NASLOVNA » AKATISTI, MOLITVE » Akatist svetoj velikomučenici Varvari

Akatist svetoj velikomučenici Varvari

Kondak 1
Tebi, od roda idolopokloničkog izabranoj nevesti Hristovoj, prizvanoj u narod sveti, među ljude izabrane, mi, koji ti se molimo i koje si, Sveta i svehvalna mučenice, izbavila od svih zala i nedaća, uznosimo blagodarno pojanje i pohvale. A ti, imajući smelosti da staneš pred Gospoda, od svih nas nevolja oslobodi, da bi smo ti radosno klicali:
Raduj se, Varvara, prekrasna nevesto Hristova!

Ikos 1
Pošto si angelski časnu i sveugodnu čistotu sačuvala, udostojila si se da budeš sažiteljka angelska, čestita Varvaro; i, kako sa njima pevaš pesmu Trojičnu, pevajući usliši nas, koji na zemlji pevamo pohvalne pesme ove:
Raduj se, devojko, od Boga predodređena da po stradanjima postaneš slična Sinu Njegovom!
Raduj se, od Sina Božjeg, Svetlošću od Svetlosti, prizvana iz tame u čudesnu svetlost vere i blagodati Njegove!
Raduj se, jer si od Duha Svetog pozvana, i sama sveta i duhom i telom!
Raduj se, jer si neporočnom sebe očuvala od skrnavljenja tela i duha!
Raduj se, jer si se ti, djeva čista, sa rođenim od Djeve Ženikom Hristom zaručila!
Raduj se, jer radi Nebeskog Zaručnika nisi htela da znaš zemaljskog!
Raduj se, krine devstvenosti, koji si procvetao dole usred trnja idolskoga!
Raduj se, cvete čistote, koji si u neuveloj slavi gore procvetao!
Raduj se, jer se u vrtu nebeskom miomirisom Hristovim naslađuješ!
Raduj se, jer se tamo tešiš gledajući Onoga koji je lepši od svih sinova ljudskih!
Raduj se, jer si rizu svoju u Krvi Agneca na zemlji ubelela!
Raduj se, jer si devstvenošću sledovala Agnecu Božjem na nebesima!
Raduj se, Varvara, prekrasna nevesto Hristova!

Kondak 2
Videvši da ju je otac u visoku kulu zatvorio, Sveta Varvara mišljaše da će zapovešću Božjom na nebo biti uzneta. Položivši u svoje srce razumna uznošenja, kojima si od tame ka svetlosti, od zavodljivih idola ka istinitom Bogu um svoj uznosila, ti si Mu klicala: Aliluja!

Ikos 2
Tražeći da spozna umom Nedokučivog, jedinog Tvorca čitave tvari, Sveta Varvara sa umom svojim besediše, govoreći: „Kaži mi kako su mračni idoli mogli stvoriti čudesna svetila nebeska? “ A on joj kao Psalmopojac odgovori: „Svi su bogovi neznabožački – demoni, jedan je Bog i Gospod, Koji stvori nebesa i sva svetila nebeska. “ Diveći se takvom tvom umu, djevo, govorimo:
Raduj se, jer si od ostarelih idolopoklonika razumnija!
Raduj se, jer si od mudraca ovoga sveta mudrija!
Raduj se, jer ti je Bog javio nepoznatu i tajanstvenu premudrost Svoju!
Raduj se, jer te je sam Bog poučio istinskom bogoslovlju!
Raduj se, jer si sve čitače zvezda umom Hristovim prevazišla!
Raduj se, jer si jasnije od njih krug nebeski sagledala!
Raduj se, jer si u tvari, kao u ogledalu, Samog Tvorca ugledala!
Raduj se, jer si u stvorenim svetilima Nestvorenu Svetlost videla!
Raduj se, jer si na nebesima, kao u ogledalu, svetlost Lika Božjeg ugledala!
Raduj se, jer si se toj Svetlosti neizrecivo obradovala!
Raduj se, umna zvezdo, čijim nam se blistanjem lice Božje kao sjajno sunce javi!
Raduj se, meseče misaoni, koji si noć zablude kao svetlost dana prosvetlio!
Raduj se, Varvara, prekrasna nevesto Hristova!

Kondak 3
Sila Svevišnjeg dade tada Svetoj Varvari, kao nekada proroku Jezekilju, lice dijamantno, silno pred svim idoloslužiteljima, da se njihovog zverskog lica ne bi uplašila i pred njihovim pretnjama ustuknula. Stoga premudra djeva odvažno uzviknu: „Trojicu poštujem, jedino Božanstvo, i njoj sa verom se klanjajući, kličem: Aliluja! “

Ikos 3
Imajući višnju mudrost, Sveta Varvara priteče graditeljima kule očeve i objavivši im tajnu Svete Trojice, naredi da tri prozora na kuli otvore: „Ako“, reče, „idoloslužitelji usta imaju a ne govore o slavi istinitog Boga, neka onda kamenje u ovom kamenom zidu kao trima ustima svedoči da je jedan Bog u Trojici Svetoj i da Ga slavi i da Mu se klanja čitava tvar“. Zbog takvog tvog umovanja, Sveta Varvaro, primi pohvalu ovu:
Raduj se, jer si u kuli sa tri prozora kupelj svetog krštenja u ime Svete Trojice izobrazila!
Raduj se, jer si u kupelji vode i duha, a sa njima i krvi svoje mučeničke, sebe okupala!
Raduj se, jer si trima prozorima, mrak neznabožstva, koji se protivi Svetoj Trojici, prognala!
Raduj se, jer kroz ta tri prozora pogleda na tebe Sunce Pravde, tridnevno iz groba zablistavši!
Raduj se, jer ti kroz njih zablista dan Trojičnog spasenja!
Raduj se, jer je srce tvoje uvek bilo okrenuto prema Jednom u Trojici Bogu!
Raduj se, jer si čula svoja pred napadima tri neprijatelja, tela, sveta i đavola, čvrsto zaključala!
Raduj se, jer si u duši svojoj tri misaona prozora vere, nade i ljubavi sagradila!
Raduj se, jer si, u ta tri prozora, Trojično Božanstvo i Crkvu Tela Hristovog posle tri dana podignutu videla!
Raduj se, jer ti tri čina angelska nebesa otvoriše!
Raduj se, jer te višnje obitelji Trojične radosno primiše!
Raduj se, Varvara, prekrasna nevesto Hristova!

Kondak 4
Bura velike jarosti oca tvoga, prožeta pretnjom i ubistvom, zašumi nad hramom duše tvoje, Sveta Varvaro, ali ga to nije moglo pokolebati: on beše utvrđen na čvrstom kamenu vere Hristove, a ti si, mudra djevo, nepomično na njemu stojeći, Isusu Hristu Koji te krepio pesmu pevala: Aliluja!

Ikos 4
Otac tvoj Dioskor, slušajući od tebe, mudre kćeri, nečuvene reči o Svetoj Trojici, kao gluva zmija zapuši uši svoje, i sličan zmiji sa žaokom otrovnom, ustremi se na tebe oštrim mačem da te ubije. Ali ti si Varvaro, nevesto Hristova, podražavajući ženika tvoga Isusa, Koji uteče od mača Irodova, pobegla od mača Dioskorova, želeći da srce njegovo od zverske jarosti u ljubav očinsku obratiš. Mi, dakle, razumno bekstvo tvoje ovako poštujemo:
Raduj se, blažena jer si iz doma zemaljskog izgnana pravde radi!
Raduj se, bogata u Bogu, jer si Hrista radi lišena očinskog bogatstva!
Raduj se, jer radi siromaštva svoga zadobi Carstvo Nebesko!
Raduj se, jer ti se priugotovi riznica večnih blaga!
Raduj se, razumna agnice, jer si od vuka mučitelja ka dobrom pastiru Hristu utekla!
Raduj se, jer si ušla u tor pravednih ovaca Njegovih, koje sa desne strane stoje!
Raduj se, nezlobiva golubice, jer si od zemaljskog gavrana pod okrilje Orla Nebeskog odletela!
Raduj se, jer si krvlju u krilu Njegovom dobar pokrov za sebe stekla!
Raduj se, časna kćeri Nebeskog Oca, jer si od zemaljskog oca nesrećno u smrt bila oterana!
Raduj se, jer te besmrtni Gospod Slave u život Večni sa slavom prihvatio!
Raduj se, jer i našem životu to isto uvek želiš, zastupnice!
Raduj se, za nas usrdna pred Bogom molitvenice!
Raduj se, Varvara, prekrasna nevesto Hristova!

Kondak 5
Bogom poslanoj zvezdi podobna beše, Sveta Velikomučenice Varvaro; bežeći pred ocem svojim, ukazala si mu tajanstveno na put koji ka Pravednom Suncu, od Djeve zablistalom, Hristu Bogu vodi. A on, međutim, očima duhovnim slep beše, pa te ni telesnim očima ne vide kako pred njim bežiš; a ti se prošavši kroz planinu koja se po volji Božjoj pred tobom rastvorila, sakri u kamenu pećinu da sa kamena, kao ptica, usklikneš Bogu, pojući: Aliluja!

Ikos 5
Kada te videše pastiri, koji na vrhu planine ovce napasahu, kako se među kamenjem kriješ, zadivivši se govorahu: „Ko je ova razborita agnica ? Od kog li se vuka krije ? “ Dioskor, čak i od vuka ljući, dođe na planinu i pronađe te kako se kriješ, i, uhvativši te za tvoje devojačke vlasi i vukući te po kamenom putu, odvede te domu svome, a verni koji su te usput sreli ovako te pozdravljahu:
Raduj se, jer si slična postala mladom jelenu na planinama mirisnim!
Raduj se, jer si višnji uspon od svakog zemaljskog više zavolela!
Raduj se, jer si se iznad jame idolopoklonstva uzdigla!
Raduj se, jer si na planinu poklonjenja Trojici utekla!
Raduj se, jer si kroz kamen prošla, od kamenosrdnog gonjenja bežeći!
Raduj se, jer si kroz kamen Hrista, kamen koji te ukrepljuje, zadobila!
Raduj se, jer si u pećini kamenoj Isusa položenog u kameni grob videla!
Raduj se, jer si Ga videla i kako na Prestolu Slave sedi!
Raduj se, jer su vlasi sa glave tvoje za Hrista, Koji se stara da ni vlas sa glave čovekove ne padne, istrgnute bile!
Raduj se, jer su te vlasi izbrojane radi krunisanja tvoga na nebesima!
Raduj se, jer su se vlasi tvoje na zemlji, kao cvetovi, krvlju zacrvenele!
Raduj se, jer si pletenice od vlasi svojih krvavih u zlatni venac pretvorila!
Raduj se, Varvara, prekrasna nevesto Hristova!

Kondak 6
Propovednike bogonosne, apostole Hristove uzevši za primer, odvažno si pred mučiteljima propovedala Hrista, istinitog Boga; i Njega radi ljute si hrabro pretrpela rane koje su ti grubim odeždama i oštrim crepovima nanete, Sveta Varvaro. Utamnicu bačena, u njoj si se kao u ložnici Hristu obradovala, pojući mu: Aliluja!

Ikos 6
Kada u srcu tvome zasija prosvetlenje istinskog bogopoznanja, zablista i u očima tvojim svetlošću božanstvenog lica Svoga Hristos Gospod; i, kao tvoj voljeni Ženik, On ti u ponoć dođe kao neporočnoj nevesti Svojoj, rane ti isceli i neizrecivom svetlošću lica Svoga dušu tvoju razveseli; a nas verne pouči da ti ovako pevamo:
Raduj se, jer si zbog pretučenog Hrista nepoštedno bila tučena!
Raduj se, jer si trpljenjem batinanja nevidljivog neprijatelja pogubila!
Raduj se, jer si rane Gospoda svoga na telu svome nosila!
Raduj se, jer je taj isti Gospod rane na telu tvome iscelio!
Raduj se, jer se sam Gospod, Svetlost svetu, tebi u tamnici javio!
Raduj se, jer te sam Iscelitelj duša i tela posetio!
Raduj se, jer si kroz zemnu tamnicu u Nebesku Ložnicu sa svetlošću ušla!
Raduj se, jer si krvlju svojom sebi bračnu odeždu izatkala!
Raduj se, jer se tobom grešni od mnogih rana isceljuju!
Raduj se, brza osloboditeljko okova grehovnih!
Raduj se, od zlih rana dobra isceliteljko!
Raduj se, Varvara, prekrasna nevesto Hristova!

Kondak 7
Bezumnom mučitelju, koji je želeo nameru svoju da ostvari i da pokuša da te laskavim rečima od istinitog Boga ka varljivim idolima odvrati, ti si, kao mudra djeva, Sveta Varvaro, odgovorila: „Pre ćeš tvrdi dijamant u meki vosak pretvoriti, nego što ćeš mene od Hrista Boga moga odvratiti; Njega sa Ocem i Svetim Duhom, Jedinog Istinitog Boga, ispovedam, slavim, hvalim i pevam Mu: Aliluja!“

Ikos 7
Ponovo pokaza nečovečnu jarost zveroliki mučitelj, kada naredi da te, Sveta Varvaro, na drvo obese i noktima gvozdenim telo tvoje izgrebu, bakljama zapaljenim rebra tvoja pale, a uz to i maljem po glavi udaraju. Opominjući se pobožno tvog naprirodnog trpljenja, veličamo te ovim pohvalama:
Raduj se, jer su ti rebra Hrista radi, Čija su rebra kopljem probodena, izgrebana!
Raduj se, jer si plamen ljubavi u srcu svome za Boga zapalila!
Raduj se, jer si Njega radi bakljama ognjenim bila paljena!
Raduj se, jer si u trpljenju, koje ti nije moglo naškoditi, bila tvrđa od dijamanta!
Raduj se, jer si u hrabrosti nepokolebivoj bila čvršća od kamenog stuba!
Raduj se, jer je maljem, kojim su te u glavu udarali, kruna carstva za tebe iskovana!
Raduj se, jer si tim maljem neprijatelja svoga uništila!
Raduj se, jer si sa Hristom i Njega radi na zemlji postradala!
Raduj se, jer si se sa Njimi u Njemu na nebesima proslavila!
Raduj se, snažna pobediteljko svih naših neprijatelja!
Raduj se, u nedaćama našim brza pomoćnice!
Raduj se, Varvara, prekrasna nevesto Hristova!

Kondak 8
Bidevši čudno i strašno stradanje Svete Varvare, pobožna žena Julijanija veoma se zadivi: kako mlada devojka u svom nedoraslom telu takve muke Hrista radi odvažno trpi! I, ispunivši se suznim umilenjem, ona blagodarno zapeva Hristu Bogu: Aliluja!

Ikos 8
Od svih sladosti najslađi Isus beše jedina tvoja želja, Sveta Varvaro; sladosti Njegove radi gorke si trpela muke, govoreći: „Zar da čašu stradanja, koju mi je dao moj ljubljeni Ženik, ne ispijem ? “ Tako si se i sama pokazala kao čaša, koja čudesna isceljenja izliva na sve koji ovako kliču:
Raduj se, jer si u adske muke odbacila idolsku ljutinu!
Raduj se, jer si zavolela nebesku sladost Isusovu!
Raduj se, misaoni sasude, jer si mannu od brašna tvorenja volje Božje u sebi imala!
Raduj se, jer dobre želje vernih ispunjavaš!
Raduj se, reko ispunjena vodama blagodati Božje!
Raduj se, izvore, koji izobilno čuda izlivaš!
Raduj se, jer si kao pčela od zlosmradnog dima idolskih žrtava odletela!
Raduj se, jer si ka slatkom miomirisu Hristovom utekla!
Raduj se, jer si, po čitavom telu izranavljena, saću slična bila!
Raduj se, jer su kapi krvi, koje su iz tvojih rana kapale, Preslatkom Isusu slađe od meda bile!
Raduj se, jer je svima vernima slatko sećanje na tebe!
Raduj se, jer je u čitavoj Crkvi Hristovoj ime tvoje poštovano!
Raduj se, Varvara, prekrasna nevesto Hristova!

Kondak 9
Svi angeli uzradovaše se radošću velikom kada videše hrabru postojanost tvoju, Sveta i nepobediva mučenice Varvaro. Svi činovi angelski, videvši kako si ti, mlada djeva, starog neprijatelja, pregordog kneza tame sa svim njegovim demonskim i idolskim pukovima posramila, pobedila i pod noge svoje bacila, snažnim glasom uskliknuše Bogu: Aliluja!

Ikos 9
Ni svi rečiti govornici jezicima svojim glagoljivim ne mogu iskazati veličinu tvojih bolnih stradanja, Varvaro; ko će izreći koliki je bol tvoj bio, kada ti grudi odrezaše ? Ko će iskazati stid lica devojačkog, kada te obnaženu bezakoni mučitelji po čitavom gradu vodiše ? Sećajući se ovih patnji tvojih i nesreće, drhtimo i sa umilenjem ovako govorimo:
Raduj se, dobra mladice vrta Isusovog!
Raduj se, istinska lozo vinograda Hristovog!
Raduj se, jer si grudi svoje odrezane, kao dva grozda u čast Gospodu prinela!
Raduj se, jer je krv tvoja, kao vino umilenja, odatle potekla!
Raduj se, jer su radi Hrista obnaženog i tvoje odežde bile skinute!
Raduj se, jer si zbog Njega, Koga su radi poruge Jerusalimom vodili, i ti na porugu gradom bila vođena!
Raduj se, jer su te angeli u nagosti tvojoj u svetlost odenuli!
Raduj se, jer si tom svetlosti od nepristojnih očiju bila pokrivena!
Raduj se, jer si i angelima i ljudima čudesni prizor bila!
Raduj se, jer si i same mučitelje trpljenjem svojim zadivila!
Raduj se, jer i sam Gospod sa visina pogleda na stradanja tvoja!
Raduj se, jer i sam Podvigopoložnik pohvali podvige tvoje!
Raduj se, Varvara, prekrasna nevesto Hristova!

Kondak 10
Želeći da dušu svoju spaseš, o telu se svome uopšte nisi brinula, Sveta Varvaro: kada si pošla da te mačem poseku, ti pod oštar mač, kao pod blistavu krunu radosno pođe, i u mučeničkom podvigu koji te je krepio, pevaše pesmu: Aliluja!

Ikos 10
Tvrđi od stene kamene beše Dioskor kamenog srca, ne više tvoj roditelj, već tvoj mučitelj; i, kada je čuo da si osuđena da budeš mačem posečena, ni malo zbog tvoje smrti ne zažali, već sam mačem na mestu osude tvoju svetu poseče glavu i tako, po pretskazanju Gospodnjem, grešni otac predade u smrt svoje čedo. U takvom tvom blaženom okončanju primi od nas ovo pojanje:
Raduj se, jer si za Glavu Crkve, Hrista, pod mač glavu svoju priklonila!
Raduj se, jer te je zbog ljubavi nebeskog čovekoljubivog Oca besmrtnog zemaljski truležni, nečovečni otac na smrt predao!
Raduj se, jer si put mučeništva dobro okončala!
Raduj se, jer si krepku veru u Zaručnika Hrista do smrti sačuvala!
Raduj se, jer si Silom Višnjom za bitku protiv sila paklenih bila opasana!
Raduj se, jer si pobedonosnom slavom na visini od Hrista Pobednika odenuta!
Raduj se, jer si oružjem dobrote Božje na zemlji krunisana!
Raduj se, jer si cvećem netruležnim na nebesima ukrašena!
Raduj se, lepoto i pohvalo djevama!
Raduj se, krasoto i radosti mučenicama!
Raduj se, Hrišćanima snažno utočište!
Raduj se, vernima sigurna zaštito!
Raduj se, Varvara, prekrasna nevesto Hristova!

Kondak 11
Znamo da pojanje naše pohvalno, sve i kada bi bilo nebrojeno, nije dovoljno dostojno da te pohvali, Sveta i svehvalna mučenice Varvaro; zbog Božjih darova koji su nam tobom obilno darovani, Bogu čija se dobrota u tebi proslavi, blagodarnim usnama pojemo: Aliluja!

Ikos 11
Kao lučezarnu sveću, na nebeski svećnjak pred presto Svete Trojice postavljenu, gledamo te očima duhovnim, Sveta djevo Varvaro; ti odatle prosvetljuješ tamu mračnih grehova naših, i lučama molitava svojih na svetlu nas stazu spasenja upućuješ, dostojna da te ovako poštujemo:
Raduj se, svetloumna svetiljko, za svetlost neugasivu zažežena!
Raduj se, misaona zvezdo Danice, koja si izašla da dan nezalazni ozariš!
Raduj se, mirisna izmirno, od koje je Crkva Hristova zamirisala!
Raduj se, kadionice zlatna, koja tamjan molitve naše pred Boga prinosiš!
Raduj se, jer iz tebe teče neoskudno miro isceljenja!
Raduj se, nepotrošna riznice dobara Božjih!
Raduj se, pehare, koji iz obilja Božjeg radost crpeš!
Raduj se, sasude, koji od ispunjenja Hristovog primaš sva blaga nebeskih sladosti!
Raduj se, dijamante, koji si prsten besmrtnih zaruka sa Hristom ukrasio!
Raduj se, venče lepote, koji Gospod u ruci Svojoj drži!
Raduj se, jer je na tebe Car Slave, Gospod sile, slavu i veličanstvo položio!
Raduj se, jer ti je Car verujućih i Gospodar gospodstvujućih carstvo i gospodarenje Svoje darovao!
Raduj se, Varvara, prekrasna nevesto Hristova!

Kondak 12
Od Boga ti je data blagodat da čuvaš i zaštitiš od neočekivane bolesti i nenadane smrti svakog čoveka koji se sa verom, ljubavlju i pobožnošću stradanja tvojih opominje i poštuje ih; nemoj nas lišiti te blagodati, dobra djevo Varvaro, kako bi i mi zdrave duše i tela, u svagdašnjem i budućem životu svagda klicali Bogu: Aliluja!

Ikos 12
Pevamo o tvojim hrabrim podvizima, poštujemo stradanja, hvalimo dugotrpeljivost, veličamo tvoje sveto okončanje, slavimo tvoju nepobedivu hrabrost, pokazanu u krkhom telu, kojim si se proslavila i na zemlji i na nebesima, Sveta i dobropobedna velikomučenice Varvaro, i u čast tvojih pobedonosnih podviga odajemo ti ove pohvale:
Raduj se, jer su te činovi angelski za sažiteljku svoju primili!
Raduj se, jer su te devstvenici u nebesku ložnicu radosno uveli!
Raduj se, jer si uz uzvike radosne od pukova mučeničkih pod venac slave dovedena!
Raduj se, jer si od svih žitelja nebeskih u Gospodu celivanje primila!
Raduj se, jer je velika plata tvoja na nebesima!
Raduj se, jer je radost tvoja večna u svetlosti Svetih!
Raduj se, naša moćna zaštitnice od svih neprijatelja vidljivih i nevidljivih!
Raduj se, zastupnice našeg večnog blaženstva i slave!
Raduj se, isceliteljko naših bolesti duševnih i telesnih!
Raduj se, darovateljko spasonosnih dobara zemaljskih i nebeskih!
Raduj se, jer se nadamo da ćeš nas od očajanja i vačne smrti sačuvati!
Raduj se, jer očekujemo da život večni tobom zadobijemo!
Raduj se, Varvara, prekrasna nevesto Hristova!

Kondak 13
O, mnogostradalna i svehvalna Sveta velikomučenice Varvaro! Primi ovo naše moljenje i od svih nas bolesti, duševnih i telesnih, i neprijatelja vidljivih i nevidljivih izbavi, i od večnog nas mučenja svojim bogougodnim zastupništvom sačuvaj, da s tobom u zemlji živih, u vekove pojemo Bogu: Aliluja! (triput)

Ikos 1
Pošto si angelski časnu i sveugodnu čistotu sačuvala, udostojila si se da budeš sažiteljka angelska, čestita Varvaro; i, kako sa njima pevaš pesmu Trojičnu, pevajući usliši nas, koji na zemlji pevamo pohvalne pesme ove:
Raduj se, devojko, od Boga predodređena da po stradanjima postaneš slična Sinu Njegovom!
Raduj se, od Sina Božjeg, Svetlošću od Svetlosti, prizvana iz tame u čudesnu svetlost vere i blagodati Njegove!
Raduj se, jer si od Duha Svetog pozvana, i sama sveta i duhom i telom!
Raduj se, jer si neporočnom sebe očuvala od skrnavljenja tela i duha!
Raduj se, jer si se ti, djeva čista, sa rođenim od Djeve Ženikom Hristom zaručila!
Raduj se, jer radi Nebeskog Zaručnika nisi htela da znaš zemaljskog!
Raduj se, krine devstvenosti, koji si procvetao dole usred trnja idolskoga!
Raduj se, cvete čistote, koji si u neuveloj slavi gore procvetao!
Raduj se, jer se u vrtu nebeskom miomirisom Hristovim naslađuješ!
Raduj se, jer se tamo tešiš gledajući Onoga koji je lepši od svih sinova ljudskih!
Raduj se, jer si rizu svoju u Krvi Agneca na zemlji ubelela!
Raduj se, jer si devstvenošću sledovala Agnecu Božjem na nebesima!
Raduj se, Varvara, prekrasna nevesto Hristova!

Kondak 1
Tebi, od roda idolopokloničkog izabranoj nevesti Hristovoj, prizvanoj u narod sveti, među ljude izabrane, mi, koji ti se molimo i koje si, Sveta i svehvalna mučenice, izbavila od svih zala i nedaća, uznosimo blagodarno pojanje i pohvale. A ti, imajući smelosti da staneš pred Gospoda, od svih nas nevolja oslobodi, da bi smo ti radosno klicali:
Raduj se, Varvara, prekrasna nevesto Hristova

Molitva svetoj velikomučenici Varvari
O, Sveta i svehvalna velikomučenice Varvaro! Sabrani su danas u hramu tvom božanstvenom ljudi, da bi se moštima tvojim poklonili i sa ljubavlju ih celivali: stradanja, pak, tvoja mučenička i u njima samog Strastopoložnika Hrista, Koji ti je dao ne samo u Njega da veruješ već i da Njega radi postradaš, pohvalama veličamo, i molimo te, pouzdana zastupnice naših želja: moli se sa nama i za nas Bogu Koji se može umilostiviti radi milosrđa Svoga, da milostivo usliši i nas, koji preklinjemo za njegovu dobrotu i da nam ne oduzme molitve nužne za život i spasenje, da daruje hrišćanski kraj životu našem, da se bez bolesti i u miru pričestimo Božanstvenim tajnama, i da svima onima kojima je na svakom mestu u svakoj žalosti i svakoj okolnosti potrebna Njegova čovekoljubiva pomoć daruje Svoju veliku milost, da bi blagodaću Božjom i tvojim toplim zastupništvom, uvek bili zdravi telom i dušom i slavili Divnog u Svetima Svojim Boga Izrailjevog, Koji nikada svoju pomoć ne udaljuje od nas, uvek, sada, stalno i u vekove vekova. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *