Akatist svetim mučenicama Veri, Nadi i Ljubavi i njihovoj majci Sofiji

Kondak 1
Veri, Nadi i Ljubavi i njihovoj mudroj majci Sofiji, izabranim sluškinjama Gospoda Svedržitelja, pohvalne pesme sa umilenjem uznosimo. A vi, se, imajući smelosti da stanete pred Hrista Boga, molite za nas, da se izbavimo od grehova i žalosti, da bismo vam blagodarno pojali:
Radujte se, Vera, Nado i Ljubavi, zajedno sa Sofijom, majkom vašom premudrom!

Ikos 1
Angeli na nebesima radovaše se gledajući vaš vrlinama ispunjen život, koji provodiste u čitanju Božanstvenog Pisma, u trudu, postu, molitvi i milosrđu, neprestano poučavane od vaše majke da postanete živa obličja triju bogoslovskih vrlina, po kojima imena i dobiste. Diveći se takvoj mudrosti majke vaše i vašoj usrdnosti, pobožno vam govorimo:
Radujte se, sestre jednodušne, trima vrlinama istoimene!
Radujte se, jer ste se besprekorno pokoravale Bogomudroj majci svojoj!
Radujte se, jer ste kao tri rajske grančice, u bezbožnom Rimu izrasle!
Raduj se, Sofija, jer si svoje tri kćeri, po imenima vrlina nazvala, naučila da ih i životom potvrde!
Raduj se, Vera, jer nam pomažeš da verom vidimo i vidljivo i nevidljivo!
Raduj se, u netruležnost odevena!
Raduj se, Nado, jer nam nadom stradanja naša u dolini tuge ublažavaš i desnicom na nebo pokazuješ!
Raduj se, jer si Carstvo Nebesko nasledila!
Raduj se, Ljubavi, jer nam ljubavlju Božanskom blaženstvo besmrtnog života otkrivaš!
Raduj se, blagodaću Duha Svetoga obasjana!
Raduj se, Sofija, Premudrosti, jer si premudro kćeri svoje odgajala!
Raduj se, jer nas u vrlinama vere, nade i ljubavi ukrepljuješ!
Radujte se, Vera, Nado, i Ljubavi, zajedno sa Sofijom, majkom vašom premudrom!

Kondak 2
Mudra Sofija, videvši sluge koje su došle da nju i njene kćeri pozovu caru Hadrijanu i razumevši uzrok tvog poziva, sa čedima svojim stade na molitvu, moleći se za pomoć Božju; a kada završiše molitvu, uzeše se za ruke i kao venac upletene, pođoše zajedno, pojući Bogu: Aliluja!

Ikos 2
Um nepokolebiv imali ste, svete, kada vas dovedoše u carsku palatu i svetla lica, radosnih očiju i odvažna srca prestaviste se caru Hadrijanu. Car, pak, videvši čestita lica vaša nezaplašena i uvidevši mudrost Sofijinu, odloži za neko vreme svoju presudu i posla vas nekoj plemenitoj ženi, gde ostadoste tri dana i gde vas vaša majka premudra danonoćno podučavaše bogonadahnutim rečima. Zbog toga vas proslavljajući, kličemo ovako:
Radujte se, tri neporočna jagnjeta Hristova, jer ste venac vrlina u sebi sabrale!
Radujte se, tri sestre, prepune vrlina, jer ste čvrstu veru, nepokolebivu nadu i nelicemernu ljubav prema Bogu pokazale!
Radujte se, jer niste poštedele mladost i lepotu svoju, radi Onoga koji je lepši od svih sinova ljudskih!
Raduj se, se Sofija, jer si čeda svoja ljubljena na podvig mučeništva za Hrista uputila!
Raduj se, Vera, jer si mučeništvom Hrista radi veru svoju ispovedila!
Raduj se, jer si sestre svoje čvrstom verom snažila!
Raduj se, Nado, jer si nepokolebivu nadu u Hrista polagala!
Raduj se, jer si sestre svoje nepomućenom nadom krepila!
Raduj se, Ljubavi, jer si mučeništvom Hrista radi ljubav svoju istinski pokazala!
Raduj se, jer si sestre svoje ognjem ljubavi ogradila!
Raduj se, Sofija, jer si draga čeda svoja naučila da preziru slavu i bogastvo i sve slasti ovog truležnog sveta!
Raduj se, Sofija, jer si dobre kćeri svoje istrajno učila da do mučeništva ostanu uz Gospoda i za Njega umru!
Radujte se, Vera, Nado, i Ljubavi, zajedno sa Sofijom, majkom vašom premudrom!

Kondak 3
Silom Božanskom behu osenjene mučenice, kada vrline imena svojih u podvigu mučeništva delom objaviše, kličući Bogu: Aliluja!

Ikos 3
Noseći u sebi stub vere, krila nade i oganj ljubavi, svete mučenice rado poslušaše reči majke svoje, jedna drugu u dugotrpeljivosti utvrđivahu i radosno pođoše, želeći časno mučeništvo Hrista radi. Njemu se klanjajući kao Bogu našem, ovakvim vas klicanjem poštujemo:
Radujte se, jer nimalo niste požalile ovaj privremeni život radi života večnog!
Radujte se, jer ste poštujući Hrista tela svoja na muke predale!
Radujte se, jer ste tri skupocena sasude vere, nade i ljubavi Hristu na dar prinele!
Raduj se, Sofija, jer si zbog ljubavi prevelike prema svojim kćerima poželela od sveg srca da Carstvo Božje naslede!
Raduj se, Vera, jer si duše naše verom ozarila!
Raduj se, jer nas ka tihom pristaništu vodiš!
Raduj se, Nado, jer srca naša sladošću nade oživljavaš!
Raduj se, jer nas sa pučine očajanja izvodiš!
Raduj se, Ljubavi, jer stradanja i žalosti naše u radost pretvaraš!
Raduj se, jer naša srca skamenjena umilenjem razgaljuješ!
Raduj se, Sofija, jer nas dobru mudrošću poučavaš!
Raduj se, jer potamnele oči duša naših prosvetljuješ!
Radujte se, Vera, Nado i Ljubavi, zajedno sa Sofijom, majkom vašom premudrom!

Kondak 4
Bura gneva mučitelja obruši se na tebe, Vera, ali te to nije pokolebalo; i ko bi mogao veru nesavladivu, od dijamanata tvrđu, pomeriti, jer si verne naučila da sa tobom Bogu pevaju: Aliluja!

Ikos 4
Mudra mati, slušajući kćer svoju kako pred carem neustrašivo Hrista ispoveda i govori, kako jedino želi da strada i trpi gorke muke slatkog Hrista radi, obradova se veoma i zamoli Boga da je ukrepi i u predstojećim mukama. Hvaleći ovu njenu mudru odluku, prvoj kćeri mudre majke kličemo ovako:
Raduj se, Vera, jer si nemilosrdno udarce radi preslatkog Hrista sa sladošću primala!
Raduj se, jer si odsečene grudi svoje, kao dva krina čistote, na žrtvu Gospodu prinela!
Raduj se, jer iz rane tvoje umesto krvi mleko poteče!
Raduj se, jer si na usijano gvožđe bila položena!
Raduj se, jer ni u ključalom kotlu nisi bila povređena ni opečena!
Raduj se, jer plamen strasti naših nebeskom hladovinom ublažavaš!
Raduj se, jer oganj naših muka bolesničkih gasiš!
Raduj se, jer nam usred iskušenja naših znamenje vere pokazuješ!
Raduj se, jer nas štitom vere u borbi sa đavolom zakriljuješ!
Raduj se, jer si časnu glavu svoju za Glavu Crkve, Hrista Boga pod mač radosno priklonila!
Raduj se, jer si se u purpuru krvi svoje, kao u purpurnu haljinu odevena, pred očima Besmrtnog Ženika svog pojavila!
Raduj se, jer si do željenog kraja došla i voljenog Gospoda svog i Spasa videla!
Radujte se, Vera, Nado i Ljubavi, zajedno sa Sofijom, majkom vašom premudrom!

Kondak 5
Postadoste slične bogostvorenim zvezdama, Vera, Nado i Ljubavi, kada svim srcem prionuvši za život večni i lepotu neizrecivu, Isusa Hrista, rado krenuste da za Njega umrete i naslađujete se gledanjem Lica Njegovog, kličući Mu: Aliluja!

Ikos 5
Dobropobedne sestre, videvši svetu Veru kako radosno postrada za Hrista, i same poželeše da dušu svoju za Njega polože. Car, pak, svetu Nadu poče ispitivati i videvši da isto misli što i sestra njena, predade je na muke ali ipak ništa ne postiže. Mi zbog ovakve mudrosti svetu Nadu veličamo hvaleći je i pevajući joj:
Raduj se, Nado, jer mada žestoko udarana, ipak presvetlu nadu u Hrista nisi izgubila!
Raduj se, jer si muke svoje bez roptanja i ćuteći pretrpela!
Raduj se, jer i nama krepko trpljenje daruješ!
Raduj se, jer ni u užarenoj peći nisi bila opečena i hvalu si Gospodu uznosila!
Raduj se, jer i nas učiš da u stradanjima Boga hvalimo!
Raduj se, jer si noktima gvozdenim bila izgrebana!
Raduj se, jer nas, koji smo žalosni, zracima nade obasjavaš!
Raduj se, jer se neki čudesan miomiris iz rana tvojih širio!
Raduj se, jer si nepokolebljivo uzdanje u Gospoda Isusa neokrnjeno sačuvala!
Raduj se, jer si iz srca naših beznađe i nemoć odagnala!
Raduj se, jer radi Hrista radosna beše mačem posečena!
Raduj se, svetla zvezdo danice, jer nama, zemaljskim mukama pritešnjenim, mir večiti otkrivaš!
Radujte se, Vera, Nado i Ljubavi, zajedno sa Sofijom, majkom vašom premudrom!

Kondak 6
Propovednicima i Apostolima Bogonosnim bejaste slične, sestre Bogomudre. Vrlinama svojim svim vernima propovedaste veru, nadu i ljubav prema Gospodu, Koji je svima Vladika, i Njemu kličemo: Aliluja!

Ikos 6
Zablistala si kao sunce, sveta Ljubavi, i ko bi još mogao tako zbog Gospoda svoga istupiti, kao što to može ljubav, jer je napisano: “Ljubav je jaka kao smrt…, mnogo vode ne može ugasiti ljubav, niti je reke potopiti”. Molimo sada tebe, sveta Ljubavi, koja si serafimskim plamenom ljubavlju prema Gospodu gorela, da okamenjena i presahnula srca naša obnoviš, da u nama, ljubavlju oskudnima, zapališ svetlost ljubavi kako bismo zavoleli Gospoda i sve bližnje svoje. Tebe, kao molitvenicu našu hvalimo ovako:
Raduj se, Ljubavi, jer ljubav tvoju prema Hristu silne vode ovozemaljskih prelesti nisu ugasile!
Raduj se, jer si sva laskanja i poklone careve odbila i dušu svoju za Gospoda položila!
Raduj se, jer ljubav tvoju ni reka nevolja i stradanja nije potopila!
Raduj se, jer si Gospoda radi na točku istezana, palicama tučena, svrdlom probodena i u peć ognjenu bačena!
Raduj se, jer si u ljutim mukama svojim silom Božjom bila osnažena!
Raduj se, jer si krvlju svojom prolivenom, zbog ljubavi prema Besmrtnom ženiku tvome Hristu, u hladnim srcima našim ljubav pobudila!
Raduj se, jer si nam pokazala da je ljubavi radi sva mučenja slatko pretrpeti!
Raduj se, jer si nam pokazala da ljubav Božanska ka večnom životu vodi!
Raduj se, jer si delom pokazala, da je ljubav Božanska otkrovenje besmrtnosti!
Raduj se, jer ni sve strahote mučenja nisu mogle odvojiti Ljubav od ljubavi Hristove!
Raduj se, jer si i u mukama Apostolski govorila da te od ljubavi Božje ne može odvojiti ni žalost, ni teskoba, ni progoni, ni glad, ni nagost, ni jad, ni mač!
Raduj se, jer ti je Hristove ljubavi radi glava mačem posečena!
Radujte se, Vera, Nado i Ljubavi, zajedno sa Sofijom, majkom vašom premudrom!

Kondak 7
Želeći da se od tela brzo rastave i sa Hristom sjedine, svete djeve, mada pođoše da mačem posečene budu, jedna drugu i majku svoju Sofiju zagrliše i poljubiše, učeći nas time uzajamnoj ljubavi, da bismo zajedno pevali Bogu: Aliluja!

Ikos 7
Novo čudo pokaza Gospod kada pomoć Svoju posla mladim djevama postradalim radi imena Njegovog. Budući verom, nadom i ljubavlju ukrepljene i uznete, hrabro podvige svoje okončaše. Vas, koje ste do kraja života u jednomisliju i jednodušju bile, molimo da i nama pošaljete jednomislije u izvršavanju dobrih dela, te vas sa umiljenjem veličamo:
Radujte se, Vera, Nado i Ljubavi, jer ste istim putem mučeništva do vrata nebeskih došle!
Radujte se, jer ste uz glasove radosne u presvetlu ložnicu Ženika svog ljubljenog ušle!
Radujte se, jer Isus Hristos, rane na telima vašim, kao zvezde nebeske prosvetli!
Raduj se, Sofija, jer si na muke čeda svojih hrabro gledala!
Radujte se, jer nebeskom krasotom, kakvu ne vide oko, ukrasi Gospod lepotu vašu, mukama nagriženu!
Radujte se, jer ste vence pobedničke primile!
Radujte se, jer ste poput tri zvezde, Suncem pravde ozarene!
Raduj se, Sofija, jer si, u svojih kćeri odvažno ispovedanju imena Hristovog, veliku utehu zadobila!
Radujte se, jer maglu sumnji naših rasterujete!
Radujte se, jer nas, ophrvane stradanjima duševnim i telesnim, ukrepljujete!
Radujte se, jer ste krasotom ljubavi srca naša ukrasile!
Raduj se, Sofija, snago i uteho iznemoglih u jadima i nevoljama!
Radujte se, Vera, Nado i Ljubavi, zajedno sa Sofijom, majkom vašom premudrom!

Kondak 8
Čudno je i nerazumljivo izgleda nama, koji smo nemoćni i u ovozemaljske strasti ogrezli, kada vidimo da se Sofija sveta, gledajući strašne muke i smrt svojih ljubljenih čeda, ni malo nije ražalostila, već se u duhu silno obradovala, pojući Bogu: Aliluja!

Ikos 8
Sva je bila na nebesima mudra Sofija kada je kćeri svoje slatkim rečima i mudrim savetima na mučenja uputila. Ako je po prirodi i poklekla od suza, od ljubavi Hristove na radost se uspravila, jer žalost srca i bol materinski za čedima pobedi u njoj ljubav Božja. Velikom ljubavlju, dakle, kćeri svoje ljubljaše i više od svega drugog im Carstvo Nebesko želeše. Diveći se mudrosti i velikoj ljubavi tvojoj prema kćerima, slavimo te i kličemo:
Raduj se, Sofija, jer se razveseli duša tvoja zbog blažene smrti kćeri tvojih, koje sveto ime Gospodnje odvažno ispovedahu!
Raduj se, jer si u mučeničkom ovenčavanju kćeri svojih i sama čast i slavu zadobila!
Raduj se, jer si se mučeničkog udela i prebivanja sa kćerima u nebeskoj slavi Hrista Boga udostojila!
Raduj se, jer si časna tela kćeri svojih sa suzama radosnicama sahranila!
Raduj se, jer si na grobu njihovom tri dana ostala i snom smrtnim u Gospodu preminula!
Raduj se, jer si, ako ne telesno, a ono srcem za Hrista postradala!
Raduj se, jer si tri kćeri pune vrlina, kojima si veru, nadu i ljubav prema Bogu pokazala, na dar Presvetoj Trojici prinela!
Raduj se, jer si se rađanjem dece spasla!
Raduj se, divna mati, dobre uspomene dostojna!
Raduj se, jer si kćeri svoje molila da krv svoju za Hrista proliju!
Raduj se, jer si ih urazumila da neprekidno čuvaju vrline vere, nade i ljubavi!
Raduj se, jer si se Životvornoj Trojici za njih molila!
Radujte se, Vera, Nado i Ljubavi, zajedno sa Sofijom, majkom vašom premudrom!

Kondak 9
Svi činovi angelski zadiviše se stradanjima vašim, svete mučenice, i dok pobedu vašu nad đavolom proslavljahu, duše vaše na nebesa uznosiše, pevajući Hristu Bogu: Aliluja!

Ikos 9
Svi su rečiti govornici zaćutali, ne mogavši izreći vaša stradanja za Hrista, a istovremeno diveći se tolikim podvizima, u mladim godinama prihvaćenim. Proslavljajući Boga zbog vaše časne smrti, ovako vas veličamo:
Radujte se, Vera, Nado i Ljubavi, jer pevate hvalu Bogu, na nebo nebesa uznetom!
Radujte se, štite vere, oklope nade i svetiljko ljubavi!
Radujte se, jer se gledanjem presvetlog lica Božjeg naslađujete!
Raduj se, Sofija, jer pobožne majke na mudro vaspitavanje dece upućuješ!
Raduj se, jer nas poučavaš da tražimo Gospoda i da živa bude duša naša!
Radujte se, tople molitvenice za one koji vam sa verom, nadom i ljubavlju pritiču!
Radujte se, jer nam pokazujete da sve slasti i prelesti sveta ovog kao dim iščezavaju, kao prašina na vetru bivaju raznesene i u prah se pretvaraju!
Raduj se, Sofija, jer si svim srcem Boga zavolela!
Radujte se, jer ste kao tri bistra potoka ka jedinom izvoru života pritekle!
Radujte se, jer ste se kao tri mirisna cveta na plodnoj grani rascvetala!
Radujte se, jer ste kao tri ogledala, koja u sebi bezgraničnu lepotu Božju odražavaju!
Raduj se, Sofija, jer si kao maslina, na kojoj su tri grane, otežale od izobilja plodova darova Božjih izrasle!
Radujte se, Vera, Nado i Ljubavi, zajedno sa Sofijom, majkom vašom premudrom!

Kondak 10
Želeći da duše svoje spasu, svete mučenice radi Hristove ljubavi prezreše laskanje careva i bogatstva ovog truležnog sveta i radosno mučeničku smrt za Hrista primiše, pojući Mu: Aliluja!

Ikos 10
Kao stene vere, nade i ljubavi izgledaju svete mučenice svima, koji im pritiču sa toplom i usrdnom molitvom i ovako im u žalosti i iskušenjima kliču:
Radujte se, od grehovnih rana dobre isceliteljke!
Radujte se, jer nas u tami nedaća svetiljkom nadanja ozarujete!
Radujte se, jer nam usred iskušenja i žalosti divni spokoj upućujete!
Raduj se, Sofija, jer nama, koji se pod stradanjima povijamo, mudro staranje javljaš!
Raduj se, Vera, jer krst spasenja pred nama uzdižeš!
Raduj se, jer nemoći naše molitvom tebi isceljuješ!
Raduj se, Nado, jer nam izbavljenje daruješ!
Raduj se, jer čamotinju iz srca naših blago uklanjaš!
Raduj se, Ljubavi, jer nas zastupanjem tvojim kod Gospoda od zlog iskušenja, očajavanja, zbog smrti, ograđuješ!
Raduj se, jer iznemoglost našu u bodrost pretvaraš!
Raduj se, Sofija, marljiva za nas Bogu molitvenice!
Raduj se, u dobrim delima našim mudra učiteljice!
Radujte se, Vera, Nado i Ljubavi, zajedno sa Sofijom, majkom vašom premudrom!

Kondak 11
Sve i kad bi ovo pohvalno pojanje, koje prinosimo vama, svete mučenice, beskonačno bilo, opet ne bi bilo dovoljno da proslavi sve vrline i podvige vaše. Mi, pak, uznosimo hvalu Bogu za sve, i Onome Koji nam se u svetima Svojim javlja pevamo: Aliluja!

Ikos 11
Svećama koje pred Gospodom svetlošću nebeskom gore slične su Vera, Nada i Ljubav, kao i majka njihova Sofija. Njima se klanjamo, moleći ih da prosvetle i nas, pomračene žalostima, i iz dubine srca im kličemo:
Radujte se, jer ste rize svoje u krvi Agneca na zemlji ubelele!
Radujte se, jer ste za naš život večni zastupnice!
Radujte se, jer ste tvrđava i odbrana dušama koje traže smirenje u milosrđu Božjem!
Raduj se, Sofija, jer nas od sujete ovozemaljske ograđuješ!
Raduj se, Vera, skupocena kadionice, jer tamjan pohvale Gospodu prinosiš!
Raduj se, jer nas grešne verom prosvećuješ!
Raduj se, Nado, u žalosti uteho i utočište naše!
Raduj se, u stradanjima našim lučezarna vesnice izbavljenja!
Raduj se, Ljubavi, jer u srca naša nezlobivost i krotost ulivaš!
Raduj se, tajanstvena zvezdo, koja nas iz teskobe zemne na nebo uznosiš!
Raduj se, Sofija, mudra i prečasna vaspitačice dece!
Raduj se, jer onima koji te mole Bogomudri život daruješ!
Radujte se, Vera, Nado i Ljubavi, zajedno sa Sofijom, majkom vašom premudrom!

Kondak 12
Svete mučenice, molite Prečistog Vladiku Hrista da se udostojimo i blagodat Božju zadobijemo, i da milostiv bude prema nama grešnima, koji sa verom, nadom i ljubavlju Njemu, Jedinom Gospodu i Spasu našem smireno pojemo: Aliluja!

Ikos 12
O podvizima vašim silnim, iz vere, nade i ljubavi izraslim, pevamo, poštujemo vaša prevelika stradanja, hvalimo divno trpljenje vaše, proslavljamo vašu smrt, koju ste za Hrista rado prihvatile, veličamo nepobedivu odvažnost vašu, svete mučenice Vera, Nado i Ljubavi, i mudra majko Sofija, i proslavljajući vas, ovako kličemo:
Radujte se, jer ste kao svetlost munje, koja ide od istoka do zapada vrlinama svojim zablistala!
Radujte se, pehari vere, nade i ljubavi, koji ste životvornim pićem duše naše napojile!
Radujte se, tri svetozarna puta, koja nas ka prestolu Gospodnjem vode!
Raduj se, Sofija, jer si radi dece svoje od svetih pohvale zadobila!
Raduj se, Vera, cvete vere, i od snega belji!
Raduj se, naslado stradalnika!
Raduj se, Nado, ugnjetenih srca pohvalo!
Raduj se, jer kao potok isceliteljski, žeđ ožalošćenih duša utoljuješ!
Raduj se, Ljubavi, venče od smirenja, radosti i blagosti ispleteni!
Raduj se, mudri osvitu večnosti!
Raduj se, Sofija, žezlo snage, koje si krotko i mudro čeda vaspitala!
Raduj se, presvetla lučo Božanstvene nauke, koja je dušama našim zablistala!
Radujte se, Vera, Nado i Ljubavi, zajedno sa Sofijom, majkom vašom premudrom!

Kondak 13
O, svete i hvale dostojne mučenice, Vera, Nado i Ljubavi i mudra mati Sofija, primite sada ovo malo moljenje naše i molitvama svojim nas izbavite od svih nedaća, bolesti i žalosti, da bi se udostojili da u Carstvu Nebeskom gledamo besmrtnog Gospoda Isusa i da Mu zajedno sa vama uskliknemo: Aliluja! (triput)

Ikos 1
Angeli na nebesima radovaše se gledajući vaš vrlinama ispunjen život, koji provodiste u čitanju Božanstvenog Pisma, u trudu, postu, molitvi i milosrđu, neprestano poučavane od vaše majke da postanete živa obličja triju bogoslovskih vrlina, po kojima imena i dobiste. Diveći se takvoj mudrosti majke vaše i vašoj usrdnosti, pobožno vam govorimo:
Radujte se, sestre jednodušne, trima vrlinama istoimene!
Radujte se, jer ste se besprekorno pokoravale Bogomudroj majci svojoj!
Radujte se, jer ste kao tri rajske grančice, u bezbožnom Rimu izrasle!
Raduj se, Sofija, jer si svoje tri kćeri, po imenima vrlina nazvala, naučila da ih i životom potvrde!
Raduj se, Vera, jer nam pomažeš da verom vidimo i vidljivo i nevidljivo!
Raduj se, u netruležnost odevena!
Raduj se, Nado, jer nam nadom stradanja naša u dolini tuge ublažavaš i desnicom na nebo pokazuješ!
Raduj se, jer si Carstvo Nebesko nasledila!
Raduj se, Ljubavi, jer nam ljubavlju Božanskom blaženstvo besmrtnog života otkrivaš!
Raduj se, blagodaću Duha Svetoga obasjana!
Raduj se, Sofija, Premudrosti, jer si premudro kćeri svoje odgajala!
Raduj se, jer nas u vrlinama vere, nade i ljubavi ukrepljuješ!
Radujte se, Vera, Nado, i Ljubavi, zajedno sa Sofijom, majkom vašom premudrom!

Kondak 1
Veri, Nadi i Ljubavi i njihovoj mudroj majci Sofiji, izabranim sluškinjama Gospoda Svedržitelja, pohvalne pesme sa umilenjem uznosimo. A vi, se, imajući smelosti da stanete pred Hrista Boga, molite za nas, da se izbavimo od grehova i žalosti, da bismo vam blagodarno pojali:
Radujte se, Vera, Nado i Ljubavi, zajedno sa Sofijom, majkom vašom premudrom!

Molitva svetim mučenicama Veri, Nadi i Ljubavi i njihovoj majci Sofiji
O, svete i hvale dostojne mučenice, Vera, Nado i Ljubavi i hrabrih kćeri mudra majko Sofija, k vama sada pritičemo sa usrdnom molitvom, jer šta bi snažnije moglo za nas pred Bogom posredovati, nego vera, nada i ljubav, tri temeljna kamena svih vrlina, po kojima ste nazvane i čije obličje bejaste. Umolite Gospoda da nas u žalostima i iskušenjima zaštiti neizrecivom blagodaću Svojom, da nas spase i sačuva kao Blag i Čovekoljubiv. Njegovu slavu, kao sunce nezalazno, sada gledate i pomozite nam u smirenim molitvama našim, da oprosti nam Gospod Bog grehe i bezakonja naša, da pomiluje nas grešne i nedostojne milosrđa Njegovog. Molite, dakle, za nas, svete mučenice, Gospoda našeg Isusa Hrista, a Njemu slavu uznosimo, sa Bespočetnim Njegovim Ocem i Presvetim i Blagim i Životvornim Njegovim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.