйtesz, vsёhъ bGoug0dnыhъ i3 blgoprіstnыhъ dёlъ preudobrє1nnaz vmэsti6liщa. Raduйtesz, tvorcY i3 bGu vašemu vo vremennэmъ žitіi2 d0brэ ўgodi1všіi: raduйtesz, kъ i3sh0du t seS vremennыz i3 mnogotrydnыz ži1zni prekrasnw sebE ўgot0vivšіi. Raduйtesz, vašihъ ўčenikHvъ, ѓki i4stinnыhъ čadъ, nE t0čію vъ životЁ semъ, no i3 pri i3sh0dэ naipače na bGoug0dnoe žitіE nastavivšіi: raduйtesz, tёmže ўčenikHmъ, po tšestvіi tsю1du, nevi1dimoe sprebыvanіe i3 vsegdašnee sodёйstvіe i3 p0moщь njbeщavšіi. Raduйtesz, vъ nbcnaz žili6щa blgopospёšnw bez8 vsskagw prepstіz všedšіi: raduйtesz, mzdY velію za v†ša i4nwčeskіz ѕlostrad†nіz t vseщedragw mzdovozdastelz vosprіemšіi.

Raduйtesz, ґntHnіe i3 feod0sіe, monašeskagw vъ rusi2 žitіS pervonačalьnicы.

Kondakъ v7i

Blgodatь, ю4že vsemi1lostivый i3 vseщedrый bGъ, t svoi1hъ neistoщi1mыhъ podavaše sokr0viщъ, nikogdaže vъ vasъ tщA i3 prazdna bыvaše, no vhnu njbi1lenъ pl0dъ tvorsše, ѓki zerno d0broe vъ d0bruю vveržennoe zemlю2, vы2 bo vBrnыmъ i3 m{drыmъ rabHmъ, t svoegw2 gospodi1na talantы vzemšыmъ, ўpod0bivšesz, takw si1lami, svhše vamъ podavaemыmi, trudolю1bnэ dёlaste, ćkw da i3 bGu prіstni i3 lюbezni kvitesz, i3 sebE vъ nbcnыhъ selenіihъ neskončaemoe prіwbrsщete vozdasnіe, neprestannw poю1щe bGu: Ґllilyіa.

Jkosъ v7i

Poю1щe vaše bezm0lvnoe i3 vesьmA t žiteйskihъ i3 mіrski1hъ popečenій ўdalennoe, so є3di1nыmъ bGomъ žitіE, pohvalsemъ mnogobolёznєnnыz trudы2 i3 p0dvigi vašz, počitaemъ dnevn†z i3 vsenHщnaz bdBnіz i3 mltvы, slavimъ č†staz doluleg†nіz i3 kolэnopreklonє1nіz, i3 vs‰ t† čti1mъ pl0ti ўmerщvlє1nіz i3 dyha sokrušє1nіz, ćže lюbvE radi hrt0vы blgodyšnw pod8sste, vospominaemъ kypnw i3 mzdovozda‰nіz, ćže t pravednagw sudіi2 i3 mzdovozdastelz bGa njbi1lьnw vosprіsli є3stE, si1ce vospэvaющe:

Raduйtesz, vъ nbcnэй neskončaemэй slavэ ѓgGlwmъ ўpod0bivšіisz: raduйtesz, čestь ravnuю patrіarhwmъ prіemšіi. Raduйtesz, vъ či1nэ prbr0kwvъ, ćkw darъ prbr0čestva i3myщіi vpi1sannіi: raduйtesz, kъ li1ku ґpclwvъ i3 є3đljstwvъ, ćkw sl0vomъ i3 dёlomъ hrtA blgovэsti1všіi, sopričtennіi. Raduйtesz, vъ s0nmэ m§nikwvъ, ćkw mn0gw hrtA radi preterpёvšіi, blgočestnw vosprіstіi: raduйtesz, vъ sobranіi i3spovёdnikwvъ sanomъ i3spovёdničestva počtennіi. Raduйtesz, sъ dёvstvuющimi, ćkw dёvstvennicы, vozveli1čennіi: raduйtesz, so vsёmi s™hmi d0brэ bGu ўgodi1všimi, ўčastіe i3 naslёdіe njbrёtšіi. Raduйtesz, presladkimъ i3 blžennыmъ pres™hz trbcы licezrёnіemъ vhnu nasыщaющіisz: raduйtesz, po i4nočeskihъ p0dvizэhъ i3 p0stničeskihъ trudёhъ neskončaemыmъ ўpokoenіemъ naslaždaющіisz. Raduйtesz, neizrečennыhъ blgъ, pravєdnыmъ t vёka ўgot0vannыhъ, naslёdіz pravednw ўdost0ivšіisz: raduйtesz, crtvіz nbcnagw, vs‰ vъ sebЁ sladwsti i3 kraswtы2, vs‰ veli6čіz i3 blažє1nstva, ќmъ čelovёčeskій prevoshodsщaz, soderžaщagw, w4bщnicы i3 njbladateli kvi1všіisz.

Raduйtesz, ґntHnіe i3 feod0sіe, monašeskagw vъ rusi2 žitіS pervonačalьnicы.

Kondakъ Gi

Q preblžennіi i3 vsskіz česti dost0йnіi, nc7ы2 bGon0snіi, ґntHnіe i3 feod0sіe pečerstіi, maloe sіE molenіe, nami, nedost0йnыmi, vamъ t lюbvE prinosi1moe, lюbeznw prіi1mše, vaše kypnw že i3 naše ntečestvo, t vsёhъ neprіsznennыhъ napadenій i3 vražіihъ navёtwvъ nepokolebi1mw i3 nevredi1mw soblюdi1te, nasъ že, sыn0vnэ sъ vёroю i3 lюb0vію kъ vamъ pritekaющihъ, t vsskihъ bёdъ, skorbeй i3 napasteй ntečeski i3zbavite, da vhnu blagodarnw poemъ nj vasъ bGu sp7si1telю: Ґllilyіa.

Seй kondakъ glag0li tri1ždы.

I# paki čtetsz №-й jkosъ: ҐgGlwmъ pod0bnagw:

I# paki kondakъ pervый: I#zbrannіi i3 d¦a:

Moli1tva

Prpdbnіi i3 bGon0snіi nc7ы2 naši ґntHnіe i3 feod0sіe, kъ vamъ mы2 grёšnіi i3 smirennіi, ćkw kъ tє1plыmъ zastypnikwmъ i3 sk0rыmъ pom0щnikwmъ i3 i3zvBstnыmъ predstatelєmъ, ўserdnw pribэgaemъ, smirennw prossщe vašez p0moщi i3 zastuplenіz vъ bezdnэ ѕHlъ i3 bёdъ pogružaemіi, ćže na vsskъ denь i3 časъ namъ i3 t čelovBkъ lukavыhъ priklюčaюtsz i3 t duhHvъ ѕl0bы podnebesnыz, vsegdA pogi1beli dyšъ i3 tэlesъ našihъ i4щuщihъ, nah0dztъ na nы2. I#zvёstni že є3smы2 nesumnёnnw, k0lь veli1koe kъ mlcrdomu bGu i4mate derznovenіe: є3щe bo na zemli2 meždY stranstvuющimi kъ g0rnemu ntečestvu prebыvaющe, velію si1lu blgdti b9іeй, vami čudodёйstvuющіz, vъ sebЁ pokazaste, ćkw i3 džgnь sъ nb7se, po pod0bію i3lіinY, na pokazanіe mёsta, na nemže veli1kaz cerkovь pečerskaz str0itisz hotsše, nizvedoste, i3 r0su, po w4brazu gedeHnovu, na njčiщenіe i3 vёčnoe proslavlenіe togHžde s™agw mёsta prizvaste: takožde vёmы, k0lь mn0goe mn0žestvo mužeй i3 ženъ, i3z8 raznыhъ stranъ i3 nar0dwvъ, skorbsщihъ i3 napastvuemыhъ, i3li2 razli1čnыmi tsžkimi bolёznьmi njderži1mыhъ, vašimi moli1tvami i3 zastuplenієmъ poluči1ša sk0roe sebЁ njblegčenіe i3 i3zbavlenіe. Ѓщe u5bo vs‰ t† pomoщestvov†nіz, є3щE vъ smertnomъ syщэ stranstvovanіi, bёdstvuющыmъ mi1lostivnw podavaste, kolьmi2 pače dnesь, є3gdA ќže vsemogyщeй predstaste trbcэ, i3 b0lьšee prіsste derznovenіe, vo є4že moli1ti ю5 nj našemъ nedost0instvэ, i3 nasъ vъ bэdahъ i3 pečalehъ syщihъ ўtэšati, vъ tsžkihъ nuždahъ i3 napastэhъ po nasъ ratovati, vъ ѕloklюčenіzhъ i3 bёdstvіzhъ nasъ zastupati i3 zaщiщati. Segw2 radi i3 mы2, st0lь mn0gimi vraždebnыmi navёtы, wѕloblє1nіi i3 kovarnыmi zloumыšlє1nіi tvsю1du ўgrožaemіi i3 tэsni1mіi, vašemu teplomu i3 si1lьnomu po bz7э vručaemъ sebє2 pokrovi1telьstvu i3 zaщiщenію, i3 ўserdnw m0limъ blgosthnю vašu: sohrani1te nasъ nevreždennыhъ t vsёhъ bёdъ i3 ѕHlъ, naipače že t bэs0vskihъ k0zneй i3 hi1trosteй, lьsti1vыhъ p0dstupwvъ i3 naglыh napadenій: da ne bydemъ i3mъ vъ poruganіe i3 posmэstelьstvo, no takw i5hъ krёpkoю vašeю p0moщію t nasъ tženi1te, ćkwže vo dni6 džnы t njbi1teli tgnaste i4hъ, mnHgіz pakwsti i3nogdA dёющihъ. Sicev†z že i4hъ nepolє1znaz ўkroti1vše na nы2 vost†nіz i3 ўstremlє1nіz, takw nasъ, ўtverždennыhъ vъ vёrэ, nadeždэ i3 lюbvi2 sodёlaйte, da nikoli1že nami kakov0e voz8wbladaetъ nedoumёnіe, i3li2 sumnёnіe vъ tёhъ, ćže s™az mati cRkovь vёrovati poučaetъ, i3 i3spovёdati derznovennw povelэvaetъ: nadeždu našu na gDa bGa vъ dušahъ našihъ vёsomъ i3 mёroю pravdы i3 mi1lwsti b9іz si1ce ўstr0йte, ćkw da nižE i3zli1šne ўpovaemъ njbэщ†nnaz t bGa bez8 trudA i3 p0dviga vosprіsti, nižE, zr‰щa veli6kaz pregrэšє1nіz i3 t‰žkaz zakonoprestuplє1nіz, vesьmA b9іz miloserdіz tčaivaemsz. Lюb0vь vъ serdcahъ našihъ si1ce ўtverdi1te, i3 dost0йnu sodёlaйte, da ničt0že zemn0e i3 skorogi1bnuщee pače bGa, vs‰ sotv0ršagw i3 vs‰ vъ sebЁ soderžaщagw, nižE pomыšlsemъ, nižE želaemъ, nižE predpočitaemъ. Č{vstva naša dušє1vnaz vkypэ i3 tэlesnaz vъ takov0mъ blgoustroenіi i3 blgolэpnoй mёrnosti na vsskъ denь i3 časъ ўderživaйte i3 snabdэvaйte, da tёmi nikogdaže blgago, čelovэkolюbi1vago bGa prognёvaemъ. Razumъ ўcэlomydrite, da seй pače nj bz7э, є3gw2 vezdэprisytstvіi i3 blgopromыšlenіi pomыšlsetъ, neže nj vremennыhъ i3 ničt0že syщihъ pečetsz. Razvraщennuю v0lю našu vhnu i3spravlsйte, da nikoli1že h0щetъ, є4že hotёnію b9ію soprotivlsetsz, no tёmi da ўdovlsetsz, i3 vъ si1hъ bezmztežnw i3 bezpečalьnw da prebыvaetъ, ćže sytь bGu ўgHdna i3 prіstna, čelovёku že sp7si1tєlьna i3 polє1zna. Pamztь i3strezvlsйte, da tA neprestannw predstavlsetъ ўmY i3 sі‰, i5miže vsemi1lostivago prognёva bGa i3 є3go2 blagoutr0bіe razdraži2 i3 džnaz, ćže vsskagw čelovёka, kr0mэ vsskagw sumnёnіz po vremennoй sёй ži1zni njžidaюtъ: kъ si1mže i3 ntečestva vašegw ne zabыvaйte, no vъ mi1rnomъ ўstr0enіi prebыvati є3mY ў prt0la veli1čestva b9іz neprestannw hodataйstvuйte. Vs‰ lю1di, syщыz vъ stranЁ našeй, mi1rnыhъ i3 bezpečalьnыh sohrani1te, i3 t vsskagw ѕlagw njbstosnіz vsk0rэ i3zbavite. E#gdA že prispёetъ naše t vremennagw segw2 žitіS tšestvіe i3 kъ vёčnosti preselenіe, si1ce namъ vъ p0moщь predstanite i3 t nasi1lій vražіihъ svobodi1te, ćkwže predstaste i3nogdA є3razmu monahu vъ tsžkomъ smertnomъ bёdstvіi njbrэtavšemusz, i3 si1ce serdcA n†ša kъ i4stinnomu pokasnію i3 žalёnію nj grэsёhъ podvi1gnite, ćkwže i3 džnagw serdce podvig0ste, i3že vъ i4stinnomъ pokasnіi t zdёšnihъ kъ bGu ot8i1de, da i3 mы2, vъ či1stэmъ s0vэsti našez svidёtelьstvэ, pres™ёй i3 nerazdэli1mэй predstavše trbcэ, proslavlsemъ ю5 kypnw sъ vami i3 vsёmi s™hmi vъ bezkonečnыz vёki. Ґmi1nь.

Komentarisanje nije više omogućeno.