NASLOVNA » AKATISTI, MOLITVE » Akatist u slavu svetlonosnog Preobraženja Hrista Spasitelja

Akatist u slavu svetlonosnog Preobraženja Hrista Spasitelja

Kondak 1.

Izabrani i jedini Posredniče između Boga i ljudi, istinski Emanuile, Hriste Isuse, koji si nebeske i zemaljske sastavio i živima i mrtvima zavladao! Ti izabranim svedocima od živih i mrtvih, sa neba i sa zemlje koji pred Tebe na Tavoru stadoše, pokaza punoću Božanstva koja se u Tebe telesno uselila, najavljujući sijanje Vaskrsenja i objavljujući pre ruganja na Krstu da ćeš sesti na presto slave na visini. Ti ujedno objavi i prvobitnu svetlost prirode čoveka koji je u davnini iz nebića za život večni sazdan i počastvovan božanskim likom, koji se u Adamu pomrači i umrtvi, a u Tebi opet zasija i ožive. Stoga, klanjajući se slavi Tvog presvetlog Preobraženja, prinosimo Ti pohvalno pojanje, moleći: Hriste, Svetlosti istinita, ljubljeni Sine Oca svetlosti, pokaži i nas sinovima svetlosti u Tebi preobraženim!

 

Ikos 1.

Svetozarni angeli, stojeći u nesagledivom krugu oko ravnočesne svetlosti Trisvetlog Božanstva, silnim glasom divno hvaljahu Tvorca kada bejahu stvorene zvezde, u kojima neveštastvena božanska svetlost veštastvenim zracima zasija. Stoga i mi, gledajući sada istu tu svetlost Božanstva kako u obličju lica Tvoga, Hriste, i u haljinama rize Tvoje veštastveno sija, Tebi hvale pojemo:

Hriste Isuse, Ti si u božanskoj prirodi Svojoj Svetlost istinita, u kojoj ni malo tame nema!

Hriste, Svetlosti ipostasna, u sijanju Jedinosuštne Trojice nerazdeljna i neslivena!

Hriste, Svetlosti nestvorena, Ti si od večnog Oca svetlosti kao Bog istiniti od Boga istinitog večno zasijao!

Hriste, Davaoče svetlosti, Ti si prvo u nevidljivoj prirodi angelskoj Svoj lik izobrazio!

Hriste, Sazdatelju svetlosti, Ti si pri stvaranju vidljivog sveta u temelj njegov svetlost Svoju postavio!

Hriste Isuse, Ti si tom dvostrukom svetlošću najposle i stvorenog čoveka zapečatio i u njemu razlike nevidljivog i vidljivog sveta bogomudro sjedinio!

Hriste, Svetlosti pomračenih, koji si u svet došao i u ljudskom telu prosijao!

Hriste, Svetlosti istinita, koji Sobom prosvećuješ svakog čoveka koji dolazi na svet, neka se znamenuje i na nama najbožanskija svetlost lica Tvoga!

Hriste, Ti kao Bog u nepristupnoj svetlosti prebivaš: obuci i nas u sveoružje svetlosti i učini nas nepristupnim za đavolje zamke!

Hriste, Svetlosti istinita, ljubljeni Sine Oca svetlosti, pokaži i nas sinovima svetlosti u Tebi preobraženim!

 

Kondak 2.

Videvši preslavno čudo Tvoga svetlonosnog, Hriste, preobraženja: kako lice Tvoje kao sunce zasija i haljine Tvoje postadoše bele kao svetlost, a načalnici zakona i proroka, proslavljeni na zemlji, javivši se u nebeskoj slavi, pred Tebe, Gospoda neba i zemlje, sa skrušenošću stadoše, prvi od apostola ničice padoše, poznavši da si Ti vaistinu Bog koji se u telu javio. Stoga Ti sa strahom kličemo: Aliluja!

 

Ikos 2.

Otvarajući razum Svojim ljubljenim učenicima, koji u istinu Očevu bejahu posvećeni, Ti ih upita: šta oni kažu, ko si Ti? I čuvši iz usta blaženog Simona ispovedanje da si istiniti Hristos, Sin Božiji, Ti potvrdi da mu je to od Oca Nebeskog otkriveno. A posle šest dana ne samo rečima uveravajući, nego i vidljivo pokazujući, Ti objavi božansku prirodu Svoju i spasonosni dolazak u svet. Dok je Tvoje telo prečudno sijalo i haljine postale nezemaljski bele, svetli oblak Te zakloni, a proroci, koji davno o Tebi propovedahu, tada sami pred Tebe stadoše i glas Očev sa neba posvedoči da si Ti Sin Njegov ljubljeni. Stoga, ispovedajući ovu veru u Tebe, ovako Te slavimo:

Hriste Isuse, Ti od početka jesi, kao što sam o sebi reče!

Hriste, Sine Davidov i Sine Avraamov, koji pre Avraama jesi i od Davida u Duhu predskazni!

Hriste Isuse, od Djeve u poslednja vremena začeti, iako si od Adama stariji i od Bespočetnog Oca pre cele tvorevine rođen!

Hriste, Jedinorodni Sine Božiji, Ti u naručju i utrobi Oca pre denice zasija!

Hriste, Sine Boga Živoga, koji si došao u svet da grešnike spaseš!

Hriste, Ti si ikona nevidljivog Boga, koga vidljivo u Sebi objavi!

Hriste, Bože istiniti od Boga istinitog, koji si nad svima i blagosloven u vekove!

Hriste Isuse, otvori naš um da Te razumemo ne kao proroka, niti kao učitelja, nego kao istinitog Sina Božijeg i Spasitelja sveta!

Hriste, Sine Božiji, utvrdi nas na kamenu ove prave vere u Tebe, da i mi sa Tobom usinovljenje Bogu primimo!

Hriste, Svetlosti istinita, ljubljeni Sine Oca svetlosti, pokaži i nas sinovima svetlosti u Tebi preobraženim!

 

Kondak 3.

Silu i spasonosan Hristov dolazak objavljivahu bogoglagolivi apostoli, ne sledeći izmišljene priče, nego kao očevidci slave Njegove, jer bejahu sa Njim kada primi od Oca čast i slavu i kada se ču glas veličanstvene slave. I ono što čuše i videše i rukama opipaše, o tome propovedaše, ne svedočeći samo rečima, nego sve za štetu i trice smatraše samo da poznaju Hrista i silu Vaskrsenja Njegovog, u preobraženju najavljenog. Stoga i mi, verujući u svedočanstvo njihovo i ispovedajući Hrista koga oni kao Božiju silu i Božiju premudrost propovdahu, kličemo Mu kao ravnočasnom sa Ocem: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući u sebi život večni, kao Onaj koji u Ocu prebiva i kao Jedan od Živonačalne Trojice, božanskom ljubavlju u sebi povezane, vaistinu si se kao Načalnik života pokazao, Hriste, radi bogatstva milosrđa svaku prirodu iz nebića u biće prevodeći i održavajući. Zato si i na Tavoru između živih i umrlih Sebe postavio, pokazujući se kao Istočnik života i besmrtnosti i da nisi Bog mrtvih, nego Bog živih, jer su u Tebi svi živi. Stoga, poznavši Te kao Tvorca i Svedržitelja, pojemo Ti:

Hriste, Rečju životvornom i stvaralačkom, koja u Tvojoj prirodi od početka beše, vekovi behu stvoreni i bez nje ništa ne biva!

Hriste, Tvorče sveta, Ti si rečju nebo sa zemljom i vidljivo sa nevidljivim sastavio, jer sa Ocem prebivaš i Duhom usta Njegovih govoriš!

Hriste, Premudrosti ipostasna, koji si sve premudrošću stvorio i ikonu premudrosti Svoje u svaku tvar utisnuo!

Hriste, obličje ipostasi Očeve, Ti rečima sile Svoje održavaš sve što si stvorio!

Hriste, rajsko Drvo Života, Ti prvosazdanom čoveku plod večnog života donosiš!

Hriste, Bože istiniti, Ti njemu oduhovljenjem umne duše i rajskom hranom prebivanje sa Bogom pripremi!

Hriste, istiniti Hlebe Života, Ti si i čoveku otpalom od rajskog života Samoga sebe za nebesku hranu i piće dao, da bi mu zalog besmrtnosti vratio i učestvovanje u božanskoj prirodi pružio!

Hriste, Životodavče: pričešćem životvornim Telom i Krvlju Tvojom vaistinu nas prisajedini božanstvenom životu i besmrtnost nam daruj!

Hriste, Svetlosti istinita, ljubljeni Sine Oca svetlosti, pokaži i nas sinovima svetlosti u Tebi preobraženim!

 

Kondak 4.

Burom bogoprotivljenja uvek dišući i njom sebe isprva sa nebesa nizvrgnuvši, iskonski čovekoubica požele da zemnorodnoga, po liku Božijem sazdanog, iz raja istera, znajući da je radi upodobljenja Bogu u večnom životu sazdan. Stoga ga lažju uveri da će postati učesnik božanstva ako volju Božiju ne posluša i tako ga umrtvi. A Ti, Hriste, hoteći da zemnorodnog vaistinu obožiš i umrtvljenog u Sebi vaskrsneš, još pre vaskrsenja Svoga sve u ovo uveri, zasijavši kao Bog u telu na Tavoru, da od onih koji su Tobom spaseni večno slušaš: Aliluja!

 

Ikos 4.

Svedoci Tvoje bogosvetle promene, Hriste, čuše na gori Očev glas koji sa neba potvrdi da si vaistinu ljubljeni Sin Božiji, Kojem priliči poslušnost, kao onome koji uvek u volji Očevoj prebiva i tako one koji su zbog neposlušnosti propali spasava. Stoga, posledujući ovome glasu Božijem i tu silu spasenja u njemu poznajući, kličemo Ti:

Hriste, Sine Božiji, Ti nikada drugu volju, osim volje Očeve nisi imao, kao onaj koji od iskoni u Ocu prebiva!

Hriste, Bože istiniti, Ti si zakon Svoje božanske volje u zakon postojanja svake tvari položio!

Hriste, Promislitelju dobri i Care sve zemaljske tvorevine, Ti si zakon Svoje svete volje za čuvanje večnog rajskog života odredio!

Hriste, Spasitelju sveta, koji si iskupljenje palog čoveka primio, Ti si taj zakon volje Božije sačuvao i u poslušanje prema njemu sebe postavio, da kao što kroz neposlušnost jednog čoveka postaše mnogi grešni, tako i kroz poslušnost Tebe jednog mnogi postanu pravedni!

Hriste, Ti si sa nebesa sišao ne da tvoriš volju Svoju, nego volju Oca koji Te poslao i tvorenje volje Onoga koji Te poslao beše Ti hrana u dane Tvog prebivanja u telu!

Hriste Isuse, Ti si se i u smrtnom času molio da ne bude volja Tvoja, nego volja Očeva na Tebi!

Hriste Isuse, Ti sve do smrti na krstu volji Očevoj sebe predavaše i, pokazavši se savršenim kroz poslušanje, postade svima koji su Ti poslušni uzrok večnog spasenja!

Hriste, Upravitelju sveta, koga vetar, more i duhovi slušaju, upravi volju našu da svaku pomisao u poslušanje Tebi pokori i daj nam da se obnovljenjem uma preobrazimo, poznavši na delu šta je dobra i ugodna volja Božija!

Hriste, koji si kušan i kušanima možeš pomoći, pomozi nam da od srca tvorimo volju Božiju i da se molimo kako si nam zapovedio, da bude na zemlji kao i na nebu jedino volja Oca koji je na nebesima!

Hriste, Svetlosti istinita, ljubljeni Sine Oca svetlosti, pokaži i nas sinovima svetlosti u Tebi preobraženim!

 

Kondak 5.

Predivno viđenje božanskog sijanja tela Tvoga, pojava svetlog oblaka, Tvoj razgovor sa slavom ovenčanim žiteljima gornjeg sveta i slušanje glasa Božijeg sa neba pokaza se kao istinski raj, kroz Tebe javljen na Tavoru u vremenu. Osetivši njegovu sladost i ne želeći da se od nje odvoji, blaženi Petar reče: „Dobro nam je ovde biti i ostati.“ I ovim si, Hriste, zaista pokazao prvobitnu blagorodnost naše prirode i njeno drugo stvaranje i obnavljanje, da Tebi, Sazdatelju prvog i drugog sveta, koji si u obličju sluge došao i u božanstvenoj se sada slavi pokazao, pojemo rajsku pesmu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Prvorođeni pre svake tvari, videvši u huku zemaljskih stvari postavljenog onoga koji je svojom voljom sa visine pao i ljuto strada: videvši kako i sama tvar, njemu pokorena, uzdiše i tuguje sa njim i gledajući da ga, osirotelog od pada zbog neposlušnosti volji Božijoj, ponovo na svaki način spase, dođe u svet i Svoju volju u poslušanje postavi, govoreći: „Žrtve i prinose nisi hteo, ali si Mi telo pripremio: evo, dođoh da učinim volju Tvoju, Bože.“ Ipak, tražeći da spasenje ne bude prinudno, kao ni blaženstvo prvoga raja, nego od dobre volje onoga koji se spasava, On još pre dolaska Svoga o Sebi propovedaše, pozivajući da se u Njega kao Spasitelja sveta veruje. Toga radi se i danas, pred očima Bogom izabranih svedoka u telu preobražava, da zajedno sa smirenjem i slavu Njegovu vide svi oni koji su pravde žedni i svoga Iskupitelja u Njemu poznaju, ispovedajući Ga:

Hriste, Spasitelju sveta, Ti si iskvareni lik čovekov opet u bogoliki život vratio i od robovanja propadljivosti oslobodio!

Hriste, Ti daješ slobodu istinitu i toga radi ne prinudno, nego prema volji, u rajski život otpale prizivaš!

Hriste Isuse, Ti si radi voljnog prilaženja Tebi spasenima prevečnu zamisao o spasenju sveta pre ispunjenja vremena otkrio!

Hriste Bože, premudri i svemogući, Ti si primanjem prirode palih ljudi spasenje neshvatljivo izmolio!

Hriste Isuse, Ti si u Svom prvoevangeliju Sebe kao Seme bezmužne Žene blagovestio, zatim kao Seme Avraamovo, u kome će se sva plemena blagosloviti, i tako si na Sebe jasno ukazao!

Hriste, Jagnje Božije, koje grehe sveta uzimaš, Ti si blagoizvoleo da primiš lik zaklanog jagnjeta koje od pogubne rane izbavlja!

Hriste Isuse, Ti si mnogim drugim načinima i proročanstvima vreme dolaska Svoga i voljno stradanje i pripremanje spasonosnog vaskrsenja roda ljudskog predskazao!

Hriste, Ti si palog čoveka u prvobitno dostojanstvo uzneo: daj nam da dubinu svoga pada vidimo i da spasonosno ustajanje voljno poželimo!

Hriste, Ti si sa neba radi našeg spasenja sišao, daj nam da u Tebi istinskog Spasitelja poznamo!

Hriste, Svetlosti istinita, ljubljeni Sine Oca svetlosti, pokaži i nas sinovima svetlosti u Tebi preobraženim!

 

Kondak 6.

Ti si, Hriste, propovednike Svog dolaska u svet u svim naraštajima pripremio: nekada patrijarhe koji Ti ugodiše, zatim proroke, a najposle učenike i apostole. Stoga i na Tavoru pred Tebe, gledajući božansku slavu Tvoju, zajedno stadoše: učenici od živih na zemlji, Mojsej od umrlih, a Ilija Tesvićanin od nebeskih: da nebo i zemlja i ad propoved o Tebi jednodušno čuju i kao jedinom božanskom Spasitelju svih, zajedno uskliknu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Zasijavši jače od sunčanih zraka božanskom slavom Svojom u telu, stojeći između najvećih među prorocima, i pomračivši slavu bogovidca Mojseja, čije se lice od viđenja slave Božije sijalo, i slavu Ilije koji je u blistanju nezemaljskog ognja na nebo uznesen, Ti jasno pokaza da nisi jedan od proroka, kao što mišljahu, nego Gospod proroka koji im slavu daje i da si u telu došao da, učestvujući u dvostrukoj prirodi Tvojoj i obasjani svetlošću Tvoga dolaska na zemlju, u dan onaj kao sunce, dušom i telom, zasijaju u Carstvu Oca Nebeskog svi zemnorodni, koji navikoše da Te ovako slave:

Hriste Isuse, istinito Sunce pravde, Ti si pre svih vekova u Ocu svetlosti zasijao!

Hriste, Premudrosti ipostasna, Ti svetlost božanskog razuma Svoga na svaku tvar izlivaš, a naročito slovesnu tvorevinu ikonom svetlosti Svoje obasjavaš!

Hriste, svetlosti svetu, Ti se javi u telu, došavši na zemlju da sve narode prosvetiš!

Hriste Isuse, Ti si kao Mladenac u jaslama ležao i kao Bog svetlošću bogopoznanja um mudraca prosvetio!

Hriste, Ti si kao Dete za učenja pitao, i kao Onaj koji svetlost razuma daje, razumom i odgovorima Svojim učitelje zadivio!

Hriste, jedini istiniti Učitelju, Ti si svetlošću istine Svoje učenike prosvetio i sve što je o Tebi pisano razjasnio!

Hriste, Svetlosti ovaploćena, Ti si učinio da preobraženjem cela pomračena priroda Adamova ponovo zablista i nju si u slavu i svetlost Svoga božanstva pretvorio!

Hriste, koji si nas iz tame u čudesnu svetlost Svoju prizvao, prosveti oči misli naših i odagnaj svaki mrak iz srdaca naših!

Hriste, koji si naša srca obasjao netruležnom svetlošću božanskog razuma Svoga, otvori i naše mislene oči da Tvoje Jevanđelske propovedi razumemo da, hodeći blagoobrazno putem zapovesti Tvojih, život večni dostignemo!

Hriste, Svetlosti istinita, ljubljeni Sine Oca svetlosti, pokaži i nas sinovima svetlosti u Tebi preobraženim!

 

Kondak 7.

Hoteći da spasenje ljudskog roda okončaš voljnim stradanjem u Jerusalimu, znajući da telesno umovanje zemnorodnih ne može shvatiti kako svemoćni Bog i Spasitelj ostaješ i u isto vreme kao nemoćan i smrtan stradaš i umireš, mnogo puta si svojim najbližim učenicima govorio o predstojećim ruganjima i smrti na Krstu i o preslavnom Vaskrsenju. Toga radi, i danas o spasonosnom ishodu Svome sa nebeskim žiteljima govoriš, da se ne sablazne o Tebe očevidci veličine Tvoje kada Te raspetog vide, nego da u svetlosti Tvog preobraženja očima vere ugledaju i slavu Vaskrsenja da, videvši Te kako na krstu visiš, Tebi kao Bogu, koji sve spasava, ne prestanu klicati: Aliluja!

 

Ikos 7.

Došavši da nova nebesa i novu zemlju ustrojiš, Ti čudnije i divnije stvari od onih u početku činiš: jer, ne prevodiš sve rečju iz nebića u biće, nego prah i raspadljivost u Sebe primaš i preobrazivši obožuješ. Prosvetivši i same haljine Svoje, Ti pokazuješ da svaku zemaljsku tvorevinu u bolje uzvodiš. Toga radi, proslavljajući Te dušom i telom kao onoga koji je sve obnovio, pevamo:

Hriste Isuse, jedini Životodavče starog i novog sveta, Ti starog čoveka u novu tvar izgrađuješ i opet ga kao cara sve tvari u Sebe primaš!

Hriste Isuse, koji si u početku čoveka likom Božijim počastvovao, Ti si radi obnavljanja tog lika samu božansku prirodu sa čovečijom u jednu ipostas, postavši čovek, sjedinio!

Hriste Isuse, Ti si istrulelu prirodu roda našeg u Sebi obnovio i tako njenu prvobitnu dobrotu pokazao!

Hriste, Čoveče Nebeski, Ti si se u zemnog čoveka obukao da, kao što se obukosmo u obličje zemaljskog, tako se obučemo i u obraz nebeskog!

Hriste, Sine Božiji, Ti si Sinom Čovečijim sebe učinio da, primivši gore, nama podaš bolje!

Hriste Isuse, Ti si poniženo telo naše preobrazio tako da saobrazno telu slave Tvoje bude, da se tako preobražavamo iz slave u slavu!

Hriste Isuse, Ti si izmenom prirode ljudske tvar svakog stvorenja obnovio i tako nova nebesa i novu zemlju za prebivanje novog čoveka pripremio!

Hriste, koji sve obnavljaš, Duh prav obnovi u nama, da ako naš spoljašnji čovek i propada, ipak se unutrašnji obnavlja u sve dane!

Hriste Isuse, daj nam da se obučemo u novog čoveka, sazdanog po Bogu, da u obnovljenom životu počnemo hoditi i narod Božiji zaista postanemo!

Hriste, Svetlosti istinita, ljubljeni Sine Oca svetlosti, pokaži i nas sinovima svetlosti u Tebi preobraženim!

 

Kondak 8.

Čudesno i neshvatljivo sada se ukazuje viđenje: skrušeniji od svih sinova ljudskih božanskom svetlošću u telu sija i Otac svetlosti Ga ljubljenim Sinom Božijim naziva; Mojsej zakonodavac i Ilija uznesen na ognjenim kolima, javivši se u nebeskoj slavi kao sluge pred Njim stoje, o ruganjima i krsnoj smrti sa Njim razgovaraju i u isto vreme proslavljaju vaskrsenje, čijom svetlošću unapred zasija i presvetlo preobraženje. Stoga, jasno poznavši u Sinu Čovečijem Sina Božijeg, Njemu kličemo: Aliluja!

 

Ikos 8.

Sav si od zemlje bio, Bog Slovo budući, pomešavši čovečiju prirodu sa božanstvom u ipostasi svojoj, koju u dve prirode Mojsej i Ilija na Tavoru videše. I obukavši se sav u Adama, Ti si, Hriste, pomračenu prirodu prosvetlio, i sav osiromašivši zbog nas, zemnoga si sjedinjenjem i učešćem u Tvojoj prirodi bogom učinio. Svet, koji sav u zlu leži vaistinu kao carstvo Božije nama približavaš i obraćaš u prvobitni raj, čiji prikriveni lik postade vidljiv na Tavoru, gde si neizrecivo blaženstvo zajednice sa Bogom u srca smirenih učenika Svojih izlio. Stoga, poznavši Te kao Boga i čoveka i ispunjeni radošću od predukusa rajskih dobara, kličemo Ti:

Hriste, Sine Oca nebeskoga, od Njega na zemlju poslani i od Devojke neiskazivo rođeni!

Hriste Isuse, Ti si Božanstvom Svojim čovečanstvo pomazao, da oba spojiš u jedno!

Hriste, istinski Emanuile, Ti si Boga i čoveka u jednoj ipostasi sjedinio!

Hriste, Ti si se kao čovek vidljivo, no kao istiniti Bog skriveno bogočovečanskim dolaskom Svojim ljudima približio!

Hriste, Bože istiniti, na zemlji si se u telu javio i sa ljudima poživeo!

Hriste Isuse, u Tebi obitava sva punoća Božanstva, čiji zraci apostole i proroke obasjavahu!

Hriste, Gospode sa neba i drugi Adame, koji si došao u duhu koji oživljuje, da oduhoviš Adama, koji duša živa postade!

Hriste Isuse, istinska Lozo Vinogradara – Oca Tvoga, Ti si u svoju zajednicu našu prirodu primio, učini nas dostojnim učesnicima božanstva Tvoga, pokazujući nas kao grane sa Tobom srasle i od Tebe neodvojive!

Hriste, Sine Božiji, koji si se sa ljudima sjedinio, ne razdvojivši se od Boga, daj nam da sa Tobom i u Tebi sa Ocem Tvojim jedno budemo!

Hriste, Svetlosti istinita, ljubljeni Sine Oca svetlosti, pokaži i nas sinovima svetlosti u Tebi preobraženim!

 

Kondak 9.

Svaka tvorevina, sazdana nekada kao veoma dobra od Boga, potom se pokori taštini, ne od svoje volje, nego zbog čoveka koji je pokori i zbog dela njegovih prokleta i do sada sa njim uzdiše i tuguje, čekajući da se jave sinovi Božiji, jer će se tada osloboditi od robovanja propadljivosti na slobodu slave dece Božije. Stoga i ona danas u telu Spasitelja sveta svetlo sija; jer On, primivši čovečije telo, od praha sazdano i u propadljivost palo, vaistinu i sam prah u prvobitnu i nepropadljivu dobrotu uzvodi, sve čineći novim, kao Istinita Reč Tvoračka i Životodavac Bog, kome sva tvorevina služeći i likujući večno poje: Aliluja!

 

Ikos 9.

Krasnorečivi govornici, koji Duha Božijeg ne primiše i razumeti ne mogoše, ne mogu opisati Tvoju veličinu i premudrost: kako kao onaj koji život drži i smrću vlada postavljaš pred sebe na Tavoru Mojseja i Iliju koji svedoče o božanstvu čijom slavom sijaš, a u isto vreme i obličje sluge uzimaš, i sa bezakonicima se uračunavaš i Sebe do smrti na krstu unižavaš. Mi, pak, kao duhovni i oni koji sve ispituju, propovedajući Te, Hriste, kao Božiju silu i Premudrost, ispovedamo:

Hriste Isuse, Tobom se nebo i zemlja sjediniše, jer u jednoj ipostasi Tvojoj Bog na zemlju siđe i čovek na nebesa uziđe!

Hriste Isuse, u Tebi se sastavi sve ono što je na nebu i na zemlji!

Hriste Isuse, Posredniče između Boga i ljudi, kroz Tebe se nebesko i zemaljsko sa Bogom izmiri!

Hriste, Ti si u jednom telu krvlju sa krsta svet sa Bogom pomirio!

Hriste Isuse, Ti si novog i boljeg Zaveta Posrednik i Jemac!

Hriste Isuse, neporočno i prečisto Jagnje Božije, i Arhijereju istinski, viši od nebesa!

Hriste Isuse, Ti sam žrtvu primaš i sam si žrtva, onaj koji prinosi i koji se prinosi!

Hriste, koji si sa nebesa sišao i kroz Sebe nas sa Bogom izmirio, dođi i useli se u nas, da kroz Tebe mir imamo i u Tebi uistinu na nebesa uziđemo!

Hriste, Sine Božiji, koji si postao čovek i čoveka u Sebi obožio, neka kroz Tebe uistinu sam Bog dejstvuje u nama i upravi našu volju da tvori ono što je po Njegovom blagovoljenju!

Hriste, Svetlosti istinita, ljubljeni Sine Oca svetlosti, pokaži i nas sinovima svetlosti u Tebi preobraženim!

 

Kondak 10.

Hoteći da se svi ljudi spasu, Ti ne pokazuješ samo božanstvenim rečima put spasenja, niti u delima starog zakona opravdanje tražiš, nego Krvlju Novog Zaveta, u samom telu slabosti naše na Sebe primaš i grehe naše ne samo da praštaš, nego još i očišćavaš i izglađuješ. Toga radi, samo Svoje Prečisto Telo za hranu daješ i časnu Krv Svoju kao neiscrpno piće izlivaš, da bi oni koji jedu Tvoje Telo i piju Tvoju Krv u Tebi najbliskije prebivali, vaistinu telo od Tela Tvoga i kost od kostiju Tvojih bili i tako, postavši pričasnici božanske prirode, od svake truleži, duševne i telesne sebe oslobodili i kao sunce zasijali u Carstvu Oca Nebeskoga, Čije si obličje u telu na Tavoru pokazao. Neka, prosvetivši se, ne prestanu da u sladosti večnog života Tebi uzvikuju: Aliluja!

 

Ikos 10.

Carstvo je Tvoje, Hriste, carstvo svih vekova i vladičanstvo je Tvoje u svakom naraštaju i naraštaju, na Nebesima i na zemlji dade Ti se svaka vlast, živima i mrtvima Ti vladaš i imaš ključeve od smrti i pakla. U Ime Tvoje pokloniće se svako koleno što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom, kao što si pokazao na gori Tavoru, gde pred Tebe, koji nebom vladaš i zemljom gospodariš i predele adske pokoravaš, stadoše od zemnih apostoli, od nebeskih Ilija, a Mojsej od umrlih. Ovo proslavljajući i pred Tobom, Carem vaseljene, na kolena padajući, sa umiljenjem Te slavimo:

Hriste, Care sveta, Ti si sve Svojom svemogućom desnicom stvorio i zakonom volje u jedno Carstvo Božije svezao!

Hriste, Care božanstveni, Ti si i čoveka, stvorenog po liku Tvome, kao cara stvorenja na zemlji postavio, a zatim si ga i otpalog od Carstva opet prizvao i u prvobitno dostojanstvo uzveo!

Hriste, Care nebeski, Ti si se iz čovekoljublja na zemlji javio i sa ljudima poživeo, a od nebesa se nisi odvojio i večno tamo na prestolu Heruvimskom sediš!

Hriste Isuse, i u telu došavši, Ti si kao istiniti Car vaseljene stihijama sveta, zakonima prirode i nevidljivim duhovima zapovedao!

Hriste Isuse, Ti si i samom Svojom smrću, kao istiniti Vladika života i smrti, večnu smrt uništio i onoga koji ima moć smrti satro, vrata adova srušio i sve neprijatelje Carstva Svoga pod noge Svoje pokorio!

Hriste, svemogući Care careva, za ponovno sazdanje sveslavnog Carstva Svoga, Ti si kao zrno gorušično Crkvu Svoju na zemlju posadio i na Kamenu je, koji odbaciše zidari, utvrdio, da je vrata adova ne nadvladaju!

Hriste Isuse, Ti si Svoje Carstvo koje nije od ovoga sveta carstvom celog sveta učinio i doći ćeš da se u njemu u vekove zacariš!

Hriste Isuse, Ti si došao u svet da nama Carstvo Božije približiš i naučiš nas da pre svega njega tražimo, zapovedivši da se za njegov dolazak molimo: usliši stoga molitvu ovu i neka Tvoje Carstvo što pre dođe!

Hriste Isuse, udostoj nas da i ovde vidimo kako Tvoje Carstvo u sili dolazi i da se u vekove u zemlji živih sa Tobom zacarimo!

Hriste, Svetlosti istinita, ljubljeni Sine Oca svetlosti, pokaži i nas sinovima svetlosti u Tebi preobraženim!

 

Kondak 11.

Pojanje pesme nove zbog obnavljanja Carstva Tvoga niko neće moći da nauči osim onih koji su otkupljeni sa zemlje, imajući Ime Oca Tvojega napisano na čelima svojim i koji idu za Tobom, Jagnjetom Božijim. I mi grešni, iako smo nedostojni, ali vodom i Duhom za novi život rođeni i Pomazanjem od Svetoga zapečaćeni, postavši nova tvar u Tebi, videći u preobraženju tela Tvoga slavu Carstva koje dolazi, kao oni narodi mnogi koji videše slavu zacarenja Tvoga, glasom silnim kao sluge i oni koji se Tebe boje usuđujemo se da Te slavimo pesmom: Aliluja!

 

Ikos 11.

Videše slavu svetlonosnog preobraženja Tvoga izabrani učenici na gori svetoj: i svi ljudi u Tvom dolasku u telu videše slavu Tvoju, kao Jedinorodnog od Oca. Čekajući da i mi, po reči Tvojoj, ovu slavu vidimo, Tebe, Gospoda slave, veličamo:

Hriste Isuse, savečno i ipostasno Sijanje večne slave Očeve, Ti si pre nego što svet postade u Ocu nebesku slavu imao!

Hriste Isuse, pre Tvog dolaska u svet u telu, o Tvojoj slavi svedočaše Duh Sveti, koji u prorocima beše!

Hriste Isuse, Tebe obučenog u telo Angeli na nebesima proslaviše, najčasniji ljudi na zemlji carske darove prinesoše, i svi ljudi, videvši preslavna dela, u Bogu proslaviše!

Hriste Isuse, Ti slavu od ljudi nisi primio, nego imaš Oca Koji Te proslavi i Glasom Svojim slavu Tvoju mnogo puta posvedoči!

Hriste Isuse, Ti si u presjajnom preobraženju Tela Svoga slavu božanstva pokazao i njom u preslavnom Vaskrsenju još divnije zasijao!

Hriste Isuse, Ti si Vaznesenjem na nebo i sedanjem sa desne strane Oca ravnočesnu slavu sa Njim u telu primio!

Hriste Isuse, Ti ćeš u velikoj sili i slavi opet doći i sešćeš na presto slave Svoga Carstva u vekove!

Hriste Isuse, udostoj i nas da slavu Tvoju vidimo, kao što si se za to molio u času smrtnom i nauči nas da u telu i u duši Tebe istinitog Boga proslavljamo!

Hriste, Svetlosti istinita, ljubljeni Sine Oca svetlosti, pokaži i nas sinovima svetlosti u Tebi preobraženim!

 

Kondak 12.

Uistinu se javi blagodat Božija, spasonosna za sve ljude, kada Logos postade telo i nastani se među nama, pun blagodati i istine, da od punoće Njegove i mi svi primimo i blagodat na blagodat. Jer, spasenje nije u ubedljivim rečima ljudske mudrosti, niti u pravdi koja je od Zakona, nego u javljanju Božanstvenog Duha i sili. Stoga i Hristos ne prosveti samo učenjima rod ljudski, nego samim nastanjenjem Svoga božanstva u telo čovečije i od propadljivog ga nepropadljivim učini i vaistinu oboži. Toga radi na Tavoru božanstveno u telu zasija, kao istinski Savršitelj spasenja, kome jedinom dolikuje da Ga spaseni proslavljaju: Aliluja!

 

Ikos 12.

Opevajući Tvoje bogosvetlo preobraženje, Hriste, proslavljamo ujedno i nadnabesnu slavu naše zemaljske prirode koja iz Tebe na Tavoru bogodolično prosija, izobražavajući buduću nezalaznu slavu. Gledajući je očima vere i nade i u srcu se njom naslađujući, kao Načalnika slave naše ovako Tebe slavimo:

Hriste Isuse, Ti si pri stvaranju sveta Božijim likom počastvovao čoveka i postavio ga u raj sladosti kao saradnika Tvorca i cara tvorevine!

Hriste Isuse, Ti i posle pomračenja lika Božijeg u prirodi zemnorodnih u taj isti lik njih preobražavaš, iz slave u slavu!

Hriste Isuse, Ti ravnoangelskom svetošću proslavljaš one koji su još uvek u ovom slabom telu i različitih darova Svoje božanstvene blagodati udostojavaš!

Hriste Isuse, Ti čak i posle smrti i same kosti pravednika netruležnim čuvaš i silom Svog preslavnog vaskrsenja u njima prebivaš i čidesa činiš!

Hriste Isuse, Ti si Svojim preslavnim vaznesenjem telesno nasleđe obožio i udostojio ga da sedne sa desne strane Oca!

Hriste Isuse, Ti ćeš se pri pri Svom drugom dolasku zajedno sa svima Svojim svetima javiti i dati im vlast da zajedno sa Tobom sude svetu!

Hriste Isuse, nauči nas da slavu prirode naše u slavi Tvojoj prepoznamo i udostoj nas da, kao zalog večne slave, duševni i telesni život neporočno i bez bolesti na zemlji proživimo!

Hriste Isuse, vaskrsni i proslavi u Carstvu Svome nas, koji se, Spase, sa Tobom raspesmo i pogrebosmo!

Hriste Isuse, daj da i mi sami više zavolimo slavu Božiju nego slavu ljudsku i da jedino nju tražimo!

 

Kondak 13.

Svetlosti tiha, svete Slave, besmrtnoga Oca Nebeskoga, Svetoga, Blaženoga: Isuse Hriste! Istiniti Sine Božiji i istiniti Sine Čovečiji, Ti si najbliskijim sjedinjenjem božanske prirode Svoje očistio i osvetio prirodu zemnorodnih i svetlošću Božanstva Svoga nju, od greha pocrnelu, preobrazio i ubeleo, silom Vaskrsenja je besmrtnom učinio i u vaznesenju je proslavio i obožio. Potim si u Tajni Tela i Krvi Svoje svega Sebe predao na isceljenje duše i tela našeg i kao zalog večnog blaženog života. Udostoj nas da istinitom verom i dobrom voljom primimo sve što si nam na spasenje darovao da, prosvetivši se i iscelivši od duševnih i telesnih nemoći i obnovivši se u ovom životu sjedinjenjem sa Tobom, potpuno sa Tobom budemo u nezalaznom danu Carstva Tvoga, da tamo u svetlosti lica Tvoga i slavi večnoj sa Angelima i svima svetima neprestanom pesmom slavimo u Trojici slavljenoga Boga: Aliluja, Aliluja, Aliluja! (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA PREOBRAŽENJA GOSPODNJEG

 

Nebeska, bespočetna i nezalazna Svetlosti, koja od samobitnog i večnog Oca svetlosti bezvremenu i božansku suštinu imaš, kao Bog istiniti od Boga istinitog, u sijanju Jednosuštne Trojice neslivena i nerazdeljna, jedini Istočniče svake svetlosti koja u svetu postoji, Predivni Neimare, koji si stvaranje čitave tvorevine nadgledao! Pored toga što si umnu i slovesnu tvorevinu likom Svojim zapečatio, Ti si u poslednja vremena radi uobličenja ovog Tvog pomračenog lika na zemlju sa nebesa sišao i obličje zemljanoga primio, da ipostasnim jedinstvom dvostruke prirode u Sebi pomračenu prosvetliš, propadljivo očistiš i preobraziš, smrću vezano opet u rođenjem u Tebi za večno postojanje novim načiniš, Mnogomilostivi, Premudri i Svemogući Spasitelju naš, Gospode Isuse Hriste! Zato si i na Tavoru pred bogozvanim Svojim svedocima u telu zablistao, da zajedno pokažeš i bogodolično postajanje čovekom, iako u obličju sluge, i Svoje svemoćno i životvorno vaskrsenje, iako je njemu prethodilo ruganje i smrt, zatim i Tvoje preslavno vaznesenje u telu u gornji svet, odakle će se zbiti i Tvoj još veličanstveniji drugi dolazak. Time opet pokazuješ i prvu bogodoličnu svetlost naše ponižene prirode i njeno blagodatno preobraženje u Tebi, nas radi, kao početak i zalog neprolazne slave, pripremljene nam u veku koji dolazi u Carstvu Oca Nebeskoga. Ti dođe da nam je daš, ne privlačeći prinudom i silom, nego prizivajući nas dobrom voljom i prosvećenim znanjem, kao što to beše u prvom raju sladosti. Stoga, primajući sve ovo sa verom i ustima ispovedajući, molimo Te i preklinjemo pred licem slave Tvoje, Spasitelju naš, koji si se nas radi preobrazio: neka nam ne budu kao taština svi Tvoji spasonosni darovi, prosveti um naš razumevanjem Svetog Evanđelja Tvoga, da se obnavljanjem uma preobražavamo sve dok se na kraju u nas ne useli um Tvoj, Hriste, da ne mislimo više ono što je ljudsko, nego ono što je božansko. Srce čisto sagradi u nama, Bože, da jasnije vidimo Tebe, istinitog Boga našeg i životvornom svetlošću lica Svoga privuci Sebi našu bogobornu volju, kao što se cveće na zemlji po zakonu volje Tvoje ka sunčevoj svetlosti okreće: Ti sam živi i deluj u nama, da, odbacivši starog čoveka i obukavši se u novog, počnemo hoditi u obnovljenom životu, dok se naš unutranji čovek obnavlja iz dana u dan, gledajući slavu Tvoju otkrivenim licem, da se preobražavamo u taj isti lik, iz slave u slavu, dok ne dostignemo svi zajedno i svaki od nas u čoveka savršena, u meru rasta punoće Hristove. I najposle si blagoizvoleo da od slovesne duše i tela sačiniš čoveka, tako da telo služi razumnoj duši. Preobrazi, stoga, i naše poniženo telo, tako da bude saobrazno Telu slave Tvoje; isceli ga od strasti i slabosti, ukrepi njegove prirodne nemoći, zaštiti od pogubnog dejstva stihija: najviše, pak, u najbližem sjedinjenju sa Tobom u Najsvetijoj Evharistiji, pretvori ga od zemaljskog u nebesko, od duševnog u duhovno, da vaistinu budemo telo od Tela Tvoga i kosti od Kostiju Tvojih. Tako proslavivši saglasno Boga u telima i dušama našim na ovoj zemlji, neka se zajedno dušom i telom zajedno proslavimo svi mi sakupljeni, koji se od jedinog Hleba i iz Čaše pričestismo, učini da smatramo sebe udovima jednog Tela Crkve Tvoje, koju si postavio na zemlju kao zrno gorušično, koje kad poraste postane veliko razgranato drvo Carstva Božijeg, dok svu vaseljenu ne prekrije. Sjedini sve nas jednodušnim ispovedanjem spasonosne vere Tvoje jednog sa drugim ljubavlju prema Tebi; pomozi nam da Tvojom blagodaću obrađujemo i čuvamo Crkvu Tvoju, kao prvostvoreni raj koji si predao čoveku, i da je ne nadvladaju vrata pakla, dok ne položiš sve neprijatelje Carstva Svoga pod noge Svoje i sedneš na presto slave Carstva Tvoga, u kojem ćemo i mi zasijati kao sunce sa Tobom, prosvetivši se ovde u Tebi preobraženjem. O, Gospode Hriste, Care Nebeski! Neka dođe Carstvo Tvoje, koje nije od ovoga sveta, a ovim svetom zaista vlada, i neka uskoro ugledamo ovo Carstvo Tvoje kako dolazi u sili. Da, dođi Gospode Isuse i ostani sa nama, kao što si obećao do svršetka ovog veka i u beskonačne vekove vekova. Amin.

Jedan komentar

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *