NASLOVNA » AKATISTI, MOLITVE » Akatist svetom velikomučeniku Knezu Lazaru

Akatist svetom velikomučeniku Knezu Lazaru

Kondak 1.

Pred izabranim svetionikom zemlje srpske, iz usrđa i ljubavi ničice padamo, i molebne pesme koje od srca izviru, prinosimo ti, sveti velikomučeniče kneže Lazare. Počinjući ove pohvale tkati, želimo da ukrasimo veličinu velikog u blagočestiju, i da uzvisimo tvoja dobra dela, jer vidimo u tebi mnoga čudesa. Ti si rajsko drvo koje je u pravoj veri zasađeno. Mladost si svoju proveo na dvoru cara Dušana. O, sveti velikomučeniče, primi ove molbene reči od dece tvoje, kao dve lepte od uboge, i kadionicu mirisnu. Po celoj zemlji deca tvoja ukrašavaju svečasnu glavu tvoju vencima zlatom ispletenim, i pevaju ti pobedne pesme:

Raduj se, sveti velikomučeniče kneže Lazare, srpska pohvalo i zaštito!

 

Ikos 1.

Tvorac anđela, Koji sudbine naroda i carstava određuje, kada htede da prizove srpski rod u Carstvo Nebesko, izabra tebe, sveti kneže, za blagovesnika i izvršitelja blage volje Svoje. Srce cara Dušana okrenu k tebi, i on te zavole kao sina i podiže u čin kneza. Blagodarimo Tvorcu za sve ovo, a dobrotu tvoju veličajući sinovi srpski, ovako tebi pevajući, govore:

Raduj se, sasude preslavni, Božanstvenom blagodaću državi svojoj darovani, koji si premudrim Promislom predizabran za saputnika srpskom rodu u Carstvo Nebesko!

Raduj se, sasude Duha Svetoga od mladosti, jer Božanstveno prosvećenje na tebi sijaše!

Raduj se, jer je srce tvoje kao hram Bogu osvećen, gde Otac i Sin i Božanstveni Duh natprirodno obitavaju!

Raduj se, jeziče medotočivi, koji si objavio radost, jer Gospod otvori vrata srpskom rodu!

Raduj se, jer se žrtva tvoja, ljubav i mučenička smrt, urezaše duboko u srce i svest srpskoga roda!

Raduj se, sveti velikomučeniče kneže Lazare, srpska pohvalo i zaštito!

 

Kondak 2.

Bogom darovan, zbog dobrote voljen si bio na dvoru cara Dušana. Oštroumnošću razuma, mudrošću i uzvišenošću života, sijao si kao sunce i pokazivao si lepotu naravi, i svi se divljahu blagosti, mužestvu, i iskustvu u vojnim okršajima. Imao si molitvu kao štit i bio si oštra strela koja ranjava protivnike. Ukrašen silom Samsona, mnoge si pobede zadobio. Primivši od Boga dar da Srbijom vladaš, stado koje ti bi povereno učio si da ispunjava jevanđeljske zapovesti, pokazavši se prvo sam kao primer ljubavi prema Hristu. I nas nauči da ti podražavamo, i da budemo deca tvoja, ne po imenu samo, već i po životu, da ukrašavamo sebe milosrđem, smirenjem, trpljenjem, i ljubavlju međusobnom, i da iz dubine srca Bogu Koji te je proslavio, pevamo: Aliluja.

 

Ikos 2.

Premudrošću rasprostrta nebesa, veselite se, likuj zemljo srpska, padnite ničice pred Gospodom, i zaradujmo se sećajući se Lazara, krstonosca, posle svetog Save i Simeona našeg najvećeg darodavca štedrog. Hodite, jaganjci Gospodnji, dođite stradalnici, bogati i siroti, zdravi i nemoćni, na kladenac koji od mnogih bolesti leči, molite i primite ozdravljenje po veri. Veliki Pastir sve poziva da razdeli Božanstvene darove. Slavni Lekar s nebesa silazi k nama, osvećuje nas i kao dažd blagodat izliva, lekove nebeskog Lekara daje. Likujmo duhovno kao David pred kivotom Zaveta, da divnom lekaru našem sa ushićenjem psalamske pesme bogolepno uznosimo: Blago čoveku koji se boji Gospoda, bez poroka si hodio putevima Njegovim, zato ti kličemo ovako:

Raduj se, jer slušaš one koji ti se mole. Ti si nam veliko bogatstvo, jer nam daruješ milost neizmernu!

Raduj se, sasude miomirisni, jer za svaku bolest duševnu i telesnu izlečenje daješ!

Raduj se, jer iznemogle podižeš, pomozi i nama obremenjenima i izmučenima iskušenjima ovoga veka!

Raduj se, jer mudro brineš o nama kada ljuto stradamo!

Raduj se, osvećena glavo, oko koje Boga gleda i sjedinjuje se s Njim ljubavlju i čistim umom!

Raduj se, jagnje dobro, jer si sebe, prinos čisti, kao cvet rajski Gospodu prineo!

Raduj se, sveti velikomučeniče kneže Lazare, srpska pohvalo i zaštito.

 

Kondak 3.

Sila višnja davaše tebi krepost da istrpiš pometnju po smrti cara Dušana i sina mu Uroša. Videvši te Agarjani kako sa stadom napreduješ u blagočestiju, kao zveri napadahu na otačastvo tvoje, želeći da ga unište. Tada Božanstveni poziv siđe na tebe, ume nebesni, koji gledaš tajne Božije, Bog ti predade kormilo države. Patrijarh Joanikije uruči ti dostojnu čast, pomaza te za cara, da budeš pobornik i zaštitnik i nesavladiva zaštita od svih neprijatelja. A sada i na nas pogledaj kao otac večni, zaustavi i ukroti buru koja nas je obuzela, i odbaci nalete ljutih besova. Uputi nas na stazu pokajanja, okamenjena srca naša umekšaj da ispunjavamo zapovesti Božije. Blagodarimo Gospodu za takvu milost k nama, Njemu Vencedavcu pevamo: Aliluja.

 

Ikos 3.

Imajući u sebi blagodat svesilnog i krotkog Načelnika pastira Hrista, kao jagnje nezlobivo, sačuvan si od iznenadne smrti od bezumnog Nikole, silom svetoga krsta koji si na prsima nosio, da bi na Kosovu vidljivo primio mučenički venac i sjedinio ljude sa nebesnim žiteljima. Slaveći Gospoda Koji te je sačuvao i diveći se ovom blagovoljenju Božijem, molimo tebe, izabranika našeg, urazumi nas i ukrepi u delima spasenja, da ne bude besplodna vera koju si u nas usadio, da podnesemo bodro težinu života u trpljenju i velikodušnosti i da tiho pređemo u večno blaženstvo. Pomozi da savršenu molitvu steknemo, veru, nadu i ljubav sačuvamo, da u blagovernosti i napredovanju s radošću tebe proslavljamo, i da ti blagodarno pesmu hvale prinosimo:

Raduj se, jer imaš slobodu pred Bogom da nas izbavljaš od mnogih i različitih iskušenja!

Raduj se, lekaru milosrdni, koji nemoći naše brzo lečiš!

Raduj se, jer Srbiju gledaš i blaga prolazna i večna od Gospoda za nju išteš!

Raduj se, jer si krotošću i smirenjem srca kao ovca nezlobiva usrdno za Hristom išao!

Raduj se, vođo naroda, jer si zastupnik za državu svoju, jer si srušio nasilje tuđinaca i pokorio ih pravoslavnima!

Raduj se, jer si ušao u stado i primljen bio sa ljubavlju kao knez i vođa!

Raduj se, sveti velikomučeniče kneže Lazare, srpske zemlje pohvalo i zaštito!

 

Kondak 4.

Na buru u zemlji i razdor u Crkvi sa bolom si gledao. Obdaren Božanstvenom pravdom, brinuo si se i starao da izmiriš Srpsku Crkvu sa Carigradskom Patrijaršijom. Uklonio si prokletstvo i izmolio oproštaj za žive i upokojene. Tako si obnovio duhovni život i sve sjedinio sa Crkvom Hrista Boga. Obnovi i sada duše naše i usadi u srca naša spasonosni strah. Umilostivi Gospoda za grehe naše, daruj nam duh skrušen, srce smireno i ispravljenje života. Prosveti um naš da razumemo put Gospodnji, zaštiti nas od napada zlih ljudi i braće. Primi od nas blagodarnost i molbu koju sa suzama jednoglasno sjedinjujemo, Hristov ugodniče, koji si nas ovde okupio i tamo nas pribroj redu spasenih, da zajedno s tobom kao deca sa ocem svedobrome Ocu pevamo: Aliluja.

 

Ikos 4.

Slušamo o tebi, kolika si nam dobra darovao i nemoćan je naš um i jezik najmudrijih da iskaže dobrodetelji koje u tebi cvetaju. Zbog ubogosti nemamo sile da ti dostojan venac hvale ispletemo. Ispravnost tvoja pobeđuje reči naše, i ne znamo kako da te nazovemo: glavom li pravoslavlja, okom blagočestija, ocem sirotih i zašitnikom svih siromaha, hraniteljem gladnih, mirotvorcem zavađenih? I nas, koji u ljubavi i dobrim delima oskudevamo, podigni iz duhovne raslabljenosti, da dostignemo duhovna dobra i uđemo u dvorac Svedržitelja. Sjedini decu države svoje, obuzdaj silne, ukrepi nemoćne, koji te od srca poštuju i premnoga dobra dela tvoja hvale. Gospode, blagodarimo Ti za sve ovo i ugodnika Tvoga od sve duše proslavljamo, onoga koji nasledi blaženstvo blaženih:

Raduj se, pastiru bodri, vladaru mnogomoćni, jer si imao oko koje ne drema i žezlom mudrosti nebeskim tajnama pastvu si učio!

Raduj se, jer si Bogom upućivan ispunjavao Njegova naređenja!

Raduj se, miroljubivi, jer si bio obnovitelj porušenog carstva, a tebe radi Bog dade sjedinjenje Crkvama!

Raduj se, divni Solomone neporočni, dobri i pravedni Jove, koji si uzišao na lestvicu dobrodetelji i pokazivao put svome stadu!

Raduj se, jer si na one koji su bili pod tvojom vlašću gledao kao na decu svoju, narode i kneževe blagosiljao kao braću, napadnute si štitio, strance zbrinjavao i milostiv prema njima bio!

Raduje se, sveti velikomučeniče kneže Lazare, srpske zemlje zaštito i pohvalo.

 

Kondak 5.

Bogom tkana porfiro, raj si koji lepo cveta, prepun dragog kamenja, bogolepno ukrešen. Zemlju tvoju mnogim hramovima kao zvezdama si ukrasio. Slavni ktitore Ravanice, Lazarice, Gornjaka i mnogih drugih, koji i danas miomirišu, odišući mirisom prave vere za pastvu tvoju. Uvrstio si sebe u broj zadužbinara Nemanjića, hodio si stazom otaca i podražavao im, jer si pokazivao veliku ljubav prema Sinaju i brinuo se o Svetoj Gori i Hilandaru. Sazidao si velelepnu i divnu pripratu želeći da sačuvaš skrivnicu duhovne svesti, davao si imanja i bogatstvo i štedro snabdeo potrebnim mesto na kojem se vekovima ime tvoje neprestano molitveno proslavlja, i dostojno sa anđeoskim vojskama pevaš Bogu: Aliluja.

 

Ikos 5.

Zavolevši Hrista zavoleo si monahe i pustinjake, hristoljubivi monaholjupče i davaoče milosti. Gore i doline ispunio si monasima. Radošću se humke opasaše i pustinje procvetaše. Sinaitima koji izbegoše sa Svete Gore i nađoše pokoj u oblastima države tvoje, koji u miru Gospodu služe ne tražeći nikakva zemaljska zadovoljstva, koji prezreše sve lepote ovoga sveta i zavoleše samo Gospoda, ti si podigao crkve, da se u njima ime Gospodnje proslavlja i verni duhovno krepe. Svetome Grigoriju molčalniku Gornjak, svetome Sisoju Sisojevac, svetome Vavili i Romilu Ravanicu si sazidao, da tebi bude nedgrobna crkva, za upokojenje tvoga tela do kraja veka, gde te neprestano slavoslove čeda tvoja, gde hvalu Bogu uznose i trud tvoj pesmama hvale radosno:

Raduj se, gostoljubivi Avraame, jer si sazidao mnoge bolnice i stranoprimnice za zbrinjavanje nemoćnih i bolesnih koje si snabdeo svakim dobrom!

Raduj se, jer si zidao hramove koje je krasila lepota, u kojima se peva Bogu u Trojici!

Raduj se, jer si voleo monahe, koji molbe Bogu prinose, a tebi pohvale!

Raduj se, jer si se upodobio praroditeljima Simeonu i Savi, jer si seme blagočestija koje su oni posejali požnjeo i obogatio narod slavom neprolaznom!

Raduj se, jer su sveti Sinaiti, čuvari vere i vrlina, tihovanjem sebe sa Bogom sjedinili, zemlju tvoju osvetili i duhovni život u njoj podigli!

Raduj se, sveti velikomučeniče kneže Lazare, srpske zemlje pohvalo i zaštito.

 

Kondak 6.

Propoveda se po vascelom svetu slava hrabrosti tvoje, gnevom si plamteo protiv neprijatelja Krsta Hristovog. Kada je trebalo da se poslednji put sretneš sa bogoborcima koji smućivahu državu tvoju i koji htedoše da je pokore veri muhamedanskoj, mnoga moljenja si prineo tražeći da te Gospod urazumi i pokaže šta je volja Njegova. Kosovo je tebi druga Getsimanija, u kojoj si izrekao spasonosne reči: “Oče, da bude volja Tvoja kao na nebu, tako i na zemlji.” Primio si zapovest da ideš u sretanje zlobnima. Nisi se pobojao gneva bezakonika, ukrašen silom Samsona, krepio si vojsku na podvig mučenja ovako: “Vi, blagorodnici moji, seme srpsko, do sada se naslađivasmo zemaljskim blagom, pođimo bez straha na Kosovo, krepko stanimo, ne štedimo tela svoja, Boga u pomoć prizovimo, da državu otaca naših sačuva, ne žalostimo se, no verujmo i samo se u Boga uzdajmo, i videćete slavu Njegovu. Zemaljsko je za malena carstvo, a Nebesko je doveka“. Zato Srbijo junaka, pevaj Svetoj Trojici u svako vreme: Aliluja.

 

Ikos 6.

Zasijao si u srcima vernih, ti najplemenitiji vlastodršče srpski. Po dobroj naravi upodobio si se Samom Gospodu. Gospod pred stradanje sa učenicima Tajnu večeru pripremi, a ti bogonošče, Vladarevih tajni služitelju, sa velmožama večeru ljubavi pripravi, na kojoj si krepio vojsku da ne budu izdajnici kao Juda. Nekada Mojsije, dajući ljudima zakon od Boga primi napisano, a tebi anđeo sa neba dođe i knjigu ti donese, u zanosu prenese te na Nebo gde si čuo neiskazane reči. Gospod na Golgoti postrada, a tvoja je Golgota Kosovo, na kojem izginu krasni buket vojnika. Sa konja si pao sa šesnaest rana kad bezakonici kao zveri plen jarosno htedoše da rastrgnu nepobeđenog, a ti si kao savršena ovca za klanje Onome Koji je za nas izvoleo da zaklan bude, pevao: “Da se prolije krv moja u ljubavi Hrista mog.” Glavu tvoju odeliše od tela i u kladenac baciše. Tada Nebesa sa anđelima i svi Nemanjići pravedni uzdigoše glasove, radosno sretoše dušu tvoju i duše poginulih s Tobom, uzletanju tvojemu zapljeskaše, podvige tvoje slavljahu, mučenici zaigraše i mi stradanju tvome hvalu uznosimo:

Raduj se, Bogom sabrana pastvo, danas slavni knez Lazar uziđe k Caru nad carevima!

Raduj se, jer si krv svoju kao alavaster mira Hristu prineo!

Raduj se, jer si uveče slavio krsnu slavu – svetoga proroka Amosa, hlebom i vinom, a danas krvlju i smrću!

Raduj se, jer Žetelac Gospod žanjaše pšenicu, pozlaćena klasja, duše srpskih mučenika, čisteći je od kukolja i noseći u žitnicu nebeskih dvora!

Raduj se, jer su njihova tela bila dragoceni biser sa ovog strašnog polja!

Raduj se, krotki Davide, jer si divlju zver Murata kao Golijata pobedio i tvojom krvlju kao na kolesnici otišao radosno u nebesne visine gde je Isus večni!

Raduj se, sveti velikomučeniče kneže Lazare, srpske zemlje pohvalo i zaštito!

 

Kondak 7.

Hteo je Čovekoljubac da dokaže svetu da svi koji Bogu ugađaju velike nagrade udostojeni bivaju. Tvoje mnogostradalno telo proslavio je slavom netruležnosti. Zemlja te je skrivala dve godine i iz svojih nedara dala je tvoje telo kao krin miomirisni veseleći stado tvoje. To dragoceno bogatstvo koje ispušta čudesne zrake beše položeno u Ravanicu kao u tvoj presto i dvor Spasa Gospoda. Divna su dela Tvoja, Gospode, jer divnim čudom pokaza glavu nebesnog tajnika, sijajući nebesnom svetlošću da pokaže gde je. I sada si nam od Boga poslan da ostarelu Srbiju obnoviš i orosiš tvojom blagodaću. Spasi mnogostradalno Kosovo i izbavi od nasilja Srbe koji nepravedno stradaju. Daruj nam da se naslađujemo radošću anđela i da zajedno sa tobom slavimo Trojicu Jednosušnu: Aliluja.

 

Ikos 7.

Divne su tajne Tvoje, Hriste, jer si nam darovao takvog svetilnika, koji nas je obogatio netruležnošću tela svog, kao Ilija što udvostruči Jeliseju blagodat svoju. Dao si nam telo koje blista u unutrašnjosti hrama Svetog Vaznesenja, i na slavoslovlje sve podstiče, veseleći nas i obasjavajući srca naša Božanstvenom svetlošću, ukrepi i ojačaj one koji ti sa ljubavlju prilaze. Duhovnom jačinom nama malomoćnima daj silu i ispuni nas snagom, kao što je tvoja ljubav silna. Gospode, na kolena padamo i molimo da se obogatimo iz bogate skrivnice Tvoje, molimo Te, sačuvaj nam nepovređeno telo svetitelja i velikomučenika kneza Lazara. Žiteljima njegove obitelji, koji mu pohvale pevaju, spasenje, zdravlje i ljubav daruj. Umiri srca i ispuni duhom premudrosti, nas koji ga veličamo:

Raduj se, jer tvoje telo nam daruje drugi Siloam, iz koga ističu isceljenja onima koji boluju od neduga telesnih i strasti duševnih, jer na tebe svi gledamo kao na izvor kreposti i utvrđenja u veri!

Raduj se, jer je Ravanica tebe radi blažena, blažen je narod srpski, jer je dete takvoga oca!

Raduj se, jer si tvoju glavu za Hrista Boga, pod mač kao pod venac radosno pognuo!

Raduj se, jer su tvoja žrtva, ljubav i mučenička smrt urezani duboko u srcima i svesti srpskog roda!

Raduj se, jer vera tvoja čuva Srbiju kroz vekove vekova i tvoju glavu oreolom ukrašava!

Raduj se, jagnje mnogocenjeno, Avraamove žrtve podražavaoče. Kao on Isaaka, ti si dušu tvoju prineo kao žrtvu čistu i neporočnu!

Raduj se, sveti velikomučeniče kneže Lazare, srpske zemlje pohvalo i zaštito!

 

Kondak 8.

Srbija likuje zbog veličine svoga svetitelja Lazara mučenika, kada se duh naroda podiže, jer si zagrmeo kao grom i zasvetlio kao jutro posle noći tame i greha, ispunjavajući sve osećajem blagodati. Ljudi Izrailjci pređoše kroz Crveno more noseći kosti Josifove, mi Novi Izrailj, kroz Srbiju nosimo tvoje mošti na plećima arhijerejskim kao na heruvimskim nosilima, osvećujući vazduh gradova i sela miomirisom, puna srca, u velikim molitvama i sa lepim molbama, kada mošti tvoje behu pronete kroz Srbiju, Srem i Bosnu za šestogodišnjicu tvoje pogibije, kad su bile u Gračanici na Kosovu. Izlivaj na nas uvek dubinu tvoje milosti, odagnavaj nesreće i nepravde, nauči nas da zemaljsko preziremo, a nebesko sozercavamo i volimo. Blagoslovi venac godine blagošću da Srbija umnoži svoje plodove, da se nasiti svaka duša tvojom dobrom voljom, radujući se zbog nebeske slave tvoje i sa umiljenjem toplo pevajući: Aliluja.

 

Ikos 8.

Svako koleno srpskog roda danas prosvećenje dobija, jer dođe dan pokoja pastira našega. Nije te bilo u Ravanici trista godina, pa si se ponovo vratio u svoju obitelj, svojoj pastvi, i poželeo si da ostaneš u Ravanici da obraduješ i utešiš čeda tvoja koja u njoj žive, igumaniju Gavrilu sa sestrama, i sveštenoslužiteljima, i vernicima. I vratio si se mnogo veći i slađi, svetioniče naš, mnogomirisna rajska ružo. S ljubavlju smo te dočekali i ispratili, od svojih svojima časno si išao, da svojim putovanjem sve osvetiš, da verne blagosloviš, koji željahu da vide svog pastira. Pogledaj i sad na ovaj narod koji se tiska oko tela tvoga, koji ga se dotiče i usrdno celiva. Raširi tvoje ruke u molitvi kao orao krila i zaštiti ptiće – ljude svoje. Sačuvaj našu obitelj i svaku obitelj, rasejane sakupi. Spasi one koji ti služe i dolaze u tvoju obitelj. Hodite monasi i praznikoljupci da se nasladimo blagodaću njegovom i da se poklonimo telu njegovom koje mnogi trud iskusi, i da skupa zatrubimo radosno pojući, osvećeni svetošću moštiju njegovih, te da od čeda svojih čuje ovo:

Raduj se, nepresušni izvore blagoslova i milosti Božije!

Raduj se, anđele zemaljski, Lazare, jer su mošti tvoje bile u Sabornoj crkvi u Beogradu, kao miomirisni sasud mirisom ispunjavajući mnogonapaćenu Srbiju!

Raduj se, jer se po dolasku tvom u Ravanicu žena koja je bila na ivici smrti od teške bolesti isceli tvojom milošću i mnogi se isceljuju koji sa verom prilaze!

Raduj se, jer telo tvoje mirotočivo zrači po celoj Srbiji i duh naroda oživljava!

Raduj se, molitveniče topli, pesme primi i molitve usliši, one koji trpe napasti i sada stradaju u tiho pristanište uputi!

Raduj se, sveti velikomučeniče kneže Lazare, srpske zemlje pohvalo i zaštito!

 

Kondak 9.

Zablagodarimo Bogu mi, strahom ispunjeni, jer vidimo dubinu Božijih čuda kako po isteku mnogih godina, nakon šesto godina ne istrunu mnogoisceliteljno bogatstvo, ne samo telo, no i donja haljina, u kojoj je pogreben bio i koja i danas na njemu stoji, položena sa svečasnom glavom u manastiru Ravanica, gde se neprestano i svetlo ime njegovo slavi i sa vernima govori: “Lazare, služitelju neizrecivih tajni, ti si moja krepost i utvrđenje, ti si moja dobrota i tobom se ponosim.” Hodite obremenjeni, da dobijete olakšanje celivajući svetu desnicu. Ruke na dobro spremne, koje su usrdno sekle neprijatelje pravoslavlja, cele su i do danas se vide na njima rane od oružja, izlivaju nam milost mirisavog mira, blagovonije ispuštaju u ova strašna vremena da dokažu vernima tvoje prisustvo. Te ruke, koje su nekada zlato davale, i sada daju razna isceljenja. Hodite, obremenjeni, i svi koji Boga ljubite, da slavimo Boga divnog u svetima svojim: Aliluja.

 

Ikos 9.

Rečiti govornici su kao ribe bezglasne pred tobom, sveti kneže Lazare, jer si izrastao iz zemlje Srbije. Nemanjići i svi srpski pravednici blagodariše sili Višnjeg, jer se srpski rod večno obogatio i kao naročiti kupac svojom krvlju otkupio, darovao i zapečatio kao večno nasleđe Nebesko Carstvo. Divan zavet sa Bogom si svezao, ostaviviši nam Krst časni uzdignut od Kosova do Nebesa, koji vođaše narod kroz pustinju robovanja pet vekova. Kao što ognjeni stub izvede Izrailja iz Misira, tvoj Krst i zavet sijajući vode i dovedoše stado u obećanu zemlju slobode na Nebu, gde se peva opojna pesma: Svet, Svet, Svet je Gospod Savaot, puna je zemlja slave Tvoje. Sećajući se preslavnog tvog zaklanja nas radi, prinosimo ti blagodarne pesme i molimo da nas, kada pevaš Trojičnu pesmu na nebu uslišiš kad ti na zemlji pevamo ovako:

Raduj se, Bogom sazdani štite pravoslavlja, budi nam žalosnima uteha, pomračenima svetlost, zlima izmena!

Raduj se, u Bogu i Bogorodici naša krepka pomoći!

Raduj se, jer tebi Gospod govori: “Vi ćete biti izabrani moj narod, a ja ću Vam biti Bog.“!

Raduj se, srpski sudbonošče, dvostruki venci stoje na tvojoj glavi: carstva i mučeništva. Ti si ispivši čašu Hristovog stradanja kao dar krv i na zaklanje sebe predatog Gospodu prineo!

Raduj se, jer je Kosovo tebi i srpskom rodu vrata što u nebo vode!

Raduj se, jer tvojom netruležnošću daješ nadu na vaskrsenje!

Raduj se, nedostižna tajno, zbog zaveta kojim si obradovao srpske svetitelje i kojim se održa srpski narod i napajaju pokolenja!

Raduj se, jer Nemanjići, nebesa i mučenički sabor radosno sretoše dušu tvoju i duše s tobom poginulih!

Raduj se, sveti velikomučeniče kneže Lazare, srpske zemlje pohvalo i zaštito!

 

Kondak 10.

Stub blagočestija i lestvica koja do nebesa doseže, ti si nebočežnjivi kneže. Kao sunce obasjavaš nas koji živimo u mraku nerazumevanja u ove poslednje dane. Obitelj tvoju Ravanicu sačuvaj od svakoga zla, učini je mnogodetnom, da u vekove izobiluje monahinjama, koje će tebe hvaliti i molitve Bogu prinositi. Monasi i monahinje mole te prilježno: “Ne odvoji nas od slave koju ti dariva Bog. Na podvig monaški ukrepi nas, da savladamo životna iskušenja, tihošću da se radujemo, isprosi nam od velikodarovitog Boga svaki dar – koji je kome potreban: bolesne isceli, da zdravi dušom i telom možemo ostale dane provesti u ugađanju Bogu. Učini nas hramom Duha Presvetoga, da dostignemo duhovna dobra i udostojimo se primiti blagi kraj života, te da s mudrim devama uđemo u dvorac Hristov, da s tobom pevamo bogonosnu pesmu: Aliluja.”

 

Ikos 10.

Caru Nebesnom sazidao si divni i visoki hram, u slavu Vaznesenja Njegovog, gde se vekovima Sveta Liturgija poje, i skuplja sve što srpski diše. Tobom ukrašena Ravanica, kao raj božanstveni izgleda i prisutnima govori: “Sada lepota moja zablista više od svake lepote, slava moja Gospoda veliča, jer se u nedra moja opet telesno nastani, onaj koji me podiže, samodržac srpski Lazar, čudo zemaljsko, moj ukras, pokrov i od neprijatelja zaštita.” Ti pobožnosti stube neoborivi, kao sunce obasjavaš nas koji živimo u mraku u ove poslednje dane. Pogledaj na monahinje i monahe, koji ti prinose slatko pojanje, koji se dan i noć trude da Gospodu ugode, i sveštenomonahe, koji ti služe, pomeni u veselju i blaženstvu tvome. Ispuni ono što traže onima koji s verom dolaze. Kojima pomoć tvoja treba obilno je daj. Onima koji u tvojoj obitelji žive i u drugim obiteljima, daruj sve što je potrebno na korist, utehu i spasenje da smirenomudreno od nas slušaš:

Raduj se, anđele u telu, čudna je revnost i narav tvoja, tvrda vera, velika tvoja nada u Boga, čuvaru budni obitelji tvoje, ti koji pastvu svoju nadgledaš!

Raduj se, jer si revnošću Iliji sličan bio, gnevom si plamteo na neprijatelje Krsta Hristovog!

Raduj se, jer se Ravanica zbog tebe pokaza kao bolnica nemoćnih, tiho pristanište onih koji su u burama, kao nebo svetlozarno!

Raduj se, iskusni sejaču semena blagočestija, jer si se gledajući sa nebesnih visina radovao žetvi prebogatoj, jer si priveo jaganjce krotke, mnoštvo mučenika, Hristu!

Raduj se, divna i prekrasna družino od Boga izabrana, jer je kroz Vas protkana i u duh Srbije duboko urasla vera u pobedu pravde i neba nad zemljom!

Raduj se, sveti velikomučeniče kneže Lazare, srpske zemlje pohvalo i zaštito!

 

Kondak 11.

Zapevajmo, braćo, bogomudrom Lazaru i družini njegovoj. Vi izdanci srpskog roda u cvetu mladosti bejaste. Krasota tela vaših unutrašnju svetlost vašu pokaza, jer vi reč Lazarevu s premudrošću poslušaste, krv svoju neštedimice za veru proliste, nemoć prirode zaboraviste, i kao jaganjci na zaklanje radosno idoste. Dobrorazumni, predivni, svetloblistavi junaci, slavni, hrabri i plemeniti, međusobno revnost podsticaste: “Idemo na Kosovo ravno za Krst časni da krv prolijemo i za svoju veru da umremo.” Hvaleći se Bogom prosvetljeni Lazar govori: “Ovo su od mene rođeni, takvi su moji sinovi, koje krštenjem rodih, i strahom Božjim vaspitah, koje sad vidim nebesnim vencima ukrašene, kako se agarjanske vere i ljutog besa gnušaju.” Hodite srpski sinovi, toplo se poklonimo dušama krstonosnih mučenika, razumnim biserima Gospodnjim. Pozivamo vas, dođite sada i spasite nas od inovernih. Molite u svetlost odevenog Gospoda da večnim životom odene duše naše i da zajedno s vama pojemo Bogu: Aliluja.

 

Ikos 11.

Molebnom pesmom proslavljamo vas kao zastupnike naše pred Bogom, krepki čuvari i zaštitnici, jedan ste razum imali, kao jedan ste revnitelji bili Jedinosušne Trojice. Kao David vama govorimo: “Šta je dobro ili šta je krasno, do da braća zajedno žive?” Vi niste vezani telesnom ljubavlju, no verom, verom pravoslavnom, verom bratoljubivom. Ako je koren svet i grane su svete. Časna smrt vaša pokazala se pred Bogom kao bogolepna pletenica. Vezani blagodaću u visine uzletoste, zemlju osvetiste prolivanjem krvi, kao cvećem mnogomirisnim ona se vama ukrasi. Darujte nam duh vaše revnosti, da se udostojimo naslade nebesnih darova pojući vam:

Radujte se, kosovski orlovi, dobri srpski sinovi!

Radujte se, Obiliću Miloše, Toplica Milane, Kosančić Ivane, i svi mučenici, koji nelicemernom ljubavlju, nepokolebljivom verom, rečju istine, kao zlatnom vezom jedan drugog pridržavaste!

Radujte se, svi sveti mučenici, Jug-Bogdane sa sinovima – devet sokolova, lozo blagoslovena, kroz vas je sazreo duhovno srpski rod, jer ste vi most koji vezuje pokolenja i zapisuje ih u knjigu života!

Radujte se, jer žrtvu živu, dar mnogoprijatan Svetoj Trojici sebe prinesoste, a vrata se nebeska svetlo otvoriše primajući vas!

Radujte se, jer se s vama bogomudri Lazar udostojio da svete Tajne Pričešća Božanstvenom Krvlju i Telom Hristovim u Samodreži primi!

Radujte se, sveti velikomučenici, srpske zemlje pohvalo i zaštito!

 

Kondak 12.

Blagodaću Božijom lađu zemlje svoje doveo si u tiho pristanište večnoga života kao mnogobogata riznica. Održao si narod kroz mnogovekovno ropstvo, predavši ga na brigu Bogu, najvećem Lekaru Koji leči sakrivene rane srpske duše lekovima stradanja i uniženja. Mnogoplačna Srbija kliče: “I sada utvrdi Bože, ono što si sa nama učinio, pogledaj s Nebesa i vidi, i poseti vinograd ovaj, i utvrdi ga, jer ga nasadi desnica Tvoja. Tvoje smo nasleđe, nadom u Tebe se krepimo. Međusobne ratove ukroti da se ne umanjuje narod srpski, zle sastanke rasturi, državi nepokorne pokori radi dobra.” O, na dušu tvoju bogoljubivu, pokrovitelju naš voljeni, nas podsećaj, razgori u nama svetlost ljubavi tvoje, kojom se duša tvoja ispunjavala, jer oskudevamo u ljubavi prema Gospodu i svima bližnjima, da nađemo milost u dan strašnoga suda i tvojim zastupništvom da se izbavimo od leve strane i da čujemo blaženi glas: “Hodite, blagosloveni Oca Moga, da nasledite što vam je spremljeno,” i da Trojicu Jedinosušnu proslavljamo pojući: Aliluja.

 

Ikos 12.

Proslavljajući vas, mnogomoćni molitvenici naši kosovski, i mučenici, i sveti Sinaiti, molimo vas, budite nam putovođe ka spasenju, mir otačastvu, Crkvi jedinomislije, divno drvo ste i cvetovi, i plod presladak. Zaista reče Solomon: “Sećanje na pravednog s pohvalama biva.” Ovoga dana sve je radosno, oblaci veseljem krope sve na zemlji. Uđimo u dom Božji Ravanicu, da vidimo svećnjak koji se ne gasi, žrtvu živu koja životvori tvoje mošti, koje opijaju mirisom kao krin i darove daju. Nepobedivi mučeniče, tvoj narod, molbe ti prinosi: “O, lozo, blagočestijem zasađena, raduj se, o kreposti mučenika nepokolebljivog razuma”:

Raduj se, jer je život tvoj krasan, uspenje preslavno, svetli dan kada si zemlju ostavio!

Raduj se, sveti kneže Lazare, reko sa pritokama svojim svetim mučenicima, koji svetom krvlju lice zemlje natopiše, te iz krvi vaše cvetaju božuri!

Raduj se, čestiti kneže, jer si puk mučenika doveo u Višnji Jerusalim, kao Isus Navin ljude u obećanu zemlju!

Raduj se, Srbijo Bogom ljubljena, jer si vaspitala rajske slatkomirisne cvetove uznesene u nebesne hramove, jer si miomiris stradanja dece tvoje Hristu uznela!

Raduj se, meseče, koji među zvezdama – vojnicima tvojim sijaš!

Radujte se, sveti mučenici sa carem Lazarom, srca naša blagodarno vam pojući uznose: “Slava vam i hvala.!

Radujte se, sveti velikomučenici, srpske zemlje pohvalo i zaštito!

 

Kondak 13

O dubino premudrosti i razuma Božijeg, velikomučeniče, talanat državnog rukovodstva umnogostručen Sazdatelju si doneo, zato si čuo blaženi glas: “Dobri i verni slugo, delatelju vinograda Hristovog, uđi u radost Gospoda tvoga.” Danas se nebesa raduju, ljudi druželjubivost pokazuju, sluge pevaju vladaru koji je nevidljivo s nama i ruke prostire nevidljivo za nas: Usliši moljenja, suze ne zaboravi, uvek nam daj šta srce prosi, plamen iskušenja odagnaj, i iznenadnu smrt spreči, daj nam da ljubimo pravdu i dobrodetelj jedan drugoga, da za tvojim životom sledimo i da se udostojimo da uživamo u tvojoj slavi. Primi ovo sa blagošću iako je oskudno. Slava tebi, kneže najplemenitiji, a Bogu našem pevamo: Aliluja. (ovaj kondak se čita triput, a onda ikos 1. i kondak 1.)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *