NASLOVNA » AKATISTI, MOLITVE » Akatist svetim mučenicima Floru i Lavru

Akatist svetim mučenicima Floru i Lavru

Kondak 1.

Proslavimo, verni, duhovnim pesmama, presvetle izabranike Božije preblaženog Flora i svečasnog Lavra, koji do krvi za Hrista postradaše i izbavljajući se od nevolja njihovim molitvama, sa zahvalnošću im pevajmo:

Radujte se, sveti Flore i Lavre, divni cvetovi raja Hristovog!

 

Ikos 1.

Sa angelskim činovima u slavi likujete, blaže-ni mučenici, otkako posle svoga zemaljskog stradanja stadoste pred Presto Gospodnji da sa svima onima koji na sebi imaju pečat krvi Jagnjetove Onome Koji sedi na Prestolu kličete „Osana”! Diveći se takvoj vašoj slavi, mi, grešni zemaljski žitelji, kličemo vam ovako:

Radujte se, jer ste u veri Hrista sledili!

Radujte se, jer ste Njegov Krst kao blagi jaram na sebe primili!

Radujte se, jer ste iskupljeni Krvlju Jagnjeta Božijeg!

Radujte se, jer Hrista radi ni sopstvenu krv niste poštedeli!

Radujte se, jer ste divnom smrću sa Hristom pogrebeni!

Radujte se, jer ste se sa Izvorom Života sjedinili!

Radujte se, jer ste prešli uzan i mukotrpan put!

Radujte se, jer su vam se rajske dveri otvorile!

Radujte se, cveti Flore i Lavre, divni cvetovi raja Hristovog!

 

Kondak 2.

Videvši kako je velika plata data na Nebu svetim mučenicima Floru i Lavru postradalim za Gospoda, potrudimo se, verni, da od njih naučimo koliko može učiniti vera udružena s dobrim delima – kako nas može uzdignuti sa Zemlje na Nebo i naučiti da Bogu pevamo: Aliluja!

 

Ikos 2.

Božanski um vas ozari, sveti Flore i Lavre, kada vas čuvari pobožnosti Proklo i Maksim naučiše ne samo kamenorezačkom zanatu, nego i dobro utvrdiše na kamenu vere Hristove, na kome do kraja života ostadoste da vredno i nepokolebljivo služite Gospodu. Stoga vas slavimo, kličući ovako:

Radujte se, jer ste od mladosti vaspitani u veri i podvizima!

Radujte se, jer ste se Hristu pokorili!

Radujte se, jer ste lenjost daleko od sebe odagnali!

Radujte se, jer ste Bogodani talenat mnogostruko umnožili!

Radujte se, jer ste duhom Gospodu poslužili!

Radujte se, jer vredne nagrađujete!

Radujte se, jer lenje prekoravate!

Radujte se, cveti Flore i Lavre, divni cvetovi raja Hristovog!

 

Kondak 3.

Sila Svevišnjeg pokrenu nekog vladara da vas, sveti mučenici, pozove na izgradnju idolskog hrama, ali na njegovom mestu izraste novi nerukotvoreni Božiji hram. Narod te zemlje koga vi, Flore i Lavre prosvetiste svojom propovedi, spozna Jedinog Istinitog Boga i nauči da Mu peva: Aliluja!

 

Ikos 3.

Imajući tvrdu veru u svojim srcima, vi, Bogonosna braćo, bez straha otidoste na rad u daleku zemlju, i za kratko vreme, vaš rad se u apostolsku službu pretvori. Narod te zemlje, koji do tada u tami i senci smrti življaše, ozari se svetlošću Jevanđelja koje sobom donesoste, Bogomudri kamenoresci. Stoga vas proslavljamo, kličući vam ovako: Radujte se, prosvetitelji neznabožaca!

Radujte se, podražatelji apostola!

Radujte se, pronosioci blage vesti Hristove!

Radujte se, marljive sluge Gospodnje na njivi neuzoranoj!

Radujte se, jer u surovom svetu Gospoda proslaviste!

Radujte se, jer Njegovu slavu među neznabošcima pronesoste!

Radujte se, divni izdanci Crkve Hristove!

Radujte se, neuvenuli ukrasi Nebeskih vrtova!

Radujte se, sveti Flore i Lavre, divni cvetovi raja Hristovog!

 

Kondak 4.

Sa burom zlobe u srcu ustade na vas pomamni Memertin, idolski žrec, kada njegovom sinu, koji vaš rad nepažljivo posmatraše, kamen koji se iznenada odlomi, probode oko, i mnoge hule na vas, nezlobivi, izgovoriše njegova usta, jer još ne beše naučio da peva: Aliluja!

 

Ikos 4.

Mnoge hule i zastrašivanja svirepog i besnog Memertina vi, krotki Flore i Lavre, slušaste bez straha, i puni sažaljenja, projaviste veliku smelost u veri kada obećaste da ćete ranjeno dete zdravo i čitavo vratiti ocu. Mi, pak, diveći se takvoj veri, krotosti i nadi vašoj, pevamo vam ovako:

Radujte se, oličenja angelske krotosti!

Radujte se, velike vere podvižnici!

Radujte se, jer blagosiljate one koji vas kunu!

Radujte se, jer dobro činite onima koji zlo govore o vama!

Radujte se, jer nadu u Boga, svoga Pomoćnika i Zaštitnika, položiste!

Radujte se, jer Bog beše vaše jedino pribežište i ukrepljenje!

Radujte se, nezlobive sluge Gospodnje!

Radujte se, jer nadu u Boga nikad ne izgubiste!

Radujte se, cveti Flore i Lavre, divni cvetovi raja Hristovog!

 

Kondak 5.

Kao Bogonosne zvezde bili ste, sveti mučenici, dečaku kome odlomljeni kamen probode telesno oko. Držeći se vas, on ne samo da se isceli od nanete mu rane, nego progleda i duhovnim očima, i naučen vašom propovedi, spozna Jedinog Istinitog Boga i proslavi Ga pevajući: Aliluja!

 

Ikos 5.

Videvši veliko čudo koje se zbilo s detetom, i Memertin krenu stopama svoga sina. Odbaci idolsku prelest, i kao i sin, spozna Istinitog Boga i postrada za Njega po dobrom ispovedanju vašem, preslavni mučenici, a verni vas do danas slave, pevajući ovako:

Radujte se, predivni čudotvorci!

Radujte se, duhovni lekari!

Radujte se, jer idolsku prelest čudima odagnaste!

Radujte se, jer duše nerazumnih svetlošću vere ozariste!

Radujte se, jer idolskog žreca od bezumnog idolosluženja odvratiste i obratiste Hristu! Radujte se, jer i njegovog sina izbaviste iz mreže đavolske!

Radujte se, ogorčenje demona!

Radujte se, radovanje Angela!

Radujte se, cveti Flore i Lavre, divni cvetovi raja Hristovog!

 

Kondak 6.

Kao propovednici istinske ljubavi pokazaste se, sveti mučenici, kada platu za svoj rad razdavaste sirotima i ubogima, i hraneći gladne sami postiste i bez žaljenja podnosiste lišavanja, bodro pevajući Bogu: Aliluja!

 

Ikos 6.

Svetlost neizrecive Nebeske slave zasija i obasja hram, sagrađen vašim rukama, Flore i Lavre, osvećen u slavu Imena Isusa Hrista, a ne kao smestište idola. Ugledavši takvu svetlost, narod poruši sve idolske kipove, kličući vam, graditelji hrama:

Radujte se, jer nas ozariste svetlošću Božanskog razuma!

Radujte se, jer mrak idolosluženja odagnaste!

Radujte se, jer nas od demonske prelesti oslobodiste!

Radujte se, jer nam put Istine pokazaste!

Radujte se, jer Crkvu časnim miomirom ispuniste!

Radujte se, jer vražji smrad daleko odagnaste!

Radujte se, smeli poraze demona!

Radujte se, divni srodnici Božiji!

Radujte se, sveti Flore i Lavre, divni cvetovi raja Hristovog!

 

Kondak 7.

Kada vi, sveta braćo Flore i Lavre, završiste apostolski rad zbog kojeg beste pozvani u daleku zemlju, poželeste da se vratite u rodni kraj, ali vam to surovo zabraniše i bijući vas, svezane odvedoše vladaru Likiju, jer ispovedaste veru u Hrista Boga i naučiste ljude da My pevaju: Aliluja!

 

Ikos 7.

Na nove i ljute muke namisli da vas staviti vladar, kada se vi, sveti mučenici, vratiste svezani u svoju zemlju, noseći na telu rane Hristove. Ali, ni time nimalo ne pokoleba vašu veru, a mi, slaveći vaše trpljenje, pevamo vam ovako:

Radujte se, jer Hristovi sastradalnici postadoste! Radujte se, jer se skupa s Njim i zacariste!

Radujte se, jer svoje duše trpljenjem spasoste!

Radujte se, jer primiste platu koja vam je obećana na Nebesima!

Radujte se, jer se udostojiste gledanja lica Gospoda Isusa – Rodonačelnika i Izvršitelja vere!

Radujte se, dobri revnitelji podviga na koji vas pozva Gospod!

Radujte se, jer malodušne obodriste!

Radujte se, jer stradalnike utešiste!

Radujte se, cveti Flore i Lavre, divni cvetovi raja Hristovog!

 

Kondak 8.

Strašnu i jezivu smrt namisli vam ljudska svirepost, krotka braćo Flore i Lavre: u bezvodni bunar biste bačeni i zasuti zemljom od bezbožnika, koji su mislili da će zaglušiti vaš glas, da ne pevate Bogu: Aliluja!

 

Ikos 8.

Čitav svet ne beše dostojan vas, sveti mučenici: ne našavši sebi mesta na Zemlji, preselili ste se na Nebo da tamo, u svojoj jedinoj pravoj otadžbini, neprestanim molitvama slavite svoga Cara i Gospoda i da My služite u sve vekove. Stoga vas slavimo, kličući vam ovako:

Radujte se, jer sve ovozemaljsko prezreste!

Radujte se, jer um k Nebu upraviste!

Radujte se, jer u dobrom podvigu prođoste noć zemaljskog života!

Radujte se, jer dostigoste dan nezalazni – Carstvo Hristovo!

Radujte se, jer kao zlato u ognju mučenja biste iskušani!

Radujte se, jer od Boga primiste dobre plodove za svoje žrtve!

Radujte se, jer pred ljudima primiste i otrpeste mnoge muke!

Radujte se, jer se vaša nada u besmrtnost ispuni!

Radujte se, sveti Flore i Lavre, divni cvetovi raja Hristovog!

 

Kondak 9.

„Koji god prizna Mene pred ljudima, priznaće i njega Sin Čovečiji pred angelima Božijim” – reče Gospod, i po ovoj reči Gospodnjoj i vas sveti mučenici Flore i Lavre, kao dobre Hristove ispovednike, proslavi Otac Nebeski, da sa svima Svetima neprestano uznosite Svetoj Trojici zahvalnu pesmu: Aliluja!

 

Ikos 9.

Sva rečitost ovoga sveta ne može da iskaže veličinu vaših podviga, sveti mučenici, kao što i mudrost ovoga veka ne može da primi reč krstonosnu. Mi, pak, smireni, spaseni smelošću propovedi o Raspetom, iskreno vas slavimo, sveti Flore i Lavre, kao one koji su se odrekli sebe i duše svoje Hrista radi izgubili, i pevamo vam ovako:

Radujte se, jer Hrista pred ljudima ispovedaste!

Radujte se, jer vas i Sam Gospod priznade pred Angelima Svojim!

Radujte se, jer se ne postidiste stradanja i rana Gospoda Isusa Hrista!

Radujte se, jer postradaste pronoseći blagu Vest Hristovu!

Radujte se, jer vam Gospod dade dobar podvig!

Radujte se, jer vas Svevišnji obdari i svetim umom!

Radujte se, jer se kao iskre uza stub uspeste na Nebo!

Radujte se, jer zablistaste svetlošću Božijom pred ljudima!

Radujte se, cveti Flore i Lavre, divni cvetovi raja Hristovog!

 

Kondak 10.

Molimo vas da budete zastupnici našeg spasenja, sveti mučenici, jer vi za Gospoda dobro postradaste, ovenčaste se slavom i Njegove se blagodati udostojiste. Molite se za nas da, izbavljajući se od sujetnih vražijih dela, zahvalno Bogu pevamo: Aliluja!

 

Ikos 10.

Tvrdom verom i mnogim teškim mukama, trpljenjem i mučeničkom smrću za Hrista, vi koji ste nekada podizali kamene građevine, stekoste veliku smelost pred Gospodom da se molite za one koji slave časnu uspomenu vašu, da u mnogim nevoljama i napastima zakriljujete i štitite nas koji vam pevamo ovako:

Radujte se, nepokolebljivi stubovi Crkve Hristove!

Radujte se, sigurna odbrano vere hrišćanske!

Radujte se, jer utvrđujete kolebljive u veri!

Radujte se, sigurno pristanište onih koji ginu u moru ovoga života!

Radujte se, pehari zlatni, ispunjeni miomirom molitve!

Radujte se, jer smradne strasti daleko odgonite!

Radujte se, topli molitvenici Božiji!

Radujte se, naši istinski zastupnici pred Gospodom!

Radujte se, sveti Flore i Lavre, divni cvetovi raja Hristovog!

 

Kondak 11.

Neućutno pojanje i svetli likovi ispuniše grad carski kada u njega doneše i položiše vaše časne, mnogoisceliteljne mošti, sveti mučenici Flore i Lavre. Od njih mnogi dobiše čudesno isceljenje i zahvalno Bogu pojahu: Aliluja!

 

Ikos 11.

Obasjani nematerijalnom svetlošću, uvedeni u obitavališta svetih, ispunjeni neizrecivom radošću, sada likujete sa Angelima, mučenici Gospodnji, te vas molimo: osvetite i nas, pokrivene mrakom taštine, ozlobljene zlobom ovoga sveta, jer nam je jedina uteha da vama pribegavamo, pojući:

Radujte se, jer razvejavate maglu prelesti!

Radujte se, jer osvetiste mrak bezbožnički!

Radujte se, jer vas nepravednom mržnjom proganjahu na Zemlji!

Radujte se, jer na Nebu uđoste u radost Gospoda svoga!

Radujte se, jer kroz mnoge nevolje uđoste u život večni!

Radujte se, jer nevoljnicima izmoliste utehu od Duha Svetog!

Radujte se, sjajne zvezde trpljenja!

Radujte se, jer poput zraka prosvećujete duše vernih!

Radujte se, cveti Flore i Lavre, divni cvetovi raja Hristovog!

 

Kondak 12.

Veliku blagodat darova vam Svevišnji, dobri stradalnici, jer dođoste iz nevolje velike i u krvi Jagnjetovoj ubeliste svoje rize. Zbog toga sa svima Svetima stojite pred Prestolom Božijim, neprestano pojući: Aliluja

 

Ikos 12.

Pojući vam u vašem hramu, slavimo vas, Flore i Lavre, kao blagočestive mučenike, koji se od mladosti podvizavahu dobrim podvigom, i sačuvavši veru u Nerazdeljivu Trojicu, zadobiše pobedu u Hristu. Stojeći pred Njim sada, ne zaboravite nas koji vam kličemo: Radujte se, dobri vojnici Hristovi, iskreni borci za Carstvo Nebesko!

Radujte se, jer ste vencima pobede ovenčani!

Radujte se, drago kamenje u riznici Nebeskog Vladike!

Radujte se, nepresušno blago Crkve na Zemlji vojujuće!

Radujte se, neimari, jer u svojim dušama podigoste hram Duha Božanskog!

Radujte se, jer mnoge duše na čvrstom kamenu vere utvrdiste!

Radujte se, jer sada u Nebeskoj slavi blistate!

Radujte se, jer mrak teških i zlih misli odgonite!

Radujte se, sveti Flore i Lavre, divni cvetovi raja Hristovog!

 

Kondak 13.

O, preslavna braćo u Hristu sjedinjena, sveti mučenici Flore i Lavre, časna pohvalo Svete Trojice! Primivši molitve koje vam sada uznosimo, molite Gospoda za nas, da nas izbavi od svake napasti i nevolja i da nas udostoji da do kraja života budemo deo Svete Crkve Njegove, kako bismo, skončavši ovozemaljski život i po svršetku Suda, zajedno sa vama i svima Svetima pevali Bogu: Aliluja!

 

(Ovaj kondak se čita tri puta, pa zatim: Ikos 1. i kondak 1. i molitva, na kraju.)

 

Molitva

O, preslavni mučenici Flore i Lavre, zemlja vas nije sakrila, nego vas Nebo primi da budete molitvenici i zastupnici pred Bogom onima koji s ljubavlju slave časnu uspomenu vašu. Molite se za nas, revnitelji nezlobivi, da Gospod i nas, koji prebivamo u teskobi i nevoljama, pokrene na ispunjenje Njegovih zapovesti, da ne brinemo samo o tome šta ćemo jesti i piti, nego i o tome kako ćemo ugoditi Bogu. Sažalite se na našu tugu i uzdahe i ne dopustite da naše duše do kraja ogreznu u zlo, nego se molite da se razgore ljubavlju prema braći, da živimo u miru i jedinomisliju, kao i vi, braćo blažena. Najviše od svega vas molimo: utvrdite nas u veri svetoj i pravoj, da je nosimo u srcima i da ne strahujemo od poruga, poniženja i svih nevolja koje nas snalaze, nego da, primivši sa zahvalnošću silu vere Hristove, sačuvamo duše u dobrom ispovedanju i da tako iz ove doline plača pređemo u večno Carstvo Gospoda našeg, Kome neka je slava i hvala u sve vekove. Amin.

 

Sveti mučenici Flor i Lavr svojim zastupništvom pred Bogom imaju blagodatnu silu da pomažu izlečenje bolesti životinja.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *