NASLOVNA » AKATISTI, MOLITVE » Akatist svetoj četrdesetorici mučenika Sevastijskih

Akatist svetoj četrdesetorici mučenika Sevastijskih

Kondak 1.

Vama, izabranoj četrdesetorici mučenika Hristovih, zastupnicima našim, koji u gradu Sevastiji kroz oganj i vodu prođoste i večni pokoj dostigoste, pesmama hvalu odajemo. Vi, pak, pošto veliku smelost pred Gospodom imate, od svake nevolje izbavite nas koji vam sa ljubavlju kličemo:

Radujte se, četrdesetorice svetih mučenika Sevastijskih, čudotvorci preslavni!

 

Ikos 1.

Angeli Božiji, zaštitnici roda ljudskoga, gledajući kako pred mučiteljem bez straha Hrista ispovedate, nevidljivo vam snagu za podvig stradalnički davahu. Mi, pak, vas znajući, i kako podvig taj valjano savršiste, radosno kličemo ovako:

Radujte se, vi, koji neustrašivim ispovedanjem Hrista Angele obradovaste!

Radujte se, jer čudesnim trpljenjem svojim mučitelje zadiviste!

Radujte se, jer stradanjima svojim đavola posramiste!

Radujte se, jer se protiv nevidljivog neprijatelja u svo oružje nepobedive Hristove sile obukoste, i sve zamke koje su za vas pripravljene uništiste!

Radujte se, jer neizbrojivi mučenički čin ukrasiste!

Radujte se, silni oslonci Crkve vojujuće!

Radujte se, četrdesetorice svetih mučenika Sevastijskih, čudotvorci preslavni!

 

Kondak 2.

Videvši veru mučenika, zlodušni mučitelj zverske naravi njih u tamnicu baci. No, sažaljivi i mnogomilostivi Gospod javljanjem sluge Svoje poseti, dobar početak podviga njihovog pohvali. On ih uputi da ga bez posustajanja podnesu, jer će samo onaj koji do kraja pretrpi biti ovenčan u Carstvu Nebeskom, udostojivši se da sa Angelima peva: Aliluja!

 

Ikos 2.

Primivši božanstveni um od Hrista Koji vam se javio, vi se, mukotrpnici sveti, u podvigu stradalničkom utvrdiste, i porugu Agrikolaja mučitelja kao pohvalu sebi prihvatiste. Toga radi, kličemo vam:

Radujte se, vi, što istiniti um bogopoznanja zadobiste i volju svoju volji Božijoj svecelo predadoste!

Radujte se, vi, koji sve prelesti ovoga sveta i slavu vojničku Hrista radi za ništavne smatraste!

Radujte se, jer laskanja mučitelja ne poslušaste niti se surovih pretnji njegovih uplašiste!

Radujte se, jer zatočenje u tamnici Hrista radi pretrpeste!

Radujte se, jer ste, u okovima od Spasitelja posećeni, rečima Njegovim blagim utešeni i na podvig osnaženi!

Radujte se, jer one koji vas sa verom poštuju u svakoj žalosti tešite i od svake bede izbavljate!

Radujte se, četrdesetorice svetih mučenika Sevastijskih, čudotvorci preslavni!

 

Kondak 3.

Sila Svevišnjega vas učini silnima u reči pred nečastivima, o sveti mukotrpci Hristovi. I, ne mogavši podneti odvažnost vašu, gordi mučitelj vas ponovo baci u tamnicu, u koju radosno krenuste, pojući Bogu: Aliluja!

 

Ikos Z.

Imajući u tamnici sastradalnika Kiriona sebi za dobrog učitelja, vi se u veri Hristovoj, mukotrpci, krepiste i, pošto minu osam dana, na suđenje odvedeni bejaste. Ali, vi bez straha pred kneza Lisija i vojvodu Agrikolaja stadoste i mudrošću svojom beščašće njihovo razobličiste. Smelosti vaše radi, ovakve vam pohvale uznosimo:

Radujte se, vi, što se u oklop vere Hristove obukoste i štitom blagodati Njegove zaštitiste!

Radujte se, vi, koji Hrista Jedinoga iznad svega uzljubiste i radi Njegovih zapovesti bezakone mučitelje prezreste!

Radujte se, propovednici sile Hristove pred nečastivima i očiti projavitelji svemoći Božije!

Radujte se, jer vas kamenje koje bacahu na vas ne doticaše!

Radujte se, jer se kamenice na one koji ih bacahu vraćaše!

Radujte se, jer i sada molitvama svojim Gospodu strele neprijateljske od nas odbijate!

Radujte se, četrdesetorice svetih mučenika Sevastijskih, čudotvorci preslavni!

 

Kondak 4.

Kipteći burom zlobe protiv Hrista, gordi Lisije i po treći put stradalnike u tamnicu vrati. No, njima se Hristos iznova javi, sokoleći ih, utehom krepeći i jačajući ih obećanjem netruležnih venaca u Carstvu Božjem. Oni, pak, čuvši ovo, u radosti Bogu pojahu: Aliluja!

Ikos 4.

Čuvši kako mukotrpci postojano Hrista ispovedaju, mučitelji ih osudiše da svu noć u zaleđenom jezeru prestoje. Oni se, pak, noseći oganj ljubavi Božije u srcima, ljute studeni ne uplašiše, nego, jednodušno Boga slaveći, na zlostradanje pođoše. Diveći se njihovom trpljenju, mi im ovako kličemo:

Radujte se, dobropobedni ispovednici Hristovi!

Radujte se, idolopoklonstva razrušitelji!

Radujte se, vi, koji trpljenjem ljutih stradanja pokoj večni dostigoste!

Radujte se, jer mukama stradalničkim blaga neizreciva zadobiste!

Radujte se, četrdeset mnogocenih i tvrdih kamenova!

Radujte se, jer Crkvu Hristovu sobom snažite i obasjavate!

Radujte se, četrdesetorice svetih mučenika Sevastijskih, čudotvorci preslavni!

 

Kondak 5.

Kao Bogom vođene zvezde vi se, ugodnici Hristovi, javiste, prosijavši usred noćne studeni na jezeru Sevastijskom, ne budući privučeni zagrejanim kupatilom sablazni, nego sa Angelima zapevaste Bogu: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši kako jedan među njima otpade, ustrašivši se studeni noćne, i, sakriven u kupatilu toplom na prečac umre, sveti uznošahu vrele molitve Gospodu da ih u podvigu stradalništva ukrepi i ime Svoje proslavi. Mi, pak, vama ovako kličemo:

Radujte se, pobedonosci slavni koji svim zamkama protivnika odoleste!

Radujte se, vi, što svu noć nagi u jezeru prestajaste!

Radujte se, vi, jer ime Gospodnje onde jednodušno prizivaste!

Radujte se, jer vam u trpljenju vašem pomoć brzu Gospod sa visine posla!

Radujte se, jer božanskom svetlošću sa nebesa bejaste obasjani!

Radujte se, jer vence presvetle sa nebesa primiste!

Radujte se, četrdesetorice svetih mučenika Sevastijskih, čudotvorci preslavni!

 

Kondak 6.

Propovednici divnoga čuda, stražari koji kraj kupatila stajahu, proneše vest o svetlosti nebeskoj što usred noći mučenike u jezeru obasja, led silni rastopi i mraz u toplotu obrati. Ovo, pak, čuvši, mučitelji se još većma zlobom raspališe, pošto ne umeše Bogu pevati: Aliluja!

 

Ikos 6.

Kao što posred jezera svetlost nebeska zasija, tako se i u srcu jednog stražara blagodat Božja razbukta. I on, svukavši haljine svoje, ka svetim se mučenicima u jezero baci, zauzevši mesto izdajnika, te posramljen bi knez tame koji je zbog umanjenja broja stradalnika likovao. Stoga i mi sada ovako kličemo:

Radujte se, mučenici Hristovi, koji svojim molitvama i trpljenjem likovanje đavolovo u žalost obratiste!

Radujte se, vi, koji verne od njegove zlobe i podlosti izbavljate!

Radujte se, vi, koji u vodi studenoj blagodaću Svetog Duha prosijaste!

Radujte se, jer stajanjem u jezeru glavu mislene zmije satrste!

Radujte se, četrdesetorice neokrnjena, jer ste sa nesustajućom budnošću pred Hrista Boga stali!

Radujte se, vi, koji verom, trpljenjem i stradanjima Hrista radi blaženstvo rajsko naslediste!

Radujte se, četrdesetorice svetih mučenika Sevastijskih, čudotvorci preslavni!

 

Kondak 7.

Želeći da veru Hristovu neporočnu sačuvate vi, stradalnici divni, slavu vojničku i laskanja mučitelja vaših ni za šta ne držaste. Svaku, pak, ljutu muku kao da ste besplotni pretrpeste, pojeći svesilnome Čovekoljupcu Bogu: Aliluja!

 

Ikos 7.

I ovo poslednje stradanje smisli mučitelj svetim mučenicima, da goleni njihove teškim maljevima prebije. Stradalnici i ovo odvažno podneše, i tako, mučenički podvig svoj okončavši, duše svoje u ruke Božije predadoše i vence netruležne od Gospoda primiše. Mi, pak, hvaleći ih, ovako kličemo:

Radujte se, krasni izdanci perivoja Isusova, ne sekirom, no maljem posečeni!

Radujte se, dragoceni sasudi blagodati Božije, Imena radi Hristovog razbijeni!

Radujte se, vi, koji podvig stradalnički sa slavom okončaste!

Radujte se, jer vas činovi Angelski kao sažitelje svoje prihvatiše!

Radujte se, jer vas proroci i apostoli, čijim stopama hodiste, sa ljubavlju susretoše!

Radujte se, jer ste vascelom rodu hrišćanskome slava velika!

Radujte se, četrdesetorice svetih mučenika Sevastijskih, čudotvorci preslavni!

 

Kondak 8.

Čedoljublje neobično i odvažnost neustrašivu pokaza divna mati svetoga Melitona, koji beše u stradalnike uvršten. Jer, videvši kako tela mučenička na lomaču kolima odvoze, ona sina svoga, jošte živa i podmuklo ostavljena, uze i na ramena svoja metnu. A on, duh svoj ispustivši, zajedno sa svima pred Gospoda stade, sa radošću Mu pojući: Aliluja!

 

Ikos 8.

Narav zversku mučitelji do kraja pokazaše, zapovedivši da se sveta tela mučenička ognjem spale i prah po reci raseje, eda bi i sećanje na njih među ljudima iskorenjeno bilo. No, posramljena bi namera njihova: proslavi ih Gospod u sve vekove pred licem Angela i ljudi. Toga radi, kličemo vam ovako:

Radujte se, vi, koji, po reči Psalmopojca, kroz oganj i vodu prođoste!

Radujte se, u mukama Hristovim učesnici!

Radujte se, jer stradalništvom svojim neprijatelje Crkve Hristove posramiste i verne u veri ukrepiste!

Radujte se, postojani molitvenici za rod hrišćanski!

Radujte se, večni žitelji obitelji Oca Nebeskoga!

Radujte se, vi, koji zastupništvom svojim uspevate da prebivanje u dobru čitavom svetu od Gospoda izmolite!

Radujte se, četrdesetorice svetih mučenika Sevastijskih, čudotvorci preslavni!

 

Kondak 9.

Svi Hrišćani veoma udivljeni bejahu, kada kosti svetih mučenika usred noći u reci svetlošću zasjaše, i, česno sakupljene, kako sveti zapovediše, nepresušno vrelo isceljenja vernima podariše, da Bogu, Divnome u svetima Svojim, vazda pojemo: Aliluja!

 

Ikos 9.

Drevni besednik, Duhom Božijim nadahnut, proročki o končini vernih u Psaltiru pojaše: „Prođosmo kroz oganj i vodu, i Ti nas u pokoj uvede“. Vi, pak, mučenici sveti, na delu ovo ispuniste. Toga radi, u pohvalu vama kličemo:

Radujte se, vi, koji reči Davidove ispuniste!

Radujte se, jer se u stradanjima, poput zlata u ognju, očististe!

Radujte se, jer do kraja veru Hristovu održaste!

Radujte se, zastupnici naši pred Bogom, koji nas od nevolja izbavljate!

Radujte se, uzdanice naše, što nam u svakoj neprilici u pomoć pritičete!

Radujte se, duša ka spasenju rukovoditelji!

Radujte se, četrdesetorice svetih mučenika Sevastijskih, čudotvorci preslavni!

 

Kondak 10.

Mnogomoćni ste nam pomagači u delu spasenja našega, stradalnici sveti. Stoga vam sa svakim usrđem pritičemo: pomozite nam svojim zastupništvom pred Gospodom, da ostalo vreme života svoga u pokajanju i pobožnosti provedemo i Promislitelju našem Bogu u svakoj okolnosti blagodarno kličemo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Bedemom molitava svojih vi nas vazda, mukotrpci Hristovi, od svih zala i zamki vražjih ograđujete, da, silom vašom čuvani, po imenu svakog od vas veličamo:

Radujte se, Kirione, Kandide i Domne, Svetog Pisma učitelji!

Radujte se, Agije i Aecije slavni, koji dušama svojim na nebesa kao orlovi uzleteste!

Radujte se, Atanasije, Aglaje, Vivijane i Gorgonije, koji Hrista uzljubiste!

Radujte se, Ekdite, Gaje, Evnoikije, Evtihije, Domentijane i Jovane, koji duše svoje za Hrista položiste!

Radujte se, Isihije, Iraklije, Kirile, Klaudije, Lisimahu i Leontije, koji nebeska blaga zadobiste!

Radujte se, Ilijane i Ilija, koji poput Ilije proroka za slavu Božju porevnovaste!

Radujte se, četrdesetorice svetih mučenika Sevastijskih, čudotvorci preslavni!

 

Kondak 11.

Pesmu pohvalnu vam, sveti mučenici, prinosimo, jer zbog ljubavi Hristove tela svoja ne požaliste, nego krvlju vere pobedu uveličaste. Stoga i spomen vaš, presvetli svetilnici vere Hristove, zanavek u Crkvi plamti, prosvećujući umove vernih koji Bogu pevaju: Aliluja!

 

Ikos 11.

Umnim očima vas, o preslavni mukotrpci Hristovi, gledamo kako, svetlošću nebeskom obasjani, pred prestolom Presvete Trojice vazda stojite i za sav svet sa smelošću molitve uznosite. Stoga vam sa molbom i hvalom, ovako kličemo:

Radujte se, Hristovi mukotrpci Nikolaje, Prisku, Smaragde, Sakerdone, Severijane i Sisinije, slavni pobeditelji zlobe vražije!

Radujte se, Filoktimone i Teofile, što ljubav svetu na delu pokazaste!

Radujte se, Hudione, Ksantije i Flavije, predobri vojnici Hristovi!

Radujte se, Melitone, Teodule i Valente, verne sluge Boga Svevišnjega!

Radujte se, mučenici Hristovi Valerije, Aleksandre i Akakije, koji zapovesti Gospodnje sa usrđem ispuniste!

Radujte se, jer nam svojim prolećnim spomenom — premaleće večnoga blaženstva Hristovog javljate!

Radujte se, četrdesetorice svetih mučenika Sevastijskih, čudotvorci preslavni!

 

Kondak 12.

Obitelj Ksiropotamska se preizobilno blagodaću ispunjava, imajući česne mošti vaše, o preslavni mučenici i čudotvorci. Stoga svojim molitvama i nas, koji spomen vaš svetli veličamo, blagodaću Božijom ispunite, da Davaocu čudesa, Bogu, vazda pevamo: Aliluja!

 

Ikos 12.

Časna stradanja vaša opevajući, mi Gospodu hvalu uznosimo, jer On vas je, mučenici sveti, osnažio i vencima netruležnim na nebesima ovenčao. Kao ugodnike Božje i pred Njim tople zastupnike naše, mi vas ovako veličamo:

Radujte se, četrdeset stamenih stubova Crkve Hristove!

Radujte se, vi, koji sve krajeve zemlje slavnim spomenom svojim obasjavate!

Radujte se, jer ste u nemoći tela nesravnjenu krepost duha projavili!

Radujte se, utešitelji i ukrepitelji naši u podvigu posta i molitve!

Radujte se, vi, koji stradanjima u gradu Sevastiji poput sunca mislenoga prosijaste!

Radujte se, postojani pokrovitelji svetih obitelji i hramova koji su vama posvećeni!

Radujte se, četrdesetorice svetih mučenika Sevastijskih, čudotvorci preslavni!

 

Kondak 13.

O, sveti mučenici Sevastijski, slavni pobednici obmane lukavoga. Zastupništvom svojim pred Gospodom nam pobedu nad dušegubnim strastima i gordošću žitejskom isprosite, da, vek svoj u pokajanju proživevši, Carstvo Nebesko dostignemo i vas radi uvek Bogu blagodarno pojemo: Aliluja! (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

 

MOLITVA SVETIM SEVASTIJSKIM MUČENICIMA

 

O, sveta četrdesetorice mučenika Hristovih, koji u gradu Sevastijskom hrabro za Hrista postradaste, kroz oganj i vodu prođoste i pokoj Carstva Nebeskoga dostigoste, koji sa Angelima i svima svetima u svetlosti likujete! Kao prijatelji Hristovi vi veliku smelost pred Presvetom Trojicom imate da rod hrišćanski zastupate, a posebno one koji vas sa verom i ljubavlju poštuju i u molitvi prizivaju. Stoga i mi, sveti spomen vaš praznujući, sa vatrenom ljubavlju vama vapijemo: Izmolite od Mnogomilostivog Gospoda oproštaj voljnih i nevoljnih sagrešenja naših, da ostalo vreme života svoga na zemlji u pokajanju i držanju zapovesti Božijih provedemo, uvek sećanje na smrt i sud pravedni imajući, na čas kada će svako po delima svojim platu primiti. Mučenici preslavni, koji se u zvanju vojničkome za ime Hristovo u kreposti i jedinodušiju podvizavaste i koji duše svoje za Njega usrdno položiste, pomozite i nama da u veri pravoslavnoj tvrdi i nepokolebivi ostanemo. O, Božiji ugodnici, budite nam zaštitnici od neprijatelja vidljivih i nevidljivih, da pod pokrovom svetih molitava vaših od svih zala zakriljeni budemo, sve do poslednjega dana i časa končine naše, te da kroz vas proslavimo Svesveto i poklonjenja dostojno ime Trojice kroz Koju sve biva, Oca i Sina i Svetoga Duha, kroza sve vekove. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *